Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

08. Phẩm “Địa Ngục”

30/12/202020:19(Xem: 1080)
08. Phẩm “Địa Ngục”

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2020

***

buddha-513

 


VIII. PHẨM “ĐỊA NGỤC”

Phần đầu quyển 559, Hội thứ V, ĐBN. Quyển thứ 559

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

 

 

(Tánh cách tôn dẫn của Bát Nhã Ba-la-mật)

 

Khi ấy, Xá lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Tùy hỷ hồi hướng không điên đảo như thế là đều do nhờ uy lực của Bát Nhã Ba-la-mật mà được thành tựu.

Phật bảo Xá lợi Tử:

- Đúng vậy! Đúng vậy!

Xá lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã Ba-la-mật như thế thường chiếu sáng nên kính lễ, các pháp thế gian chẳng thể làm nhiễm ô được, có thể trừ tối tăm, có thể phát ánh sáng, có thể cho lợi ích an vui, có thể làm tôn dẫn, làm mắt sáng cho người mù, làm đuốc tuệ cho những người đi trong tăm tối, dẫn dắt kẻ lạc đường vào chính đạo, chỉ rõ tánh các pháp chính là Nhất thiết trí. Chỉ rõ tất cả pháp không sanh, không diệt, là mẹ của các đại Bồ tát, có thể làm cho chư Phật vận chuyển bánh xe pháp Vô thượng đủ ba phen mười hai hành tướng. Làm chỗ nương tựa cho người không nơi nương tựa, dứt trừ tất cả khổ não sanh tử, mở bày, chỉ dạy các pháp vô tánh là tự tánh. (Q.559, ĐBN)

Bạch Thế tôn! Các đại Bồ tát làm cách nào để trụ Bát Nhã sâu xa?

Phật bảo Xá lợi Tử:

- Các đại Bồ tát nên trụ Bát Nhã sâu xa như Phật trụ, nên kính thờ Bát Nhã Ba-la-mật như kính thờ chư Phật Thế tôn.

Bấy giờ, trời Đế Thích nghĩ: Nay Xá lợi Tử do nhân duyên nào thưa hỏi Phật như vậy. Nghĩ xong hỏi Xá lợi Tử:

- Do nhân duyên nào mà tôn giả hỏi như thế?

Xá lợi Tử đáp:

- Phật Thế Tôn trước nói các Bồ tát được Bát Nhã Ba-la-mật sâu thẳm nhiếp thọ, nên sở khởi tùy hỷ hồi hướng cùng hành các việc phước nghiệp mau chứng được Nhất thiết trí trí, hơn Bồ tát có sở đắc tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã tương ưng thiện căn, vậy nên tôi nay thưa hỏi như thế.

Kiều thi ca! Như hoặc trăm, hoặc ngàn những kẻ mù bẩm sinh, kẻ không có mắt sáng để làm phương tiện dẫn dắt thì gần còn không thể đi vào con đường chính, huống là có thể đến được thành lớn giàu sang ở xa. Như vậy, năm Ba-la-mật trước là các chúng mù lòa bẩm sinh, nếu không có mắt sáng của Bát Nhã Ba-la-mật dẫn dắt thì không thể vào được chánh đạo của Bồ tát, huống có thể vào được thành Nhất thiết trí.

Kiều thi ca! Bố thí, tịnh giới v.v... năm Ba-la-mật cần phải nhờ Bát Nhã Ba-la-mật hộ trì mới được gọi là có mắt. Lại do được Bát Nhã Ba-la-mật hộ trì nên mới gọi là đến bờ kia.

Khi ấy, Xá lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bồ tát làm sao dẫn phát Bát Nhã Ba-la-mật?

Phật bảo Xá lợi Tử:

- Nếu các Bồ tát chẳng dẫn phát sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng không thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đây tức gọi là dẫn phát Bát Nhã Ba-la-mật.

Xá lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu các Bồ tát dẫn phát Bát Nhã Ba-la-mật thì thành tựu được pháp nào?

