Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

50. Kinh Hàng Ma

19/05/202010:23(Xem: 7038)
50. Kinh Hàng Ma

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com50.  Kinh HÀNG MA
( Màratajjanìya sutta)
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, Đại-thần-thông Tôn-giả
          Ngài Ma-Ha Mốc-Gá-La-Na  (1)
              Trú giữa dân chúng Phất-Ga  (2)
       Sum-Su-Ma-Rá-Ghi-Rà  (3) trú qua,
          Rừng Phê-Sá-Ka-La-Va-Ná (4).
 
          Lúc bấy giờ Tôn-giả đang đi
Kinh hành ngoài trời, uy nghi.
       Ác Ma (5)khi ấy tức thì nhập ngay
          Vào trong bụng của ngài, quậy phá.
          Vị Tôn-giả liền suy nghĩ rằng : 
           “ Tại sao bụng ta nặng căng
       Như bị chồng chất nhiều tầng đá to ”.
 
          Tôn-giả không đắn đo, dừng bước   
          Vào chùa, ngồi chỗ trước sẵn dành,
              Tự mình chánh niệm tịnh thanh
       Biết Ác Ma ấy hoành hành trong thân,
          Liền nói rằng : “ Ác Ma nào đó
          Hãy đi ra, chớ có thày lay
              Chớ có phiền nhiễu Như Lai
       Chớ phiền đệ tử Như Lai người nào.
    ___________________________
 
 (1) : Tôn-giả Mahà Moggallana – Đại Mục-Kiền-Liên là vị Đại-
         đệ-tử ‘Thần thông đệ nhất’ của Đức Phật .
(2) : Bộ tộc Bhagga .  (3) : Địa phương tên Sumsumaragira .
(4) : Khu rừng Bhesakala – Bhesakalavana .
(5) : Ác Ma hay Ma Vương – Màra  ; tương tự với từ Kanha là
       Ác Quỷ hay cũng gọi là Ác Ma .
 Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA           * MLH  –  172
 
          Chớ khiến ngươi khổ đau khó tránh
          Bị tổn phước, bất hạnh dài lâu ”.
 
              Ác Ma liền suy nghĩ mau :
  – “ Sa-môn không biết và nào thấy ta,
          Nhưng tại sao vị Sa-môn ấy
          Bảo ta hãy lập tức ra ngay
              Để khỏi đau khổ lâu dài ?
       Chính Bổn Sư của vị đây, mặc dầu
          Cũng chưa biết ta mau như vậy
          Sao vị đệ tử ấy biết liền ? ”.
 
              Tôn-giả Đại Mục-Kiền-Liên
       Lại nói với kẻ nhiễu phiền Ác Ma :
 
    – “ Này Ác Ma ! Đừng nên khinh thị
          Đừng có nghĩ ta không biết ngươi.
              Tất cả ý nghĩ của ngươi
Ta đều biết rõ. Hãy lùi ra đi ! ”.
 
          Rồi Ác Ma nghĩ suy mãi miết :
       “ Sa-môn quả thật biết, thấy ta,
              Và bảo ta hãy đi ra
       Nếu không quả khổ thật là sâu xa ”.
 
          Từ bụng ngài, Ác Ma xuất hiện
Nơi cửa miệng Tôn-giả, dừng đây.
              Ngài Mục-Kiền-Liên nói ngay :
 
  – “ Ác Ma ! Ngươi chớ như vầy nghĩ suy :
         ‘Vị ấy thì không thấy ta được !’.
          Ta thấy ngươi đang trước miệng ta.
              Ác Ma ! Tiền kiếp ngươi là
       Con trai của chị ta là Ka-Li                      ( Kali )
          Tên của ngươi : Đu-Si lúc ấy,               ( Dusi )
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA           * MLH  –  173
 
Và như vậy ngươi là cháu ta.
              Lúc ấy có đấng Phật Đà
Danh hiệu Ka-Kú-Sanh-Tha (1) từ hòa
          Câu-Lưu-Tôn – Đại A-La-Hán
          Chánh Đẳng Giác viên mãn giác tha
Có hai đệ tử, tên là
Sanh-Chi-Vá, Vi-Thu-Ra (2)  hai ngài.
          Không một ai trong hàng đệ tử
          Của Thế Tôn Ka-Kú-Sanh-Tha
              Có thể bằng Vi-Thu-Ra
       Về mặt thuyết pháp trải qua mọi thì,
          Vì lẽ đó, nên vì Tôn-giả
Được gọi : Vi-Thu-Rá (Vô Song).
 
