Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

13. Phẩm “Sáu Pháp Đáo Bỉ Ngạn” (Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu, Diễn đọc: Phật tử Quảng Thiện Duyên, Lồng nhạc: Phật tử Quảng Thiện Hùng Jordan Le)

08/08/202009:14(Xem: 2228)
13. Phẩm “Sáu Pháp Đáo Bỉ Ngạn” (Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu, Diễn đọc: Phật tử Quảng Thiện Duyên, Lồng nhạc: Phật tử Quảng Thiện Hùng Jordan Le)

 

TỔNG LUẬN 

KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thin Bu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2020

***
2.13. Sáu Pháp Đáo Bỉ Ngạn - HL

 

PHẨM “SÁU PHÁP ĐÁO BỈ NGẠN”Phần sau cùng quyển 411 cho đến phần đầu quyển 412, Hội thứ II.

(Tương đương với phần phát biểu của Ngài Mãn Từ Tử về Ma Ha Tát,

phẩm “Ma Ha Tát”, quyển 47 và 48, Hội thứ I, ĐBN)Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc:  Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc:  Quảng Thiện Hùng Jordan Le 


Tóm lược:

 

Lúc bấy giờ, Mãn Từ Tử thưa:

- Bạch Thế Tôn! Con cũng muốn đem trí tuệ biện tài nói về ý nghĩa Ma ha tát của Bồ tát.

Phật bảo Mãn Từ Tử:

- Ông c nói.

Mãn Từ Tử thưa:

- Bạch Thế Tôn! Do các Bồ tát vì làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức phát tâm hướng đến Đại thừa. Vì nương vào Đại thừa nên gọi là Ma ha tát.

Bấy giờ, Xá lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử:

- Thế nào là Đại Bồ tát vì làm lợi lạc khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức?

Mãn Từ Tử đáp:

- Này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành bố thí Ba-la-mật không làm lợi lạc cho một nhóm nhỏ hữu tình tu hành bố thí, mà là làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên tu hành bố thí. Các Bồ tát khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật không làm lợi lạc cho một nhóm nhỏ hữu tình tu hành tịnh giới, mà là làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên tu hành tịnh giới. Các Bồ tát khi tu hành an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật không làm lợi lạc cho một nhóm nhỏ hữu tình mà là làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên tu hành an nhẫn cho đến Bát nhã. (Q.411, ĐBN)

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát vì làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát mặc áo giáp đại công đức làm lợi lạc cho các hữu tình không có giới hạn, không nghĩ như vầy: Ta sẽ cứu độ hữu tình ấy, làm cho họ vào cõi Vô dư y Niết bàn, mà tự họ không làm được. Ta sẽ cứu độ hữu tình, làm cho an trụ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà tự họ không an trụ được.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát vì làm lợi lạc khắp tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát nghĩ như vầy: Ta sẽ tự mình làm viên mãn bố thí Ba-la-mật, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn bố thí. Ta sẽ tự mình làm viên mãn tịnh giới Ba-la-mật, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn tịnh giới. Ta sẽ tự mình làm viên mãn an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật, cũng làm cho tất cả hữu tình viên mãn an nhẫn cho đến Bát Nhã Ba-la-mật. Các Bồ tát nghĩ như vầy: Ta sẽ tự mình nương vào sáu pháp Ba-la-mật như vậy, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh; tu hành bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng làm cho tất cả hữu tình nương vào sáu pháp Ba-la-mật này an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh; tu hành bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Các Bồ tát nghĩ như vầy: Ta sẽ tự mình nương vào sáu pháp Ba-la-mật như vậy mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác vào cõi Vô dư y Niết bàn. Cũng làm cho tất cả hữu tình nương vào sáu pháp Ba-la-mật, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác vào cõi Vô dư y Niết bàn.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nên mặc giáp đại công đức.

 

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành bố thí Ba-la-mật, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu bố thí. Giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí, khi bố thí hoàn toàn không có hối tiếc.(Q.412, ĐBN).

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành bố thí Ba-la-mật, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba-la-mật.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành bố thí Ba-la-mật, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu bố thí. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chúng hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi bố thí, chẳng khởi tác ý Thanh văn, Độc giác, tin nhận ưa muốn tu pháp bố thí, tinh tấn dõng mãnh không bỏ gia hạnh, chăm lòng hướng tới Nhất thiết trí trí, rốt ráo lợi vui tất cả hữu tình, chẳng tạp tác ý Thanh văn, Độc giác và khi bố thí an trụ tưởng như huyễn, không chấp người thí, người nhận, vật thí, quả bố thí.

 Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành bố thí Ba-la-mật, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật. Như vậy, Bồ tát khi tu hành bố thí Ba-la-mật, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật.

Này Xá lợi Tử! Bồ tát nào đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí khi tu hành bố thí Ba-la-mật, đối với tướng sáu Ba-la-mật không chấp, không đắc. Nên biết Bồ tát này đã mặc áo giáp đại công đức.

 

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu tịnh giới. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Lúc tu tịnh giới đối với các vật sở hữu đều không bỏn xẻn.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba-la-mật.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu tịnh giới. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu an nhẫn, đối với pháp tịnh giới tin nhận ưa muốn, không có tâm hạ liệt của Thanh văn, Độc giác, tinh tấn dõng mãnh không bỏ gia hạnh, chỉ lấy đại bi làm đầu, không xen lẫn tâm Nhị thừa, huống là tâm của hàng dị sanh, đối với tất cả pháp an trụ tưởng như huyễn, đối với hạnh tịnh giới không ỷ lại, không chứng đắc, vì bản tánh là không.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật. Như vậy, Bồ tát khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật.

Này Xá lợi Tử! Bồ tát nào đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí, khi tu hành tịnh giới Ba-la-mật đối với tướng sáu Ba-la-mật không chấp, không đắc. Nên biết Bồ tát này đã mặc áo giáp đại công đức.

 

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành an nhẫn Ba-la-mật, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu an nhẫn. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Lúc tu an nhẫn, vì để thành tựu an nhẫn nên đối với thân mạng không tham luyến.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành an nhẫn Ba-la-mật, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba-la-mật.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành an nhẫn, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu an nhẫn. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu an nhẫn, chẳng tạp tác ý hạ liệt Thanh văn và Độc giác, đối với pháp an nhẫn tin nhận ưa muốn, tinh tấn dõng mãnh không bỏ gia hạnh, khi tu an nhẫn nhiếp tâm vào một cảnh, tuy gặp các khổ nhưng tâm không tán loạn, an trụ tưởng như huyễn, tu tập Phật pháp, giáo hóa hữu tình, quán các pháp không, không chấp oán hại.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành an nhẫn, mặc áo đại công đức an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật. Như vậy, Bồ tát khi tu hành an nhẫn, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật.

Này Xá lợi Tử! Bồ tát nào đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí, khi tu hành an nhẫn đối với tướng sáu Ba-la-mật không chấp, không đắc. Nên biết Bồ tát này đã mặc áo giáp đại công đức.

 

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành tinh tấn Ba-la-mật, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu tinh tấn. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Lúc tu tinh tấn, hay siêng năng tu học hạnh bố thí khó làm.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành tinh tấn, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba-la-mật.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành tinh tấn, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu tinh tấn. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Lúc tu tinh tấn, siêng năng giữ gìn tịnh giới hoàn toàn không hủy phạm, hay siêng năng tu học hạnh nhẫn nhục khó làm, tinh tiến năng siêng tu học khổ hạnh hữu ích, hay siêng năng tu học tịnh lự đẳng chí, hay siêng năng tu học trí tuệ không chấp trước.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành tinh tấn, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật. Như vậy, Bồ tát khi tu hành tinh tấn, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật.

Này Xá lợi Tử! Nếu Bồ tát đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí, khi tu hành tinh tấn đối với tướng sáu Ba-la-mật không nắm giữ, không chấp trước. Nên biết Bồ tát này đã mặc áo giáp đại công đức.

 

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành tịnh lự Ba-la-mật, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu tịnh lự. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Lúc tu tịnh lự, với tâm thanh tịnh, thực hành bố thí, không còn tâm tán loạn, bỏn xẻn nữa.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành tịnh lự, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba-la-mật.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành tịnh lự, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu tịnh lự. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu tịnh lự, tâm quyết định hộ trì giới, làm cho các ác giới không còn nữa, an trụ định từ bi mà tu an nhẫn, không làm não hại hữu tình, an trụ định thanh tịnh, siêng năng tu tập công đức, xa lìa các biếng nhác, khi tu tịnh lự, nương vào các tịnh lự, hướng đến định thù thắng, xa lìa tâm nhiễu loạn, hướng đến tuệ thù thắng, xa lìa tâm ác tuệ.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành tịnh lự, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật. Như vậy, Bồ tát khi tu hành tịnh lự mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật.

Này Xá lợi Tử! Bồ tát nào đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí khi tu hành tịnh lự, đối với tướng sáu Ba-la-mật không chấp, không đắc. Nên biết Bồ tát này đã mặc áo giáp đại công đức.

 

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành Bát Nhã Ba-la-mật, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu Bát nhã. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Lúc tu Bát nhã, tuy bố thí tất cả nhưng không thấy bố thí, người nhận, vật thí.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành Bát nhã, mặc áo giáp đại công đức lớn bố thí Ba-la-mật.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát khi tu hành Bát nhã, đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí để tu Bát nhã. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng chung tất cả hữu tình hồi hướng Nhất thiết trí trí. Khi tu Bát nhã, tuy hộ trì tịnh giới nhưng đều không thấy trì, phạm sai khác, nương thắng không huệ mà tu an nhẫn, không thấy năng nhẫn, sở nhẫn, tuy quán các pháp rốt ráo đều không, nhưng vì đại bi nên siêng năng tu thiện pháp, tuy tu định thù thắng nhưng quán cảnh định rốt ráo đều không, khi tu Bát nhã, quán tất cả pháp, tất cả hữu tình và tất cả hành đều như huyễn mà tu các tuệ không chấp trước.

Này Xá lợi Tử! Đó là Bồ tát khi tu hành Bát nhã, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật. Như vậy, Bồ tát khi tu hành Bát nhã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật.

Này Xá lợi Tử! Bồ tát nào đem tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí, khi tu hành Bát nhã đối với tướng sáu Ba-la-mật không chấp, không đắc. Nên biết Bồ tát này đã mặc áo giáp đại công đức.    

 

Này Xá lợi Tử! Như vậy, gọi là các Bồ tát làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Này Xá lợi Tử! Các Bồ tát an trụ mỗi một Ba-la-mật đều tu sáu pháp Ba-la-mật làm cho được viên mãn. Vì vậy, gọi là mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát tuy đắc tịnh lự, vô lượng, vô sắc nhưng không đắm vị, cũng không theo thế lực đó mà thọ sanh, cũng không bị thế lực đó dẫn dắt.

Lại nữa, này Xá lợi Tử! Các Bồ tát tuy đắc tịnh lự, vô lượng, vô sắc, an trụ ly kiến, tịch tịnh kiến, không, vô tướng, vô nguyện kiến nhưng không chứng thật tế, không vào địa vị Thanh văn và Độc giác, vượt lên trên tất cả Thanh văn, Độc giác.

Này Xá lợi Tử! Do các Bồ tát làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức như vậy, nên còn gọi là Ma ha tát.

Này Xá lợi Tử! Như vậy, vì làm lợi lạc cho khắp hữu tình mặc áo giáp đại công đức nên Bồ tát ở trong đại chúng được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương hoan hỷ khen ngợi như vầy: Trong thế giới ấy, phương ấy, có Bồ tát ấy mặc áo giáp đại công đức làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật, giáo hóa hữu tình, an trụ thần thông, làm những việc nên làm. Tiếng khen như vậy dần dần vang khắp mười phương, trời, người v.v... nghe đều rất vui mừng, nói: Bồ tát này không bao lâu sẽ chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đã mong cầu làm cho các hữu tình đều được lợi lạc.

 

Bấy giờ, Xá lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử:

- Thế nào là Bồ tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại thừa?

Mãn Từ Tử đáp:

- Này Xá lợi Tử! Các Bồ tát làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình, mặc áo giáp đại công đức sáu Ba-la-mật rồi, lại làm lợi lạc cho các hữu tình nên xa lìa pháp dục ác bất thiện có tầm, có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập và an trụ hoàn toàn vào sơ thiền. Nói rộng cho đến đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, không có vui buồn, hết khổ hết lạc, xả niệm thanh tịnh nhập và an trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ tư. Lại nương vào tịnh lự sanh tâm câu hữu với từ, hành tướng rộng lớn, vô lượng vô nhị, không oán, không hại, không hận, không não, khéo tu thắng giải biến khắp, trùm khắp mười phương tận cùng pháp giới hư không, an trụ đầy đủ từ tâm thắng giải. Khởi bi, hỷ, xả cùng tâm, hành tướng thắng giải cũng lại như thế. Nương gia hạnh này lại vượt tất cả tưởng sắc, diệt tưởng hữu đối, chẳng suy nghĩ các tưởng khác, vào vô biên không, không vô biên xứ trụ đầy đủ. Nói rộng cho đến vượt tất cả vô sở hữu xứ, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ đầy đủ. (Q.412, ĐBN)

