Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

03. Phẩm “Bảo Tháp”

24/12/202011:08(Xem: 5329)
03. Phẩm “Bảo Tháp”

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***

buddha-508


III. PHẨM “BẢO THÁP”

Phần đầu quyển 557, Hội thứ V, ĐBN.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

 Tóm lược:

 

Quyển thứ 557

 

Bấy giờ, trời Đế Thích v.v... trong chúng chư Thiên cõi Dục; Đại Phạm Vương v.v... trong chúng chư Thiên cõi Sắc và các thần tiên khác vui mừng hớn hở, đồng một lúc cao giọng xướng lên:

- Lạ thay! Lạ thay! Tánh của các pháp sâu xa vi diệu! Như Lai xuất hiện ở đời dùng năng lực thần thông gia bị Thiện Hiện v.v... tuyên thuyết chỉ dạy: Nếu các Bồ Tát không xa lìa Bát nhã Ba la mật thì chúng ta sẽ cung kính, cúng dường vị đó như Phật Thế Tôn!

Khi ấy, Phật bảo chư Thiên v.v...:

- Đúng như vậy! Đúng như vậy! Nếu các Bồ Tát không xa lìa Bát nhã Ba la mật thì chư Thiên các ngươi nên cúng dường như Phật Thế Tôn. Chư Thiên nên biết: Thuở xưa, Ta đối với Phật Nhiên Đăng, ở đầu ngã tư đường, nơi vương đô Liên Hoa, thấy Phật Nhiên Đăng, Ta dâng năm cành hoa và trải tóc che bùn, nghe pháp yếu chơn chánh, chẳng xa lìa Bát nhã Ba la mật. Khi ấy, Như Lai kia thọ ký cho Ta: Ngươi ở đời sau, trải qua vô số kiếp sẽ thành Như Lai hiệu là Năng Tịch, tuyên thuyết Bát nhã Ba la mật làm lợi ích lớn cho các hữu tình.

Chư Thiên v.v... đồng bạch Phật:

- Thật lạ thay, bạch Thế Tôn! Hiếm có thay, bạch Thiện Thệ! Bát nhã Ba la mật này đầy đủ oai thần lớn, làm cho các Bồ Tát mau dẫn nhiếp được Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Thế Tôn biết bốn chúng chư Thiên v.v... vân tập đồng chứng minh cho họ, nên bảo với trời Đế Thích:

- Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã, lại biên chép, giảng thuyết cho người, thì ma và quyến thuộc cùng nhơn phi nhơn v.v... rình tìm lỗi của người đó hoàn toàn không thể được, và tai họa, tật dịch… cũng không thể làm hại được. Các Thiên tử nào đã phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề mà chưa lắng nghe, thọ trì, đọc tụng kỹ Bát Nhã thì nên đi đến chỗ thiện nam, thiện nữ này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng cho thật làu thông và giảng thuyết lại cho người khác.

Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp Bát nhã Ba la mật, lại biên chép, giảng thuyết cho người khác, thì ở nhà trống, hoặc đồng hoang vu, đường hiểm nạn và chỗ nguy nan đều có chư Thiên, thiện thần thường đến ủng hộ, làm cho không sợ hãi.

Khi ấy, Tứ Thiên vương và trời Đế Thích, Phạm thiên vương v.v... chấp tay cung kính, đồng bạch Phật:

- Nếu thiện nam, thiện nữ có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát nhã Ba la mật, lại biên chép, giảng thuyết cho người thì quyến thuộc chúng con thường theo hộ vệ, không để cho tất cả tai họa làm hại.

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Thật kỳ lạ thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thiện Thệ! Thiện nam, thiện nữ này phụng thờ Bát nhã Ba la mật và giữ gìn công đức pháp hiện tại như thế.

Bạch Thế Tôn! Nếu các Thiện nam, thiện nữ giữ gìn Bát nhã Ba la mật tức là giữ gìn đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát nhã Ba la mật.

