Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

104. Kinh Làng Sàma

19/05/202010:57(Xem: 1852)
104. Kinh Làng Sàma

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


104. Kinh LÀNG SÀMA

( Sàmagàma sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả

          Trú tại làng Sa-Má-Ga-Ma  (1)

              Ở giữa các vị Sắc-Ka  (1)

       Lúc ấy vừa mới xảy ra chuyện là

          Ni-Ganh-Tha Na-Ta-Pút-Tá  (2)

          Ở Pa-Vá (3) vừa mới từ trần

              Sau khi vị này từ trần

       Các Ni-Kiền-Tử rẽ phân đối đầu

          Chia rẽ nhau, tranh chấp, tranh luận

          Tàn hại nhau, những muốn thỏa lòng

              Với binh khí miệng tấn công

       Nói rằng : “ Pháp, Luật ông không biết gì !

          Ta tường tri về Pháp, về Luật

          Ông không thể thông suốt điều này.

              Ông theo tà hạnh chẳng  ngay,

       Ta theo chánh hạnh, lời đầy tương ưng,

          Lời ông không tương ưng chi cả,

          Điều nói trước ông đã nói sau,

              Còn điều đáng phải nói sau

       Ông lại nói trước, chẳng đầu đuôi chi.

          Quan niệm trình bày thì đảo lộn,

          Quan điểm vốn bị thách đố rồi !

    ____________________________

 

   (1) : Làng Sàmagàma của các vị Sakka.  (3) : Thành Pava. 

  (2) : Nigandha Nataputta – Giáo trưởng của phái Ni-Kiền-Tử

         chủ trương Lõa thể ( thường gọi là Lõa hình ngoại đạo ).  

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  526

 

              Ông bị đánh bại mà thôi !                 

       Quan điểm cần giải tỏa. Rồi tự thân

           Thoát khỏi phần bế tắc như thế

           Nếu có thể làm được, trải qua ”.

               Hình như đệ tử dưới tòa

       Của Ni-Ganh-Thá Na-Ta-Pút-Tà

          Muốn tàn hại nhau mà tranh thắng. 

 

          Hàng đệ tử áo trắng tại gia   

              Của ông Na-Tá-Pút-Ta

       Cũng thấy chán ngán, tỏ ra bất bình

          Phản đối các lõa hình đệ tử,

          Vì pháp luật họ tự diễn đề

              Tuyên bố một cách vụng về,

       Hiệu năng hướng dẫn không hề có qua,

          Không hướng đến hợp hòa, an tịnh,

          Không do chính một vị Phật Đà

              Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết ra,

       Tháp y-chỉ đổ vỡ và nát tan,

          Không có chỗ để toan nương tựa.

 

          Rồi một bữa sau kỳ an-cư  

              Sa-di Chun-Đá (1) đi từ

       Pa-Va, đến gặp Đại Sư từ hòa

          A-Nan-Đa, tại nơi trú xá

    ___________________________

 

(1) : Sa-di ( Samanero ) :  là những vị tập sự xuất gia giữ 10 giới ,  

      gồm 3 loại :

       - Khu ô Sa-di : sa-di đuổi quạ : từ 7 tuổi tới 13 tuổi .

       - Ứng  pháp Sa-di : từ 14 tuổi đến 19 tuổi .

       - Hình đồng Sa-di : các vị lớn tuổi vào tu , phải thọ giới Sa-di 

         một thời gian trước khi được thọ Cụ-túc-giới (Tỳ Kheo ).

  Còn các Ứng pháp Sa-di đến 20 tuổi , có đủ những điều kiện đúng

   Luật mới được thọ Tỳ-Kheo ].  Vị này tên Cunda.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  527

 

          Xá-Di thôn – Sa-Má-Ga-Ma.

              Đảnh lễ ngài A-Nan-Đa,

       Một bên ngồi xuống, thưa qua sự tình

          Vừa phát sinh tại thành Pa-Vá

          Ni-Ganh-Thá Na-Tá-Pút-Ta

              Đã từ trần tại Pa-Va

       Những đệ tử của ông ta tức thì

          Chia làm hai, cực kỳ tranh chấp

          Binh khí miệng tới tấp cự nhau

              Tranh luận, chia rẽ càng sâu

       Đệ tử áo trắng thuộc vào tại gia

          Rất phản đối họ và chán mứa,

          Nơi nương tựa đổ vỡ tan hoang.

