Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

04. Phẩm “Thần Chú”

24/12/202011:10(Xem: 8213)
04. Phẩm “Thần Chú”

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***

buddha-509

 

IV. PHẨM “THẦN CHÚ”

Phần cuối quyển 557, Hội thứ V, ĐBN.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

Tóm lược:  

 

Bấy giờ, trong chúng có bốn vạn Thiên tử đồng thanh thưa trời Đế Thích:

- Đại tiên thường nên lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi Bát Nhã sâu xa này. Vì sao? Vì nếu ai có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi Bát Nhã sâu xa này thì làm cho tất cả pháp ác giảm bớt, pháp lành tăng thêm.

Phật bảo trời Đế Thích:

- Ông nên chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi Bát Nhã sâu xa này. Vì sao? Vì nếu A tu la và bè lũ xấu ác phát sanh ý nghĩ: Chúng ta phải quyết gây chiến với trời Ba mươi ba, thì khi ấy các ông mỗi người nên chí thành tụng niệm Bát Nhã sâu xa này, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Khi ấy, ác tâm của A tu la và bè lũ kia tự nhiên tiêu tan.

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Nếu như vậy thì Bát Nhã sâu xa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú.

Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng như vậy! Đúng như lời ngươi nói! Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì chư Phật ba đời đều y vào đại thần chú vương Bát Nhã sâu xa này mới chứng được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, thuyết pháp mầu nhiệm cho các hữu tình.

Kiều thi ca! Y vào Bát Nhã sâu xa, thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông, hoặc vô lượng, vô biên các Phật pháp khác đều được xuất sanh.

Kiều thi ca! Y vào vua đại thần chú Bát Nhã sâu xa, thế gian mới có Bồ Tát xuất sanh. Y vào Bồ Tát nên thế gian liền có mười thiện nghiệp đạo hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông, hoặc vô lượng, vô biên Phật pháp khác đều được xuất sanh.

Kiều thi ca! Nếu khi các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không xuất thế thì chỉ có Bồ Tát nhờ năng lực tăng thượng của Bát Nhã sâu xa đã được nghe trước kia mà phương tiện trình bày mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự v.v... làm cho các hữu tình siêng năng tu học.

Kiều thi ca! Ví như ban đêm nhờ vào mặt trăng tròn đầy, ánh sáng chiếu tận các vì tinh tú, làm cho các cây cỏ v.v... theo năng lượng đó đều được phát triển. Như vậy, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đời trước đã diệt độ, chánh pháp không còn và khi chưa xuất hiện, các thiện hạnh, chánh hạnh trong thế gian… tất cả đều y vào Bồ Tát mà được xuất hiện. Phương tiện thiện xảo của Bồ Tát đều y vào Bát nhã Ba la mật mà được thành tựu. Thế nên, Bát nhã Ba la mật là cội gốc của các pháp lành thù thắng vậy.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba la mật thì sẽ được các thứ lợi ích ngay đời hiện tại, nghĩa là thuốc độc, lửa, nước, đao binh, tai hoạ, tật dịch… hoàn toàn không thể làm hại. Nếu gặp phải việc quan, oán tặc ép ngặt, mà chí tâm tụng niệm Bát Nhã sâu xa thì dù phải đến những chỗ đó cũng hoàn toàn không bị quan nha trách phạt, làm hại. Người kia muốn tìm lỗi, hoàn toàn không thể được. Vì sao? Kiều thi ca! Vì thế lực oai thần của Bát Nhã sâu xa khiến được như vậy.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này nếu muốn đến chỗ quốc vương, vương tử, đại thần v.v... chí tâm tụng niệm Bát Nhã sâu xa thì nhất định được quốc vương v.v... hoan hỷ hỏi han, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Vì sao? Kiều thi ca! Vì Bát Nhã sâu xa thường đưa đến các thứ việc từ bi cho các hữu tình. Do nhân duyên này nên những kẻ tìm lỗi bằng vô số phương tiện cũng đều không thể tìm được.

Lúc đó có nhiều Phạm chí ngoại đạo muốn tìm lỗi của Phật, đi đến chỗ Phật. Khi ấy, Trời Đế Thích thấy vậy nghĩ: Nhiều chúng Phạm chí ngoại đạo đi đến pháp hội dò xét, tìm lỗi của Phật. Lẽ nào không gây sự khó khăn, trở ngại cho Bát Nhã? Ta phải tụng niệm Bát Nhã sâu xa đã thọ nhận từ nơi Phật, khiến cho bọn tà kia rút lui.

Nghĩ xong, liền tụng Bát Nhã sâu xa. Ngay khi ấy, nhiều chúng Phạm chí ngoại đạo từ xa tỏ bày lễ kính, nhiễu quanh bên phải Thế Tôn và quay lui.

Xá lợi Tử thấy việc như vậy, nghĩ: Chúng ngoại đạo kia do duyên gì vừa đến liền quay lui?

Phật biết ý nghĩ của Xá lợi Tử nên bảo Xá lợi Tử:

- Các ngoại đạo kia đến tìm lỗi của Ta, nhưng do trời Đế Thích tụng niệm Bát Nhã nên khiến họ quay lui. Xá lợi Tử! Ta hoàn toàn không thấy các ngoại đạo kia có chút bạch pháp nào, họ chỉ mang tâm xấu ác muốn tìm lỗi nên đi đến chỗ Ta. Xá lợi Tử! Ta hoàn toàn không thấy khi thuyết Bát Nhã mà tất cả thế gian có các thiên ma và loài hữu tình ngoại đạo v.v... ôm ấp tâm xấu ác đến tìm lỗi được tiện lợi, vì oai lực của Bát Nhã nên không thể phá hoại được vậy.

Khi ấy, ác ma thầm nghĩ: Nay Phật đang có bốn chúng cung kính vây quanh và chư thiên cõi Dục, cõi Sắc đều đến hội họp, tuyên thuyết Bát nhã Ba la mật. Trong ấy, chắc chắn có các đại Bồ Tát đích thân ở trước Phật được thọ ký Bồ đề, sẽ đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, chuyển vận bánh xe diệu pháp, làm cho trống không cảnh giới của ta, ta phải đi đến phá hoại bạn bè họ. Nghĩ như vậy, ác ma hóa làm bốn quân tinh nhuệ dõng mãnh, đi đến chỗ Phật.

Trời Đế Thích thấy vậy nghĩ: Phải chăng ác ma hóa ra việc như thế là chỉ vì muốn đến hại Phật và gây khó khăn trở ngại cho Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì bốn quân này trang bị uy nghiêm, dõng mãnh, các quân lính của vua đều không sánh kịp được. Nhất định là do ác ma hóa làm ra. Ác ma luôn luôn rình tìm lỗi của Phật, phá hoại sự tu nghiệp lành của các hữu tình. Ta phải tụng niệm Bát Nhã sâu xa được nhận lãnh từ nơi Phật, làm cho ác ma kia rút lui.

Trời Đế Thích nghĩ xong, liền tụng Bát Nhã. Ngay lúc đó, ác ma từ từ rút lui, vì bị oai lực vua đại thần chú Bát Nhã sâu xa bức bách vậy.

Khi ấy, có vô lượng trời Ba mươi ba cùng một lúc hóa hiện hương hoa tươi đẹp, phóng lên không trung để dâng lên Phật, chấp tay cung kính đồng bạch Phật:

- Nguyện Bát nhã Ba la mật này trụ lâu trong cõi người châu Thiệm bộ, cho đến Bát nhã Ba la mật lưu bố khắp nhơn gian châu Thiệm bộ. Nên biết chỗ đó, Phật, Pháp và Tăng bảo thường không diệt mất, làm cho thế gian đạt được lợi ích an vui thù thắng.