Khi ấy, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng như vậy! Đúng như lời ngươi nói!

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát nhã Ba la mật, lại biên chép, giảng thuyết cho người thì đạt được công đức, ngươi nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói cho ngươi.

Trời Đế Thích thưa:

- Cúi xin Thế Tôn chỉ dạy. Chúng con ưa thích được nghe.

Phật bảo Kiều thi ca:

- Nếu có các Phạm chí ngoại đạo xấu ác, hoặc các ác ma hay quyến thuộc của ma, hoặc những kẻ tăng thượng mạn hung ác khác muốn làm những việc không lợi ích; kẻ đó vừa móng tâm, liền gặp tai họa, nên sự mong muốn dần dần bị tiêu diệt, chẳng được kết quả. Vì sao? Kiều thi ca! Vì thiện nam, thiện nữ này luôn chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp Bát nhã Ba la mật, lại biên chép, giảng thuyết cho người. Vì lẽ đó nên thường làm cho kẻ phát khởi tâm xấu ác, tự gặp tai họa, nên sự mong muốn không đạt kết quả.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này phụng thờ Bát Nhã thì đạt được những công đức lợi ích thù thắng như vậy. Như có thuốc thần diệu tên là Mạt kỳ, công lực của thuốc này có thể làm tiêu trừ các độc. Diệu dược này để bất kỳ chỗ nào, các loài trùng độc chẳng thể đến gần được. Có rắn độc lớn đói, bò đi kiếm ăn, gặp được sinh vật muốn đớp ăn, sinh vật kia sợ chết, vội chạy tới chỗ thuốc thần diệu, rắn nghe mùi thuốc liền quay lui. Vì sao? Này Kiều thi ca! Vì thuốc hay này có đầy đủ oai thế lớn, tiêu trừ các độc và làm lợi ích cho thân mạng. Nên biết, Bát Nhã đầy đủ oai thế lớn cũng như vậy. Thiện nam, thiện nữ nào chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát nhã Ba la mật, lại biên chép, giảng thuyết cho người thì những hạng người xấu ác muốn làm điều chẳng lợi ích cho người khác, chắc chắn phải bị tiêu diệt, không làm gì được, vì oai thần của Bát nhã Ba la mật có thể đè dẹp tất cả.

Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ này được bốn Đại Thiên Vương và Thiên chúng cùng các thần tiên khác thường đến ủng hộ, không để cho tất cả tai họa làm hại. Chư Phật và Bồ Tát cũng thường hộ niệm, sự cầu như pháp đầy đủ hoàn toàn, lời nói oai nghiêm, mọi người nghe đều cung kính lãnh thọ. Họ nói lời đắn đo cân nhắc, chẳng nói huyên thuyên tạp nhạp, vững thờ bạn lành, rất biết báo ân; chẳng bị tham lam, ganh ghét, giận hờn, phiền não, nịnh bợ, kiêu căng, gạt gẫm v.v... che lấp tâm. Vì sao? Kiều thi ca! Vì thiện nam, thiện nữ này được oai lực của Bát nhã Ba la mật điều phục thân tâm, làm cho người đó xa lìa tâm tham, sân, si v.v... tùy miên ràng buộc. Thiện nam, thiện nữ này nhớ nghĩ đầy đủ chánh niệm chánh tri về từ bi hỷ xả, thường nghĩ: Ta không nên theo thế lực của tham lam, phá giới, giận dữ, lười nhác, tán loạn, ngu si xoay chuyển. Nếu xoay chuyển theo nó thì bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, diệu tuệ của ta chẳng thành tựu; muốn làm xinh đẹp và thanh tịnh sắc thân còn chẳng thể được, huống là đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Vì thế, ta không nên xoay chuyển theo thế lực đó.

Thiện nam, thiện nữ này nhờ tư duy như vậy, thường được chánh niệm, các phiền não xấu ác không che lấp tâm họ.

Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ có thể chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát nhã Ba la mật, lại biên chép, giảng dạy cho người khác thì được những công đức lợi ích thù thắng như vậy.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật như thế rất là hiếm có, vì có thể điều phục Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm cao ngạo, hồi hướng sự mong cầu Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Phật bảo trời Đế Thích:

- Thế nào là Bát Nhã rất là hiếm có, có thể điều phục Bồ Tát làm cho xa lìa tâm cao ngạo, hồi hướng sự mong cầu Nhất thiết trí trí?

Trời Đế Thích thưa:

- Nếu các Bồ Tát không y vào Bát nhã Ba la mật thì không có phương tiện thiện xảo, nên tuy tu các pháp lành nhưng vẫn sanh tâm cao ngạo, không thể hồi hướng sự mong cầu Nhất thiết trí trí. Nếu các Bồ Tát thường y vào Bát nhã Ba la mật thì có phương tiện thiện xảo, nên sự tu tập các pháp lành có thể điều phục tâm cao ngạo, hồi hướng sự mong cầu Nhất thiết trí trí.

Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng như vậy! Đúng như lời ngươi nói!

Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng Bát Nhã thì chẳng bị tất cả tai họa làm hại. Hoặc ở quân ngũ, khi vào chiến trận, chí tâm tụng niệm Bát nhã Ba la mật như vậy, từ bi hộ niệm các hữu tình thì chẳng bị dao gậy giết hại; đối với oán địch đều khởi tâm từ; giả sử khởi tâm ác, tự nhiên lui bại. Nếu thiện nam, thiện nữ này ở quân trận bị dao gậy, cung tên làm trúng thương, mất mạng thì hoàn toàn không có lẽ đó. Vì sao? Kiều thi ca! Vì Bát nhã Ba la mật này là đại thần chú, là vô thượng chú. Nếu ai siêng năng tu học chú này thì không làm hại mình, không làm hại người, không hại cả hai, mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Do đây đạt được Nhất thiết trí trí, quán sát hữu tình tâm hạnh sai khác, tùy nghi chuyển vận bánh xe pháp Vô thượng, y như lời dạy mà tu hành, thì đạt được lợi ích lớn.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ biên chép Bát nhã Ba la mật này để ở chỗ sạch sẽ, cung kính, cúng dường, lại siêng năng thọ trì, đọc tụng thì nhơn phi nhơn v.v... muốn tìm lỗi của người đó hoàn toàn không thể được. Chỉ trừ nghiệp ác đời trước nên phải chịu.

Kiều thi ca! Ví như có người hoặc bàng sanh đi vào viện Bồ đề thọ, hoặc đến bên viện kia, thì nhơn phi nhơn v.v... chẳng thể làm hại được. Vì sao? Kiều thi ca! Vì chư Phật ba đời đều ngồi ở chỗ này mà đắc đại Bồ đề và công bố cho các hữu tình về việc không khiếp, không sợ, không oán, không hại, thân tâm an lạc. Nên biết, Bát nhã Ba la mật ở chỗ nào cũng như vậy, tất cả trời, rồng, A tu la v.v... thường đến giữ gìn, hộ vệ. Nên biết chỗ ấy chính là bảo tháp, tất cả hữu tình nên kính lễ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, không nên tạm bỏ. Vì sao? Kiều thi ca! Vì đó là chỗ quay về nương tựa của các hữu tình vậy.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Thiện nam, thiện nữ v.v... nào biên chép Bát nhã Ba la mật, trang sức bằng các thứ xinh đẹp, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng để cúng dường. Lại có các thiện nam, thiện nữ v.v... sau khi Phật Niết bàn, xây tháp trang sức bằng bảy báu xinh đẹp, rương báu đựng đầy xá lợi của Phật, đặt ở trong đó cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu, cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường. Trong hai việc đó, việc nào đạt được phước nhiều hơn?

Phật bảo trời Đế Thích:

- Ta hỏi ngươi, tùy ý ngươi trả lời. Ý ngươi thế nào? Như Lai đắc Nhất thiết trí trí, chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề và thân của Như Lai là nương vào những đạo lý nào tu học mà được?

Trời Đế Thích thưa:

- Đều nương vào Bát nhã Ba la mật tu học mà được.

Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng như vậy! Đúng như lời ngươi nói! Kiều thi ca! Chẳng phải chỉ đạt được thân tướng hảo nên gọi danh hiệu Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, mà chính là do chứng đắc Nhất thiết trí trí mới gọi là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Kiều thi ca! Như Lai đắc Nhất thiết trí trí là chính nhờ Bát nhã Ba la mật làm nhân nên phát sanh. Thân tướng hảo của Phật chỉ là chỗ nương. Nếu không nương tựa thân tướng hảo của Phật thì không do đâu mà phát sanh. Thế nên Bát nhã Ba la mật chính là cái nhân sanh ra Nhất thiết trí trí. Muốn làm cho trí này hiện tiền tiếp nối luôn nên tu tập thân tướng hảo của Phật. Do nhân duyên này nên sau khi Ta Niết bàn, chư Thiên, rồng, thần, nhơn phi nhơn v.v... cung kính xá lợi của Ta.

Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ biên chép Bát nhã Ba la mật này, trang sức bằng các thứ xinh đẹp, thọ trì, đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, thì chính là cúng dường Nhất thiết trí trí và nương tựa thân tướng hảo của Phật cùng xá lợi của Phật sau khi Niết bàn. Vì sao? Kiều thi ca! Vì Nhất thiết trí trí và thân tướng hảo của Phật cùng xá lợi đều lấy Bát nhã Ba la mật làm căn bản.

Do vậy, này Kiều thi ca! Người biên chép Bát nhã Ba la mật, trang sức bằng các thứ xinh đẹp, cung kính, cúng dường, đạt được phước hơn phước dùng bảy báu xây tháp cúng dường xá lợi của Như Lai. Vì sao? Kiều thi ca! Vì cúng dường Bát nhã Ba la mật thì chính là cúng dường Nhất thiết trí trí, thân tướng hảo và xá lợi của Phật vậy.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Người châu Thiệm bộ đối với Bát Nhã chẳng hay biên chép, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường. Chẳng lẽ họ không biết gì về công đức lợi ích thù thắng như thế chăng?

Phật bảo trời Đế Thích:

- Ta hỏi người, tùy ý ngươi trả lời. Trong châu Thiệm bộ có bao nhiêu người thành tựu sự chứng tịnh đối với Phật, thành tựu chứng tịnh đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng? Có bao nhiêu người đắc quả Dự lưu cho đến quả A la hán? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng đến Bồ đề của bậc Độc giác? Có bao nhiêu người phát tâm quyết định hướng đến Vô thượng Bồ đề?

Trời Đế Thích thưa:

- Trong châu Thiệm bộ có số ít vị thành tựu ba chứng tịnh(1), càng ít vị đắc quả Dự lưu cho đến quả A la hán. Lại càng ít người phát tâm quyết định hướng đến Bồ đề của bậc Độc giác. Lại càng ít hơn nữa người phát tâm quyết định hướng đến Vô thượng Bồ đề.

Phật dạy:

- Kiều thi ca! Đúng như vậy! Đúng như lời ông nói! Kiều thi ca! Trong châu Thiệm bộ có rất ít người phát tâm quyết định hướng đến Vô thượng Bồ đề. Trong ấy có ít vị đã phát tâm xong siêng năng tu học, hướng đến Bồ đề hạnh. Trong ấy có ít vị siêng năng tu học Bồ đề hạnh, hết lòng tin nhận Bát Nhã này. Trong ấy càng có ít vị hết lòng tin nhận xong, tu hành Bát Nhã. Trong ấy lại càng có ít vị hơn nữa đã tu hành xong, lần lượt an trụ địa vị Bất thối chuyển. Trong ấy lại rất hiếm có vị trụ địa vị này xong, mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Kiều thi ca! Nếu các Bồ Tát nào đã được an trụ địa vị Bất thối chuyển, cầu chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề mới có thể hết lòng tin nhận Bát nhã Ba la mật, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường, biên chép, giảng thuyết.

