Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

03. Phẩm "Cúng Dường Bảo Tháp"

11/11/202012:07(Xem: 5273)
03. Phẩm "Cúng Dường Bảo Tháp"

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***

buddha-474

 

III. PHẨM "CÚNG DƯỜNG BẢO THÁP"

Phần cuối quyển 539 đến phần đầu quyển 541, Hội thứ IV, TBBN.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

 

Tóm lược:

 

(Học Bát Nhã thì được các công đức thù thắng nào?)

 

Bấy giờ, Thế Tôn biết những thiên thần ở cõi Dục, cõi Sắc và các Bí sô, Bí sô ni v.v... bốn chúng vân tập, cung kính tín thọ cùng làm minh chứng, liền quay lại trời Đế Thích bảo:

- Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý và tùy thuận giảng thuyết cho người khác một cách rộng rãi thì nên biết tất cả ác ma, người chẳng phải người đều không thể làm hại những người này sẽ không bị tất cả tai hoạnh, thân tâm an vui, không bệnh, sống lâu.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các Thiên tử nào đã phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, đối với Bát Nhã sâu xa chưa lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, thì nên đi đến chỗ thiện nam, thiện nữ này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng Bát Nhã sâu xa, tư duy đúng lý cho được rốt ráo, rồi tuần tự nói cho người khác.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý thì ở nơi nhà trống, chỗ đồng vắng, hoặc nơi đường hiểm ác nguy nan, các thiện nam, thiện nữ này vẫn không hoảng hốt run sợ, rởn tóc gáy, vì được chư thiên, thiện thần thường đến ủng hộ.

Khi ấy, bốn Đại thiên vương và Thiên chúng kia chấp tay cung kính bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát nhã Ba la mật chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi thì chúng con thường theo cung kính hộ trì, không để tất cả tai hoạnh xâm phạm.

Khi ấy, trời Đế Thích, các Thiên chúng, Phạm thiên vương và các Phạm chúng chấp tay cung kính bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ nào có thể đối với Bát nhã Ba la mật chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì chúng con thường theo cung kính hộ trì, không để tất cả tai hoạnh xâm hại.

Khi đó, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thật là kỳ lạ! Bạch Thiện Thệ! Thật là kỳ lạ! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì được đầy đủ công đức hiện pháp như vậy.

Các thiện nam, thiện nữ nào hộ trì Bát nhã Ba la mật thì có được đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát nhã Ba la mật không?

Lúc ấy, Thế Tôn bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào tiếp nhận Bát nhã Ba la mật, thì đầy đủ sáu pháp Ba la mật.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát nhã Ba la mật chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi đều được công đức. Nay ngươi nên lắng nghe, chú tâm tư duy, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói.

Trời Đế Thích thưa:

- Cúi xin Ngài dạy, chúng con rất muốn nghe.

Bấy giờ, Phật dạy trời Đế Thích:

- Này Kiều thi ca! Nếu có các ác ngoại đạo, Phạm chí, hoặc các ác ma và quyến thuộc của ma, hoặc là những kẻ tăng thượng mạn bạo ác khác đến chỗ đại Bồ Tát này muốn làm những việc không lợi ích, khi họ vừa móng tâm liền gặp tai họa, chắc chắn bị tiêu diệt, không được toại nguyện.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì các thiện nam, thiện nữ này đối với Bát Nhã chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi nên có thể làm cho kẻ ác tâm không những không được toại nguyện mà còn bị tai họa.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Nếu các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết, truyền bá rộng rãi thì ở nơi chốn ấy, nếu có ác ma và quyến thuộc của ma, hoặc là các ngoại đạo, Phạm chí và kẻ tăng thượng mạn độc ác khác ganh ghét chánh pháp, muốn làm chướng ngại, gạn hỏi, chống báng v.v… sẽ mau bị tiêu diệt. Tuy họ có muốn làm những việc ác này nhưng không bao giờ thành công được. Nếu họ chỉ nghe qua tiếng Bát nhã Ba la mật thì cũng được đoạn trừ các điều ác, dần dần phát sanh công đức, sau nương vào Tam thừa được chấm dứt các khổ, thoát khỏi đường ác, sanh trong cõi trời, người.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi thì được công đức thù thắng như vậy.

Này Kiều thi ca! Như có cây thuốc thần tên là Mạc kỳ, chất liệu của thuốc này có thể tiêu trừ các độc. Thuốc thần như vậy, tùy sanh chỗ nào, các loại trùng độc đều chẳng dám đến gần. Ví như có rắn độc to lớn đi kiếm mồi, gặp các loài khác muốn mổ nuốt, các loài kia sợ chết chạy đến chỗ thuốc thần. Rắn nghe hơi thuốc liền thối lui. Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì thuốc thần như vậy có năng lực lớn, có thể cứu vớt thân mạng, diệt trừ các độc.

Này Kiều thi ca! Thần lực của Bát Nhã cũng lại như vậy. Các thiện nam, thiện nữ nào chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì các ma đối với các Bồ Tát muốn làm việc ác, nhờ sức oai thần của Bát nhã Ba la mật này nên các việc ác kia đều tiêu tán, không hại được.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì đại thần lực của Bát Nhã sâu xa này có thể tiêu trừ các ác, tăng trưởng điều thiện.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tin siêng tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì trời Tứ đại thiên vương và trời Đế Thích, Đại Phạm thiên vương chủ cõi Kham nhẫn, trời Tịnh cư v.v... cùng các thiện thần thường đến ủng hộ, không cho tất cả tai nạn xâm phạm, sự mong cầu đúng pháp đều được đầy đủ. Các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong hiện tại khắp 10 phương thế giới cũng thường hộ niệm, làm cho điều ác tiêu diệt, thiện pháp tăng trưởng.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào có thể đối với Bát nhã Ba la mật chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì các thiện nam, thiện nữ này nhờ nhân duyên đây nên lời nói oai nghiêm, người nghe đều cung kính tin nhận, nói lời vừa đủ, không nói ồn tạp. Bền lòng giúp đỡ bạn lành, trả ơn sâu dày; không bị tham, ganh, hờn, giận, phú não, dua nịnh, kiêu mạn v.v... tiềm ẩn trong tâm, che lấp chân tánh.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì các thiện nam, thiện nữ này nhờ oai lực của Bát Nhã sâu xa tăng trưởng, điều phục thân tâm, làm cho họ xa lìa tham, sân, si, tùy miên trói buộc. Các thiện nam, thiện nữ này đầy đủ chánh niệm, từ, bi, hỷ, xả, luôn suy nghĩ:

Ta không nên theo thế lực tham lam; nếu theo thế lực kia thì nghèo cùng, hèn kém và sự bố thí không được viên mãn.

Ta không nên theo thế lực phá giới; nếu theo thể lực kia thì đọa vào các đường ác và tịnh giới không được viên mãn.

Ta không nên theo thế lực sân giận; nếu theo thế lực kia thì phải khuyết các căn, hình mạo xấu xí, không đủ sắc thân viên mãn của Bồ Tát, cũng lại không thể viên mãn an nhẫn.

Ta không nên theo thế lực lười biếng; nếu theo thế lực kia thì không thể tu đạo Bồ Tát thù thắng, cũng không thể viên mãn tinh tấn tăng thượng.

Ta không nên theo thế lực tán loạn; nếu theo thế lực kia thì không thể tu thắng định của Bồ Tát, các tịnh lự không được viên mãn.

Ta không nên theo thế lực ngu si; nếu theo thế lực kia thì thắng tuệ (Bát Nhã) không được viên mãn, chẳng vượt hơn các địa vị Thanh văn, Độc giác, huống là được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Vì vậy, nay ta không nên theo thế lực tham lam v.v…

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này do suy nghĩ như vậy nên thường được chánh niệm, các ác phiền não chẳng che lấp nơi tâm.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào nếu đối với Bát nhã Ba la mật chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì được công đức thù thắng lợi ích như vậy. (Hết Q.539, TBBN)

 

Quyển thứ 540

 

(Công đức của người xây bảo tháp đựng xá lợi Phật,

so với công đức của người thọ trì và truyền bá Bát Nhã)

 

Bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật như thế rất là hiếm có, đặc biệt, có thể điều phục được chúng đại Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm tự cao, hồi hướng sự mong cầu về Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Vì sao Bát nhã Ba la mật rất là hiếm có đặc biệt, có thể điều phục được chúng đại Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm tự cao, hồi hướng sự mong cầu Nhất thiết trí trí?