Bấy giờ, chư thiên kia đều hóa hiện hương hoa tốt đẹp để dâng lên Phật và bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu các hữu tình tu hành Bát Nhã thì tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng rình tìm lỗi của vị đó không thể được tiện lợi.

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Nếu các hữu tình chỉ nghe danh tự công đức của Bát nhã Ba la mật thì nên biết các loài hữu tình như thế đã từng cúng dường vô lượng chư Phật và ở chỗ chư Phật phát thệ nguyện rộng lớn, tu tập nhiều căn lành mới có thể thành tựu được việc như thế, chứ chẳng phải có chút ít căn lành mà đạt được; huống là có thể lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp; lại biên chép, giảng thuyết cho hữu tình và cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Vì sao? Vì muốn cầu Nhất thiết trí trí của chư Phật thì nên tìm cầu trong nghĩa thú của Bát nhã Ba la mật, như loài hữu tình muốn tìm châu báu quí thì nên phương tiện siêng năng tìm nơi biển cả.

Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng như vậy! Đúng như lời ngươi nói! Chư Phật đạt được Nhất thiết trí trí là đều y vào Bát nhã Ba la mật mà được thành tựu.

Khi ấy, Khánh Hỷ bạch Phật:

- Vì nhân duyên gì Như Lai không khen ngợi bố thí cho đến tịnh lự Ba la mật, mà chỉ khen ngợi Bát nhã Ba la mật?

Phật bảo Khánh Hỷ:

- Do Bát nhã Ba la mật này có thể làm tôn chỉ, làm đạo sư cho năm Ba la mật trước, nên Ta chú trọng khen.

Lại nữa, Khánh Hỷ! Ý ngươi thế nào? Nếu không hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã thì như vậy có thể gọi là chơn thật tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật không?

Khánh Hỷ bạch:

- Thưa không, bạch Thế Tôn!

Phật bảo Khánh Hỷ:

- Ý ngươi thế nào? Lìa Bát nhã Ba la mật có thể coi là chơn thật hồi hướng Nhất thiết trí trí phải không?

Khánh Hỷ thưa:

- Thưa không, bạch Thế Tôn!

Phật bảo Khánh Hỷ:

- Do nhân duyên như vậy, Ta nói Bát nhã Ba la mật có thể làm tôn chỉ, làm đạo sư cho năm Ba la mật trước, nên ta đặc biệt khen ngợi.

Khánh Hỷ nên biết! Ví như mặt đất, đem hạt giống rải vào trong đó, gặp các duyên hòa hợp bèn sanh trưởng. Nên biết, đất giúp cho hạt giống sanh trưởng, là chỗ nương tựa cho cỏ cây sanh trưởng. Như vậy, Bát Nhã và sự hồi hướng Nhất thiết trí trí cùng với bố thí Ba la mật v.v... làm sự nương tựa, làm cho sanh trưởng; nên nói Bát nhã Ba la mật có thể làm tôn chỉ, làm đạo sư cho năm Ba la mật trước, nên Ta đặc biệt khen ngợi.

Khánh Hỷ nên biết! Bát Nhã sâu xa cũng có thể hộ trì Nhất thiết trí trí nên Ta đặc biệt khen ngợi.

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Hôm nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nói cũng chưa hết về công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã. Vì sao? Vì con theo Thế Tôn lãnh thọ công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã rất sâu rộng, lượng không biên giới. Thiện nam, thiện nữ chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba la mật, lại biên chép, giảng thuyết cho người, hoặc đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường, đạt được công đức cũng không biên giới.

Phật bảo trời Đế Thích:

- Ta không nói Bát Nhã này chỉ có công đức lợi ích thù thắng như nói ở trước. Bát Nhã này đầy đủ vô biên công đức lợi ích thù thắng, phân biệt diễn nói không thể hết. Ta cũng không nói thiện nam, thiện nữ chí tâm lắng nghe cho đến cúng dường Bát Nhã sâu xa chỉ có công đức như đã nói ở trước, vì người kia đạt được phước không biên giới vậy.

