Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

31. Phẩm "Phước Sanh"

15/08/202009:42(Xem: 5457)
31. Phẩm "Phước Sanh"

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***

2.31. Phẩm Phước Sanh-HL

 

PHẨM "PHƯỚC SANH"

Phần đầu quyển 429, Hội thứ II, ĐBN.

(Tương đương với Đoạn hai, phẩm "So Lường Công Đức",

phần cuối Q.104, Hội thứ I, ĐBN)

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc:  Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

 

Gợi ý:

Phẩm “Phước Sanh” của pháp hội thứ II, ĐBN chẳng khác nào phẩm “Thuật Thành”(Thuật lại sự thành tựu) của Kinh MHBNBLMĐ. Phẩm tựa có khác nhưng nội dung không khác. Nội dung của phẩm này đúc kết thành quả gặt hái được của người thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học Bát nhã Ba la mật của phẩm trước, thì có thể suy đoán kết quả của phẩm “Phước Sanh” này, chẳng có gì khó hiểu!

 

Tóm lược:

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng:

- Như vậy, như ngươi đã nói! Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam, thiện nữ chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học v.v…, lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột cùng tràng phan lọng báu, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ v.v... mà cúng dường, sẽ phát sanh nhóm phước vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm. Vì sao? Vì Bát nhã Ba la mật đây có khả năng thành xong Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí; cũng thành xong bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật; cũng thành xong nội không cho đến vô tánh tự tánh không; cũng thành xong bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; cũng thành xong năm nhãn, sáu thần thông; cũng thành xong tất cả Tam ma địa, Đà la ni môn; cũng thành xong thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật; cũng thành xong tất cả Thanh văn, Độc giác và Vô thượng thừa Bồ đề; cũng thành xong Như Lai ng Chánh Đẳng Giác sở chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Vì vậy, nên Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam, thiện nữ chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học v.v…, lại dùng các thứ trang nghiêm như tràng hoa cho đến các ngọc diệu trân kỳ quý lạ v.v... cúng dường, thì phước đức của kẻ xây bảo tháp trước sánh với nhóm phước đây trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến cực số phần cũng chẳng bằng một. Vì sao? Vì Kinh điển Bát nhã Ba la mật thậm thâm đây lưu bố trong đời, tức thế gian này Phật bảo, Pháp bảo, Bí sô Tăng bảo quyết chẳng dứt diệt. Nếu Kinh điển Bát nhã Ba la mật đây an trụ trong nhân đạo, thế gian thường có mười thiện nghiệp đạo; hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật; hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không; hoặc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc tất cả Tam ma địa, Đà la ni môn; hoặc Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí; hoặc đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, Trưởng giả, Cư sĩ; hoặc trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; hoặc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác; hoặc Bồ Tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật; hoặc các Như Lai ng Chánh Đẳng Giác chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Tất cả những thắng sự như thế quyết chẳng dứt mất.

 

Sơ giải:

 

Phẩm này không cần chiết giải, Kinh nói rằng: “Nếu các thiện nam, thiện nữ chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học v.v…, lại dùng các thứ trang nghiêm như tràng hoa cho đến các ngọc diệu trân kỳ quý lạ v.v... mà vì cúng dường, thì phước đức của kẻ xây bảo tháp trước sánh với nhóm phước đây trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến cực số phần cũng chẳng bằng một”. Vì sao?

Vì nhờ có Bát Nhã Ba la mật an trụ trong nhân đạo, nên trời người, A tu la… thường có các pháp thế gian và xuất thế gian; có đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, Trưởng giả, Cư sĩ; hoặc trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ; hoặc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác; hoặc Bồ Tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật; hoặc các Như Lai ng Chánh Đẳng Giác chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Tất cả những thắng sự như thế quyết chẳng dứt mất”.

Nội dung của phẩm này như trên đã nói là đúc kết thành quả của người thọ trì đọc tụng… Bát nhã Ba la mật của phẩm trước. Rất dễ hiểu nên không cần dẫn giải thêm nữa.

Xin xem lại chiết giải Đoạn hai của phẩm “So Lường Công Đức”, phần cuối quyển 104, Hội thứ I, ĐBN, sẽ rõ./.

 

---o0o---

 

 


 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,731,272