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Đại Bồ Tát nào không nương vào Bát nhã Ba la mật, khi tu hành bố thí cho đến Bát Nhã và các Phật pháp khác, không dùng phương tiện thiện xảo nên dù tu các thiện pháp nhưng vẫn sanh tâm tự cao thì không thể hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Đại Bồ Tát nào nương vào Bát nhã Ba la mật, khi tu hành bố thí cho đến Bát Nhã và các Phật pháp khác dùng phương tiện thiện xảo tu các thiện pháp điều phục tâm tự cao thì có thể hồi hướng sự mong cầu Nhất thiết trí trí.

Lúc ấy, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ông nói! Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào có thể đối với Bát nhã Ba la mật chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì thân tâm các thiện nam, thiện nữ này được an vui, không bị tất cả tai nạn xâm phạm.

Nếu người ở trong đội ngũ quân trận giao chiến mà chuyên lòng tụng niệm Bát nhã Ba la mật như thế thì đối với các hữu tình từ bi hộ niệm, không bị dao gậy làm thương hại, đối với kẻ oán địch đều khởi lòng từ, nếu sanh tâm ác thì tự nhiên bị thua bại.

Nếu các thiện nam, thiện nữ này ở nơi quân trận, bị đao tên làm tổn thương mất mạng thì nhất định không có việc ấy. Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì thiện nam, thiện nữ này tu hành Bát nhã Ba la mật, nên tự nhiên diệt trừ các ác nghiệp phiền não, các thứ dao gậy, cũng có thể diệt trừ các ác nghiệp phiền não, các thứ dao gậy cho người khác. (Q.540, TBBN)

Lại nữa, này Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào có thể đối với Bát Nhã chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì các thiện nam, thiện nữ này không bị tất cả các loại thuốc độc, mê hoặc, quỉ mị, yếm rủa, chú thuật làm hại được, không bị nước nhận chìm, hay chết cháy, hoặc dao gậy, ác thú, oán tặc, ác thần, các tà ma yêu quái làm tổn hại.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì Bát nhã Ba la mật như thế là Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô thượng chú, là Vô đẳng đẳng chú. Bát Nhã như thế là vua trong các chú, rất cao thượng vi diệu, không gì có thể sánh kịp, đầy đủ đại oai lực, diệt trừ tất cả nhưng không bị tất cả diệt trừ được.

Các thiện nam, thiện nữ này siêng năng tu học thần chú như vậy không tự hại mình, cũng không bị người khác hại và những thứ khác hại.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này khi học Bát Nhã sâu xa, Đại vương thần chú này đối với ngã và pháp tuy vô sở đắc nhưng vẫn chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Do đây chứng được Nhất thiết trí trí, quán sát về sự sai khác tâm hành của hữu tình, tự tại chuyển pháp luân vô thượng, khiến họ thực hành đúng như lời dạy, được lợi ích lớn.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại, các vị Bồ Tát đều học Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa như vậy, đều vô sở đắc, vô sở chứng. Vì vậy nên gọi là Nhất thiết trí trí.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát nhã Ba la mật này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì đời sau sẽ được các công đức như vậy.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào biên chép Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa này, hoặc để ở chỗ thanh tịnh, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Tuy không lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cũng không khai thị phân biệt cho người khác, nhưng ở nơi thành ấp, vương đô không bị tai nạn tật dịch, hoặc không bị người chẳng phải người v.v... làm tổn hại.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào kinh sợ oan gia, ác thú, tai nạn, yếm rủa, tật dịch, thuốc độc, chú thuật v.v… nên biên chép Đại vương thần chú Bát nhã Ba la mật này, tùy theo nhiều ít, đựng vào đãy thơm, để trong ống ngọc, hoặc đeo nơi thân, cúng dường, cung kính thì các việc sợ sệt đều tiêu diệt. Trời, rồng, quỉ, thần thường đến ủng hộ, chỉ trừ đời trước đã tạo các nghiệp ác nên phải trả mà thôi.

Này Kiều thi ca! Ví như có người hoặc loại bàng sanh vào Viện cội Bồ đề, hoặc đến gần Viện kia thì người chẳng phải người không thể làm tổn hại.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì đời quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật đều ngồi chỗ ấy mà chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Được Bồ đề rồi, ban bố cho các hữu tình không kinh, không sợ, không oán, không hại, thân tâm được an vui. Vì vậy, nên biết, Bát nhã Ba la mật tùy ở chỗ nào cũng lại như vậy, tất cả trời, rồng, A tu la v.v... thường đến ủng hộ.

Này Kiều thi ca! Bát nhã Ba la mật như thế tùy ở chỗ nào thì chỗ ấy tức là chơn bảo tháp, tất cả hữu tình đều nên kính lễ, đem các món thượng diệu cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Vì đó là chỗ nương nhờ của các loài hữu tình.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ nào biên chép Bát nhã Ba la mật này, đem nhiều thứ trang nghiêm cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen; hoặc đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu trân kỳ quí lạ, kỹ nhạc đèn sáng để cúng dường; sau khi Phật Niết bàn lại có các thiện nam, thiện nữ khác dựng Bảo tháp trang nghiêm bằng bảy báu, chứa đựng Xá lợi Phật trong hộp báu, để trong tháp ấy, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, rồi đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu trân kỳ quí lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường, trong hai người này, người nào được phước nhiều hơn?

Lúc ấy, Phật bảo trời Đế Thích:

- Ta lại hỏi ngươi, tùy ý ngươi đáp. Ý ngươi nghĩ sao Như Lai đã được Nhất thiết trí trí, đã chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề và thân hiện tại nương theo những đạo nào tu học mà được?

Trời Đế Thích thưa:

- Như Lai đã được Nhất thiết trí trí, đã chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề và thân hiện tại đều nương vào Bát nhã Ba la mật tu học mà được.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ngươi nói! Ta nương vào Bát nhã Ba la mật tu học nên được Nhất thiết trí trí, chứng đắc quả vị Vô Thượng Bồ đề và được thân hiện tại. Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì nếu không học Bát nhã Ba la mật mà có thể đắc Nhất thiết trí trí, chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề và thân hiện tại thì không có việc ấy.

Này Kiều thi ca! Không những được thân tướng hảo nên gọi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác mà cần phải chứng Nhất thiết trí trí mới gọi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Này Kiều thi ca! Như Lai đã được Nhất thiết trí trí do Bát nhã Ba la mật làm nhân nên phát sanh thân tướng hảo chỉ làm chỗ nương. Nếu không nương vào thân tướng hảo của Phật thì không do đâu mà phát sanh. Vì vậy, nên Bát nhã Ba la mật chính là nhân sanh Nhất thiết trí trí. Muốn làm cho trí này hiện tiền nối nhau, nên tu tập thân tướng hảo của Phật. Nếu thân tướng hảo này chẳng do biến trí làm chỗ nương thì tất cả trời, rồng, người chẳng phải người không nên chí thành cúng dường, cung kính. Vì thân tướng hảo của Phật cùng với biến trí làm chỗ nương tựa, nên chư thiên, rồng, người chẳng phải người cúng dường, cung kính. Do nhân duyên này nên sau khi Ta nhập Niết bàn, các trời, rồng, người chẳng phải người đều cúng dường, cung kính Xá lợi của Ta.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào biên chép Bát nhã Ba la mật này cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, thì đó là cúng dường Nhất thiết trí trí và cũng là nương tựa thân tướng hảo của Phật cùng Xá lợi sau khi Ta nhập Niết bàn.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì Nhất thiết trí trí và thân tướng hảo cùng với Xá lợi đều do Bát nhã Ba la mật làm căn bản. Vì vậy, nên Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ v.v... nào biên chép Bát nhã Ba la mật như thế, dùng các thứ trang nghiêm, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường và sau khi Phật nhập Niết bàn có các thiện nam, thiện nữ khác xây dựng Bảo tháp trang nghiêm bằng bảy báu, đựng Xá lợi Phật để trong tháp ấy, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường thì trong hai người, người trước được phước nhiều vô lượng gấp bội.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì các thiện nam, thiện nữ này cúng dường Bát nhã Ba la mật là cúng dường Nhất thiết trí trí, thân tướng hảo và Xá lợi của Phật. (Q.540, TBBN)

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu người ở châu Thiệm bộ đối với Bát nhã Ba la mật này không thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cũng không thể tự mình tuyên thuyết, không thể khiến người khác tuyên thuyết; lại không dùng hương hoa cờ phướn, lọng báu, cúng dường. Bạch Thế Tôn! Những người như vậy có được các công đức thù thắng không?