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Chư thiên chúng con thường theo giữ gìn, hộ vệ thiện nam, thiện nữ này, không để cho tất cả nhơn phi nhơn v.v... và các thứ duyên xấu làm tổn hại.

Phật bảo trời Đế Thích:

- Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng Bát Nhã sâu xa và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho người, thì khi ấy có vô lượng trăm ngàn Thiên tử, vì nghe pháp nên đều đến hội họp, vui mừng hớn hở kính nhận Bát Nhã sâu xa như thế. Các Thiên tử này dùng oai lực của chư Thiên làm cho pháp sư thuyết pháp tăng thêm biện tài tuyên dương không cùng tận, người không ưa thuyết làm cho ưa thuyết, người thân tâm mỏi mệt làm cho được khỏe mạnh.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này thọ trì, đọc tụng Bát Nhã sâu xa và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho người được những pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như thế.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ ở giữa bốn chúng tuyên nói Bát Nhã sâu xa như thế thì tâm không khiếp sợ, không bị tất cả những luận thuyết của ngoại đạo bẻ dẹp. Vì sao? Vì người kia nhờ đại thần chú vương Bát Nhã sâu xa hộ trì vậy. Người kia trụ pháp Không, nên hoàn toàn không thấy có người vấn nạn, kẻ bị vấn nạn và sự vấn nạn. Cũng không thấy có người có thể tìm lỗi của Bát Nhã sâu xa. Cũng không thấy Bát Nhã sâu xa có lỗi lầm.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này tuyên thuyết Bát Nhã sâu xa cho chúng nên được những pháp lợi ích thù thắng hiện tại như thế.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã, biên chép, giảng thuyết rộng rãi cho người thì thiện nam, thiện nữ này tâm không chìm đắm, cũng không lo buồn, hối hận, không kinh, không sợ. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ này không thấy có pháp có thể làm cho chìm đắm, lo buồn, sợ hãi; vì trong các pháp không có sự chấp trước vậy.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này do chí tâm lắng nghe cho đến giảng thuyết Bát nhã Ba la mật cho người nên đạt được những lợi ích thù thắng hiện tại như thế.

Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát nhã Ba la mật, cũng biên chép, giảng thuyết cho người. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường thì thiện nam, thiện nữ này thường được cha mẹ, sư trưởng, bạn bè, quốc vương, đại thần và các Sa môn, Bà la môn v.v... kính mến. Cũng được chư Phật, Bồ Tát, Thanh văn, Độc giác trong mười phương hộ niệm. Lại được chư thiên, ma, Phạm, nhơn phi nhơn ở thế gian giữ gìn, hộ vệ; tất cả tai họa đều tự tiêu diệt; luận thuyết ngoại đạo không thể bẻ dẹp.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này nhờ chí tâm lắng nghe cho đến cúng dường Bát nhã Ba la mật nên được những pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như thế.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ biên chép Bát Nhã như thế và trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, đặt ở chỗ sạch sẽ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, khi ấy cõi nước Tam thiên đại thiên này và vô biên thế giới ở mười phương khác có chúng trời Tứ Đại Thiên Vương cho đến trời Quảng Quả… đã phát tâm Vô Thượng Bồ đề đến chỗ này quán sát, đảnh lễ, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, đi nhiễu vòng bên phải, lễ bái, chấp tay mà lui. Chư thiên Tịnh Cư cũng thường đến đây quan sát, lễ bái, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, đi nhiễu quanh bên phải, lễ bái, chấp tay mà lui. Có các rồng, Dược xoa oai đức lớn, nói rộng ra cho đến nhơn phi nhơn v.v... cũng thường đến đây quan sát, lễ bái, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, nhiễu quanh bên phải, lễ bái, chấp tay rồi lui.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này nên nghĩ: Cõi nước Tam thiên đại thiên này và tất cả trời, rồng ở vô biên thế giới trong mười phương khác, nói rộng ra cho đến nhơn phi nhơn v.v... thường đi đến đây quan sát, lễ bái, đọc tụng Bát Nhã của Ta đã biên chép, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, nhiễu quanh bên phải, lễ bái, chấp tay mà lui. Như vậy thì chính là Ta đã thiết lập pháp thí. Nghĩ như vậy xong, vui mừng hớn hở, làm cho phước đức đạt được càng tăng lên gấp bội.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này nhờ trời, rồng, Dược xoa, A tu la v.v... ở vô biên thế giới thường theo hộ vệ. Chỗ ở của người đó, nhơn và phi nhơn v.v... không thể làm hại được. Chỉ trừ nghiệp nhơn xấu đã tạo ở đời trước, đời này đã chín muồi; hoặc chuyển đổi nghiệp ác rất nặng ở đời trước, đời này phải chịu nhưng quả báo được nhẹ hơn.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này nhờ năng lực đại oai thần của Bát Nhã nên đạt được những pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như vậy.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Thiện nam, thiện nữ này do đâu nghiệm biết được có trời, rồng, Dược xoa, A tu la v.v... ở quốc độ Tam thiên đại thiên này và vô biên thế giới trong mười phương khác đi đến chỗ người đó quán sát, lễ bái, đọc tụng Bát Nhã sâu xa của người đó đã biên chép, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, chấp tay đi nhiễu vòng bên phải, hoan hỷ hộ niệm?