Xá Lợi Tử! Đại Bồ tát này từ tĩnh lự, vô lượng, vô sắc đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là đại Bồ tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Lại nữa, Xá lợi Tử! Các đại Bồ tát nào tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, lấy đại bi làm đầu tự an trụ tịnh lự, vô lượng, vô sắc như vậy, tu hành bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba-la-mật; tu tất cả pháp môn như bốn niệm trụ, ba mươi bảy Bồ đề phần pháp, ba môn giải thoát cho đến Phật mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, giữ gìn thiện căn, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí.  Xá Lợi Tử! Đấy là đại Bồ tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu đại Bồ tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, vô sở đắc làm phương tiện, khởi trí nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là đại Bồ tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu đại Bồ tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối tất cả pháp phát khởi diệu trí phi loạn phi định, diệu trí phi thường phi vô thường, diệu trí phi vui phi khổ, diệu trí phi ngã phi vô ngã, diệu trí phi tịnh phi bất tịnh, diệu trí phi không phi bất không, diệu trí phi hữu tướng phi vô tướng, diệu trí phi hữu nguyện phi vô nguyện, diệu trí phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, diệu trí phi xa lìa phi chẳng xa lìa. Đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là đại Bồ tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Nếu đại Bồ tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, vô sở đắc làm phương tiện trí, chẳng hành pháp trí quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải chẳng biết ba đời. Chẳng hành pháp trí cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc, chẳng phải chẳng biết ba cõi. Chẳng hành pháp trí thiện, bất thiện, vô ký, chẳng phải chẳng biết ba tánh. Chẳng hành pháp trí thế gian xuất thế gian. Chẳng phải chẳng biết pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Chẳng hành pháp trí hữu vi vô vi, chẳng phải chẳng biết hữu vi vô vi.  Chẳng hành pháp trí hữu lậu vô lậu, chẳng phải chẳng biết hữu lậu vô lậu. Đem vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là đại Bồ tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại thừa.

Xá Lợi Tử! Vì các Bồ tát do phương tiện khéo léo như thế thảy khắp vì lợi vui các hữu tình phát tới Đại thừa nên lại gọi Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy, khắp vì lợi vui hữu tình phát tới Đại thừa, đại Bồ tát khắp được mười phương như cát sông Hằng, chư Phật thế giới tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi nói lời như vầy: Phương ấy, trong thế giới ấy, có đại Bồ tát tên ấy, khắp vì lợi vui tất cả hữu tình phát tới Đại thừa, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, du hý thần thông, làm việc đáng làm. Như vậy, lần lữa tiếng vang khắp mười phương người trời thảy nghe đều rất vui mừng, đều nói lời này: Đại Bồ tát đây chẳng bao lâu sẽ chứng sở cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, khiến các hữu tình đều được lợi vui. (Q.412, ĐBN)

 

Thích nghĩa:

(1). Thắng xứ: Pháp quán nương vào đó để vượt dục giới bằng cách làm chủ các thụ tưởng. (Xem tám thắng xứ, Phần thứ I Tổng luận)

(2). Biến xứ: Người tu định tập trung tâm trên các đối tượng như đất, nước, lửa, gió, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng để đạt đến một trạng thái tâm lý, ở đó mọi hoạt động giác quan đều ngưng động, không còn thấy, nghe, cảm giác, đó là sơ thiền (xem 10 biến xứ, phần thứ I Tổng luận).

 

Lược giải:

 

Phẩm này thuyết hai phần rõ rệt: 1. Thuyết về lục Ba-la-mật và 2. Thuyết tướng Đại thừa. Bồ tát nào tu và hành tròn đầy hai phương diện này thì được xem là Bồ tát lớn hay Bồ tát Ma ha tát. Tu hai phần đó thì có đầy đủ phước đức trí tuệ, công hạnh vuông tròn mới có thể thành thục hữu tình, thanh tịnh Phật độ giúp chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Vì vậy, sáu pháp Ba-la-mật được gọi là sáu pháp đáo bỉ ngạn.

Tu bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự là tu Phước, vì tích tụ công đức thiện căn cho đời này, đời sau. Tu Bát nhã là tu Huệ. Có Huệ mới có thể giúp mình, giúp người thoát khỏi trầm luân khổ ải.

Cứ tu một pháp thì ảnh hưởng tốt đối với năm pháp còn lại. Nếu tu tất cả sáu pháp thì tròn đầy Phước Huệ, chứng đắc Nhất thiết trí trí, có thể mang đội giáp mũ Đại thừa, làm lợi ích cho toàn thể chúng sanh. Nên kinh bảo: Các Bồ tát do phương tiện Ba-la-mật khéo léo như thế khắp vì lợi vui các hữu tình phát tới Đại thừa nên mới được gọi là Ma ha tát. Do đó, được chư Phật khắp mười phương thế giới như cát sông Hằng, ở giữa đại chúng vui mừng tuyên dương, khen ngợi. Phẩm “Đại Thừa” sau đây sẽ nói tiếp ý niệm này!

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn