Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

14. Phẩm "Việc Ma"

05/10/202013:27(Xem: 5509)
14. Phẩm "Việc Ma"

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***

 buddha-453

PHẨM "VIỆC MA"

Phần sau Q.509, Hội thứ III, ĐBN.

(Tương đương với phẩm “Ma Sự”, phần giữa Q.440, Hội thứ II, ĐBN)

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

 

Gợi ý:

Những người tu hành thường gặp nhiều khó khăn, trở ngại thuộc về vật chất hay tinh thần có thể làm thối thất đạo Bồ đề. Nên phẩm này nêu ra hai vấn đề: 1. Các lưu nạn (các chướng ngại trên đường tu hành) của Bồ Tát trong khi tu hành Phật đạo nói chung hay Bát nhã Ba la mật nói riêng. 2. Lưỡng bất hòa hợp: Sự tương xung tương khắc giữa người thuyết pháp và người thỉnh pháp hay nói nôm na giữa thầy và trò.

 

Tóm lược:

 

1. “Việc ma”

(Đoạn Kinh sau đây tương đương với phẩm “Ma Sự”,

phần giữa quyển 440, Hội thứ II, ĐBN)

 

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng:

- Phật đã khen nói công đức Bồ Tát vì chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề chính siêng mạnh mẽ tu hành bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Làm sao biết việc ma lưu nạn các Bồ Tát kia khi tu hành các hạnh phát tới Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề?

Phật bảo:

-Thiện Hiện! Nếu đại Bồ Tát muốn thuyết pháp yếu phải đợi cơ hội mới có thể nói, phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Duyên nào Bồ Tát muốn thuyết pháp yếu phải đợi cơ hội mới có thể nói mà cho là việc ma?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Khi đại Bồ Tát hành sâu Bát Nhã, tu Bát Nhã cho đến bố thí Ba la mật khó được viên mãn. Do nhân duyên này nên nói đó là việc ma của Bồ Tát. (Q. 509, ĐBN)

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát khi tu thắng hạnh, lại muốn biện tài phát sanh ngay. Phải biết đấy là ma sự.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Duyên nào Bồ Tát khi tu thắng hạnh, lại muốn biện tài phát sanh ngay nên nói là ma sự?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Các Bồ Tát khi tu hành bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật, không phương tiện khéo léo, nên muốn biện tài phát sanh ngay, bỏ tu hạnh kia, nên nói đó là ma sự của Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi ghi chép hay thọ trì Kinh Bát Nhã sâu thẳm uể oải ợ ngáp, vô duyên giỡn cười, khinh khi lẫn nhau, thân tâm phiền loạn, trái lầm câu văn, mê lộn nghĩa lý, chẳng cảm nhận được ý hay, hoạnh sự vội khởi, thơ tả chẳng trọn, việc làm chẳng thành. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì có thiện nam thiện nữ Bồ Tát thừa nghe thuyết Bát nhã Ba la mật chợt khởi nghĩ này: Đối với Kinh này, ta chẳng cảm nhận được ý hay, sao phải dụng công khổ cực lắng nghe làm chi. Khởi nghĩ ấy rồi tức thì bỏ đi, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, thơ tả diễn nói cũng lại như thế?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ Bồ Tát thừa đây ở đời quá khứ chưa từng tu hành bố thí cùng các Ba la mật khác nên đối Kinh này chẳng cảm nhận được ý hay, tâm chẳng ưa muốn liền bèn nới bỏ.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa nghe thuyết Bát nhã Ba la mật nếu khởi nghĩ này: Chúng ta đối đây chẳng được nhận ký, nghe làm gì? Tâm chẳng thanh tịnh, từ tòa đứng dậy chán bỏ mà đi, không lòng luyến cố. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát. (Q.509, ĐBN)

