Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hội Thứ I

29/04/202012:13(Xem: 5985)
Hội Thứ I

 

TỔNG LUẬN 

KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thin Bu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***


với các phẩm:

 

01. Phẩm “Duyên Khởi”           

02. Phẩm “Học Quán”

03. Phẩm “Tương Ưng”

04. Phẩm “Chuyển Sanh”

05. Phẩm “Khen Ngợi Thắng Đức”        

06. Phẩm “Hiện Tướng Lưỡi”  

07. Phẩm “Dạy Bảo Trao Truyền”

08. Phẩm “Khuyến Học”

09. Phẩm “Vô Trụ”

10. Phẩm “Bát Nhã Hành Tướng”

11. Phẩm “Thí Dụ”

12. Phẩm “Bồ Tát”

13. Phẩm “Ma Ha Tát”

14. Phẩm “Giáp Bị Đại Thừa”  

15. Phẩm “Biện Đại Thừa”       

16. Phẩm “Tán Đại Thừa”

17. Phẩm “Tùy Thuận”

18. Phẩm “Vô Sở Đắc”

19. Phẩm “Quán Hạnh”

20. Phẩm “Vô Sanh”

21. Phẩm “Tịnh Đạo”

22. Phẩm “Thiên Đế”

23. Phẩm “Chư Thiên Tử”

24. Phẩm “Giáo Thọ”

25. Phẩm “Rải Hoa”

26. Phẩm “Học Bát Nhã”

27. Phẩm “Cầu Bát Nhã”

28. Phẩm “Khen Các Đức”

29. Phẩm “Nhiếp Thọ”

30. Phẩm “So Lường Công Đức”

31. Phẩm “Tùy Hỷ Hồi Hướng”

32. Phẩm “Khen Bát Nhã”

33. Phẩm “Hủy Báng Bát Nhã”

34. Phẩm “Khó Tin Hiểu”        

35. Phẩm “Khen Ngợi Thanh Tịnh”        

36. Phẩm“Trước, chẳng  Trước Tướng” 

37. Phẩm “Thuyết Tướng Bát Nhã”    

38. Phẩm “Ba La Mật”

39. Phẩm “Công Đức Khó Nghe”

40. Phẩm “Ma Sự”

41. Phẩm “Phật Mẫu”               

42. Phẩm “Chẳng Nghĩ Bàn”

43. Phẩm “Biện sự”                       

44. Phẩm “Các Dụ”                  

45. Phẩm “Chơn Thiện Hữu”               

46. Phẩm “Trí Hướng Đến”

47. Phẩm “Chơn Như”

48. Phẩm “Bồ Tát An Trụ”

49. Phẩm “Bất Thối Chuyển”            

50. Phẩm “Phương Tiện Thiện Xảo”      

51. Phẩm “Hạnh Nguyện”        

52. Phẩm “Căng Già Thiên”

53. Phẩm “Khéo Học”    

54. Phẩm “Đoạn Phân Biệt”     

55. Phẩm “Học Phương Tiện Xảo”

56. Phẩm “Nguyện Dụ”

57. Phẩm “Khen Pháp Chắc Thật”

58. Phẩm “Chúc Lụy”

59. Phẩm “Vô Tận”

60. Phẩm “Dẫn Nhiếp Nhau”

61. Phẩm “Đa Vấn Bất Nhị”

62. Phẩm “Nói Thật”

63. Phẩm “Xảo Tiện Hành”

64. Phẩm “Học Đạo Khắp”

65. Phẩm “Tam Tiệm Thứ”

66. Phẩm “Vô Tướng Vô Đắc”

67. Phẩm “Pháp Nghĩa Vô Tạp”

68. Phẩm “Các Tướng Công Đức”

69. Phẩm “Các Pháp Bình Đẳng”   

70. Phẩm “Bất Khả Động”

71. Phẩm “Thành Thục Hữu Tình”

72. Phẩm “Nghiêm Tịnh Cõi Phật”

73. Phẩm “Tịnh Độ Phương Tiện”

74. Phẩm “Vô Tánh Tự Tánh”

75. Phẩm “Thắng Nghĩa Du Già”

76. Phẩm “Pháp Tánh Vô Động”

77. Phẩm “Bồ Tát Thường Đề”

78. Phẩm “Bồ Tát Pháp Dũng”

79. Phẩm “Kết Khuyến”

 

---o0o---

 

 

 

I. PHẦN ĐẦU, HỘI THỨ I

(bố cục)

 

 

Trước hết chúng tôi trình bày “Phần đầu, Hội thứ I” Đại Bát Nhã do Ngài Tam tạng Huyền Trang dịch từ Phạn sang Hán, và HT. Thích Trí Nghiêm dịch từ Hán sang Việt. Đây là một Hội dài nhất trong 16 Hội. Hội này gồm 400 quyển, chiếm hết 2/3 trong tổng số 600 quyển Đại Bát nhã Ba La Mật mà phần bố cục trên, giới thiệu sơ lược như sau:

 

1. Phần đầu này gọi là Đại Phẩm (Phạm: Zatasàhasrikà-prajĩàpàramità) tức Hội thứ I, cả thảy 16 tập, tổng cộng 400 quyển. Nội dung nói về việc mở rộng và tu tập pháp quán Bát Nhã, hạnh nguyện của Bồ Tát và sự sâu xa thù thắng của Bát Nhã; tường thuật nhân duyên tán thán cúng dường của các vị Đại đệ tử, chư Thiên, Thích, Phạm và công đức rộng lớn của việc thọ trì Bát Nhã dù chỉ với một câu, đồng thời, căn cứ vào nhân duyên thọ lãnh Bát Nhã của hai Bồ Tát Thường Đề và Pháp Dũng mà nói rõ việc được nghe Bát nhã Ba la mật là việc hi hữu. Cứ theo Pháp Uyển Châu Lâm quyển 100 và Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 11 nói, thì nguyên bản tiếng Phạm của hội thứ I gồm có 132.600 kệ tụng, tương đương với 100.000 kệ tụng Bát Nhã.

 

---o0o---

 

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567