Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

17. Phẩm "Tùy Thuận" (Tổng Luận Kinh Đại Bát Nhã; Biên soạn: Lão Cư Sĩ Thiện Bửu; Diễn đọc: Phật tử Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên; Lồng nhạc: Jordan Lê Quảng Thiện Hùng)

26/05/202009:52(Xem: 3513)
17. Phẩm "Tùy Thuận" (Tổng Luận Kinh Đại Bát Nhã; Biên soạn: Lão Cư Sĩ Thiện Bửu; Diễn đọc: Phật tử Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên; Lồng nhạc: Jordan Lê Quảng Thiện Hùng)

 


pham tuy thuan-kinh bat nha
TỔNG LUẬN 

KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thin Bu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2020

***

PHẨM "TÙY THUẬN"

Giữa quyển 61, Hội thứ I, ĐBN.

(Tương đương với phẩm “Hội Tông” quyển 07, Kinh MHBNBLM)

 Biên soạn: Lão Cư Sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Phật tử Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Jordan Lê Quảng Thiện Hùng

 

 

Tóm lược:

 

Bấy giờ, Mãn Từ Tử bạch Phật:

- Như Lai trước bảo Tôn giả Thiện Hiện tuyên thuyết Bát Nhã Ba-la-mật, nhưng nay sao lại nói về Đại thừa?

Cụ thọ Thiện Hiện liền bạch Phật:

- Vừa rồi con nói Đại thừa đối với Bát Nhã Ba-la-mật không chống trái, vượt qua, có phải vậy không?

Phật bảo:

- Thiện Hiện! Ngươi vừa nói Đại thừa, đối với Bát Nhã Ba-la-mật, hoàn toàn tùy thuận, không có sự chống trái, vượt qua. Vì sao? Thiện Hiện! Vì tất cả thiện pháp, Bồ đề phần pháp(1), Thanh văn pháp, Độc giác  pháp, Bồ tát pháp, Phật pháp, tất cả đều thâu nhiếp vào Bát Nhã Ba-la-mật.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Những gì là tất cả thiện pháp, Bồ đề phần pháp, Thanh văn pháp, Độc giác pháp, Bồ tát pháp, Phật pháp, tất cả đều thâu nhiếp vào Bát Nhã Ba-la-mật?

Phật dạy:

- Thiện Hiện! Hoặc sáu Ba-la-mật; hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc 37 pháp trợ đạo; hoặc Tam giải thoát môn; hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông; hoặc Phật mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí; hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Thiện Hiện! Vì tất cả thiện pháp, Bồ đề phần pháp, Thanh văn pháp, Độc giác pháp, Bồ tát pháp, Phật pháp, tất cả đều thâu nhiếp vào Bát Nhã Ba-la-mật (Nghĩa là tất cả pháp Phật đều thâu nhiếp vào Bát Nhã Ba-la-mật). (Q.61, ĐBN)

Lại nữa, Thiện Hiện! Hoặc Đại thừa, hoặc Bát Nhã Ba-la-mật, hoặc tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí. Bát Nhã Ba-la-mật hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc mười hai xứ, mười tám gii; hoặc bốn Thánh đế; mười hai duyên khởi; hoặc Dục, Sắc, Vô sắc giới; hoặc pháp thiện, pháp phi thiện; hoặc pháp hữu ký, vô ký; hoặc pháp hữu lậu, vô lậu; hoặc pháp hữu vi, vô vi; hoặc pháp thế gian, xuất thế gian; hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; hoặc ba mươi bảy pháp trợ đạo; hoặc tam giải thoát môn; hoặc năm loại mắt, hoặc sáu pháp thần thông; hoặc Phật mười lực, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí; hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả; hoặc tất cả pháp môn Đà la ni, pháp môn Tam ma địa; hoặc các đức Như Lai, hoặc pháp mà các đức Phật giác ngộ như đã nói; hoặc 18 pháp không; hoặc chơn như, hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tịnh, bổn vô, thật tế, cứu cánh Niết bàn, tất cả các pháp (tất cả pháp mầu Phật đạo) như vậy, đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng nhất tướng, chỗ gọi là vô tướng.

Thiện Hiện! Do nhân duyên này, vừa rồi, ông nói Đại thừa đối với Bát Nhã Ba-la-mật, hoàn toàn tùy thuận, không có sự chống trái, vượt qua. Vì sao? Thiện Hiện! Vì Đại thừa chẳng khác Bát Nhã Ba-la-mật, Bát Nhã Ba-la-mật chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc Bát Nhã Ba-la-mật, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác sáu Ba-la-mật; sáu Ba-la-mật chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba-la-mật, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác bốn vô lượng, bốn định vô sắc; bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác tám giải thoát, tám giải thoát chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa hoặc tám giải thoát, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác ba mươi bảy pháp trợ đạo, ba mươi bảy pháp trợ đạo chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc ba mươi bảy pháp trợ đạo, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác tam giải thoát môn, tam giải thoát môn chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc tam giải thoát môn, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác năm loại mắt, sáu thần thông, năm loại mắt, sáu thần thông chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu thần thông tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác Phật mười lực, chẳng khác bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí; Phật mười lực cho đến Nhất thiết tướng trí chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc Phật mười lực cho đến Nhất thiết tướng trí, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Đại thừa chẳng khác pháp uẩn, xứ, giới không, bất không v.v… các pháp uẩn, xứ, giới không, bất không v.v... chẳng khác Đại thừa. Vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc pháp uẩn, xứ, giới không, bất không, tánh nó không hai, vì không hai phần.