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vì sao trong Kinh thâm sâu này lại chẳng thọ ký cho họ, khiến họ nhàm chán bỏ đi, không lưu luyến?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Bồ Tát chưa vào ngôi Chánh tánh ly sanh chẳng nên trao ký Đại Bồ đề cho họ. Nếu trao ký cho, họ sẽ tăng thêm kiêu lung, có tổn không ích, nên chẳng trao ký.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa nghe thuyết Bát Nhã nếu khởi nghĩ này: Trong đây chẳng nói danh tự chúng ta thì nghe làm gì? Tâm chẳng thanh tịnh, liền từ tòa dậy chán bỏ mà đi không lòng luyến cố. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Duyên nào ở trong Kinh sâu thẳm đây chẳng ghi nói danh tự Bồ Tát kia?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Bồ Tát chưa nhận ký đại Bồ đề, lẽ vậy chẳng nên ghi nói danh tự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa nghe thuyết Bát Nhã, nếu khởi nghĩ này: Trong đây chẳng nói thành ấp xóm làng chỗ sanh chúng ta thì nghe làm gì? Tâm chẳng thanh tịnh, liền từ tòa dậy chán bỏ mà đi không lòng luyến cố. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Duyên nào ở trong Kinh sâu thẳm đây chẳng ghi nói thành ấp xóm làng chỗ sanh Bồ Tát kia?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Nếu chưa ghi danh tự Bồ Tát kia, nên chẳng nói chỗ sanh sai khác.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi nghe thuyết Kinh Bát Nhã thâm sâu, tâm không thanh tịnh mà bỏ đi, tùy theo mức độ tâm không thanh tịnh và sự nhàm chán Kinh này cất bước đi nhiều ít, liền bị tổn giảm công đức ở kiếp tương ưng và tội chướng ngại Bồ đề tương xứng. Khi họ chịu tội rồi, phải trải qua thời gian như trước để phát khởi sự siêng năng tinh tấn, cầu đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, tu các hạnh khổ khó hành của Bồ Tát mới được trở lại như trước. Cho nên, nếu muốn mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, Bồ Tát không nên chán bỏ Bát Nhã thâm sâu.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa nới bỏ Kinh điển Bát Nhã sâu thẳm, cầu học Kinh khác, phải biết đấy là việc ma Bồ Tát. Vì sao? Vì các người này nới bỏ Bát Nhã sâu thẳm cội gốc của Nhất thiết trí trí mà học các Kinh điển khác nhánh lá, trọn chẳng được Bồ đề vậy.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Các Kinh nào in như nhánh lá chẳng thường dẫn phát Nhất thiết trí trí?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Nếu pháp tương ưng Nhị thừa là bốn niệm trụ, nói rộng cho đến tám chi Thánh đạo, ba môn giải thoát, bốn trí Thánh đế v.v... Các thiện nam thiện nữ tu học trong đó chỉ được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề, chẳng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Đấy gọi Kinh khác in như nhánh lá, chẳng thường dẫn phát Nhất thiết trí trí. Bát Nhã sâu thẳm quyết định dẫn phát Nhất thiết trí trí, có thể dụng lớn giống như cội gốc. Các thiện nam thiện nữ Bồ Tát thừa này nới bỏ Bát nhã Ba la mật cầu học Kinh khác, quyết định chẳng được Nhất thiết trí trí. Vì sao? Vì Bát Nhã sâu thẳm thường hay sanh chúng đại Bồ Tát, tất cả công đức thế gian xuất thế gian; các Kinh điển khác không có dụng đây vậy. Nếu đại Bồ Tát tu học Bát nhã Ba la mật tức là tu học tất cả công đức trân bảo thế gian xuất thế gian. (Q.509, ĐBN)

Lại nữa, Thiện Hiện! Như có chó đói bỏ chủ, theo tôi tớ mà cầu tìm sự sống. Ở đời đương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa nới bỏ tất cả cội gốc Phật pháp Bát Nhã sâu thẳm, cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, tình trạng cũng vậy. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như có người muốn tìm voi chúa, được voi đây rồi bỏ mà tìm dấu chân voi. Ý ngươi nghĩ sao? Người kia khôn chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng khôn!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa nới bỏ tất cả cội gốc Phật pháp Bát Nhã sâu thẳm, cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa tình trạng cũng vậy. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như có người muốn thấy biển cả, đã đến bờ biển lại xem dấu chân trâu, khởi nghĩ này rằng: Nước trong biển cả lượng nó sâu rộng đâu bằng đây? Ý ngươi nghĩ sao? Người kia khôn chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng khôn!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa nới bỏ tất cả cội gốc Phật pháp là Bát Nhã thậm thâm, cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, tình trạng cũng như vậy. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như có thợ khéo hoặc học trò y muốn tạo đại điện thù thắng giống như đại điện của Thiên Đế Thích. Thấy kiểu điện kia rồi, lại vẽ sơ đồ cung điện nhật nguyệt. Ý ngươi nghĩ sao? Thợ khéo hoặc học trò y như thế có thể tạo đại điện được như điện Đế Thích thù thắng chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Chẳng được!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Ý ngươi nghĩ sao? Người kia khôn chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng khôn, là thuộc loại ngu si!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa muốn tới Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, bỏ Bát Nhã sâu thẳm, cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa tình trạng cũng vậy. Những người ấy ắt chẳng được Vô thượng Bồ đề. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như có người muốn thấy Luân vương. Khi được diện kiến, không nhìn kỹ hình tướng rồi bỏ đi đến nơi khác thấy tiểu quốc vương, xem hình tướng kia khởi nghĩ như vầy: Hình tướng oai đức Chuyển luân Thánh vương cùng đây nào khác. Ý ngươi nghĩ sao? Người kia khôn chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng khôn!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa cũng lại như thế. Muốn tới Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề bỏ Bát Nhã sâu thẳm, cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, nói Kinh điển đây cùng Kinh điển Nhị thừa nào có khác, dùng làm gì. Bởi duyên đây quyết định chẳng thể được sở cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát. (Q.509, ĐBN)