Phật bảo trời Đế Thích:

- Thiện nam, thiện nữ này, hoặc thấy chỗ để Bát Nhã này có ánh sáng mầu nhiệm, hoặc nghe chỗ đó có hương thơm ngào ngạt khác thường, hoặc nghe có tiếng âm nhạc vi diệu thì nên biết, lúc ấy có các trời, rồng v.v... có thần lực lớn và oai đức đi đến chỗ đó quán sát, lễ bái, đọc tụng Bát Nhã sâu xa của người đó biên chép, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, chấp tay nhiễu quanh bên phải, hoan hỷ hộ niệm.

Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này tu tập tịnh hạnh trong sáng, trang sức đẹp đẽ nơi đó và chí tâm cúng dường Bát Nhã sâu xa; nên biết, bấy giờ có các trời, rồng v.v... có thần lực lớn, oai đức lẫy lừng, đi đến chỗ đó quán sát, lễ bái, đọc tụng Bát Nhã sâu xa do người kia biên chép, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, chấp tay nhiễu quanh bên phải, hoan hỷ hộ niệm.

Kiều thi ca! Theo sau các trời, rồng v.v... có đầy đủ thần lực lớn, oai đức lẫy lừng như vậy để đi đến chỗ đó, trong đó có những tà thần, ác quỷ đều kinh sợ, rút lui không dám ở. Do nhân duyên này, thiện nam, thiện nữ này tâm liền rộng rãi, phát sanh hiểu biết thanh tịnh thù thắng, sự tu nghiệp lành càng thêm sáng suốt. Có ra làm việc gì đều không bị chướng ngại. Vì vậy, này Kiều thi ca! Bát Nhã bất kỳ ở chỗ nào cần phải dọn dẹp cấu uế chung quanh nơi đó, quét tước lau chùi, sửa sang và rưới nước thơm, bày tòa báu để an trí, đốt hương, rải hoa để cúng dường.

Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này nếu thường cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi Bát Nhã sâu xa như thế thì nhất định sẽ được thân tâm không mệt mỏi, thân tâm an vui, thân tâm mềm mại, thân tâm nhẹ nhàng, buộc tâm nơi Bát nhã Ba la mật; ban đêm khi ngủ nghỉ không có các mộng xấu, chỉ thấy mộng tốt.