              Nghe nói vậy, ngài A-Nan

       Hướng đến Chun-Đá, nghiêm trang nói vầy :

 

    – “ Hiền-giả Chun-Đa này ! Quả thực 

          Đây là điều đáng được đưa ra

              Khi yết kiến đấng Phật Đà.

       Chúng ta nên hãy đi qua gặp Ngài

          Và trình bày để Thế Tôn rõ ”.

 

    – “ Thưa Tôn-giả ! Chuyện đó xin vâng ”. 

 

              Thế rồi Tôn-giả A-Nan

       Cùng Sa-di Chun-Đá sang hương phòng

          Của Thế Tôn và đồng đảnh lễ

          Đấng Thiện Thệ, rồi ngồi một bên.

              Tôn-giả A-Nan thưa liền :

 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Có sự duyên, đó là

          Do Sa-di Chun Đa thuật lại :

    __________________________

 

( ) : Sàmagàma – Thôn hay làng Xá-Di.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  528

 

          Trưởng Giáo-phái của Ni-Ganh-Tha

              Là ông Na-Tá-Pút-Ta

       Đã từ trần tại Pa-Va vừa rồi,

          Và sau đó tức thời có sự

          Các đệ tử của Ni-Ganh-Tha

              Chia rẽ, tranh chấp xảy ra …

       Rồi Tôn-giả A-Nan-Đa trình bày

          Chi tiết về việc này như đã

          Được Sa-di Chun-Đá kể ra,

 

              Và tiếp : “ Bạch đức Phật-Đà !    

       Từ câu chuyện của Na-Ta-Pút-Tà,

          Sau khi mà Thế Tôn nhập diệt,

          Chớ để việc tranh chấp khởi lên

              Giữa Tăng Chúng như việc trên.

       Sự tranh luận đó chẳng nên tí nào !

          Đưa đến bao bất an, thất lợi,

          Cho đa số trong giới Tăng-Già,

              Bất hạnh cho hàng tại gia,

       Đau khổ cho cả Người và Chư Thiên ”.

 

    – “ Này A-Nan ! Căn nguyên đích thị.

          Vậy ông nghĩ thế nào cho thông ?

              Những pháp Ta dạy các ông

       Với thượng trí, trải qua trong nhiều lần :

          Ba mươi bảy thánh phần trợ đạo

          Như Lai đã thuyết giáo chánh chân : 

              Bốn niệm xứ, bốn chánh cần,

       Bốn như-ý-túc, hay phần năm căn

          Cùng bảy bồ đề phần, năm lực,

          Tám thánh đạo – Chân thực mọi phần.

              A-Nan ! Ông có thấy chăng ?

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  529

 

       Như hai Phích-Khú với phần pháp đây

          Tuyên bố rày khác nhau, sai biệt ? ”. 

 

     – “ Bạch Thế Tôn ! Trong việc như vầy

              Những pháp Ngài dạy sâu dày

       Gồm ba mươi bảy pháp đầy tinh hoa,

          Con không thấy xảy ra, cho tới

          Hai Tỷ Kheo đối với pháp mầu

              Tuyên bố sai khác nhau đâu !

       Bạch Phật ! Với những người nào kính tin

          Y cứ Phật, tận tình sùng bái,

          Những người ấy, sau khi Phật Đà

              Nhập diệt, có thể khởi ra

       Sự tranh luận giữa Tăng Già này đâu !

          Hoặc thuộc vào Tăng-thượng-hoạt-mạng

          Vào Tăng-thượng-giới-bổn tịnh hòa

             ( Pa-Tì-Mốc-Kha (1) nghiêm trang ).

       Sự tranh luận đem đến toàn bất an

          Cho đa số trong hàng Tăng Sĩ,

          Bất hạnh cho Cư Sĩ tại gia,

              Khổ đau cho Loài Người, và

       Bất an, đau khổ hằng hà Chư Thiên ”.