              Còn Sanh-Chi-Vá thong dong 
       Tìm chỗ vắng, gốc cây trong rừng già.
          Tôn-giả Sanh-Chi-Va sau đó
          Đã chứng được không khó khăn gì
Diệt Thọ Tưởng Định diệu kỳ.
       Ác Ma ! Tôn-giả Sanh-Chi-Va này
          Thuở ấy, đang ngồi ngay an tĩnh
          Nhập Diệt-thọ-tưởng định lắng trong,
              Những người làm ruộng, mục đồng,
       Lữ hành, chăn thú ở trong vùng này
          Được thấy ngài đang nhập đại định
Dưới gốc cây, bàn tính với nhau :
 
           “ Vi diệu thay ! Thật thanh cao !
       Sa-môn chết vẫn ngồi lâu như vầy !
          Hãy hỏa táng cho ngài Phích-Khú ! ”.
    ___________________________
 
 (1) : Đức Phật quá khứ Kakusandha  – Câu-Lưu-Tôn Phật .
(2) : Hai vị Đại-đệ-tử của Phật Kakusandha : Sanjiva  và Vidhura.
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA           * MLH  –  174
 
         Này Ác Ma ! Họ rủ nhau lo
              Đi lượm củi, cỏ, phân bò
       Chất quanh Tôn-giả sao cho thật nhiều  
          Đốt lửa lên, hỏa thiêu Tôn-giả,
Bỏ đi khi lửa đã cháy bừng.
 
              Khi bình minh đến sáng trưng,
       Ngài Sanh-Chi-Vá liền ngưng hành trì
Ngài xuất định, phủi y, đứng dậy,
          Rồi cầm lấy bình bát ra đi
Vào làng khất thực đúng thì.
       Các người trước đã thực thi thiêu ngài
          Bỗng thấy ngài đang đi khất thực,
          Họ nghĩ rằng : “ Quả thực diệu kỳ !   
              Hy hữu thay ! Thật huyền vi !
       Sa-môn này chết vẫn uy nghi ngồi,
Đã hỏa táng mà rồi sống lại ! ”   
          Vì lẽ ấy, ngài được xưng là
Vị Tôn-giả Sanh-Chi-Va.
 
       Ác Ma Đu-Sí ngồi mà nghĩ suy :
       “ Ta không biết chỗ đi và tới
          Của Tỷ Kheo có giới hạnh đầy,
              Có thiện pháp thực hành này,
       Vậy ta hãy nhập vào ngay các hàng
          Bà-la-môn cao sang Gia Chủ
          Khiến nói không tự chủ liên miên :
           “ Hãy đến phỉ báng, chưởi liền,
       Mạ lỵ, thống trách, nhiễu phiền, hại ngay
          Các Tỷ Kheo đủ đầy giới hạnh,
          Có thiện tánh ; để họ đổi tâm,
              Ác Ma Đu-Si âm thầm
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA           * MLH  –  175
 
       Có dịp chi phối trong tâm họ liền.
 
          Rồi Đu-Si nhiễu phiền Ma Ác  
          Nhập vào các Gia Chủ Bàn-môn  
              Phỉ báng, chưởi rủa dập dồn :
“ Những kẻ đầu trọc, Sa-môn giả này !
          Kẻ ti tiện, đáng rày nguyền rủa
          Sanh từ gót chân của Phạm Thiên
              Luôn nói : ‘Chúng tôi tu thiền’,
       Hai vai rụt xuống, cúi liền mặt ngay,
          Ngồi như phỗng, như ngây như dại,
         ‘Tôi tu thiền’, dại dại mê mê,
              Như con cú đậu cành đề
Khi đang rình chuột, mê mê với thiền.
          Như giả-can đang chuyên rình cá
Trên bờ sông ròng rã nhiều giờ.
              Mê thiền, si thiền ngơ ngơ
       Tu thiền, si dại vật vờ biết bao !
          Kẻ trọc đầu mê mờ đeo níu,
Kẻ tiện nô, giả hiệu Sa-môn
              Rụt vai, cúi mặt, mất hồn
       Vẫn nói : ‘Chúng tớ Sa-môn tu thiền’.
          Si mê thiền, dại thiền, vô vọng,
          Như mèo ngồi gần đống rác dơ
              Khi đang rình chuột hàng giờ .
       Như lừa mang nặng, mong chờ rảnh rang ”.
 