Kiều thi ca! Vô lượng, vô biên các loài hữu tình phát tâm Bồ đề, trong số đó chỉ có một, hai, hoặc ba được trụ địa vị Bất thối chuyển, còn phần nhiều lui trụ địa vị Thanh văn, Độc giác. Vì thế, nên biết! Thiện nam thiện nữ phát Bồ đề tâm tu Bồ Tát hạnh, muốn trụ địa vị Bồ Tát Bất thối chuyển, mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, không bị trở ngại thì nên biên chép, lắng nghe, thọ trì, đọc tụng Bát nhã Ba la mật, cung kính, cúng dường, diễn thuyết cho người. Vì sao? Này Kiều thi ca! Các Bồ Tát này nên nghĩ: Như Lai xưa kia khi còn ở địa vị Bồ Tát, thường siêng năng tu học Bát nhã Ba la mật như vậy. Chúng ta cũng nên siêng năng tu học như vậy. Bát nhã Ba la mật này là Đại sư của chúng ta. Ta theo đó học, sự ước nguyện sẽ viên mãn.

Kiều thi ca! Tất cả Bồ Tát khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Bát Niết bàn, thường nên y chỉ Bát nhã Ba la mật sâu xa siêng năng tu học.

Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ sau khi các đức Như Lai Bát Niết bàn, vì cúng dường xá lợi của Phật nên xây tháp bằng bảy báu tốt đẹp và trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc báu quí hiếm, xinh đẹp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Ý ngươi thế nào? Thiện nam, thiện nữ này, do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều, bạch Thế Tôn! Rất nhiều, bạch Thiện Thệ!

Phật bảo Kiều thi ca:

- Có thiện nam, thiện nữ biên chép Bát nhã Ba la mật này, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp và thọ trì, đọc tụng. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, thì thiện nam, thiện nữ này đạt được phước càng nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Kiều thi ca! Để việc này qua một bên. Nếu thiện nam, thiện nữ sau khi các đức Như Lai Bát Niết bàn, vì cúng dường xá lợi của Phật nên xây tháp bằng bảy báu tốt đẹp, trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý đầy dẫy một châu Thiệm bộ như vậy, hoặc bốn châu lớn, hoặc cõi Tiểu thiên, hoặc cõi Trung thiên, hoặc thế giới Tam thiên đại thiên, đều đem các thứ tràng hoa trời tốt đẹp cho đến đèn sáng, trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Ý ngươi thế nào? Thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên như vậy được phước nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều, bạch Thế Tôn! Rất nhiều, bạch Thiện Thệ!

Phật dạy Kiều thi ca:

- Có thiện nam, thiện nữ biên chép Bát nhã Ba la mật này, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, thọ trì, đọc tụng. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Thiện nam, thiện nữ này đạt được phước nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Kiều thi ca! Để việc này qua một bên. Giả sử các loài hữu tình trong Tam thiên đại thiên thế giới, đồng một lúc đều được thân người, mỗi mỗi người này vì cúng dường xá lợi của Phật nên sau khi các đức Như Lai Bát Niết bàn, xây tháp bằng bảy báu tốt đẹp, trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý hiếm xinh đẹp. Như vậy, mỗi mỗi đều đầy đủ cả Tam thiên đại thiên thế giới. Lại đem các thứ tràng hoa đẹp cho đến đèn sáng trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Ý ngươi thế nào? Các hữu tình này do nhân duyên như vậy được phước nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều, bạch Thế Tôn! Rất nhiều, bạch Thiện Thệ!