Lại nữa, Thiện Hiện! Như có người đói được bữa ăn trăm vị mỹ thịnh, lại bỏ mà tìm cơm thứ lúa sáu mươi ngày. Ý ngươi nghĩ sao? Người kia khôn chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng khôn!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa bỏ Bát Nhã sâu thẳm, cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, muốn tìm Nhất thiết trí trí trong ấy luống uổng nhọc nhằn, trọn chẳng thể được. Ý ngươi nghĩ sao? Người kia khôn chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng khôn!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Như vậy! Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như có người nghèo được ngọc vô giá bỏ đi lại lấy ngọc ca giá mạc ni (thủy tinh) tầm thường. Ý ngươi nghĩ sao? Người kia khôn chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng khôn!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam tử trụ Đại thừa bỏ Bát Nhã sâu thẳm cầu học Kinh điển tương ưng Nhị thừa, trong đó muốn tìm Nhất thiết trí trí luống uổng nhọc nhằn, trọn chẳng thể được. Ý ngươi nghĩ sao? Người kia khôn chăng?

Thiện Hiện đáp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người ấy chẳng khôn!

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Như vậy. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ an trụ Đại thừa, khi thơ tả Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm, nhiều luận biện bỗng phát khởi muốn thuyết các thứ pháp môn sai khác, khiến việc thơ tả Kinh chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Sao gọi nhiều luận biện? Nghĩa là muốn thuyết sắc thanh hương vị xúc, muốn thuyết sáu thứ Ba la mật, muốn thuyết cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, muốn thuyết công đức thọ trì đọc tụng, muốn thuyết việc tu các phước nghiệp, muốn thuyết niệm trụ cho đến Thánh đạo chi, muốn thuyết tất cả tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí, muốn thuyết nội không cho đến Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Phải biết đều là việc ma Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã sâu thẳm muốn thuyết pháp tướng trọn bất khả đắc, vì không tầm tứ, vì khó nghĩ bàn, vì không nghĩ lo, vì không sanh diệt, vì không nhiễm tịnh, vì không định loạn, vì lìa danh ngôn, vì chẳng thể nói, vì bất khả đắc vậy. Vì sao? Trong Bát Nhã sâu thẳm, các pháp như trước nói đều vô sở hữu, trọn bất khả đắc. Các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa khi thơ tả Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm, các pháp như thế rối loạn nơi tâm khiến chẳng rốt ráo. Vậy nên nói là việc ma Bồ Tát.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu thẳm có thể thơ tả được chăng?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Chẳng thể thơ tả. Vì sao? Trong Kinh Bát Nhã sâu thẳm đây, Bát Nhã cùng các Ba la mật khác đều vô tự tánh, trọn bất khả đắc. Nói rộng, cho đến Nhất thiết tướng trí cũng vô tự tánh, trọn bất khả đắc.

Thiện Hiện! Phải biết tự tánh các pháp đều vô sở hữu trọn bất khả đắc, tức là vô tánh. Vô tánh như thế tức Bát Nhã sâu thẳm. Chẳng phải pháp vô tánh năng thơ tả vô tánh. Vậy nên, Ta nói Bát Nhã sâu thẳm chẳng thể thơ tả.

Thiện Hiện phải biết:

- Các thiện nam thiện nữ an trụ Đại thừa nếu đối Bát nhã Ba la mật khởi tưởng vô tánh, phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa, khi thơ tả Kinh Bát Nhã sâu thẳm khởi nghĩ như vầy: Ta dùng văn tự thơ tả Bát nhã Ba la mật. Những người kia nương văn tự chấp đắm Bát nhã Ba la mật, phải biết đấy là việc ma Bồ Tát. Vì sao? Trong Kinh Bát Nhã sâu thẳm đây, tất cả Bát Nhã cho đến bố thí Ba la mật đều không văn tự, sắc cho đến thức cũng không văn tự, nói rộng cho đến Nhất thiết tướng trí cũng không văn tự. Vậy nên, chẳng nên chấp có văn tự năng thơ tả Bát nhã Ba la mật.

Lại nữa Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ an trụ Đại thừa khi thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm đây, nếu nghĩ cõi nước, hoặc nghĩ thành ấp, hoặc nghĩ vương đô, hoặc nghĩ nơi chỗ, hoặc nghĩ thầy dạy, hoặc nghĩ thầy mô phạm, hoặc nghĩ bạn đồng học, hoặc nghĩ bạn quen biết, hoặc nghĩ cha mẹ, hoặc nghĩ vợ con, hoặc nghĩ anh em, hoặc nghĩ chị em, hoặc nghĩ bà con, hoặc nghĩ bạn bè, hoặc nghĩ quốc vương, hoặc nghĩ đại thần, hoặc nghĩ trộm giặc, hoặc nghĩ thú dữ, hoặc nghĩ ác nhân, hoặc nghĩ ác quỉ, hoặc nghĩ chúng hội, hoặc nghĩ dạo chơi, hoặc nghĩ trả oán, hoặc nghĩ đền ơn, hoặc nghĩ các sự nghiệp ra làm khác nữa. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát. Vì ma dùng những việc này làm rối loạn Bồ Tát, khiến cho việc đang làm chẳng thành xong được vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ an trụ Đại thừa khi thơ tả Bát Nhã sâu thẳm đây được danh lợi lớn cúng dường cung kính, chỗ gọi áo mặc, uống ăn, đồ nằm, thuốc chữa và các tư tài khác. Những người kia đắm sự vật đây, phế bỏ sự việc đang làm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ an trụ Đại thừa khi thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm đây, có các ác ma đem các thứ thơ luận thế tục, hoặc lại Kinh điển tương ưng Nhị thừa, trá hiện bạn thân trao cho Bồ Tát. Trong ấy nói rộng thắng sự thế tục, hoặc lại rộng nói các uẩn xứ giới, lý duyên khởi chắc chắn, ba mươi bẩy thứ phần pháp Bồ đề, ba môn giải thoát, bốn tĩnh lự v.v… bảo rằng: "Kinh điển đây nghĩa vị thâm thúy nên siêng tu học, bỏ học thứ Kinh kia đi". Các thiện nam trụ Đại thừa này phương tiện khéo léo từ chối chẳng nên nhận lấy thơ luận thế tục ác ma đã trao cho, cùng Kinh điển tương ưng Nhị thừa. Vì sao? Thơ luận thế tục, Kinh điển Nhị thừa chẳng thể dẫn phát được Nhất thiết trí trí, chẳng tới Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề mà đối Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề gây nhiều trở ngại.

Thiện Hiện phải biết:

- Trong Kinh Bát Nhã sâu thẳm, Ta đây rộng nói phương tiện khéo léo Bồ Tát đạo, nếu với trong đây tinh siêng tu học mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Nếu các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa, vì không phương tiện khéo léo bỏ Bát Nhã sâu thẳm, thọ học thế tục thơ luận ác ma, Kinh điển Nhị thừa. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

 

2. Lưỡng bất hòa hiệp:

(Đoạn Kinh sau đây tương đương với phẩm “Chẳng Hòa Hợp”,

cuối Q.440 cho đến đầu Q.441, Hội thứ II, ĐBN)

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp vui muốn nghe thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Kẻ thuyết pháp ham vui lười biếng chẳng muốn thuyết pháp, cũng chẳng muốn trao truyền Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Trái lại, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp tâm chẳng đắm vui, cũng chẳng lười biếng, ưa muốn trao truyền Bát Nhã sâu thẳm, phương tiện khuyên gắng thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập. Kẻ thính pháp lười biếng đắm vui, chẳng muốn nghe pháp thọ trì cho đến tu tập. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp muốn nghe, thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Kẻ thuyết pháp muốn đến nơi nào không có dạy, không có trao truyền Bát nhã Ba la mật. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát. Trái lại, Thiện Hiện! Người thuyết pháp thì muốn thuyết, muốn trao truyền Bát Nhã sâu thẳm, dùng phương tiện khuyên gắng ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Còn người thính pháp thì muốn đến những nơi nào mà không phải nghe, phải học Bát Nhã. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát.

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp đủ đại ác dục, ham chuộng danh lợi, áo mặc uống ăn đồ nằm thuốc men và những của cải khác, cúng dường cung kính tâm không nhàm đủ. Kẻ thính pháp thiểu dục vui đủ, tu hạnh xa lìa, mạnh mẽ siêng chính, đủ niệm định huệ, chán ghét lợi dưỡng, sợ cung kính danh dự. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp thiểu dục vui đủ, tu hạnh xa lìa, mạnh mẽ siêng chính, đủ niệm định huệ, chán ghét lợi dưỡng, sợ cung kính danh dự. Trái lại, kẻ thính pháp đủ đại ác dục, ham chuộng danh lợi, áo mặc uống ăn đồ nằm thuốc men và những của cải khác, cúng dường cung kính tâm không nhàm đủ. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp thọ hành mười hai công đức Đầu đà, nghĩa là ở chỗ thanh vắng, thường khất thực, mặc y phấn tảo, nhận một bữa ăn, ăn một lần, ăn những gì xin được, ở bãi tha ma, ở nơi đồng trống, ở dưới gốc cây, thường ngồi không nằm, nghĩ đâu cũng được, chỉ giữ ba y. Trái lại, kẻ thính pháp chẳng thọ hành mười hai công đức Đầu đà. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp thọ hành mười hai công đức Đầu đà. Kẻ thuyết pháp chẳng thọ hành mười hai công đức Đầu đà. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp có tín có giới, muốn vì người thuyết Bát Nhã sâu thẳm, phương tiện khuyên gắng thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập. Kẻ thính pháp không tín không giới, chẳng muốn nghe thọ. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp có tín có giới, vui nghe muốn nghe thơ tả thọ trì đọc tụng tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Kẻ thuyết pháp không tín không giới, chẳng muốn dạy trao. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp tâm không keo kiệt, hay xả tất cả. Kẻ thính pháp tâm keo kiệt, chẳng hay xả thí. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp tâm không tham lẫn, hay xả tất cả. Kẻ thuyết pháp tâm keo kiệt, chẳng hay xả thí. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp muốn cúng dường kẻ thuyết pháp, áo mặc uống ăn đồ nằm thuốc chữa và những của cải. Kẻ thuyết pháp chẳng muốn thọ dụng. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp muốn cung cấp kẻ thính pháp áo mặc uống ăn đồ nằm thuốc chữa và những của cải. Kẻ thính pháp chẳng muốn thọ dụng. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp thì thành tựu khai trí, không muốn nói rộng. Kẻ thính pháp thì thành tựu diễn trí không muốn nói lược. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp thì thành tựu khai trí, không muốn nói rộng. Kẻ thuyết pháp thì thành tựu diễn trí không muốn nói lược. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp chuyên muốn biết rộng thứ lớp pháp nghĩa mười hai phần giáo, chỗ gọi Khế Kinh cho đến Luận nghị. Kẻ thính pháp chẳng muốn biết rộng thứ lớp pháp nghĩa mười hai phần giáo. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp muốn biết rộng thứ lớp pháp nghĩa mười hai phần giáo. Kẻ thuyết pháp chẳng muốn biết rộng thứ lớp pháp nghĩa mười hai phần giáo. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp trọn nên sáu thứ Ba la mật, lại đối sáu thứ Ba la mật có phương tiện khéo léo. Kẻ thính pháp không đức như thế. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp trọn nên sáu thứ Ba la mật, lại đối sáu thứ Ba la mật có phương tiện khéo léo. Kẻ thuyết pháp không đức như thế. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp đã được Đà la ni, kẻ thính pháp chưa được Đà la ni. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp đã được Đà la ni, kẻ thuyết pháp chưa được Đà la ni. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp muốn khiến cung kính thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Kẻ thính pháp chẳng theo ý kia. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp muốn được cung kính thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Kẻ thuyết pháp chẳng theo ý kia. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp thì đã lìa trần cấu keo kiệt, đã lìa các triền cái tham dục, sân nhuế, hôn trầm, ngủ nghỉ, dao động, ác tác (hối hận), nghi ngờ; còn kẻ thính pháp thì chưa lìa nổi các tật đố trên. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã thậm thâm. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát.

Trái lại, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp thì đã lìa các tật đố ác nghiệp trên; còn kẻ thuyết pháp thì chưa lìa nổi. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. (Q.509, ĐBN)

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các thiện nam thiên nữ trụ Đại thừa khi thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Kinh Bát Nhã sâu thẳm đây, nếu có người đến nói những bao việc khổ ba ác thú. Nhân đây lại bảo rằng: "Ngươi với thân này nên siêng tinh tiến mau diệt hết ngằn mé khổ mà vào Niết bàn, cần gì phải lưu lại biển cả sanh tử nhận trăm ngàn những việc khổ khó chịu để cầu tới Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề làm gì". Người kia bởi lời đây, đối với việc đang thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Kinh Bát Nhã sâu thẳm chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa, khi thơ tả thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm đây, nếu có người đến khen nói các việc thắng sự cõi người, khen nói cõi trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ các việc thắng diệu. Nhân đây mà bảo rằng "Mặc dù ở cõi Dục hưởng vui các dục, ở trong cõi Sắc hưởng vui tĩnh lự, ở cõi Vô sắc hưởng vui đẳng chí, mà đó đều là pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, biến hoại, pháp rơi rụng, pháp chia lìa, pháp tận, pháp diệt. Với thân này sao ngươi chẳng tinh tiến lấy quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, vào cõi Niết bàn an vui rốt ráo. Tại sao phải ở lâu trong sanh tử luân hồi, vô cớ vì người chịu các thứ khổ não để cầu tới Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề?". Bởi lời đây làm cho việc đang thơ tả, thọ trì đọc tụng tu tập suy nghĩ diễn nói Kinh Bát Nhã sâu thẳm chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp thân không ràng buộc, chỉ chuyên chăm lo sự nghiệp riêng mình, không lo sự nghiệp người khác; còn kẻ thỉnh pháp thì ưa lãnh đồ chúng, thích làm doanh nghiệp cho người, không lo sự nghiệp mình. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Trái lại, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp thân không ràng buộc, chỉ chuyên chăm lo sự nghiệp riêng mình, không lo sự nghiệp người khác; còn kẻ thuyết pháp thì ưa lãnh đồ chúng, thích làm doanh nghiệp cho người, không lo sự nghiệp mình. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp chẳng ưa ồn tạp. Kẻ thính pháp muốn ở nơi ồn tạp. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp chẳng ưa ồn tạp. Kẻ thuyết pháp muốn ở nơi ồn tạp. Hai bên chẳng hoà hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp muốn kẻ thính pháp hỗ trợ việc làm của mình. Kẻ thính pháp chẳng theo ý muốn của người kia. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Trái lại, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp muốn kẻ thuyết pháp hỗ trợ việc làm của mình; còn người thuyết pháp chẳng theo muốn theo ý muốn của người kia. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã. Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp vì danh lợi nên muốn vì người mà thuyết pháp, lại muốn khiến người kia thơ tả thọ trì đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Kẻ thính pháp thì biết việc làm của người kia nên không muốn theo. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Trái lại, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp vì danh lợi nên muốn thỉnh người kia thuyết Bát Nhã thậm thâm. Còn kẻ thuyết pháp thì biết việc làm của người kia nên không chấp nhận lời thỉnh cầu. Hai bên không hòa hợp, nên không được dạy trao, đọc tụng, tu tập Bát Nhã… Nên biết đây là ma sự của Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp muốn qua phương khác chỗ nguy hại thân mạng. Kẻ thính pháp sợ mất thân mạng chẳng muốn đi theo. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp muốn qua phương khác chỗ nguy thân mạng. Kẻ thuyết pháp sợ mất thân mạng chẳng muốn cùng đi. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp muốn qua phương khác nhiều giặc cướp, tật bệnh, ôn dịch, vì cõi nước đói khát. Kẻ thính pháp lo sợ gian nan, chẳng chịu đi theo. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thính pháp muốn qua phương khác nhiều giặc cướp, tật bệnh, ôn dịch, vì cõi nước đói khát. Kẻ thuyết pháp lo sợ gian nan, chẳng chịu cùng đi. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp muốn qua phương khác là chỗ yên ổn giàu vui không các tai nạn, kẻ thính pháp muốn đi theo. Kẻ thuyết pháp phương tiện nói thử: “Mặc dù ngươi vì lợi muốn đi theo ta, mà ngươi đến đó đâu chắc vừa lòng, nên khéo xét nghĩ, để sau khỏi ăn năn”. Khi ấy kẻ thính pháp nghe nói rồi nghĩ: “Vậy là người thuyết pháp chẳng muốn cho ta đi cùng, nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp”. Do nhân duyên đây chẳng đi theo được. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp muốn qua phương khác, đường phải đi qua đồng nội hiểm trở, nhiều nạn giặc cướp và bọn hung đồ du đảng, ác thú, thợ săn, rắn độc v.v… khủng bố; kẻ thính pháp muốn đi theo kia. Kẻ thuyết pháp phương tiện nói thử: Cớ sao nay ngươi vô sự theo ta, muốn qua chỗ các hiểm nạn như thế, nên khéo xét nghĩ sau khỏi ăn năn. Kẻ năng thính pháp nghe nói rồi nghĩ: Ý người thuyết pháp kia chẳng muốn cho ta đi theo, nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp. Do nhân duyên đây chẳng đi theo. Hai bên chẳng hòa hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp có nhiều thí chủ hằng đi theo nhau. Kẻ thính pháp đến thỉnh thuyết cho Bát nhã Ba la mật, hoặc thỉnh xin thơ tả thọ trì đọc tụng để tu hành như thuyết. Người thuyết pháp kia nhiều duyên ngại không rảnh dạy trao. Kẻ thính pháp khởi tâm hờn giận, về sau tuy dạy trao mà chẳng thèm nghe thọ. Hai bên chẳng hoà hợp, nên không được dạy trao, nghe, thọ, ghi chép, đọc tụng, tu tập Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

 

Các ác ma hóa ra nhiều hình tướng khác nhau phá hoại tâm Bồ đề Bồ Tát.

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma hóa làm Bí sô đến chỗ Bồ Tát phương tiện phá hoại, khiến đối Kinh điển Bát Nhã sâu thẳm chẳng được thơ tả thọ trì đọc tụng tu tập suy nghĩ vì người diễn nói.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Ác ma giả làm Bí sô đến chỗ Bồ Tát phương tiện phá hoại, khiến đối Kinh điển Bát Nhã sâu thẳm chẳng được thơ tả cho đến diễn nói như thế nào?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Có các ác ma giả làm Bí sô đến chỗ Bồ Tát khiến Bồ Tát hủy nhàm Bát Nhã sâu thẳm, là khởi lời này: Ngươi đã tập tụng Kinh điển vô tướng chẳng thật Bát nhã Ba la mật, ta đã tập tụng Kinh điển hữu tướng là chơn Bát nhã Ba la mật. Khi nói lời này có các Bồ Tát chưa được nhận ký bèn đối Bát nhã Ba la mật tâm sanh nghi lầm. Bởi nghĩ lầm nên đối Bát nhã Ba la mật mà sanh hủy nhàm. Bởi hủy nhàm nên bèn chẳng thơ tả thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma giả làm Bí sô đến chỗ Bồ Tát bảo Bồ Tát rằng: Nếu các Bồ Tát hành Bát Nhã sâu thẳm, chỉ chứng thật tế được quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề, trọn chẳng năng chứng được Vô thượng Phật quả, làm như vậy chỉ luống uổng nhọc nhằn? Bồ Tát đã nghe bèn chẳng thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghì, vì người diễn nói Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thơ tả thảy Bát Nhã sâu thẳm có rất nhiều việc ma, Bồ Tát nên cảnh giác xa lìa.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Những gì gọi là các việc ác ma khiến Bồ Tát phải cảnh giác mà xa lìa?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Khi thơ tả v.v… Bát Nhã sâu thẳm có nhiều việc ma tương tự Bát Nhã, tĩnh tự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật. Có nhiều việc ma tương tự nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, vô tánh không, bổn tánh không, tướng không, nhất thiết pháp không, vô tánh không, vô tánh tự tánh không. Có nhiều việc ma tương tự chơn như, pháp giới nói rộng cho đến bất tư nghì giới. Bồ Tát nên cảnh giác mà xa lìa.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thơ tả v.v… Bát Nhã sâu thẳm có nhiều việc ma cố làm lưu nạn. Nghĩa là có ác ma giả làm Bí sô tuyên nói pháp tương ưng Nhị thừa, bảo Bồ Tát rằng: Đây là Như Lai nói ra chơn thật, kẻ học pháp này mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Lại có ác ma giả làm Bí sô đến chỗ Bồ Tát tuyên nói Nhị thừa bốn niệm trụ v.v…, bảo Bồ Tát rằng: Nên nương pháp đây tinh siêng tu học lấy quả Dự lưu, nói rộng cho đến Độc giác Bồ đề, xa lìa tất cả sanh lão bệnh tử, cần chi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Đấy là các việc ác ma Bát Nhã sâu thẳm, Bồ Tát nên cảnh giác sát mà xa lìa.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có ác ma giả làm Phật, sắc thân chơn kim, thường quang một tầm, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, viên mãn trang nghiêm, đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy đó rất sanh mến đắm. Do đấy lui giảm Nhất thiết trí trí, chẳng được lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có ác ma giả làm Bí sô oai nghi thong thả, hình mạo đoan nghiêm, đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy đó rất sanh mến đắm. Do đấy lui giảm Nhất thiết trí trí, chẳng được lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma hóa làm Phật, có Bí sô vây quanh, tuyên nói pháp yếu, đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy đó rất sanh mến đắm, bèn khởi nghĩ này: Nguyện ta đời sau cũng sẽ như thế. Do đấy lui giảm Nhất thiết trí trí, chẳng được lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có ác ma làm tượng Bồ Tát, hoặc trăm hoặc ngàn cho đến vô lượng. Hoặc hành bố thí Ba la mật, hoặc hành tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật. Bồ Tát thấy đó rất sanh mến đắm. Do đấy lui giảm Nhất thiết trí trí, chẳng được lóng nghe thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói Bát Nhã sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ Tát. Vì sao? Thiện Hiện! Trong giáo pháp Đại-Bát-Nhã sâu thẳm đây sắc vô sở hữu, thọ tưởng hành thức cũng vô sở hữu. Nói rộng, cho đến tất cả Bồ Tát hạnh vô sở hữu, chư Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề cũng vô sở hữu. Nếu ở chỗ đây sắc vô sở hữu, nói rộng cho đến chư Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề cũng vô sở hữu, thời ở chỗ đây tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng các đại Bồ Tát, Độc giác, Thanh văn, các loại dị sanh cũng vô sở hữu. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam thiện nữ an trụ Đại thừa, khi lóng nghe thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm đây, có nhiều việc lưu nạn phát khởi khiến người bạc phước việc chẳng trọn thành. Như có các ngọc báu châu Thiệm bộ là ngọc phệ lưu ly cho đến vàng v.v…, có nhiều trộm cướp gây lưu nạn, các người bạc phước cầu chẳng thể được. Ngọc vô giá thần châu Bát Nhã sâu thẳm cũng lại như thế, các kẻ bạc phước khi lóng nghe thảy có nhiều ác ma làm lưu nạn.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Như vậy! Bạch Thiện Thệ! Như vậy! Bát Nhã sâu thẳm như các thứ ngọc quý phệ lưu ly v.v… ở châu Thiệm bộ có nhiều lưu nạn, các người bạc phước cầu chẳng thể được. Các thiện nam thiện nữ an trụ Đại thừa vì ít phước đức nên khi lóng nghe v.v… nhiều các lưu nạn, tuy có vui muốn mà chẳng năng thành được. Vì sao? Có kẻ ngu si bị ma sử khiến, các thiện nam tử an trụ Đại thừa khi lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ vì người diễn nói Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm đây là bị lưu nạn. Bạch Thế Tôn! Kẻ ngu si kia giác huệ yếu mờ, chẳng năng suy nghĩ được Phật pháp rộng lớn, tự đối Bát Nhã chẳng năng thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ lóng nghe diễn nói, mà trái lại muốn ngăn trở việc thơ tả v.v… của người.

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Như vậy, như ngươi đã nói! Có người ngu si bị ma sử khiến. Vì chưa trồng căn lành, phước đức mỏng yếu, chưa ở chỗ Phật phát thệ nguyện lớn, chưa được bạn lành thu nhận, tự đối Bát Nhã chẳng thể lóng nghe cho đến diễn nói được. Các thiện nam thiện nữ tân học Đại thừa, khi lóng nghe thơ tả cho đến diễn nói Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm đây dễ bị lưu nạn. Ở đời đương lai có các thiện nam tử thiện nữ nhân phước huệ mỏng kém, căn lành yếu ớt, đối công đức rộng lớn các Như Lai tâm chẳng vui muốn, tự đối Bát nhã Ba la mật chẳng năng lóng nghe cho đến diễn nói, trái lại muốn ngăn ngại việc lóng nghe của người khác. Phải biết bọn này đắc tội vô lượng.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa, khi lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói Kinh Đại-Bát-Nhã sâu thẳm đây có nhiều việc ma vì làm lưu nạn, khiến lóng nghe đều chẳng năng thành được. Do đấy chẳng hay viên mãn Bát Nhã cho đến bố thí Ba la mật. Nói rộng cho đến chẳng hay viên mãn Nhất thiết tướng trí.

Có các thiện nam thiện nữ trụ Đại thừa, khi lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Kinh Đại-Bát-Nhã thậm thâm, nếu không có việc ma làm trở ngại mà lại được viên mãn Bát Nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật, cho đến viên mãn Nhất thiết chủng trí thì phải biết đều là do thần lực Như Lai từ bi gia trì hộ niệm, cũng là thần lực mười phương tất cả thế giới hiện tại Như Lai và các chúng Bồ Tát Bất thối chuyển gia hộ, khiến ác ma chẳng thể làm chướng ngại được việc lóng nghe, thọ trì v.v… và cũng chính nhờ năng lực căn lành nơi bản thân người kia nữa.

 

Sơ giải:

 

Phẩm “Việc Ma” của Hội thứ III này tương đương với phẩm “Ma Sự” của Hội thứ II, thuyết về những ma chướng trên đường tu Đạo, người tu phải biết mà cảnh giác để khỏi phải thối thất đạo Bồ đề. Phẩm này chia làm hai phần:

1. Phần đầu nói về “ma sự” của những người thọ trì Bát Nhã. Tại sao gọi là ma sự? Đó là do sự tu học thọ trì kinh Bát nhã Ba la mật thiếu nghiêm chỉnh gây ra. Phần này tương đương với phẩm “Ma Sự” phần giữa quyển 440, Hội thứ II, ĐBN.

2. Phần sau của phẩm này nói về lưỡng bất hòa hiệp. Tại sao có sự bất đồng giữa người thuyết pháp và người nghe pháp, hay nói khác giữa thầy và trò trong việc học hỏi trao truyền Bát nhã Ba la mật? Bởi vì tư tưởng và các dục vọng khác nhau nên mới có sự tương xung tương khắc. Đó chính là ma chướng trên đường tu đạo. Nếu sớm biết cảnh giác tu hành thì sẽ bớt bị động niệm vướng mắc dễ học dễ tu hơn! Phần này tương đương với phẩm “Chẳng Hòa Hợp”, cuối Q.440 cho đến đầu Q.441, Hội thứ II, ĐBN.

Phụ thuyết cho phần sau của phẩm này là nói về chướng ngại do bọn ác ma hiện ra khuấy rối trong lúc tu hành.

Các diễn tả ở đây theo lối trần thuật, ai đọc cũng có thể hiểu. Nên không cần giải thích thêm. Nếu có trở ngại Quý vị quay lại Hội thứ II cùng phẩm tham khảo.

 

---o0o---

 

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567