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Ta lại hỏi ngươi, tùy ý ngươi đáp. Ý ngươi nghĩ sao? Trong châu Thiệm bộ được bao nhiêu người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh? Được bao nhiêu người chứng quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A la hán? Được bao nhiêu người phát tâm định tới Độc giác Bồ đề? Được bao nhiêu người phát tâm định tới quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề?

Trời Đế Thích thưa:

- Bạch Thế Tôn! Trong châu Thiệm bộ có ít người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Càng ít người được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán. Lại càng ít người phát tâm định tới Độc giác Bồ đề. Lại càng ít hơn nữa người phát tâm định tới Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ngươi nói! Này Kiều thi ca! Trong châu Thiệm bộ rất ít người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Lại càng ít người chứng quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A la hán. Lại càng ít người phát tâm định tới Độc giác Bồ đề. Lại càng ít hơn nữa người phát tâm định tới chư Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Càng ít người phát tâm rồi, siêng năng tu học đạt tới Bồ đề hạnh. Càng ít người siêng năng tu học Bồ đề hạnh đối với Bát nhã Ba la mật này thâm tâm tín thọ. Càng ít người thâm tâm tín thọ rồi tu hành Bát nhã Ba la mật. Càng ít người đã tu hành rồi, tuần tự an trụ vào địa vị Bất thối chuyển. Càng ít người hơn nữa trụ bậc này rồi, mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Này Kiều thi ca! Đại Bồ Tát nào đã được an trụ vào địa vị Bất thối chuyển, cầu chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề mới có thể thâm tâm cung kính tín thọ Bát Nhã sâu xa, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cũng có thể tùy thuận giảng thuyết cho người khác và đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Này Kiều thi ca! Ta dùng Phật nhãn thanh tịnh vô ngại xem khắp mười phương vô biên thế giới, tuy thấy có vô lượng, vô số hữu tình phát Bồ đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, nhưng do xa lìa Bát Nhã sâu xa, xa lìa phương tiện thiện xảo. Nếu có một, hoặc hai, hoặc ba hữu tình được trụ bậc Bồ Tát Bất thối chuyển, thì phần nhiều cũng bị rơi vào địa vị Thanh văn, Độc giác, ý hạnh thấp hèn ở bậc hạ liệt.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề của chư Phật công đức vô biên, rất khó chứng được. Ác tuệ, giải đãi, tinh tấn thấp kém, thắng giải hạ liệt, không thể chứng được.

Vì vậy, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào phát tâm Bồ đề, tu Bồ Tát hạnh muốn trụ bậc Bồ Tát Bất thối chuyển, mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề không bị trở ngại, thì nên đối với Bát nhã Ba la mật này thường nên lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, ưa thỉnh hỏi pháp sư, vui vẻ nói cho người khác. Lại thường biên chép, trang nghiêm bằng các báu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì các thiện nam, thiện nữ này suy nghĩ: Thuở xưa, Như Lai trụ bậc Bồ Tát, thường siêng năng tu học nghĩa lý sâu xa của Bát nhã Ba la mật như thế, chứng đắc quả vị Vô Thượng Bồ đề. Ngày nay, chúng ta cũng nên siêng năng tu học Bát nhã Ba la mật như thế, vì đó là Đại sư của ta. Ta theo đó tu học, sở nguyện sẽ viên mãn.

Này Kiều thi ca! Phật trụ còn ở đời hoặc sau khi nhập Niết bàn, các đại Bồ Tát vẫn nên y vào Bát Nhã sâu xa này siêng năng tu học.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình, hoặc là biên chép, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì các thiện nam, thiện nữ này nhờ nhân duyên đó được bao nhiêu phước?

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Các thiện nam, thiện nữ này được phước đức vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm, dùng toán số thí dụ cũng không tính nổi.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với các đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết bàn, vì cúng dường Phật hoặc là Xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quí pha trộn lẫn lộn, rồi dùng các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Ý ngươi nghĩ sao? Các thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên ấy được phước nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều!

Phật dạy:

- Này Kiều thi ca! Có các thiện nam tử, thiện nữ nào đối với Bát nhã Ba la mật nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết, khai thị rộng rãi cho các hữu tình. Dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn Chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn Chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian nên biên chép Bát Nhã sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu. Lại đem các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì các thiện nam tử, thiện nữ này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng, vô biên.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Hãy gác việc này lại, nếu thiện nam, thiện nữ nào đối với đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết bàn, vì cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quí pha trộn lẫn lộn. Như vậy, đầy cả một châu Thiệm bộ, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi Tiểu thiên, hoặc cõi Trung thiên, hoặc cõi Tam thiên đại thiên đều đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì ý ngươi thế nào? Các thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên ấy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều!

Phật dạy:

- Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ v.v... nào đối với Bát nhã Ba la mật nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu. Vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết, khai thị rộng rãi cho các hữu tình. Dùng tuệ tăng thượng quán sát kỹ càng; vì muốn Chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn Chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian nên biên chép Bát Nhã sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì các thiện nam, thiện nữ này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng, vô biên.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Hãy gác việc này lại, giả sử tất cả hữu tình trong châu Thiệm bộ này, hoặc tất cả hữu tình bốn đại châu, hoặc tất cả hữu tình cõi Tiểu thiên, hoặc tất cả hữu tình cõi Trung thiên, hoặc tất cả hữu tình cõi Tam thiên đại thiên đều đối với đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết bàn, vì cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quí pha trộn lẫn lộn, rồi đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì ý ngươi thế nào? Các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ này, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi Tiểu thiên, hoặc cõi Trung thiên, hoặc cõi Đại thiên do nhân duyên ấy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều!    

Phật dạy:

- Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ v.v... nào đối với Bát nhã Ba la mật nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu. Vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết, khai thị rộng rãi cho các hữu tình. Dùng tuệ tăng thượng quán sát kỹ càng; vì muốn Chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn Chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian nên biên chép Bát Nhã sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì các thiện nam, thiện nữ v.v... này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng, vô biên.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Hãy gác việc này lại, giả sử các loài hữu tình trong châu Thiệm bộ này, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này đều được làm người; mỗi người này vì muốn cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi thì nên đối với đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết bàn, vì cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quí pha trộn lẫn lộn trang nghiêm.

Như vậy, tất cả hữu tình đầy cả châu Thiệm bộ, hoặc bốn đại châu, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này đều được làm người, mỗi người này vì muốn cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi thì nên đối với đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết bàn, vì cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quí pha trộn lẫn lộn trang nghiêm.

Như vậy, tất cả hữu tình đầy cả cõi Tiểu thiên, hoặc cõi Trung thiên, hoặc cõi Tam thiên đại thiên chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này đều được làm người, mỗi người này vì muốn cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi thì nên đối với đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết bàn, vì cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quí pha trộn lẫn lộn trang nghiêm.