Nghĩa là: Thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thân sắc vàng ròng, tướng hảo trang nghiêm, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả, có Thanh văn và Bồ Tát cung kính vây quanh, đích thân mình ở giữa chúng, nghe Phật thuyết pháp bố thí, tịnh giới v.v... Ba la mật và các pháp nghĩa lý tương ưng với các căn lành khác.

Hoặc trong giấc mộng thấy cây Bồ đề, tầm vóc nó cao rộng, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, có đại Bồ Tát đi đến dưới gốc cây trải tòa, bắt tréo chân ngồi xếp bằng, chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, vận chuyển bánh xe diệu pháp, độ chúng hữu tình.

Hoặc trong giấc mộng thấy có vô lượng, vô số Bồ Tát luận bàn, quyết đoán, lựa chọn nghĩa của vô số các pháp. Hoặc trong giấc mộng thấy có vô lượng, vô số Bồ Tát tu hành sáu pháp Ba la mật, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, hồi hướng bảo vệ Nhất thiết trí trí.

Hoặc trong giấc mộng thấy thế giới trong mười phương, mỗi thế giới có vô lượng muôn ức đức Phật cũng nghe tiếng các Ngài dạy:

“Thế giới tên đó, có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiệu đó, có vô số trăm ngàn Thanh văn và Bồ Tát gần gũi, cung kính thuyết pháp như thế. Hoặc trong giấc mộng thấy thế giới trong mười phương đều có vô lượng muôn ức đức Phật nhập Bát Niết bàn, mỗi mỗi đức Phật đó sau khi nhập Bát Niết bàn đều có thí chủ vì cúng dường xá lợi của Phật nên xây vô lượng tháp lớn bằng bảy báu xinh đẹp. Lại ở mỗi mỗi tháp đều đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, trải qua vô lượng kiếp”.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này thấy tướng các thứ mộng lành như thế, hoặc ngủ, hoặc thức, thân tâm an vui. Các thiên thần v.v... giúp thêm năng lực cho người kia, làm cho người kia tự biết, thân thể nhẹ nhàng. Do nhân duyên này, không có nhiều tham đắm về ăn uống, thuốc men, y phục, đồ nằm. Đối với bốn thứ cúng dường, tâm người đó nhẹ nhàng như sư Du già nhập định thắng diệu, nhờ năng lực định kia thấm nhuần thân tâm, từ định xuất, tuy gặp thức ăn ngon nhưng tâm nhẹ nhàng, người này cũng như vậy. Vì sao? Kiều thi ca! Vì thiện nam tử, thiện nữ này nhờ chư Phật, Bồ Tát, Độc giác, Thanh văn, trời, rồng, Dược xoa, A tu la v.v... ở cõi nước khắp Tam thiên đại thiên này và vô biên thế giới khác ở mười phương từ bi hộ niệm, dùng năng lực tốt, thầm rót vào thân tâm khiến cho thần khí của người kia dũng mãnh, thể lực xung mãn.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào muốn đắc pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như thế thì nên thường lắng nghe, thọ trì, đọc tụng Bát Nhã sâu xa, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp, tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho tất cả hữu tình. (Q.557, ĐBN)

Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ nào mặc dù không thể lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát nhã Ba la mật, giảng thuyết chỉ dạy rộng rãi cho các hữu tình, nhưng vì muốn chánh pháp trụ lâu ở thế gian, làm lợi ích an vui cho hữu tình, không bị diệt mất, nên biên chép Bát Nhã sâu xa như thế, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu. Lại đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi thì cũng được lợi ích thù thắng như đã nói ở trước.

 

Sơ giải:  

 

Phẩm “Thần Chú” của Hội thứ V này viết theo lối trần thuật dễ đọc dễ hiểu, cốt để ca tụng công đức, oai thần Bát nhã Ba la mật mà chúng ta có dịp đọc tụng nhiều lần ở các Hội trước. Ai đọc cũng có thể hiểu, không cần dong dài. Chúng ta có thể trì tụng phẩm kế tiếp./.

 

---o0o---

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000