 

    – “ A-Nan ! Đó chỉ tuyền nhỏ nhặt

          Sự tranh luận nếu thật xảy ra

              Về Tăng-thượng-hoạt-mạng, và

       Tăng-thượng-giới-bổn, cũng là nhỏ thôi.

    _____________________________

  (1) : Tứ Thanh Tịnh Giới của vị Tỷ Kheo chân chánh :

- Patimokkhasamvarasìla : Biệt biệt Giải thoát Thu thúc giới .

- Indriyasamvarasìla : Giới luật liên quan đến thu thúc lục căn .

- Àjìvapàvisuddhisìla :Giới luật liên quan đến đời sống trong sạch.

- Paccayasannissitasìla : Giới luật liên quan đến việc sử dụng ‘Tứ

   vật dụng’: Vật thực , Y phục , Chỗ Ở  và Thuốc ngừa bệnh .

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  530

 

          Nhưng những lời tranh luận nghiêng ngửa

          Khởi lên giữa Đại Chúng Tăng-Già

              Thuộc về con đường ( Mắc-Ga ) (1)

       Hay về đường hướng trải qua tu hành

          Đầy tịnh thanh ( Pa-Ti-Pá-Đá )  (2)

          Tranh luận ấy  mới quả thực là

              Bất an, thất lợi xảy ra

       Đem đau khổ cho Người và Chư Thiên.

 

          Này A-Nan ! Hiện tiền có sẵn 

          Sáu căn bản tranh chấp ở đây.

              Thế nào là sáu điều này ?

 

   *  Ở đây, vị Tỷ Kheo đầy hận sân

          Đầy phẫn nộ. Do nhân như thế

          Nên sống không kính lễ, cũng như

              Không tôn kính bậc Đạo Sư,

       Không cung kính Pháp chân như siêu mầu,

          Không cung kính thanh cao Tăng-lữ,

          Không viên mãn trong sự tu trì.

              Nếu Tỷ Kheo nào sân si

       Xử sự như vậy, tức thì khởi ra

          Sự bất hòa, tranh luận sai đúng

          Giữa Tăng Chúng, đưa đến bất an

              Thất lợi, bất hạnh vô vàn

       Cho đa số vị trong hàng Săng-Ga,

          Hàng tại gia đau khổ, thất lợi,

          Bất hạnh cho Thiên giới, Nhân loài.

 

              Thấy căn bản tranh luận vầy 

       Các ông cần phải đêm ngày gắng công

    __________________________

 

(1) : Magga – con đường . (2) : Patipada – đường hướng tu hành.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  531

 

          Tinh tấn trong nỗ lực trừ đoạn

          Ác-căn-bản tranh-luận chẳng lành.

              Nếu các ông, này A-Nan !

       Không thấy căn-bản-luận-tranh nhiều lời 

          Giữa các ông & giữa người khác ấy

          Các ông phải theo một hướng đi

              Để không tiếp tục duy trì

       Diễn tiến dẫn dắt đến thì tương lai

          Về ác-căn bản này tranh luận.

 

          Ác-căn-bản tranh-luận khi mà   

              Có sự đoạn diệt xảy ra

       Mới không tiếp tục trải qua sau này

          Về ác-căn-bản hay tranh-cãi.

 

      *  A-Nan-Đa ! Rồi lại có vì

              Tỷ Kheo hiềm hận do si

       Não hại, tật đố, đồng thì gian tham.

          Tâm vô tàm, ác dục tà kiến,

          Chấp thủ chuyện thế trí, chấp trì

              Khó thuyết phục mọi chuyện chi.

 

       Tỷ Kheo nào đã thực thi như vầy

          Thì vị này sống không cung kính

          Không tôn trọng với chính Đạo Sư,

              Pháp Bảo, Tăng Bảo chẳng trừ

       Đều không cung kính thuần từ Pháp – Tăng,

          Và không hằng viên mãn tu tập,

          Sẽ khởi lên cố chấp luận tranh

              Đưa đến bất hạnh, chẳng lành

       Thất lợi, đau khổ sẽ dành số đông

          Bất an, khổ đau trong Nhân loại

          Cùng các cõi Thiên giới nơi nơi    

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  532

 

              Nếu thấy căn-bản tranh lời                

       Giữa các ông hay những người khác nao

          Ông phải mau tinh tấn trừ đoạn

          Ác-căn-bản tranh-luận ấy ngay.