          Nói những lời xảo gian độc ác  
          Đối với các Tỷ Kheo thiện tâm
              Giới hạnh trong sạch âm thầm.
       Phần lớn những kẻ lòng thâm độc này
          Khi thân hoại, sinh ngay cõi dữ
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA           * MLH  –  176
 
Vào ác xứ, địa ngục phải sa.  
 
              Rồi đức Ka-Ku-Sanh-Tha
       Bậc Chánh Đẳng Giác thuyết ra như vầy :
 
    – “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây Phạm-chí
          Là Gia Chủ đã bị lao đao,
              Ác Ma Đu-Si nhập vào
       Xúi giục phỉ báng nhắm vào Tỷ Kheo
          Có giới đức, hành theo thiện hạnh
          Cốt làm họ chuyển tánh, đổi tâm,
              Nhân đó Ác Ma độc thâm
Có dịp chi phối, âm thầm dính đeo.
          Các Tỷ Kheo ! Hãy đến biến mãn
          Một phương tâm câu hữu với Từ
              Cũng vậy, phương hai, ba, tư,
       Với tâm câu hữu an như Bi này,
          Tâm câu hữu đến ngay Hỷ, Xả,
          Với tất cả bốn phương các bên,
              Cùng khắp thế giới, dưới, trên,
       Hết thảy phương xứ, khắp nền bề ngang,
          Cùng khắp, toàn vô biên giới hạn
          Không sân, hận, quảng đại vô biên ”.
 
              Này Ác Ma ! Rồi hiện tiền
       Các vị đã bị nhiễu phiền Phích-Khu
          Được Thế Tôn Ka-Ku-Sanh-Thá
          Khuyến khích, cả giáo huấn như vầy,
              Đi vào rừng, dưới gốc cây,
       Hoặc chỗ vắng lặng, tại đây thực hành
          Lời Phật dạy trọn lành, hy hữu
          Biến mãn tâm câu hữu với Từ
              Với Bi, Hỷ, Xã – an như.
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA             * MLH  –  177
 
       Hết thảy phương xứ chẳng trừ nơi nao
          Vô biên giới, khắp vào cùng tận,
          Không sân, hận, quảng đại, vô biên.
 
              Ác Ma Đu-Si nghĩ liền :
    “ Họ làm như vậy, thật phiền quá đi !
          Ta không biết chỗ đi và tới
          Của Tỷ Kheo có giới hạnh này
              Và có thiện tánh đủ đầy.
       Vậy ta hãy nhập vào ngay các hàng
          Bà-la-môn cao sang Gia Chủ
          Khiến cho họ có đủ gian manh
              Hết sức tán thán tâm thành
       Cúng dường, đảnh lễ và dành kính tôn
          Các Sa-môn, Tỷ Kheo giới hạnh
          Có thiện tánh, an lạc thanh lương.
 
              Do được đảnh lễ, cúng dường
       Tâm họ dẫu có kiên cường cũng lay !
Tâm đổi thay, Ác Ma ta ấy
          Mới nhân đấy chi phối họ ngay ”.
 
              Rồi Ác Ma Đu-Si đây
       Nhập vào Gia-chủ nơi này Bàn-môn
          Xúi kính tôn, cúng dường, đảnh lễ
          Khiến Tỷ Kheo có thể đổi tâm
Để y chi phối âm thầm.
       Nhưng các Gia-chủ thành tâm cúng dường,
          Thường đảnh lễ và thường tán thán,
          Thường nghe pháp, vô hạn hân hoan.
              Ác Ma ! Sau một thời gian
       Mạng chung thân hoại, sinh sang cõi Trời
Vào thiện thú, hay đời no đủ.
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA             * MLH  –  178
 
          Rồi Thế Tôn Ka-Kú-Sanh-Tha
              Tức Câu-Lưu-Tôn Phật Đà
       Gọi các Phích-Khú thuyết qua như vầy :
    – “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây Phạm-chí
          Hàng Gia-chủ đã bị Ác Ma
              Xâm nhập họ để xúi ra
       Dùng phương pháp khác thật là mưu thâm
          Đến tán thán, âm thầm khuynh loát
          Thường đảnh lễ, để bát, cúng dường,
              Khi ông tự mãn dương dương
Ác Ma Đu-Sí có đường phá ông.
          Các Tỷ Kheo ! Hãy trong tỉnh thức !
          Quán bất tịnh thường trực trên thân
              Quán tưởng nhàm chán món ăn
       Quán bất khả lạc với trần gian đây,
          Tánh vô thường quán ngay ròng rã
          Với tất cả ‘hành’ ấy đủ đầy ”.
 
              Ác Ma ! Những Tỷ Kheo này  
       Được Phật đương thế chỉ bày thực hư,
          Đi vào rừng, độc cư thiền định
          Dưới gốc cây an tịnh, tinh cần
              Quán tánh bất tịnh trên thân
       Quán sự nhàm chán thức ăn bĩ bàng.
          Với tất cả thế gian, quán tưởng
          Bất khả lạc, nghịch chướng chẳng lành,
Quán vô thường tất cả hành.
 
       Ác Ma ! Buổi sáng, tịnh thanh Phật Đà   
          Đức Ka-Kú-Sanh-Tha an lạc
          Đắp y và mang bát uy nghi
              Vào làng khất thực định kỳ
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA             * MLH  –  179
 
       Cùng với đệ tử là Vi-Thu-Rà
          Rồi Ác Ma Đu-Si liền nhập
          Vào đứa trẻ thôn ấp tức thì
              Cầm một hòn đá quăng đi
       Trúng đầu Tôn-giả là Vi-Thu-Rà
          Khiến xảy ra đầu ngài bị bể,
          Nhưng chẳng kể máu cứ chảy ra
              Ngài vẫn đi theo Thầy là
       Ka-Ku-Sanh-Thá Phật Đà tịnh thanh.
 
          Đức Phật đứng nhìn quanh lan tủa
Với cái nhìn voi chúa, nghĩ suy :
 
            “ Thật vậy, Ác Ma Đu-Si
Không biết vừa phải, ngu si chẳng lành ”.
 
          Khi Đức Phật nhìn quanh, nghiêm nghị 
          Thì Ác Ma Đu-Sí mạng chung
              Sinh vào địa ngục hãi hùng
       Có ba tên gọi được dùng, kể ra :
      –  Sáu xúc xứ ( Diêm-la ) địa ngục,
      –  Biệt thọ khổ địa ngục ( A-tỳ ),
        –  Thiết qua địa ngục hiểm nguy.   
 
       Ngục quan nói với Đu-Si ác tà :
       “ Này tội nhân ! Đây là cọc sắt
          Đâm vào tim ngươi rất là sâu
              Thì ngươi mới hiểu như sau :
      ‘Ta sẽ bị trụng chão dầu nấu sôi
          Suốt ngàn năm không thôi, không nghỉ ”.
 
          Này Ác Ma ! Đu-Sí Ác Ma
              Nhiều trăm, ngàn năm trải qua
       Rên siết, thống khổ tối đa, lâu dài,
 
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA             * MLH  –  180
 
          Bị nấu sôi đêm ngày cảm thọ
          Cảm giác đó : Vút-Thá-Ni-Ma  (1)
              Do như vậy, này Ác Ma !
       Thân ta như vậy, như là người ta
          Và đầu ta, đầu như con cá ”.
Mục-Kiền-Liên Tôn-giả trình bày.
 
1)“ Địa ngục ấy thế nào đây ?
        Đu-Si bị nấu lâu dài trải qua,
        Vì đánh ngài Vi-Thu-Ra  (2),
Đệ tử Ka-Kú-Sanh-Tha Phật Đà.
        Có trăm loại cọc sắt già
        Cảm thọ riêng biệt tự mà biết qua.
        Địa ngục như vậy phải sa
        Ác Ma Đu-Sí đem mà nấu sôi
        Vì đánh bậc chứng đắc rồi
        Đệ tử của Phật đương thời lâu xa :
Thế Tôn Ka-Kú-Sanh-Tha.
        Vị bị đánh : Vi-Thu-Rà Thánh Tăng
        Đệ tử của Phật thường hằng.
        Hiểu biết như vậy, nguyên nhân rõ rằng :
 
        Vì ngươi đánh bậc Thánh Tăng,
        Tỷ Kheo lậu tận, nên hằng trải qua
Chịu khổ thọ, loài Kan-Ha  (3)
Kan-Ha : Ác Quỷ, Ác Ma cũng là.
 