Như vậy, những người này đều đầy trong cõi Đại thiên đều cầm tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, hoặc thời gian một kiếp, hoặc hơn một kiếp, tất cả đều ở nơi bảo tháp cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì ý ngươi thế nào? Các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ này, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi Tiểu thiên, hoặc cõi Trung thiên, hoặc cõi Đại thiên do nhân duyên ấy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều!

Phật dạy:

- Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát nhã Ba la mật nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu. Vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết, khai thị rộng rãi cho các hữu tình. Dùng tuệ tăng thượng quán sát kỹ càng; vì muốn Chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn Chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian nên biên chép Bát Nhã sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì các thiện nam, thiện nữ này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng, vô biên.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ! Đúng vậy!

Các thiện nam, thiện nữ này cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen Bát Nhã sâu xa, nên biết đó là ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen Nhất thiết trí trí của chư Phật.

Bạch Thế Tôn! Hãy gác việc này lại, nếu các hữu tình khắp Tam thiên đại thiên thế giới vì cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi nên đều đối với các đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết bàn dùng bảy báu quý giá xây bảo tháp. Giả sử tất cả hữu tình đều như hằng hà sa số khắp mười phương thế giới, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được làm người, mỗi người đối với Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết bàn, vì cúng dường Phật, hoặc là Xá lợi nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quí pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, những người này đầy như hằng hà sa số khắp mười phương thế giới của chư Phật, đều cầm tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, hoặc thời gian một kiếp, hoặc hơn một kiếp cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì các hữu tình do nhân duyên này đạt được phước đức nhiều vô lượng.

Bởi vì các thiện nam, thiện nữ này đối với Bát nhã Ba la mật nghĩa lý sâu xa đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu. Vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý giảng thuyết, khai thị rộng rãi cho các hữu tình. Dùng tuệ tăng thượng quán sát kỹ càng, vì muốn Chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn Chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian nên biên chép Bát nhã Ba la mật sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì các thiện nam, thiện nữ này được công đức rất nhiều, hơn người trước vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, dùng toán số thí dụ cũng không thể tính đếm được.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ngươi nói. Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này đối với Bát Nhã sâu xa, được phước đức vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, dùng toán số thí dụ cũng không thể tính đếm được.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì Bát Nhã sâu xa có khả năng sanh Nhất thiết trí trí của Như Lai. Tất cả Nhất thiết trí trí của Như Lai có khả năng sanh ra Xá lợi của chư Phật.

Vì vậy, nên Kiều thi ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nào có thể đối với Bát Nhã nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu. Vì cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết, khai thị rộng rãi cho các hữu tình. Dùng tuệ tăng thượng quán sát kỹ càng, vì muốn Chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn Chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian nên biên chép Bát nhã Ba la mật sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì công đức các thiện nam, thiện nữ này so với người trước đã xây dựng bảo tháp và phước cúng dường gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến hơn cả cực số lần.

 

Bấy giờ, ở trong chúng có bốn vạn Thiên tử đồng thưa với trời Đế Thích:

- Thưa Đại tiên! Đối với Bát Nhã này nên phải lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác và cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Vì nếu ai có thể đối với Bát Nhã này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác và cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, thì làm cho tất cả ác pháp tổn giảm, thiện pháp tăng trưởng.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Ông nên đối với Bát Nhã sâu xa này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác và cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Vì nếu A tu la và những bọn bạo ác suy nghĩ: Chúng ta nên cùng với trời Ba mươi ba giao chiến. Lúc ấy, dòng họ chư thiên các ông nên mỗi người chí tâm tụng niệm Bát Nhã sâu xa như vậy, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Bấy giờ, A tu la và những bọn bạo ác sanh ác tâm liền tiêu diệt.

Khi ấy, trời Đế Thích liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa là Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô thượng chú, là Vô đẳng đẳng chú, là vua của tất cả chú, rất tôn quý thù thắng, rất cao thượng vi diệu, có thể diệt trừ được tất cả nhưng không bị tất cả diệt trừ. Vì sao? Vì Bát Nhã sâu xa có khả năng diệt được tất cả pháp ác bất thiện, và có khả năng viên mãn tất cả thiện pháp thù thắng.

Lúc ấy, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ngươi nói! Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật đều nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa như vậy chứng đắc quả vị Vô Thượng Bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát chúng hữu tình. Ta đây cũng nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa này chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, thuyết pháp vô thượng cho chư thiên và loài người.

Này Kiều thi ca! Nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã, thế gian có các nhánh giác chi tương ưng mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc 37 Bồ đề phần pháp, hoặc sáu phép thần thông, hoặc vô lượng, vô biên các Phật pháp khác.

Này Kiều thi ca! Tóm lại, tám mươi bốn ngàn pháp môn đều nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa hiện ở thế gian.

Này Kiều thi ca! Nhất thiết Phật trí, tự nhiên khởi trí, bất tư nghì trí đều nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã hiện ở thế gian.

Này Kiều thi ca! Nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa, thế gian mới có Bồ Tát xuất hiện. Nương Bồ Tát, thế gian mới có nhánh giác chi tương ưng mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc ba mươi bảy Bồ đề phần pháp, hoặc sáu phép thần thông, hoặc vô lượng, vô biên các Phật pháp khác đều được hiện ra. (Q.540, TBBN)

Nếu chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không ra đời thì chỉ có Bồ Tát do trước đã nghe Bát Nhã, thế lực bình đẳng, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, thương xót thế gian và các hữu tình, nên lập bày xây dựng ra các nhánh giác chi tương ưng 10 thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc 37 Bồ đề phần pháo, hoặc sáu phép thần thông, hoặc vô lượng, vô biên các Phật pháp khác.

Này Kiều thi ca! Ví như ban đêm nhờ trăng tròn, ánh sáng soi đến các ngôi sao, tinh tú, cây thuốc v.v... tùy thế lực mỗi thứ đều được tăng trưởng. Như vậy, khi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trước đã diệt độ, Chánh pháp ẩn mất; Phật sau (Phật tương lai) chưa ra đời, thế gian có nhiều pháp diệu hạnh, tất cả đều nương Bồ Tát hiện ra. Bồ Tát có nhiều phương tiện thiện xảo đều nương Bát Nhã mà có thể thành tựu được.

Vì vậy, Bát Nhã là cội gốc của các thiện pháp thù thắng.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Nếu các thiện nam, thiện nữ v.v... nào đối với Bát Nhã Bát nhã Ba la mật sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi, thì sẽ thành tựu công đức thù thắng, lợi ích hiện tại, vị lai thế gian và xuất thế gian.

 

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Làm thế nào các thiện nam, thiện nữ này thành tựu công đức thù thắng, lợi ích hiện tại, vị lai thế gian và xuất thế gian?

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Các thiện nam, thiện nữ này đời hiện tại không bị tất cả thuốc độc, yếm rủa, chú thuật làm tổn hại, không bị lửa đốt, nước trôi, các dao gậy cũng không thể hại được, cho đến không bị bốn trăm lẻ bốn bệnh làm chết yểu, chỉ trừ định nghiệp dị thục đời trước, nên đời hiện tại phải chịu.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này hoặc gặp quan sự, giặc cướp bức bách, chí tâm tụng niệm Bát Nhã sâu xa, nếu đến chỗ ấy thì nhất định không bị những người kia khiển phạt gia hại, muốn tìm điều xấu đều không thể được. Vì sao?

Này Kiều thi ca! Vì thế lực oai thần của pháp Bát Nhã sâu xa nên khiến được như vậy.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào muốn đến các chỗ quốc vương, vương tử, đại thần, nếu chí tâm tụng niệm Bát Nhã sâu xa thì nhất định sẽ được quốc vương v.v... vui mừng hỏi han, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì các thiện nam, thiện nữ này đã chứng Bát nhã Ba la mật, nên thường đối với các hữu tình phát sanh các việc từ bi. Nhờ nhân duyên này, nên dù ở nơi đồng vắng hiểm nạn, cũng không bị người chẳng phải người v.v... những kẻ xấu ác làm hại được.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này sẽ được nhiều thứ công đức thù thắng, lợi ích hiện tại như vậy.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này tùy theo sanh ở chỗ nào cũng thường không xa lìa các thiện pháp thù thắng, chẳng bị đọa vào ác thú, làm lợi ích cho hữu tình, tuần tự có thể chứng đắc Nhất thiết trí trí.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này sẽ được thành tựu nhiều thứ công đức thù thắng, lợi ích đời vị lai như vậy.