 

              A-Nan ! Nếu các ông đây

       Không thấy căn bản như vầy luận tranh

          Giữa các ông hay phần người khác

          Các ông phải theo một hướng đi

              Để không tiếp tục duy trì

       Diễn tiến dẫn dắt đến thì tương lai

          Về ác-căn bản này tranh luận.

 

          Ác-căn-bản tranh-luận khi mà   

              Có sự đoạn diệt xảy ra

       Mới không tiếp tục trải qua sau này

          Về ác-căn-bản hay tranh-cãi.

          A-Nan ! Sáu pháp ấy chính là

              Căn-bản tranh-chấp sâu xa.    

 

       Có bốn ‘tránh-sự’, này A-Nan-Đà !     

          Thế nào là bốn tránh-sự đó ?

          Tránh-sự có khởi do luận tranh,

              Khởi do chỉ trích mà thành,

       Khởi do phạm giới, mất thanh tịnh liền,

          Và khởi lên do vì trách nhiệm,

          Là bốn điểm tránh-sự như vầy.

 

              Lại bảy ‘Diệt-tránh-pháp’ này 

       Để giải quyết, diệt trừ ngay – khi mà

          Các tránh-pháp khởi ra, diễn biến

          Phán quyết với hiện diện mọi thì

              Cần được ban cho thuận tùy,

    ( Ưng dĩ hiện tiền tỳ-ni ). Thứ nhì  

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  533

 

         ‘Ưng dĩ ức niệm tỳ-ni’ tiếp

          Là phản ứng ức niệm cho đi.

             ‘Ưng dĩ bất si tỳ-ni’

       Là phán quyết cần cho đi mọi thì.          

        ‘Quyết định trong thú nhận’, tiếp đó

          Là quyết định đa số. điều này

             ‘Đa nhân mích tội’ là đây   

     ‘Quyết định tùy giới tội’ hay phạm vào

          Hoặc cơ cầu ‘như thảo phú địa’

          Chính là nghĩa trải cỏ lấp che.

 

              A-Nan ! Sao là vấn đề     

       Phán quyết có hiện diện về cần cho.

          Các Tỷ Kheo mãi lo tranh chấp :

        “ Đây là pháp, còn phi pháp đây,

              Đây là luật, phi luật vầy”

       Tất cả những Tỷ Kheo này phải mau

          Tập hợp lại với nhau hòa hợp,

          Sau khi đã tập hợp thực thi

              Pháp quy chế, phải tức thì

       Thảo luận, phân tích. Sau khi làm vầy

          Sao cho để đạt ngay đồng nhất

          Tránh-sự tất giải quyết ở đây.

 

              A-Nan ! Là phán quyết này    

       Với sự hiện diện trình bày diễn ra.

 

       * Thế nào là quyết định đa số ?

          Nếu các Tỷ Kheo đó chẳng thông      

              Không có thể giải quyết xong

       Tránh-sự tại nơi ấy đồng sống chung

          Thời các vị phải cùng đi tới

          Chỗ trú xứ có nhiều Tỷ Kheo,    

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  534

 

              Tại đó, tất cả Tỷ Kheo

       Phải được tập hợp nương theo hòa đồng.

          Tập hợp xong, phải được bàn bạc

          Phân tích các pháp quy chế này.

              Sau đó làm sao ở đây

       Để đồng nhất được đạt ngay như vầy.

          Tránh sự đây phải được giải quyết

          Đó là sự giải quyết thiết thân

              Một số tránh-sự phải cần

       Quyết định đa số như phần kể ra.

 

      * Thế nào là phán quyết ức niệm ?

          A-Nan-Đa ! Về điểm Luật nghi 

              Các Tỷ Kheo buộc tội gì

       Một Tỷ Kheo khác hành vi phạm vào

          Tội lớn lao như Bất cộng trụ (1)

          Hoặc gần Bất-cộng-trụ (2) phạm ngay

            ( Tức Ba-la-di tội này )

       Nói rằng : “ Vị Tôn-giả đây phạm vào

          Ba-la-di, đứng đầu trọng tội

          Hoặc gần với trọng tội như vầy,

              Tôn-giả có nhớ việc này ? ”.