Thiện Hiện! Do nhân duyên này, nên ông vừa nói Đại thừa đối với Bát Nhã Ba-la-mật, hoàn toàn tùy thuận, không có sự chống trái vượt qua. Nói Đại thừa tức là nói Bát Nhã Ba-la-mật; nói Bát Nhã Ba-la-mật tức nói Đại thừa, vì hai pháp như vậy, không phân biệt.

 

Thích nghĩa:

(1). Bồ đề phần pháp, Satta-tiṃsa-bodhipakkhiyā-dhammā (P), tức là 37 pháp trợ đạo hay còn gọi Tam thập thất đạo phẩm, Tam thập thất phẩm, Tam thập thất Bồ đề phần pháp, Tam thập thất trợ Bồ đề pháp, Tam thập thất trợ Đạo chi pháp (bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo). Xin đọc lại Phần thứ I Tổng luận, các pháp mầu Phật đạo.

Lược giải:

Đọc toàn thể phẩm "Tùy Thuận" từ trên xuống dưới từng pháp một trong "tất cả các pháp mầu Phật đạo", bất cứ pháp nào cũng tùy thuận Đại thừa hay nói khác là toàn thể tất cả các pháp mầu Phật đạo, tất cả các pháp Phật, tư lương Bồ đề Bồ tát, Bồ tát đạo là Đại thừa. Chúng ta cũng biết rằng tất cả pháp Phật cũng nhiếp thu vào Bát Nhã Ba-la-mật. Nên Kinh nói Bát Nhã Ba-la-mật là mẹ của tất cả chư Phật, chư Bồ tát sanh ra tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Nên nói Bát Nhã Ba-la-mật không khác Đại thừa, Đại thừa không khác Bát Nhã Ba-la-mật, cả hai không phân biệt.

Phẩm “Tán Đại Thừa”, phần sau quyển 56, Hội thứ I, ĐBN, Phật bảo:

“Thiện Hiện! Đại thừa như vậy, phải biết tức là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba-la-mật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Đại thừa như vậy, phải biết tức là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thảy (18 pháp không).

Lại nữa, Thiện Hiện! Đại thừa như vậy phải biết tức là Kiện hành Tam ma địa, cho đến Vô nhiễm trước như hư không Tam ma địa thảy, vô lượng trăm ngàn Tam ma địa môn.

Lại nữa, Thiện Hiện! Đại thừa như vậy phải biết tức là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi (37 pháp trợ đạo).

Lại nữa, Thiện Hiện! Đại thừa như vậy phải biết tức là ba Tam ma địa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Lại nữa, Thiện Hiện! Đại thừa như vậy phải biết tức là văn tự Đà la ni thảy, tất cả Đà la ni môn. Thiện Hiện! Như vậy thảy vô lượng vô biên công đức thù thắng. Phải biết đều là Đại thừa của đại Bồ tát”.

 

Tóm lại, Đại thừa là tất cả các thiện pháp, Bồ đề phần pháp, Thanh văn pháp, Độc giác pháp, Bồ tát pháp, Phật pháp. Tất cả pháp này cũng đều nhiếp thọ vào Bát Nhã Ba-la-mật như trên đã nói. Nên để kết luận phẩm này, Phật bảo:

"Thiện Hiện! Do nhân duyên này, nên ông vừa nói Đại thừa đối với Bát Nhã Ba-la-mật, hoàn toàn tùy thuận, không có sự chống trái vượt qua. Nói Đại thừa tức là nói Bát Nhã Ba-la-mật; nói Bát Nhã Ba-la-mật tức nói Đại thừa, vì hai pháp như vậy, không phân biệt".

 

Lưu ý:

Tới đây là chấm dứt 5 phẩm: Ma ha tát, Giáp bị Đại thừa, Biện Đại thừa, Tán Đại thừa và Tùy thuận. Chúng tôi thường dẫn chứng ba Kinh để chiết giải. Đó là:

1). Kinh Đại Bát Nhã do HT Thích Trí Nghiêm dịch, thường viết theo kiểu chữ Times New Roman in thẳng,

2) Kinh "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật" và Kinh "Tiểu Phẩm Bát Nhã" do Ngài La Thập dịch, thường viết theo kiểu chữ Calibri in nghiêng, và

3) Kinh "Phật Mẫu Bát Nhã" do Thí Hộ dịch, thường viết theo kiểu chữ Arial in nghiêng để phân biệt với các Kinh khác.

Trong khi trích dẫn các Kinh này chúng tôi ghi lại (copy) theo nguyên gốc, nghĩa là chúng tôi không sửa đổi hình thức lẫn nội dung để tỏ ra tôn trọng người dịch. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi hay người củ soát bản thảo giúp chúng tôi có sửa đổi lỗi chính tả. Và cũng như vậy, bản thảo của chúng tôi quá dài trên 4.000 trang đánh máy khổ lớn chắc chắn chúng tôi có nhiều sơ sót về kỹ thuật đánh máy hay vấn đề chính tả. Vậy, xin độc giả thứ lỗi cho sự sơ suất không thể tránh khỏi này!

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
80,759,212