 

Bấy giờ, có nhiều Phạm chí ngoại đạo đi đến chỗ Phật để tìm lỗi Phật. Khi ấy, trời Đế Thích thấy rồi suy nghĩ: Nay có nhiều Phạm chí ngoại đạo đi đến pháp hội này để tìm lỗi xấu của Phật, có lẽ muốn làm trở ngại Bát Nhã chăng? Ta nên tụng niệm Bát Nhã sâu xa đã được lãnh thọ nơi Phật, làm cho bọn ngoại đạo kia thối lui.

Nghĩ rồi liền tụng Bát Nhã.

Lúc đó, từ xa có nhiều Phạm chí ngoại đạo tỏ lòng kính lễ đức Thế Tôn, đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi thối lui.

Khi ấy, Xá lợi Tử thấy rồi suy nghĩ: Vì lý do gì mấy bọn kia vừa đến lại bỏ đi?

Phật biết tâm niệm đó, bảo Xá lợi Tử:

- Này Xá lợi Tử! Các ngoại đạo kia đến tìm lỗi của Ta, nhưng do trời Đế Thích tụng niệm Bát Nhã nên làm cho họ thối lui.

Này Xá lợi Tử! Ta xem các ngoại đạo này không thấy có chút bạch pháp nào, chỉ ôm lòng ác, vì muốn tìm lỗi nên đi đến chỗ Ta.

Này Xá lợi Tử! Ta xem khắp thế gian không thấy có các thiên ma, ngoại đạo v.v... và các loài hữu tình khi thuyết Bát Nhã ôm lòng ác đến tìm lỗi xấu, do oai lực Bát nhã Ba la mật nên không ai làm hại được.

Lúc ấy, ác ma suy nghĩ: Hôm nay ở chỗ Phật có bốn chúng vây quanh, trời cõi Dục, cõi Sắc đều đến nhóm họp giảng thuyết Bát nhã Ba la mật. Trong đây chắc chắn sẽ có các đại Bồ Tát đích thân đến trước Phật, được thọ ký Bồ đề, sẽ đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, làm cho thế giới của ta bị trống trải. Ta nên đi đến chỗ kia phá hoại đôi mắt của họ.

Nghĩ như vậy rồi, hóa làm bốn đội quân oai hùng mạnh mẽ, đi đến chỗ Phật.

Khi ấy, trời Đế Thích thấy rồi suy nghĩ: Đây chắc chắn là do bọn ác ma làm ra. Chúng muốn đến quấy nhiễu Phật và làm trở ngại Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì bốn bộ quân như vậy trang bị rất đẹp đẽ, kỳ lạ, quân của triều đình đều không thể sánh kịp, nhất định đây là do ác ma hóa ra để rình tìm lỗi của Phật, phá hoại các hữu tình đang tu tập ở đó. Ta nên tụng niệm Bát Nhã đã lãnh thọ nơi Phật, làm cho các ác ma kia lui về.

Trời Đế Thích suy nghĩ rồi, liền tụng Bát Nhã sâu xa. Lúc đó các ác ma đều từ từ bỏ về. Đây là do oai lực của Đại vương thần chú Bát nhã Ba la mật sâu xa xua đuổi họ.

Khi ấy, có vô lượng trời Ba mươi ba cùng bay lên hư không, hóa ra trăm hoa thiên diệu rải lên đức Phật, chắp tay cung kính bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Cúi xin Ngài đem Bát nhã Ba la mật này đến loài người châu Thiệm bộ an trụ lâu dài, cho đến đem Bát nhã Ba la mật truyền bá rộng rãi khắp loài người châu Thiệm bộ. Nên biết, ở thế giới này Phật, Pháp, Tăng bảo thường không hoại diệt, làm cho thế gian được lợi ích an vui thù thắng.

Khi đó, chư Thiên mỗi vị đều hóa ra trăm hoa thiên diệu rải lên đức Phật, rồi tuần tự bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các hữu tình nào tu hành Bát nhã Ba la mật, thì không bị tất cả ác ma và quyến thuộc của họ rình tìm lỗi xấu.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các hữu tình nào chỉ nghe danh tự công đức Bát nhã Ba la mật, thì nên biết các loài hữu tình như vậy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, phát nguyện rộng lớn với chư Phật, chứa nhóm nhiều căn lành mới thành được việc này, chẳng phải tạo căn lành nhỏ mà có được, huống là có thể lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nên biết, công đức và trí tuệ của các loài hữu tình như vậy không thể nghĩ bàn.

Vì sao? Vì muốn cầu Nhất thiết trí trí của chư Phật nên ở trong nghĩa lý Bát Nhã mà cầu. Cũng như hữu tình muốn tìm ngọc báu lớn phải dùng phương tiện siêng năng tìm trong biển lớn. Như vậy, những ai muốn cầu Nhất thiết trí trí nên đối với Bát nhã Ba la mật mà cầu.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ngươi nói. Chư Phật chứng được Nhất thiết trí trí đều nương vào Bát nhã Ba la mật mà được thành tựu. Vì vậy, Bát nhã Ba la mật là pháp căn bản tối thắng của chư Phật.

Bấy giờ, Khánh Hỷ bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Vì lý do nào mà Thế Tôn không khen bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba la mật và các công đức khác mà chỉ khen Bát nhã Ba la mật?

Phật dạy:

- Này Khánh Hỷ! Bởi vì Bát nhã Ba la mật này có thể cùng với năm Ba la mật trước và các công đức khác làm tôn dẫn nên Ta khen ngợi.

Lại nữa, này Khánh Hỷ! Ý ngươi thế nào? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã, đấy khá gọi là chơn tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật chăng?

Khánh Hỷ bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Không thể! Cần phải do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã mới được gọi là tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật một cách chơn chánh.

Phật dạy:

- Này Khánh Hỷ! Ý ngươi thế nào? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã, thì sự tu như vậy được gọi là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tịnh lự, Bát nhã Ba la mật không?

Khánh Hỷ bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Không được! Cần phải do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã thì sự tu như vậy mới được gọi là bố thí, tịnh giới Ba la mật v.v...

Phật dạy:

- Này Khánh Hỷ! Ý ngươi thế nào? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu căn lành, thì căn lành như vậy có được hoàn hảo không?

Khánh Hỷ bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Không được! Cần phải do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu căn lành, thì căn lành như vậy mới được hoàn hảo.

Phật dạy:

- Này Khánh Hỷ! Ý ngươi thế nào? Nếu lìa Bát nhã Ba la mật thì có thể hồi hướng Nhất thiết trí trí một cách chơn chánh không?

Khánh Hỷ bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Không được! Cần phải có Bát Nhã mới hồi hướng Nhất thiết trí trí một cách chơn chánh được.

Phật dạy:

- Này Khánh Hỷ! Ý ngươi thế nào? Oai thần, công đức Bát Nhã sâu xa có thể nghĩ bàn chăng?

Khánh Hỷ bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Không thể! Oai thần, công đức Bát Nhã sâu xa không thể nghĩ bàn, các căn lành khác đều không thể sánh kịp.

Phật dạy:

- Này Khánh Hỷ! Do nhân duyên này, Ta nói Bát nhã Ba la mật có thể cùng với năm Ba la mật trước và các công đức khác làm tôn dẫn, có thể làm cho năm Ba la mật trước và các công đức khác được hoàn toàn viên mãn, nên Ta ngợi khen. Nếu khen Bát nhã Ba la mật thì cũng khen năm Ba la mật trước và các công đức khác.

Bấy giờ, Khánh Hỷ bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật và các công đức khác?