Phật bảo Xá lợi Tử:

- Nếu các Bồ tát dẫn phát Bát Nhã Ba-la-mật thì đối với tất cả pháp hoàn toàn không chỗ thành tựu, vì không thành tựu nên gọi là Bát Nhã Ba-la-mật.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu thế thì Bát Nhã Ba-la-mật chẳng thể thành tựu Nhất thiết trí trí?

Phật dạy:

- Này Kiều thi ca! Bát Nhã Ba-la-mật như thế cũng chẳng thể thành tựu Nhất thiết trí trí. Vì sao? Kiều thi ca! Vì có sở đắc, có danh tướng, có tạo lập thì chẳng thể thành tựu vậy.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu vậy thì làm sao nói Bát Nhã Ba-la-mật thành tựu Nhất thiết trí trí?

Phật dạy:

- Này Kiều thi ca! Vì Bát Nhã Ba-la-mật đối với Nhất thiết trí trí không chỗ dẫn phát nên mới gọi là thành.

 Trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất lạ! Bát Nhã Ba-la-mật như thế vì chẳng làm tất cả pháp sanh diệt, vì chẳng làm tất cả pháp thành hoại, nên hiện ra thế gian mà cùng thế gian làm nhiêu ích.

Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu các đại Bồ tát phát sanh tưởng như thế thì xa lìa Bát Nhã chăng?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Đúng như vậy! Đúng như vậy! Lại có nhân duyên xa lìa Bát Nhã Ba-la-mật. Nghĩa là sanh tưởng thế này: "Bát Nhã sâu xa là Không, là vô sở hữu, xác nhận như thế tức xa lìa Bát Nhã". Vì sao? Vì Bát Nhã Ba-la-mật của Bồ tát chẳng phải có, chẳng phải không, không có phân biệt.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Như thế Tôn thuyết Bát Nhã Ba-la-mật là để hiển bày pháp nào?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Ta thuyết Bát Nhã Ba-la-mật không vì hiển bày sắc; cũng không vì hiển bày thọ, tưởng, hành, thức. Không vì hiển bày quả Dự lưu; cũng không vì hiển bày quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa chính là Ba-la-mật rộng lớn.

Phật bảo Thiện Hiện:

- Do nhân duyên nào ông nói Bát Nhã Ba-la-mật chính là Ba-la-mật rộng lớn?

Thiện Hiện bạch:

- Bạch Thế Tôn! Vì Bát Nhã đối với sắc không làm lớn, không làm nhỏ, không làm tụ, không làm tán; đối với thọ, tưởng, hành, thức không làm lớn, không làm nhỏ, không làm tụ, không làm tán. Đối với mười lực của Phật không làm mạnh, không làm yếu. Đối với Nhất thiết trí không làm rộng, không làm hẹp, các Bồ tát nào phát sanh tưởng như thế thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì các tưởng như thế chẳng phải là quả Đẳng lưu của Bát Nhã vậy. Bát Nhã sâu xa nếu phát sanh tưởng như thế thì con sẽ độ thoát vô số hữu tình nhập vào cảnh giới Vô dư y Niết bàn; như thế gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải có sở đắc là có thể có sự thành tựu. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Vì hữu tình không sanh nên biết Bát Nhã Ba-la-mật cũng không sanh. Vì hữu tình không tự tánh, xa lìa, không thể nghĩ bàn, không hoại diệt, không giác tri, nên biết Bát Nhã Ba-la-mật cũng không tự tánh, nói đủ cho đến cũng không giác tri. (Q.559, ĐBN)

Bạch Thế tôn! Vì năng lực hữu tình chứa nhóm nên biết năng lực Như Lai cũng chứa nhóm.

Xá lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu các Bồ tát có thể tin hiểu Bát Nhã sâu xa, không nghi, không ngờ, cũng chẳng mê lầm thì các Bồ tát này chết từ chỗ nào sanh đến đây? Chứa bao nhiêu hạnh nguyện để đối với pháp nghĩa sâu xa có thể hiểu rõ?

Phật dạy Xá lợi Tử:

- Các Bồ tát này từ phương khác đã phụng thờ pháp của chư Phật, từ trong pháp hội đó sinh đến nơi này.

Xá lợi Tử! Các Bồ tát này đã gần gũi nhiều chư Phật Thế tôn, trong đó từng nghe nghĩa pháp sâu xa, rồi trải qua vô lượng, vô số đại kiếp tu tập trăm ngàn hạnh khổ khó hành, nương đại nguyện lực sanh đến cõi này, đối với Bát Nhã sâu xa hoặc thấy, hoặc nghe hết sức vui mừng và nghĩ: Ta được thấy Phật, được nghe Phật giảng dạy, do nhân duyên này cung kính tin nhận.

Khi ấy, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa có thể thấy nghe được ư?

Phật dạy:

- Chẳng phải vậy.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu các Bồ tát nào thường siêng năng tu học Bát Nhã sâu xa thì các Bồ tát ấy chứa nhóm bao lâu?

Phật dạy Thiện Hiện:

- Điều này cần nên phân biệt: Có các Bồ tát từ khi mới phát tâm gặp được bạn lành chơn thật, phương tiện giúp đỡ thì có thể tu học Bát Nhã sâu xa, có thể tin hiểu pháp môn sâu xa. Còn các Bồ tát mặc dù từng gặp nhiều trăm ngàn Phật, ở chỗ chư Phật siêng tu phạm hạnh, nhưng có sở đắc làm phương tiện nên chẳng thể tu học Bát Nhã sâu xa được, nghe thuyết Bát Nhã Ba-la-mật chẳng sinh tin hiểu, liền bỏ đi.

 

(Tội hủy báng chánh pháp)

 

Thiện Hiện nên biết! Các Bồ tát này ở chỗ Phật quá khứ, nghe thuyết Bát Nhã Ba-la-mật không có tâm kính tin, nên bỏ đi, nay nghe thuyết Bát Nhã Ba-la-mật không có tâm kính tin lại bỏ đi nữa. Người đó đối với Bát Nhã Ba-la-mật hoặc thân, hoặc tâm đều không hòa hợp. Vì không hòa hợp nên tăng trưởng tạo tác chiêu cảm nghiệp xấu. Do nghiệp này nên nghe Bát Nhã sâu xa hủy báng, nhàm chán, bỏ lìa.

Thiện Hiện nên biết! Các Bồ tát nào hủy báng, nhàm chán, xa lìa Bát Nhã sâu xa, thì nên biết đó chính là hủy báng, nhàm chán, xa lìa Nhất thiết trí trí. Nếu người nào hủy báng, nhàm chán, xa lìa Nhất thiết trí trí, thì chính là hủy báng, nhàm chán, xa lìa chư Phật ba đời. Do nhân duyên này tăng trưởng tạo tác tội hoại chánh pháp. Do tội này nên phải trải qua nhiều đời chịu các khổ rất nặng. Nghĩa là người đó tạo tội rất nặng nên nhiều trăm ngàn năm đọa địa ngục lớn cõi này phương khác, luân hồi qua lại chịu các khổ rất nặng, không được thoát khỏi. Khi kiếp hỏa, kiếp thủy, kiếp phong cõi này nổi lên thì chuyển dời vào trong địa ngục lớn ở phương khác. Khi kiếp hỏa, thủy, phong ở phương khác nổi lên thì bị đày vào các địa ngục lớn cõi khác nữa. Xoay chuyển như vậy trải qua vô số kiếp, chịu khổ khốc liệt trong địa ngục lớn. Tội hủy hoại chánh pháp của người kia, thế lực của nghiệp yếu dần, từ địa ngục ra đọa trong loài súc sanh. Lần lượt từ cõi này sang phương khác như trước, luân hồi nhiều kiếp chịu các khổ kịch liệt. Tội của người kia hoại pháp thế lực mỏng dần, thoát khỏi nẻo súc sanh, đọa trong kiếp quỷ, lần lượt luân hồi cõi này phương khác chịu các khổ rất nặng, trải vô lượng kiếp. (Q.559, ĐBN)

Nghiệp hoại pháp của người kia, thế lực còn lại sắp hết, thoát khỏi kiếp quỷ, sanh đến loài người, chịu đủ tất cả các khổ nhân gian như là bần cùng, hèn hạ, ngu si, tật bệnh, xấu xí v.v... tên Phật, Pháp, Tăng còn chẳng thể được nghe huống là có thể tinh tấn siêng năng tu các nghiệp lành. Do các nghiệp ác phá hoại chánh pháp nên phải chịu đầy đủ loại quả khổ như thế.

Bấy giờ, Xá lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nghiệp hủy hoại chánh pháp cùng với năm tội vô gián, hai nghiệp ác này là giống nhau không?

Phật bảo Xá lợi Tử:

- Chớ cho nghiệp này giống năm tội vô gián. Vì sao? Vì nghiệp của tội vô gián mặc dù chiêu cảm khổ rất nặng nhưng chẳng thể so sánh với nghiệp hủy báng chánh pháp. Nghĩa là người kia nghe thuyết Bát Nhã sâu xa, hủy báng chống đối Bát Nhã cho rằng chẳng phải là chơn thật lời Phật dạy, chẳng phải pháp, chẳng phải luật, chẳng phải lời dạy của bậc đại sư nên không tu học. Do nhân duyên này tội của người đó rất nặng, chẳng thể đem so sánh với nghiệp của năm tội vô gián.

Xá lợi Tử! Người hoại pháp, tự mình hủy báng chánh pháp, cũng dạy người hủy báng. Tự phá hoại thân mình, cũng làm hư hoại thân người khác. Tự mình uống thuốc độc, cũng bảo người khác uống thuốc độc. Tự mình mất quả vui sanh cõi trời giải thoát, cũng làm cho người khác mất quả vui sanh trời giải thoát. Tự dẫn mình bước vào địa ngục lửa, cũng làm cho người bước vào. Tự mình chìm trong biển khổ, cũng làm cho người khác chìm. Tự mình không tin hiểu Bát Nhã sâu xa, cũng dạy người khác làm cho không tin hiểu, mê lầm điên đảo.

Xá lợi Tử! Ta chẳng muốn để cho kẻ hoại chánh pháp nghe được tên Bát Nhã Ba-la-mật huống là giảng thuyết cho họ.

Xá lợi Tử! Kẻ hoại chánh pháp, Ta còn chẳng cho các thiện nam thiện nữ trụ Bồ tát thừa nhìn thấy, huống là sẽ cùng ở chung.

Xá lợi Tử! Kẻ hoại chánh pháp, Ta còn chẳng cho mặc áo Cà sa, huống là thọ nhận sự cúng dường. Vì sao? Xá lợi Tử! Vì kẻ hoại chánh pháp đọa trong loài đen tối như phân thối nát, như con ốc sên nhơ nhớp, như người bệnh hủi quá nhờm gớm. Những người tin dùng lời của kẻ hoại pháp, cũng bị khổ lớn như trước đã nói. (Q.559, ĐBN)

Xá lợi Tử bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Vì sao chẳng nói kẻ hoại Chánh pháp đời sau bị thọ thân lượng ác thú?

Phật bảo Xá lợi Tử:

- Thôi, chẳng cần nói số lượng thân nẻo kia, e người hoại chánh pháp nghe xong kinh hoàng, tâm buồn rầu như trúng tên độc, thân khô héo dần như mạ bị cắt đứt gốc. Người kia nếu nghe được sẽ ói máu nóng chết mất, hoặc đau khổ gần chết. Nên Ta chẳng nói số lượng thân ở nẻo kia.

Xá lợi Tử bạch:

- Bạch Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn nói để răn dạy cho đời sau.

Phật bảo Xá lợi Tử:

- Ta trước đã nói kẻ kia nhiều kiếp chịu khổ, đủ làm lời răn dạy rất rõ ràng cho người đời sau. Đời sau chính hạng thiện nam, thiện nữ nghe Ta trước đã nói quả báo về hoại chánh pháp, thà xả bỏ thân mạng, nhất định chẳng hủy báng pháp, chớ để cho đời sau chịu khổ lâu dài.

Khi ấy, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Có các thiện nam thiện nữ thông minh nên khéo giữ hộ nghiệp thân ngữ ý. Họ chẳng do ác nghiệp kia mà bị đọa trong loài ác thú chịu khổ lâu dài?

Phật dạy Thiện Hiện:

- Đúng như vậy! Đúng như vậy! Trong chánh pháp Tỳ nại da của Ta sẽ có các kẻ ngu si xuất gia. Kẻ đó mặc dù tôn xưng Ta là đại sư của họ, nhưng hủy báng chống đối Bát Nhã sâu xa của Ta giảng thuyết.

Thiện Hiện nên biết! Nếu người hủy báng Bát Nhã sâu xa, thì chính là hủy báng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Nếu người hủy báng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, thì chính là hủy báng chư Phật ba đời. Nếu người hủy báng chư Phật ba đời, thì chính là hủy báng Nhất thiết trí trí. Nếu người hủy báng Nhất thiết trí trí, thì chính là hủy báng Pháp. Nếu hủy báng Pháp, thì chính là hủy báng Tăng. Nếu hủy báng Tăng, thì tạo tác vô lượng nghiệp báo. Nếu người tạo vô lượng nghiệp báo, thì chịu vô biên khổ báo.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Kẻ ngu si kia vì duyên cớ gì nên mới hủy báng chống đối Bát Nhã?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Do 2 nhân duyên: 1 là bị tà ma làm mê hoặc, 2 là chẳng thể tin hiểu pháp sâu xa.

Lại nữa, Thiện Hiện! Do 4 nhân duyên nên hủy báng chống đối Bát Nhã sâu xa: 1 là bị bạn ác dối gạt, 2 là chẳng thể siêng năng tu thiện pháp, 3 là ôm ấp tâm xấu, ưa tìm lỗi của người khác và 4 là ganh ghét, khen mình chê người. Do đủ các nhân duyên này nên người ngu si kia hủy báng chống đối Bát Nhã sâu xa, phát khởi vô biên nghiệp ác rất nặng.

Khi ấy, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Người ngu si kia chẳng siêng năng tinh tấn nên thật khó tin hiểu Bát Nhã sâu xa Phật đã thuyết?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Đúng vậy! Đúng vậy!

 

(Tất cả pháp không buộc không mở)

 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã Ba-la-mật như thế vì lẽ gì rất sâu xa, rất khó tin hiểu?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc lấy vô tánh làm tự tánh. Thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức đều lấy vô tánh làm tự tánh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sắc ngằn trước, giữa, sau chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc ngằn trước sau giữa đều lấy vô tánh làm tự tánh vậy. Thọ tưởng hành thức ngằn trước sau giữa chẳng buộc chẳng mở. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức ngằn trước sau giữa đều lấy vô tánh làm tự tánh vậy.

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa nếu chẳng tinh tấn thì rất khó tin hiểu?

 

(Thế nào là thanh tịnh?)

 

Phật bảo Thiện Hiện:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Vì sao? Vì sắc thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; sắc thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là quả thanh tịnh; thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh tức là Nhất thiết trí thanh tịnh; Nhất thiết trí thanh tịnh nên sắc cũng thanh tịnh. Sự thanh tịnh của sắc này cùng với sự thanh tịnh của Nhất thiết trí từ xưa đến nay không hai, không khác, không đoạn diệt, không hư hoại. Thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh tức là Nhất thiết trí thanh tịnh; Nhất thiết trí thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức cũng thanh tịnh. Sự thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức cùng sự thanh tịnh của Nhất thiết trí từ xưa đến nay không hai, không khác, không đoạn diệt, không hư hoại. (Q.559, ĐBN)

 

Thay lời sơ giải: 

 

Phẩm này nêu lên 4 vấn đề. Nói về:

1. Tánh cách tôn dẫn của Bát Nhã Ba-la-mật;

2. Tội phỉ báng Bát Nhã Ba-la-mật, nên bị đọa vào địa ngục;

3. Các pháp không buộc không mở;

4. Thanh tịnh: Một pháp thanh tịnh thì 10 phương thế giới đều thanh tịnh.

Bất cứ pháp hội nào trong 5 pháp hội đầu đều đề cập đến vấn đề này. Chúng ta tụng đọc không biết bao nhiêu lần, ai cũng có thể hiểu, nên không cần biện thuyết nữa. Điều đáng nói ở đây là phẩm này có phẩm tựa tên “Địa Ngục” lại gọp chung bốn vấn đề lớn mà chỉ thuyết giảng trong 7 trang sách đánh máy thì quá ngắn.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn