Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

73. Đại Kinh Vacchagotta

19/05/202010:33(Xem: 5638)
73. Đại Kinh Vacchagotta

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com73. Đại Kinh VACCHAGOTTA
( Mahàvacchagotta sutta )
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ
          Sa-Vát-Thí - Xá- Vệ - trú an 
              Tại nơi Tinh Xá Kỳ Hoàn 
       Chê-Tá-Va-Ná – với hàng Chúng Tăng.
          Cấp Cô Độc, thiện nhân Trưởng-giả
          Tức A-Ná-Tha-Pin-Đí-Ka
              Dâng cúng đến Phật & Tăng-Già
       Có nơi hoằng Pháp cùng là Thiền-na. 
 
          Lúc bấy giờ, Vách-Cha-Gốt-Tá 
          Là một gã ngoại đạo du phương
              Đến gặp Đại Giác Pháp Vương
       Nói lời chào hỏi thông thường, xã giao,
          Sau khi nói lời chào thân thiện
          Ông tùy tiện ngồi xuống một bên,
              Hướng Phật, ông đã thưa ra :
 
 – “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Lâu rồi
          Tôi mới được dịp ngồi hầu chuyện
Với Tôn Giả. Nhân tiện thưa vầy :
              Ngài Gô-Ta-Ma ! Lành thay !
       Nếu Ngài vắn tắt trình bày rõ ra
    Các thiện và các bất thiện pháp ”.
 
    – “ Này Vách-Chá ! Để đáp lời ông
              Ta có thể giảng cho ông
       Một cách vắn tắt thuộc trong vấn đề
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  490
 
Bất thiện pháp và về thiện pháp.
          Cũng có thể giảng pháp vừa nêu
    Một cách rộng rãi, khắp đều,
       Nhưng nay Ta sẽ giảng theo yêu cầu
          Vắn tắt vào thiện và bất thiện 
          Hãy nghe chuyện, khéo tác ý ngay ! ”.
 
        – “ Tôn Giả ! Xin vâng lời Ngài ”.
 
       Đoạn đấng Đại Giác như vầy giảng ra :
 
    – “ Này Vách-Cha ! Tham là bất thiện
     Còn vô tham là thiện ở đây.
              Sân, si bất thiện dẫy đầy,
       Vô sân & si là thiện ngay, tốt lành.
          Sự sát sanh, tà dâm, trộm cắp,
          Lời chứa chấp dối trá gạt lường,
              Nói ác, hai lưỡi bất tường,
       Nói lời phù phiếm như phường liêu xiêu…
 Là bất thiện mười điều như vậy.
 
          Còn trái lại, thiện cũng mười chi :        
              Không tham, không sân, không si,
       Không giết hại, không lấy gì không cho,
          Không tà hạnh, nguyên do ái dục,
          Luôn nghiêm túc không nói dối gian,
              Không lời độc ác bạo tàn,
       Lời phù phiếm, vô ích… càng tránh xa.
 
          Này Vách-Cha ! Khi nào Ái được
          Một Tỷ Kheo lần lượt đoạn trừ        
              Cắt tận gốc rễ, ví như
       Cây Sa-la bị chết từ nguyên nhân
          Bị cắt hết toàn phần gốc rễ,
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  491
 
          Cây không thể sống được, chết ngay
              Không thể sanh khởi tương lai
       Quả A-La-Hán vị này chứng xong,
          Đã thoát vòng dục lậu, hữu lậu
          Đã thấu đáo, thành mãn tu hành
              Các việc làm đã hoàn thành
       Vị Tỷ Kheo ấy tịnh thanh hoàn toàn
          Cả gánh nặng đã mang, đặt xuống
          Đạt lý tưởng mong muốn hàng đầu
              Tận trừ hữu-kiết-sử mau
       Chánh trí giải thoát, trần lao đoạn rày ”.
 
– “ Mong sự việc về Ngài là vậy.
          Nhưng không biết có mấy Tỷ Kheo
              Đệ tử của Ngài, hành theo
       Đã trừ lậu-hoặc dính đeo trước này,
          Với thượng trí, từ đây ngộ lấy
          Chứng đạt, trú hiện tại an lành
              Vô-lậu-tâm giải thoát thành
       Và tuệ giải thoát, tịnh thanh hoàn toàn ? ”.
 
    – “ Này Vách-Chá ! Trong hàng đệ tử
          Các Tỷ Kheo đã tự hành thâm
              Không phải chỉ một, hai trăm,
       Không chỉ ba, bốn, hay năm trăm người,
          Mà nhiều hơn số người như vậy
          Diệt hết thảy lậu-hoặc, vô minh
              Với thượng trí, ngộ tự mình,
       Hiện tại chứng đạt, an bình trú ngay,
          Vô-lậu-tâm & tuệ này giải thoát,
          Không kể hết về các vị này ”.
 
        – “ Mong sự việc là như vầy
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  492
 
       Đối với Tôn Giả & các thầy Tỷ Kheo.   
          Nhưng Tỷ Kheo Ni về các vị,
          Nam Cư Sĩ đang sống tại gia 
              Các Nữ Cư Sĩ tại gia
       Hành theo Phạm hạnh, nhưng là bạch y,
          Họ sau khi đoạn trừ tuần tự
          Năm hạ phần kiết sử diệt nhanh,
              Các Cư Sĩ ấy hóa sanh
       Nhập Niết-bàn, không tái sanh đời này.
 
          Các vị đây cùng Ni Chúng ấy
          Có được mấy vị đã đoạn trừ
              Lậu-hoặc dính đeo khư khư
       Tự mình đã chứng ngộ từ trí minh
          Chứng đạt, trú an bình hiện tại
          Vô-lậu-tâm & tuệ giải thoát ngay ? ”.  
 
         – “Ông Vách-Chá-Gốt-Tá này ! 
       Không phải chỉ một hay vài ba trăm
          Nhiều hơn thế hành thâm giáo pháp
          Họ đã đạt về những điều này ”.
 
        – “ Mong sự việc là như vầy
       Đối với Tôn Giả, với Tỳ Kheo Ni
          Và các vì Cư Sĩ nam, nữ
          Năm hạ phần kiết sử diệt ngay,
     Không còn sinh lại đời này.
 
       Nhưng không biết đệ tử Ngài có ai
          Là Cư Sĩ hòa hài nam, nữ
          Sống hưởng thụ vật dục đủ điều
              Nhưng xây dựng Thánh giáo nhiều
       Chấp nhận giáo huấn và đều đoạn nghi,
          Đã thuận tùy chứng vô sở úy,
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  493
 
          Không dựa ỷ người khác riêng tư,
              Sống trong Thánh giáo Đạo Sư ”.
 
  – “ Vách-Cha ! Không chỉ có từ vài trăm
          Nhiều hơn thế, hành thâm giáo pháp,
          Họ đã đạt về những điều này ”. 
 
        – “ Mong sự viêc là như vầy
       Đối với Tôn Giả, cũng tày bạch y
          Theo Phạm hạnh, sau khi diệt cả
          Năm phần hạ kiết sử ; hóa sanh
              Rồi nhập Niết-bàn an lành,
       Và họ không có tái sanh Ta Bà.
 
          Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Xin giảng :  
          Nếu Tôn Giả thành mãn pháp này,
              Nhưng các vị đệ tử Ngài
       Không được thành mãn pháp này thanh trai,
          Như vậy Phạm hạnh này chưa đủ
          Về phương diện hạ thủ công phu.
              Nhưng Ngài và các Phích-Khu   
       Đã thành mãn pháp, toàn chu như vầy,
   Do vậy, Phạm hạnh này đầy đủ.
 
          Cũng thế, các Phích-Khú-Ni  và  
              Nam, nữ Cư Sĩ tại gia
       Áo trắng, Phạm hạnh trải qua thực hành.
          Các vị ấy đều thành mãn cả
          Về pháp này. Tôn Giả cũng vầy
              Như vậy Phạm hạnh ở đây
       Về phương diện đó đủ đầy. Lành thay !
 
          Kể cả ngay tại gia nam, nữ
          Hàng áo trắng, hưởng thụ hằng ngày
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  494
 
              Vật dục, nhưng lại dựng xây
       Thánh giáo, và chấp nhận ngay tức thì
          Lời giáo huấn, độ nghi đoạn hoặc
          Rồi chứng đắc vô sở úy này,
              Không dựa người khác mảy may
       Sống trong Thánh giáo của ngài Đạo Sư.
 
          Các vị này an như thành mãn
          Phạm hạnh này căn bản đủ đầy
     Khi nói về phương diện này.
       Tôn Giả ! Như Hằng hà đây hướng về
          Biển cả và chảy về biển cả,
          Liền đứng lại khi đã chạm vào
    Biển cả mênh mông rộng, sâu.
]
       Cũng vậy, hội chúng thanh cao của Ngài
          Gồm xuất gia và ngay Cư Sĩ
          Tất cả chỉ hướng về Niết-bàn,
              Chảy, xuôi dòng về Niết-bàn
       Được nghe tường tận lời vàng Như Lai
          Thì ai ai lại không hoan hỷ
          Cả tâm trí tối thượng hân hoan
              Vi diệu thay ! Những lời vàng
       Như người dựng đứng vật đang ngã nằm   
          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
          Đem đèn sáng vào tối như bưng
              Để ai có mắt mở bừng
       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
 
          Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp
          Được Tôn Giả giải đáp, trình bày
              Con xin quy ngưỡng từ nay
       Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu,
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  495
 
          Quy y Tăng thanh cao đức cả
          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn.
              Mong Tôn Giả nhận cho con
       Được phép nhập chúng, vuông tròn lợi tha
          Thọ Đại giới  xuất gia Cụ Túc
          Thành Tỷ Kheo thu thúc lục căn ”.
 
           – “ Vách-Cha- Gốt-Tá ! Hiểu chăng ?
       Như Lai Giới Luật pháp đăng soi đường
          Có qui định : thường thường ngoại đạo
          Muốn quay về Tam Bảo xuất gia
              Bốn tháng biệt trú trải qua
       Sau đó thấy được, Tăng Già chuẩn y
          Được xuất gia nghiêm trì Giới luật
          Thành Tỷ Kheo, pháp Phật bảo tồn ”.
 
           – “ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !
       Nếu trong pháp luật tịnh môn định là
          Kẻ ngoại đạo phải qua bốn tháng
          Sống biệt trú để quán sai lầm
              Trước kia, cả thân lẫn tâm
       Sau đó mới được Chúng Tăng nhận vào.
          Thì nay con với bao tha thiết
          Mong gia nhập siêu việt Tăng-thân
              Tình nguyện biệt trú  Bốn năm
       Sau đó Tăng Chúng âm thầm thẩm tra
          Cho xuất gia Tỷ Kheo Cụ-túc
          Giữ đại giới, thu thúc, cần chuyên ”.
 .
          – “ Vách-Cha-Gốt-Tá !  Tuy nhiên
       Chúng sinh, Ta thấy không tuyền giống nhau
          Cá tính người, trước sau sai biệt
          Có trường hợp cần thiết đổi thay
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  496
 
              Ngoại lệ, được miễn Luật này
       Như ngươi ; tâm ý thẳng ngay, chí thành
          Ta cho phép cử hành nghi thức
          Lễ xuất gia thành bực Tỷ Kheo
              Đại Giới Cụ Túc vâng theo
 Ba y một bát, sống nghèo độc cư ”.
 
          Sư Vách-Chá kể từ thọ giới
          Cùng sống với Tăng Chúng tịnh, hòa.
              Sau đó, một tháng trôi qua
       Thì vị Tôn-giả Vách-Chà-Gốt-Ta
          Đến hương thất Phật Đà, đảnh lễ
          Đoạn ngồi kế một bên của Ngài.
              Vách-Chá-Gốt-Ta thưa ra :
 
 – “ Bạch Thế Tôn ! Hành trì qua tự mình
          Mức độ trí và minh hữu học
          Để chứng đạt, con chứng đạt xong.
              Kính mong Đại Đức Thế Tôn
       Dạy con pháp khác cao hơn để hành ”.
 
    – “ Này Vách-Chá ! Hãy hành hai pháp
         ‘Chỉ’ và ‘quán’, là pháp cao hơn,
              Pháp được tu tập cao hơn
       Là ‘chỉ’ và ‘quán’, pháp chơn chánh này.
          Sẽ đưa ngay đến sự thể nhập
 Vào một số giới thật khác nhau.
          *  Vách-Chá ! Nếu muốn như sau :
      ‘Ta muốn tự chứng đạt vào thần thông
    ___________________________
 
(1) :Chỉ là làm cho ngưng lại .Quán là sự xuyên suốt, suy nghĩ cho
    thật thấu đáo . Đức Phật dạy 2 phương pháp  là Thiền Định (tức 
    Thiền Chỉ ) và Thiền Quán ( tức thiền Minh Sát Tuệ , còn gọi là
    thiền Tứ Niệm Xứ ). 
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  497
 
          Ta một lòng hướng tâm đến với
          Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu
             Một thân hiện ra nhiều thân
       Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng
          Hiện, biến hình, đi ngang qua vách
          Xuyên qua núi như cách hư không
             Độn thổ, trồi lên đất giồng
       Đi được trên nước cũng không chìm nào
          Ngồi kiết già trên cao vòi vọi
          Bay trên không như loại chim bằng
             Với tay, chạm mặt trời, trăng
       Có đại oai lực, oai thần uy linh
          Hoặc có thể tự mình bay tới
 Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này’.
 
              Thì ông sẽ đạt được ngay
       Cái gì chứng ngộ ở đây vuông tròn
 Nếu ông còn giữ được đối tượng.
 
      *  Nếu ông có tư tưởng muốn  rằng :
            ‘Với Tai thanh tịnh siêu nhân
       Thì ta có thể nghe gần nghe xa
          Hai loại tiếng : Người ta và loại
          Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành
             Dù cho muôn dặm âm thanh
       Ta cũng nghe thấy như gần bên tai’.
          Thì điều này ông sẽ đạt được
          Nếu giữ được đối tượng hướng vào.
 
          *  Vách-Chá ! Nếu muốn như sau :
       ‘Mong ta có thể nhìn vào biết ngay
          Tâm chúng sanh hằng ngày xuôi ngược    
          Và biết được họ nghĩ, muốn làm
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  498
 
              Tâm của người khác nữ, nam
       Tâm tham cũng biết, không tham biết liền
          Tâm nổi sân, biết liền sân hận
          Tâm không sân không hận cũng tường
             Tâm Si hay không Si  thường
       Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm
          Đại hành tâm, biết là như vậy
          Hoặc không phải là đại hành tâm
             Tâm vô thượng, biết rõ ràng
       Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông
          Tâm thiền định hay không thiền định
          Tâm giải thoát hay dính buộc ràng
             Vị ấy đều biết rõ ràng
       Tâm của người khác ; cả hàng trí, si’.
          Sẽ chứng ngộ những gì có thể
   Nếu ông để đối tượng còn đây.
 
          *  Ông có thể muốn như vầy :    
      ‘Ta đây có thể nhớ ngay tinh tường
          Về đại cương và nhiều chi tiết
          Ta rõ biết, nhớ tới nhiều đời       
             Quá khứ với một, hai đời
       Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua
          Một ngàn đời hay là hơn nữa
          Một trăm ngàn đời thuở lâu xa
 
             Hoại kiếp, thành kiếp trải qua
 Ta cũng nhớ lại như là mới đây.
          Tại nơi ấy, tên này ta có
          Thuộc giai cấp, giòng họ thế này
             Uống, ăn, thọ khổ, lạc  rày
       Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  499
 
          Ta tái sinh, nhằm vào làng đó
          Có tên tuổi, giòng họ thế nào
             Cứ thế, nhớ lại biết bao
       Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm vầy’.
          Sẽ chứng ngay những gỉ có thể
   Nếu ông để đối tượng còn đây.
 
         *  Ông có thể muốn như vầy :
      ‘Với thiên nhãn, ta thấy ngay tự mình :
             Xét về sinh tử chúng sinh
       Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền
          Ta rõ biết mối giềng Nghiệp quả
          Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang
             Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
       Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm.
 
          Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý
          Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền
             Người này thân hoại, tận duyên     
       Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh
          Các cõi dữ, như sinh địa ngục
          Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.
 
             Còn bậc hiền giả, những ai
       Làm những thiện hạnh  ý và lời, thân
          Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển
          Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng
             Sau khi thân hoại mạng chung 
       Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời
          Do thiên nhãn, biết đời sống chết
          Người hạ liệt  hay kẻ giàu sang
             Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
       Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA  * MLH –  500
 
          Do hạnh nghiệp kẻ này hành động
Có kết quả chẳng giống nhau vầy.
             Luân hồi tùy nghiệp chuyển xoay
       Không ai tránh khỏi trả vay nghiệp này’.
          Sẽ chứng ngay những gì có thể
          Nếu ông để đối tượng còn đây.
 
        *  Ông có thể muốn như vầy :
      ‘Lậu-hoặc ta đoạn trừ ngay tức thì
          Mong rằng ta hành trì khả dĩ
          Với thượng trí, chứng ngộ tự mình
              Chứng đạt và trú an bình
       Ngay trong hiện tại, quang minh thâm trầm
          Vô-lậu-tâm và tuệ giải thoát
          Ông sẽ đạt những gì mong ngay
              Nếu giữ đối tượng còn đây,
       Vách-Cha-Gốt-Tá ! Như đây thực hành ”.
 
          Sư Vách-Chá đành rành nghe rõ   
          Hoan hỷ và tín thọ lời Ngài,
              Từ chỗ ngồi đứng dậy ngay
       Đảnh lễ, hữu nhiễu quanh Ngài, rồi đi.
 
          Rồi Tôn-giả viễn ly độc trú         
          Không phóng dật, chuyên chú, tinh cần,
              Nhiệt tâm. Sau đó với phần
       Thắng trí, chứng ngộ tự thân tròn đầy
          Chứng đạt, an trú ngay hiện tại
          Cứu cánh đại Phạm hạnh thanh cao
              Vô cùng hoan hỷ, tiêu dao    
       Vách-Cha-Gốt-Tá chứng vào pháp siêu
          Đạt mục tiêu tối cao bậc Thánh
          Người xuất gia chân chánh mong cầu      
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA* MLH –  501
 
              Vô thượng phạm hạnh cao sâu
       Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang
          Với thắng trí, trú an, chứng đạt
          Tâm Tôn-giả an lạc sáng trong
              Dục lậu, hữu lậu thoát xong
       Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn
          Liền hiểu rõ : ‘Tự thân giải thoát
          Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành
              Việc cần làm đã thực hành
       Sau đời hiện tại, vô sanh hiển bày’.
 
          Tự thấu hiểu và ngay lập tức
          Vị Đại Đức Vách-Chá trở thành
              Bậc A-La-Hán tịnh thanh,
       Hành trì tinh tấn Pháp hành diệu siêu.
 
          Sau đó, nhân có nhiều Phích-Khú
          Hoan hỷ rủ nhau đến thất riêng
              Nơi đức Thế Tôn tịnh thiền,
       Tôn-giả Vách-Chá thấy, liền hỏi mau :
 
    – “ Chư Tôn-giả ! Đi đâu như thế ? ”.
 
    – “ Thưa Hiền-giả ! Huynh đệ chúng tôi   
              Đến yết kiến Thế Tôn thôi ! ”.       
 
  – “ Vậy chư Tôn-giả thay tôi cúi đầu
          Đảnh lễ sâu Thế Tôn Giác Giả
          Nói rằng : ‘Thế Tôn đã được con
              Vách-Chá chí thành kính tôn,
       Vách-Chá hầu hạ Thế Tôn hết lòng ”.
 
    – “ Chúng tôi sẽ làm trong ý ấy ”.           
 
          Rồi sau đấy các Tỷ Kheo này  
              Đến nơi, đảnh lễ Phật ngay,      
Trung Bộ (Tập 2) Đại Kinh 73 : VACCHAGOTTA * MLH –  502
 
       Một bên ngồi xuống, hướng Ngài thưa qua :
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Vách-Cha Tôn-giả
          Vừa rồi đã nhờ chúng con thay
              Cúi đầu lạy dưới chân Ngài
       Dâng lên Ngài tấm lòng đầy kính tin ”.
 
    – “ Các Tỷ Kheo ! Ta nhìn thấy cả
          Tâm Vách-Chá như với tâm mình :
              Vách-Chá là bậc Tam minh,
       Đại uy & thần lực phát sinh mọi phần.
          Cả Chư Thiên cũng thân đến báo
          Với Ta, bảo vị ấy chứng rồi !
              Là A-La-Hán trong đời,
    ( Niết-bàn sẽ nhập, hậu thời vô sanh) ”.
 
          Đức Thế Tôn an lành thuyết giảng
          Pháp viên mãn cho các Tỷ Kheo
              Tất cả Đại chúng vâng theo
       Hoan hỷ tín thọ, rồi đều cáo lui ./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3L )
 
 
*  
*   *
 
 
 
 
(  Chấm dứt  Kinh số 73  :  Đại Kinh  VACCHAGOTTA
–  MAHÀVACCHAGOTTA  Sutta   ) .
 
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/09/2023(Xem: 71)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 357)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 160)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 370)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 189)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 410)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 220)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 319)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 412)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567