Phật dạy:

- Này Khánh Hỷ! Đem không hai làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng Nhất thiết trí trí nên tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật và các công đức khác.

Cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Đem không hai nào làm phương tiện, vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện để hồi hướng Nhất thiết trí trí nên tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật và các công đức khác?

Phật dạy:

- Này Khánh Hỷ! Đem sắc cho đến thức không hai làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện để hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật và các công đức khác. Vì pháp sắc thảy đều tánh Không vậy. Tánh Không sắc thảy cùng bố thí thảy đều không hai vậy.

Khánh Hỷ nên biết! Do Bát Nhã sâu xa mới có thể hồi hướng Nhất thiết trí trí. Do hồi hướng Nhất thiết trí trí nên bố thí thảy được vô biên công đức hoàn toàn viên mãn.

Vì vậy, nên Bát nhã Ba la mật cùng bố thí thảy tất cả các công đức làm tôn dẫn.

Khánh Hỷ nên biết! Ví như khoảng đất trống, đem hạt giống rải trong đó, nhờ các duyên hòa hợp được sanh trưởng. Nên biết, khoảng đất trống là chỗ nương dựa, có thể làm cho hạt giống được sanh trưởng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật và sự hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương dựa, có thể làm cho bố thí thảy tất cả các công đức được sanh trưởng. Nên nói Bát nhã Ba la mật đối với bố thí và tất cả công đức khác là tôn dẫn.

Vì vậy, Nên Ta lệch khen Bát Nhã sâu thẳm, chẳng khen công đức khác. Nếu khen Bát nhã Ba la mật tức khen các pháp kia vậy.

                                                                

Quyển thứ 541

                                                              

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Ngày nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật sâu xa nói mãi cũng chưa hết. Vì sao? Con theo Thế Tôn đã thọ công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật rất sâu rất rộng, lượng không ngằn mé. Các thiện nam, thiện nữ v.v… đối Bát Nhã sâu xa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, rộng khắp lưu bố. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, chỗ được công đức cũng không ngằn mé.

Phật xác nhận:

- Kiều Thi Ca! Hay thay! Như ngươi đã nói! Ta chẳng nói Bát Nhã sâu xa đây chỉ có bấy nhiêu công đức thắng lợi như trước đã nói. Vì sao? Kiều Thi Ca! Bát Nhã sâu xa công đức thắng lợi đầy đủ vô biên, phân biệt diễn nói chẳng thể hết vậy.

Kiều Thi Ca! Ta cũng chẳng nói đối Bát Nhã sâu xa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói rộng cho lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam, thiện nữ này được công đức thù thắng cũng như trước đã nói. Vì sao?

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam, thiện nữ, đối Bát Nhã sâu xa đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói khai chỉ. Dùng huệ tăng thượng xem xét kỹ lưỡng, muốn khiến Chánh pháp trụ đời lâu vậy, muốn khiến mắt Phật không dứt hoại vậy, muốn khiến Chánh pháp chẳng ẩn mất vậy, vì nhiếp thọ Bồ Tát khiến tăng trưởng vậy, muốn khiến mắt pháp thanh tịnh thế gian không khuyết giảm vậy, nên biên chép Bát Nhã sâu xa như thế, nghiêm dồi bằng các báu. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Ta nói được công đức thắng lợi hiện tại vị lai vô lượng vô biên. (Q.541, TBBN)

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Chư Thiên chúng con thường theo hộ trì các thiện nam, thiện nữ này, chẳng cho tất cả người chẳng phải người và các thứ ác duyên làm tổn hại.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Các thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng Bát Nhã sâu xa và giảng thuyết, rộng khai thị cho người thì chính khi đó vô lượng trăm ngàn Thiên tử sẽ dùng oai lực chư thiên khiến sự thuyết pháp biện tài tăng thêm, tuyên nói vô cùng tận. Kẻ chẳng vui thuyết pháp khiến vui thuyết pháp, người thân tâm mỏi mệt khiến được khương cường.

 Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này thọ trì, đọc tụng Bát Nhã sâu xa và giảng thuyết, rộng khai chỉ cho người khác được lợi ích ở hiện tại như vậy.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam tử, thiện nữ này ở trong bốn chúng giảng thuyết Bát Nhã sâu xa như vậy, tâm không khiếp sợ, chẳng sợ tất cả luận nạn làm đè dẹp. Vì sao? Vì người ấy nhờ Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa hộ trì như vậy, ở trong tạng bí mật Bát Nhã sâu xa đủ rộng phân biệt tất cả pháp vậy. Các thiện nam, thiện nữ này khéo trụ pháp không, trọn chẳng thấy có năng nạn sở nạn và lời nói ra, cũng chẳng thấy có kẻ đối Bát Nhã sâu xa năng tìm cái dở, cũng lại chẳng thấy Bát Nhã sâu xa có sự sai lầm. Vậy nên, chẳng bị tất cả bọn dị học luận nạn làm khuất phục.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này giảng thuyết Bát Nhã sâu xa cho mọi người ở đời hiện tại sẽ được lợi ích như vậy.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì tâm của các thiện nam, thiện nữ chẳng chìm đắm cũng chẳng ưu hối, chẳng sợ chẳng hãi. Vì sao? Vì đối với các pháp, các thiện nam, thiện nữ không có chấp trước nên không thấy có pháp nào làm cho họ bị chìm đắm, ưu hối hay sợ hãi.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam tử, thiện nữ này nhờ chí tâm lắng nghe, cho đến truyền bá rộng rãi Bát nhã Ba la mật, nên ở đời hiện tại được lợi ích như vậy.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Nếu các thiện nam, thiện nữ nào đối với Bát Nhã chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường, thì thiện nam, thiện nữ này thường được cha mẹ, Sư trưởng, bà con, bạn bè, quốc vương, đại thần và các Sa môn, Bà la môn kính mến. Cũng được mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thanh văn, Độc giác hộ niệm. Lại được thế gian, Chư thiên, Ma, Phạm, người chẳng phải người giữ gìn bảo hộ, tất cả tai họa đều tự tiêu diệt, ngoại đạo dị luận đều chẳng thể khuất phục.

 Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này chí tâm lắng nghe cho đến cúng dường Bát Nhã, nên ở đời hiện tại sẽ được lợi ích như vậy.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào biên chép Bát Nhã như vậy, dùng các báu trang nghiêm đặt nơi thanh tịnh, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì khi đó trong Tam thiên đại thiên quốc độ này và khắp 10 phương vô biên quốc độ khác, chúng trời Tứ đại vương cho đến trời Quảng quả, những vị ấy đã phát tâm Vô thượng Bồ đề rồi, thường đến chỗ này xem, lễ, đọc tụng Bát Nhã, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, đi quanh bên hữu, chắp tay làm lễ.

Chư thiên cõi Tịnh cư cũng thường đến đây xem, lễ, đọc tụng Bát Nhã sâu xa, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen đi quanh bên hữu chắp tay lễ bái.

Lại có các loài rồng, Dược xoa có oai đức lớn, nói rộng cho đến người chẳng phải người cũng thường đến đây xem, lễ, đọc tụng Bát Nhã sâu xa, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, đi quanh bên hữu, chắp tay lễ bái.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này suy nghĩ như vầy: Nay tất cả trời, rồng, nói rộng cho đến người chẳng phải người ở Tam thiên đại thiên quốc độ này và mười phương vô biên quốc độ khác, đều đến đây xem, lễ, đọc tụng Bát Nhã sâu xa do ta biên chép, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, đi quanh bên hữu, chắp tay lễ bái. Như vậy tức là ta đã làm pháp thí.

Suy nghĩ như vậy rồi vô cùng hoan hỷ, làm cho phước đức tăng trưởng bội phần.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam tử, thiện nữ này nhờ vô biên trời, rồng, Dược xoa, A tu la v.v... thường theo ủng hộ, dù đến chỗ nào vẫn không bị người chẳng phải người làm tổn hại; chỉ trừ định nghiệp đời trước đến đời hiện tại phải chịu quả báo, hoặc chuyển quả ác nặng thành quả báo nhẹ trong kiếp hiện tại.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này, nhờ sức đại oai thần Bát Nhã sâu xa nên hiện đời được các thứ công đức thù thắng như vậy.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên gì biết được có trời, rồng, Dược xoa, A tu la ở tam thiên đại thiên quốc độ này và mười phương vô biên thế giới khác đều đến nơi ấy để xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật do vị ấy đã biên chép, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, chắp tay hoan hỷ, đi quanh bên hữu hộ niệm?

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Các thiện nam, thiện nữ này, nếu thấy chỗ nào thờ phượng Bát Nhã như vậy có ánh sáng nhiệm mầu, hoặc nghe chỗ ấy có mùi thơm lạ thường, hoặc nghe có tiếng nhạc du dương thì nên biết ở đây có các trời, rồng đầy đủ oai đức thần lực lớn, đến chỗ đó xem lễ, đọc tụng Bát Nhã sâu xa, do những người kia đã biên chép, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, chắp tay hoan hỷ, đi quanh bên hữu hộ niệm.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này sửa sang chỗ ấy sạch đẹp trang nghiêm, chí tâm thành kính cúng dường Bát Nhã sâu xa. Nên biết bấy giờ các trời, rồng đầy đủ oai đức thần lực lớn đến chỗ ấy xem lễ, đọc tụng Bát Nhã sâu xa do những người kia biên chép, giữ gìn, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, chắp tay hoan hỷ, đi quanh bên hữu hộ niệm.

Này Kiều thi ca! Tùy theo chỗ nào có các trời, rồng đủ oai đức thần lực rộng lớn như vậy đi đến chỗ ấy, trong đó có những ác quỷ, tà thần đều kinh sợ lui ra, không dám lởn vởn. Do nhân duyên này, nên các thiện nam, thiện nữ này tâm được rộng lớn, phát sanh tịnh thắng giải, sự tu thiện nghiệp càng thêm tinh tấn bội phần, ra làm các việc gì đều không bị chướng ngại.

Vì vậy, này Kiều thi ca! Bát Nhã sâu xa này tùy để chỗ nào thì chung quanh chỗ ấy được dọn dẹp phấn uế, quét lau chùi rửa, tưới nước hương thơm, trải bảo tòa đem để trên ấy. Đốt hương rải hoa, treo tràng phan bảo cái, màn lọng, chuông gió treo xen bên trong, dùng ngọc diệu trân kỳ quý lạ, vàng bạc, đồ báu, y phục, anh lạc, kỹ nhạc, đèn sáng, các màu sắc lẫn lộn trang nghiêm nơi ấy.

Nếu ai có thể cúng dường Bát nhã Ba la mật như vậy thì có vô lượng trời, rồng đủ oai đức thần lực lớn đi đến chỗ ấy xem, lễ, đọc tụng Bát Nhã sâu xa do những người kia chép giữ, và cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, chắp tay hoan hỷ, đi quanh bên hữu hộ niệm.

Lại nữa, này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này nếu cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen Bát Nhã sâu xa như vậy thì thân tâm nhất định không bị mỏi mệt, thân tâm an vui, thân tâm điều hòa, thanh thản, thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi.

Nếu chú tâm vào Bát Nhã thì khi ban đêm ngủ nghỉ không có ác mộng, chỉ thấy mộng lành. Nghĩa là thấy thân sắc chơn kim, tướng hảo trang nghiêm của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác phóng đại quang minh, soi khắp tất cả. Trước sau đều có Thanh văn, Bồ Tát vây quanh.

Người trong chúng nghe Phật nói bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật và các pháp có nghĩa tương ưng với căn lành. Hoặc ở trong mộng thấy cội Bồ đề, to lớn trang nghiêm bằng các báu. Có đại Bồ Tát đi đến chỗ cây ấy ngồi kết già, chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình.

Hoặc trong mộng thấy có vô lượng trăm ngàn, trăm ức, muôn ức chúng  đại Bồ Tát đang bàn luận lựa chọn nghĩa lý các pháp.

Hoặc trong mộng thấy mười phương quốc độ đều có vô lượng trăm ngàn, trăm ức, muôn ức đức Phật. Cũng nghe có người nói là ở thế giới ấy có đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác rất nhiều trăm ngàn, trăm ức, muôn ức đại Bồ Tát, Thanh văn đệ tử cung kính vây quanh, thuyết pháp như vậy.

Hoặc trong mộng thấy mười phương quốc độ đều có vô lượng trăm ngàn, trăm ức, muôn ức đức Phật sắp nhập Niết bàn. Các đức Phật ấy sau khi nhập Niết bàn đều có thí chủ cúng dường Xá lợi của Phật, dùng bảy báu thượng diệu xây vô lượng trăm ngàn, trăm ức, muôn ức số đại bảo tháp. Lại mỗi đại bảo tháp đều đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng trải qua vô lượng kiếp cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này thấy các loại tướng mộng lành như vậy, khi ngủ hoặc thức thân tâm đều an vui. Có các thiên thần ủng hộ tinh thần, làm cho những người kia tự biết thân thể nhẹ nhàng. Do nhân duyên này chẳng sanh tâm tham về ăn, uống, thuốc thang, y phục, giường nằm, tâm được nhẹ nhàng đối với bốn sự cúng dường. Như thầy Du già nhập định thắng diệu, nhờ định lực kia thân tâm được thấm nhuần. Sau khi xuất định, gặp thức ăn ngon tâm nhẹ nhàng ít muốn. Đây cũng như vậy. Vì sao?

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này ở trong Tam thiên đại thiên quốc độ này và mười phương vô biên thế giới khác, được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Thanh văn, Độc giác, Bồ Tát, trời, rồng, Dược xoa, A tu la v.v... đầy đủ đại thần lực, oai đức thù thắng từ bi hộ niệm, đem tinh khí linh diệu rót vào thân tâm, làm cho ý chí người kia dũng mãnh, thân thể cường mạnh.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào muốn hiện đời được các công đức thù thắng như thế thì đối với Bát Nhã này thường phải lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Này Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ nào mặc dù đối với Bát Nhã không thể lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình, nhưng vì muốn Chánh pháp trụ lâu ở đời, muốn Phật nhãn không hoại diệt, muốn Chánh pháp không ẩn mất, muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian nên biên chép, giữ gìn Bát Nhã sâu xa, trang nghiêm bằng các báu, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen thì cũng được các công đức thù thắng như trước đã nói. Vì sao?

Này Kiều thi ca! Vì các thiện nam tử, thiện nữ này có thể làm nhiều lợi ích cho vô lượng, vô biên loài hữu tình.

Vì vậy, này Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ nào ở trong đời hiện tại, vị lai muốn được công đức thù thắng, nên đối với Bát Nhã sâu xa đem tâm thanh tịnh cung kính tin thọ. Vì cầu quả vị Vô Thượng Bồ đề, nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết, khai thị rộng rãi cho các hữu tình. Đem tuệ tăng thượng xem xét kỹ càng, muốn Chánh pháp trụ lâu ở đời, muốn Phật nhãn không hoại diệt, muốn Chánh pháp không ẩn mất, muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, muốn đem pháp nghĩa truyền dạy cho hữu tình được đầy đủ, muốn điều phục rộng rãi các loài hữu tình để Phật nhãn không bị khuyết giảm nên biên chép, giữ gìn Bát Nhã sâu xa này, trang nghiêm bằng các báu, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nào làm được như vậy thì ở đời hiện tại và vị lai sẽ được vô biên công đức thù thắng.

 

Lược giải:

 

Phẩm “Cúng Dường Bảo Tháp” thật ra là phẩm tán tụng Bát Nhã vì những công năng của nó, tức nói lên những thành quả do thọ trì Bát nhã Ba la mật mà ra. Phật thuyết phẩm này không ngoài mục đích khuyến khích tất cả hữu tình không những ở Châu Thiệm Bộ mà ở tứ đại châu cùng tất cả hữu tình trong khắp thế giới mười phương nên học Bát nhã Ba la mật. Vì ngoài pháp đó không còn pháp nào có thể chuyển pháp luân, thành thục hữu tình, thanh tịnh Phật độ, đem lại hạnh phúc an lạc cho toàn thể chúng sanh.