    ________________________

 

(1) : 4 Tội Bất-cộng-trụ hay Ba-La-Di – Parajika :  là giết người,

  trộm cắp, hành dâm và khoe pháp bậc cao nhân (như khoe mình 

  đã đắc Thánh quả hay đắc thần thông…). Vị Tỷ Kheo phạm 4 tội

  này sẽ bị lột y, thâu bát đuổi khỏi Tăng Đoàn và không bao giờ

  còn được thọ giới Tỷ Kheo nữa.

 

(2) : Tội gần Ba-la-di là 13 tội Tăng Tàn – Sanghadisesa.  Vị Tỷ

Kheo phạm 1 trong 13 tội này phải đối trước Tăng Chúng, ít nhất hội đủ 20 vị Tỷ Kheo giới đức trong sạch yết ma đúng Luật, sám hối và bị phạt cấm phòng trong thời gian từ khi phạm giới đến lúc thú tội (bao nhiêu ngày phạm thì cấm phòng bấy nhiêu ngày).      

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  535

 

       Thì vị ấy trả lời ngay : “ Chư Hiền !  

          Tôi không nhớ mình nguyên phạm tội

          Là phạm giới trọng tội như vầy ”.

              Như vậy, A-Nan-Đa này !

       Phán quyết ức niệm ở đây chính là

          Giải quyết qua một số tránh-sự

          Tức nhờ sự phán quyết niệm ni.

 

            * Sao là phán quyết bất si ?  

       A-Nan-Đa ! Khi các vì Tỷ-Kheo

          Buộc tội một Tỷ Kheo về tội

          Ba-la-di & gần với tội này.

              Vị ấy trả lời không hay,

       Không nhớ đã phạm tội đây thế nào ?

          Nhưng cứ bị dồn vào, phải thú

          Đã phạm Bất-cộng-trụ hay gần

              Tỷ Kheo ấy trả lời rằng :

 

 – “ Chư Hiền ! Tôi đã bị phần cuồng si.

          Do cuồng si, tâm tôi điên đảo    

          Nói hay làm bất hảo, ám hôn

              Không xứng với hạnh Sa-môn ”.

 

       A-Nan-Đa ! Chúng Trung Tôn nơi này

          Phán quyết bất si đây xét kỹ

          Cần phải cho vị Tỷ Kheo này

              Phán quyết bất si như vầy,

       Giải quyết tránh-sự ở đây một phần.

 

       * Này A-Nan ! Thế nào là sự 

          Quyết định tùy theo thú nhận vầy ?

              Khi vị Tỷ Kheo ở đây

       Bị buộc tội hay không, nay tự mình

          Nhớ là mình phạm một giới tội

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  536

 

          Muốn tỏ lộ, bày lỗi bằng lời

              Tỷ Kheo ấy phải đến nơi

       Một Tỷ Kheo lớn hạ, rồi nghiêm trang

          Đắp Tăng Y đàng hoàng vai trái

          Đảnh lễ chân vị ấy thành tâm

              Rồi quỳ gối trên hai chân

       Chắp tay và tác bạch rằng : “ Tôi nay

          Xin Tôn-giả nơi đây được rõ :

          Tôi đã có phạm giới  (tên vầy)

              Nay xin sám hối tội này ”. 

 

       Tỷ Kheo lớn nói : “Ông rày thấy chăng ?”.

 

    – “ Bạch Tôn-giả ! Tôi hằng có thấy ”.   

 

    – “ Giới tội ấy có giữ sau này ? ”.

 

        – “ Tôi sẽ gìn giữ giới đây ”.

 

       Là quyết định thú nhận vầy ở đây,

          Giải quyết ngay một số tránh-sự

          Quyết định tùy sự thú nhận ra.

 

           * Lại nữa, này A-Nan-Đa !

       Thế nào là quyết định mà tùy theo

          Giới tội vị Tỷ Kheo phạm lỗi ?