Phật dạy:

- Kiều thi ca! Có thiện nam, thiện nữ nào biên chép Bát nhã Ba la mật này, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, thọ trì, đọc tụng. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, thì thiện nam, thiện nữ này đạt đuợc công đức càng nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Bạch Thiện Thệ! Đúng vậy! Nếu thiện nam, thiện nữ cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi Bát Nhã sâu xa thì nên biết, đó chính là cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi Nhất thiết trí trí của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại.

Kính bạch Thế Tôn! Để việc này qua một bên. Giả sử tất cả hữu tình ở thế giới mười phương nhiều như cát sông Hằng, đồng một lúc đều được thân người, mỗi một người này vì cúng dường xá lợi của Phật nên mỗi vị sau khi Như Lai Bát Niết bàn đều xây tháp bằng bảy báu quý tốt và trang sức xen lẫn bằng các thứ ngọc quý hiếm, mỗi mỗi thứ như thế đều đầy cả thế giới mười phương chư Phật như cát sông Hằng. Lại đem các thứ tràng hoa đẹp cho đến đèn sáng cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, các hữu tình này do nhân duyên như vậy đạt được phước đức tuy là vô lượng. Nhưng lại có thiện nam thiện nữ khác biên chép Bát nhã Ba la mật này, trang sức bằng các báu xinh đẹp, thọ trì, đọc tụng. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi thì đạt đuợc phước càng nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Khi ấy, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng như vậy! Như lời ngươi nói! Kiều thi ca! Các thiện nam, thiện nữ này công đức căn lành cúng dường Bát Nhã vô lượng, vô biên, không thể tính kể, không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì Bát Nhã có thể sanh Nhất thiết trí trí của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Nhất thiết trí trí của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có thể sanh ra xá lợi của chư Phật.

Thế nên, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ có thể biên chép Bát nhã Ba la mật, trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, thọ trì, đọc tụng. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, đạt được phước đức hơn phước đức của việc xây các tháp và cúng dường ở trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến cùng cực vô số lần. (Q.557, ĐBN)

 

Thích nghĩa:

(1). Tam chứng tịnh: Nếu nói là tam chủng thanh tịnh, nghĩa là ba thứ thạnh tịnh thì Từ điển Phật Quang giải thích như sau: (三種清淨) Ba thứ thanh tịnh mà Bồ Tát phải có đầy đủ được nói trong luận Đại trí độ quyển 43. Đó là: 1. Tâm thanh tịnh: Không sinh tâm nhiễm ô, tâm sân hận, tâm kiêu mạn, tâm keo tham, và tâm tà kiến. 2. Thân thanh tịnh: Tâm thanh tịnh nên không còn phải chịu thân đời sau, thường được hóa sinh. 3. Tướng thanh tịnh: Tâm và thân đều đã thanh tịnh, thì được thân có đầy đủ tướng hảo trang nghiêm.

 

Sơ giải:

 

Quý vị nghĩ đoạn kinh này như thế nào, dễ hay khó? Đoạn kinh này chỉ so lường công đức của người thọ trì Bát nhã Ba la mật nói chung với người xây dựng tháp bảo để thờ cúng xá lợi Phật. Kinh văn viết rất rõ ràng ngắn gọn hơn các Hội trước, ai đọc cũng có thể hiểu. Chẳng có gì cần phải chiết giải ở đây. Vả lại, bốn Hội trước đã thuyết quá đầy đủ về đề tài này, nên ở đây không cần lặp lại nữa.

Tuy nhiên, nếu còn gặp trở ngại, Quý vị có thể quay lại phẩm “Cúng Dường Tháp Bảo”, Hội thứ IV, TBBN tham khảo nếu cần.

 

---o0o---

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567