Chúng ta đã quen lối thuyết giảng này ở ba Hội trước, nên ở đây không cần dong dài.

 

1. Công năng của Bát Nhã:

 

- “Bát Nhã như cây thuốc Mạc kỳ chất liệu của thuốc này có thể làm tiêu các chất độc. Thuốc thần như vậy, tùy sanh chỗ nào, các loại trùng độc đều chẳng dám đến gần. Ví như có rắn độc to lớn đi kiếm mồi, gặp các loài khác muốn mổ nuốt, các loài kia sợ chết chạy đến chỗ thuốc thần. Rắn nghe hơi thuốc liền thối lui. Vì sao? Vì thuốc thần như vậy có năng lực lớn, có thể cứu vớt thân mạng, diệt trừ các độc chất.

Thần lực của Bát nhã Ba la mật cũng lại như vậy. Các thiện nam, thiện nữ nào chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì các ma đối với đại Bồ Tát muốn làm việc ác, nhờ sức oai thần của Bát nhã Ba la mật này nên các việc ác kia đều tiêu tán, không hại được.

- “Vì Bát nhã Ba la mật như thế là Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô thượng chú, là Vô đẳng đẳng chú. Bát Nhã như thế là vua trong các chú, rất cao thượng vi diệu, không gì có thể sánh kịp, đầy đủ đại oai lực, diệt trừ tất cả nhưng không bị tất cả diệt trừ được”.

- “Tóm lại, 84 vạn pháp môn đều nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa hiện ở thế gian. Nhất thiết Phật trí, tự nhiên khởi trí, bất tư nghì trí đều nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa hiện ở thế gian. Nương vào Đại vương thần chú Bát Nhã sâu xa, thế gian mới có Bồ Tát xuất hiện. Nương Bồ Tát, thế gian mới có nhánh giác chi tương ưng mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc ba mươi bảy Bồ đề phần pháp, hoặc sáu phép thần thông, hoặc vô lượng, vô biên các Phật pháp khác đều được hiện ra”. 

-  “Bát nhã Ba la mật là cội gốc của các thiện pháp thù thắng”.

- “Chư Phật chứng được Nhất thiết trí trí đều nương vào Bát nhã Ba la mật mà được thành tựu. Vì vậy, Bát nhã Ba la mật là pháp căn bản tối thắng của chư Phật”.

- “Vì vậy, nên nói Bát nhã Ba la mật đối với bố thí, tịnh giới v.v... và tất cả các công đức khác là tôn dẫn”.

“Khánh Hỷ nên biết! Ví như khoảng đất trống, đem hạt giống rải lên đó, nhờ các duyên hòa hợp được sanh trưởng. Nên biết, khoảng đất trống là chỗ nương dựa, có thể làm cho hạt giống được sanh trưởng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật và sự hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương dựa, có thể làm cho bố thí, tinh giới v.v... tất cả các công đức được sanh trưởng. Nên nói Bát nhã Ba la mật đối với bố thí, tịnh giới v.v... và tất cả công đức khác là tôn dẫn”.

Những trích dẫn nói trên đủ chứng minh tính cách thượng tôn của Bát nhã Ba la mật.

 

Các thiện nam, thiện nữ hay những ai nương tựa Bát Nhã hoặc các đại thần chú Bát Nhã thời “đời hiện tại không bị tất cả thuốc độc, bùa yếm, chú thuật làm tổn hại, không bị lửa đốt, nước trôi, các dao gậy cũng không thể hại được, cho đến không bị bốn trăm lẻ bốn bệnh làm chết yểu. Hoặc gặp quan sự, giặc cướp bức bách, chí tâm tụng niệm Bát Nhã sâu xa, nếu đến chỗ ấy thì nhất định không bị khiển phạt gia hại, muốn tìm điều xấu đều không thể được. Hoặc đến các chỗ quốc vương, vương tử, đại thần, nếu chí tâm tụng niệm Bát Nhã sâu xa thì nhất định sẽ được quốc vương v.v... vui mừng hỏi han, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Vì các thiện nam, thiện nữ này đã chứng Bát nhã Ba la mật, nên thường đối với các hữu tình phát sanh các việc từ bi. Nhờ nhân duyên này, nên dù ở nơi đồng vắng hiểm nạn, cũng không bị người chẳng phải người v.v... những kẻ xấu ác làm hại được”.

 

2. Công đức Bát Nhã:

 

Công đức của Bát nhã Ba la mật được tán tụng là “vô lượng, vô số, vô biên, không thể thể nghĩ bàn” hầu như được ca tụng suốt toàn thể đại bản Bát Nhã. Phẩm “Cúng Dường Tháp Báo”, quyển 541, TBBN, Thiên đế Thích bạch Phật:

- “Bạch Thế Tôn! Ngày nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật sâu xa nói mãi cũng chưa hết. Vì sao? Con theo Thế Tôn đã thọ công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật rất sâu rất rộng, lượng không ngằn mé. Các thiện nam, thiện nữ đối Bát Nhã sâu xa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, rộng khắp lưu bố. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, chỗ được công đức cũng không ngằn mé.

Phật xác nhận:

- Kiều Thi Ca! Hay thay! Như ngươi đã nói! Ta chẳng nói Bát Nhã sâu xa đây chỉ có bấy nhiêu công đức thắng lợi như trước đã nói. Này Kiều Thi Ca! Bát Nhã sâu xa công đức thắng lợi đầy đủ vô biên, phân biệt diễn nói chẳng thể hết vậy”.

 

Những cụm từ như “công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật sâu xa nói mãi cũng chưa hết”; “công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật rất sâu rất rộng, lượng không ngằn mé”; “Bát Nhã sâu xa công đức thắng lợi đầy đủ vô biên, phân biệt diễn nói chẳng thể hết vậy”, v.v... Bao nhiêu lời tán tụng đó quá đủ đối với công đức không thể nghĩ bàn của Bát Nhã, nên chúng ta không cần nói thêm nữa.

Đó là những lời tán tụng công năng, công đức của phẩm này. Phẩm “Xưng Dương Công Đức” kế tiếp của Bát nhã Ba la mật còn nói nhiều hơn nữa!

 

Kết luận:

 

Phẩm “Cúng Dường Bảo Tháp” (liệt kê trong hai quyển 540 và quyển 541) ca tụng uy lực của Bát nhã Ba la mật và xem Bát Nhã như là mẹ sanh, mẹ dưỡng của chư Phật và Bồ Tát. Nhờ có Bát nhã Ba la mật mà có tất cả thiện pháp xuất hiện thế gian.

Bát nhã Ba la mật là Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô thượng thượng chú, là Vô đẳng đẳng chú. Bát nhã Ba la mật như thế là vua trong các chú, rất cao thượng vi diệu…đầy đủ đại oai lực không gì có thể sánh bằng, có thể trừ bệnh tật, bùa yểm, thuốc độc, dao gậy, cung tên…

Vì vậy, phải lắng nghe thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình. Không những thế mà cần phải dùng bảy báu thượng diệu xây vô lượng trăm ngàn, trăm ức, muôn ức đại bảo tháp; lại mỗi đại bảo tháp đều đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng trải qua vô lượng kiếp cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen… Nếu làm được như vậy thì đời hiện tại và vị lai sẽ được vô lượng vô biên công đức thù thắng!

Đây là lối nói trần thuật hay kể chuyện, nên ai đọc cũng có thể hiểu. Điểm đáng lưu ý là Kinh nói về cái vi diệu ẩn mật của Kinh. Tu chưa tới thì không thấy cái uy lực ẩn mật này, nên đừng phê phán chê bai mà tạo nghiệp. Cứ một mặt trì tụng rồi một ngày nào đó sẽ thấy cái diệu dụng nhiệm mầu của nó./.

 

---o0o---

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,148,331