          Các Tỷ Kheo buộc tội vị này

              Về một trọng tội như vầy

       Hoặc tội Bất-cộng-trụ hay gần gần

          Liền nói rằng : “ Tôn-giả có nhớ

          Ông đã lỡ phạm trọng tội ni

              Tăng Tàn hay Ba-La-Di ? ”.

 

       Vị Tỷ Kheo ấy tức thì đáp ngay :  

    – “ Chư Hiền-giả ! Tôi đây không nhớ

          Mình đã lỡ phạm trọng tội vầy ”.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  537

 

              Chúng Tăng dồn ép vị này

       Để vị ấy tỏ lộ ngay tội mình.

          Nhưng vị ấy thực tình bày tỏ :

 

    – “ Chư Hiền ! Tôi không rõ mình thì

              Phạm trọng tội Ba-La-Di

       Hay gần với Ba-la-di, lúc nào ?

          Tôi nhớ có phạm vào khinh tội

          Tôi sẽ sám hối tội trước Tăng ”.

 

              Nhưng các Tỷ Kheo khăng khăng

       Ép vị ấy phải thú rằng mình đang

          Bất cộng trụ & Tăng-tàn phạm tội

          Vị ấy nói cùng các vị này :

 

         – “ Chư Hiền ! Dù không có ai

       Hỏi tội, tôi thú nhận ngay là mình

          Có phạm khinh tội này như thế

          Nhưng không thể thú nhận chuyện ni

              Là mình phạm Ba-la-di

       Hay gần với Ba-la-di, khi mà

          Không nhớ là mình phạm tội vậy ”.

 

          Các vị ấy liền nói một hơi :

        – “ Hiền-giả ! Dẫu cho ông thời

       Có phạm khinh tội, không người hỏi ông

          Ông sẽ không thú nhận khinh tội,

          Làm sao phạm trọng tội như vầy

              Ông có thể thú nhận ngay ?

       Ông hãy trung thực trình bày rõ ra

          Nếu Hiền-giả phạm qua trọng tội

          Ba-la-di & gần với tội này ”.  

              Vị ấy trả lời như vầy :    

 – “ Chư Hiền ! Tôi nhớ tôi đây phạm vào 

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  538

 

          Ba-la-di hay sau tội ấy

          Nhưng tôi nói như vậy chỉ là 

              Lời nói chơi, để cười mà !

       Tội Bất-cộng-trụ hay Bà-la-di

          Tôi không nhớ chuyện chi phạm tội ”.

 

          Là quyết định tùy tội người này

              Là sự giải quyết ở đây

       Một số tránh-tội như vầy trải qua.

 

      *  Thế nào là trải cỏ che lấp ? 

          Một số sống tranh chấp ồn ào

              Tranh cãi, tranh luận với nhau

       Lời nói, hành động khơi mào xảy ra

          Không xứng đáng với Sa-Môn-hạnh.

          Các Tỷ Kheo chân chánh phải mau

              Tập hợp hòa đồng với nhau

       Sau khi tập hợp, đổi trao tình hình

          Một Tỷ Kheo thông minh, kinh nghiệm

          Của một điểm Tỷ Kheo phe này

              Từ chỗ ngồi đứng dậy ngay

       Đắp y vai trái, chắp tay nói rằng :

 

    – “ Bạch Chúng Tăng ! Hãy nghe tôi nói

          Khi sống với tranh chấp, cãi nhau

              Đã làm, đã nói trước sau

       Không xứng với hạnh thanh cao Tăng-Già.

          Nếu Tăng Chúng xem là phải lúc

          Thì trong mục phát lộ, nêu ra

              Bất cứ giới tội nào mà

       Tôn-giả này phạm hay là của tôi.

          Vì lợi ích sống đời xuất sĩ

          Cho chư vị Tôn-giả mọi phần  

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  539

 

              Cũng vì lợi ích tự thân

       Tôi xin tỏ lộ trước Tăng Chúng, mà

          Như lấy cỏ trải ra, không kể

          Tội liên hệ Cư Sĩ Tại gia

              Hoặc trừ các trọng tội ra ”.

 

       Một vị Phích-Khú rất là thông minh

          Của nhóm khác, nhiều kinh nghiệm có

          Từ chỗ ngồi, vị đó đứng lên

              Đắp y vai trái một bên

       Chắp tay bạch với dưới trên Tăng-Già :

 

    – “ Chư Tôn-giả ! Nghe qua tôi nói

          Khi sống với  tranh chấp, cãi nhau

              Đã làm, đã nói trước sau

       Không xứng Sa-Môn-hạnh đâu, các ngài !

          Rồi vị này nói như ý cũ

          Như Phích-Khú vừa mới nói ra.

 

              Như vậy, này A-Nan-Đa ! 

       Trải cỏ che lấp chính là điều đây.

          Giải quyết ngay môt số tránh-pháp

          Nhờ trải cỏ che lấp như vầy.

 

          *  Có sáu Khả-niệm-pháp này

       Tác thành khả ái, lòng đầy kính tôn

          Khiến đoàn tụ, vô ngôn tranh luận

          Trong niệm muốn đồng nhất, hòa hài.

              Thế nào là sáu ở đây ?

       Tỷ Kheo an trú từ ngay ba điều

          Thân, khẩu, ý-nghiệp đều chân chánh

          Với các đồng Phạm-hạnh tịnh thanh

              Chỗ đông người & chỗ vắng tanh

       Tác thành khả ái, tác thành kính tôn

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  540

 

          Khiến đoàn tụ, vô ngôn tranh luận

          Trong niệm muốn đồng nhất, hiệp hòa.

              Lại nữa, này A-Nan-Đa !

       Mọi sở đắc như-pháp và cũng như

          Mọi lợi dưỡng đến từ đúng pháp

          Cả thọ lãnh bình bát, tựu trung

              Tỷ Kheo san sẻ nhau cùng

       Các lợi dưỡng ấy, thọ dùng chung trong

          Các vị đồng Phạm-hạnh giới đức

          Khả-niệm-pháp này thực tốt lành,

              Khả ái, tôn kính tác thành

       Đưa đến hòa hợp, không tranh luận càn.

 

          Này A-Nan ! Giới luật uy đức  

          Không mẻ sứt, không vết tỳ gì

              Giải thoát, không ô uế chi

       Không chấp thủ, người trí thì tán dương

          Và đưa đến tinh tường Thiền-định,

          Tỷ Kheo sống chân chính tựu thành

              Những giới luật ấy tịnh thanh

       Cùng đồng Phạm-hạnh tốt lành mọi nơi

          Chỗ đông người hoặc nơi vắng vẻ

          Khả-niệm-pháp này sẽ tác thành

              Đáng yêu, tôn kính, vô tranh

       Đoàn tụ, đồng nhất phát sanh hiệp hòa.

 

          A-Nan-Đa ! Với mọi tri kiến

          Đều thánh thiện, đưa đến xuất ly

              Dẫn đến sự chân chánh, thì

       Đoạn diệt đau khổ bất kỳ Tỷ Kheo

          Thực hành theo tri kiến như vậy

          Cùng hết thảy đồng Phạm-hạnh, thời

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh  104  :  LÀNG SÀMA      *   MLH –  541

 

              Nơi vắng vẻ, nơi đông người

       Khả-niệm-pháp ấy là nơi tác thành

          Tôn kính và tịnh thanh, lành tốt,

          Không tranh luận, chỉ một, hòa hài.

 

              Với sáu pháp khả-niệm này

       Nếu được trì thọ và hay thực hành

          Này A-Nan ! Thấy rằng có các

          Cách nói khác hoặc tế & thô, mà 

              Khiến ông không kham nhẫn qua  ?”.

 

 – “ Thưa không, bạch đức Phật Đà Trí Bi ! ”.

 

        – “ A-Nan-Đa ! Vậy thì hãy gắng 

          Thọ trì lẫn thực hành ngày ngày

              Sáu pháp khả-niệm đủ đầy

       Khiến được hạnh phúc, lâu dài lạc an ”.

 

          Ngài A-Nan nghe Phật thuyết giảng

          Pháp viên mãn, huyền nghĩa sâu xa

              Nên Tôn-giả A-Nan-Đa

       Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 104 : LÀNG SÀMA  – 

SÀMAGÀMA  Sutta  )

 
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78149)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7019)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 2762)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6086)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9003)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 12962)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 21093)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 12776)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 6476)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)