   2)  Dựng lên giữa biển bao la
        Cung điện lộng lẫy trải qua nhiều đời
        Bằng ngọc lưu ly sáng ngời
        Huy hoàng chiếu diệu muôn nơi đêm ngày.
    ___________________________
 
(1): Vutthanima .(2) :Tôn-giả Vidhura . (3) : Kanha : loài Ác quỷ.
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA           * MLH  –  181
 
Tiên nữ múa hát tại đây
        Trang sức xinh đẹp màu thay dị kỳ
        Đệ tử đấng Chánh Biến Tri
Hiểu biết rõ vậy, bởi vì Ác Ma
        Đánh Tỷ Kheo Vi-Thu-Ra
        Nên chịu thọ khổ : Kan-Ha quỷ này.
 
  3)  Thế Tôn đã khuyến khích ai ?
        Chư Tăng chứng kiến nghiêm oai vị này
        Với ngón chân, rung chuyển ngay
        Vê-Cha-Danh-Tá lâu-đài cõi Thiên     (1)
        Hiển thần thông lực hiện tiền
        Khiến cho tất cả Chư Thiên hoảng hồn.
 
        Tỷ Kheo đệ tử Thế Tôn
        Hiểu rõ nguyên cớ : Vì đòn của ngươi
        Đánh vị Tỷ Kheo một thời
Kan-Ha Ác Quỷ khổ nơi A-Tỳ.
 
  4)  Ai hỏi Đế Thích những gì 
        Vê-Cha-Danh-Tá thiên uy lâu đài : (1)
  – “ Hiền-giả ! Có biết có hay
        Ái tận giải thoát chứng ngay thế nào ?”.
        Sắc-Ká đã trả lời mau
        Chân thành kể lại nông sâu chuyện này.
 
   5)  Ai từng hỏi Phạm Thiên ngay
        Tại đền Thiện Phápđủ đầy chúng đông :
  – “ Hiền-giả có chấp hay không
        Các tà kiến cũ trong lòng từ xưa ?        
        Có thấy huy hoàng, đáng ưa
    ___________________________
 
(1) : Xin xem Kinh số 37 – Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái 
                                                    ( Cùlatanhàsankhaya sutta ). 
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA             * MLH  –  182
 
        Phạm Thiên cảnh trí cho vừa cõi Thiên ?”.
        Bram-Ma chân thành đáp liền :
 
  – “ Tôn-giả ! Tôi đã thắng duyên hiểu là
        Không chấp tà kiến xưa xa
        Thấy cảnh Thiên giới trải ra huy hoàng.
        Sao nay tôi lại nói càn :      (1)
        Thường hằng, thường tại – rõ ràng sai ngoa ”.
 
        Tỷ Kheo đệ tử Phật Đà     
        Hiểu rõ như vậy : Kan-Ha quỷ này
        Thọ khổ do đã đánh ngài
        Vi-Thu-Ra, bậc Thánh đầy trang nghiêm.   
 
   6)  Ai với giải thoát đã tìm
        Cao Sơn cảm xúc đánh dìm xảy ra
        Tại rừng Đông Vi-Đê-Ha                     ( Videha )
        Người nằm trên đất trải qua sinh già.
 
        Tỷ Kheo đệ tử Phật Đà
        Hiểu rõ : Khổ thọ Kan-Ha chịu rày
        Vì đã đánh Tỷ Kheo này
        Là bậc Thánh đã chứng ngay đủ đầy.
 
   7)  Thật sự lửa không nghĩ vầy :  
       ‘Ta đốt cháy kẻ ngu này một phen !’
        Mà chính vì kẻ ngu hèn
        Như thiêu thân phóng vào đèn quyên sinh,
        Kẻ ngu cũng tự đốt mình
        Phóng vào lửa đỏ vô-minh đốt rày.
        Cũng như vậy, Ác Ma này !
Ngươi đã đột kích Như Lai, quả tình
    ___________________________
 
 (1) : Xin xem Kinh số 49 – Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh
                                                           ( Brahmanimantanika sutta ) .
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 50 :  HÀNG MA             * MLH  –  183
 
        Tự mình đã đốt cháy mình      
        Như kẻ ngu chạm lửa, sinh khổ nàn.
        Ác Ma ác nghiệp phải mang
        Do nhiễu hại đến nghiêm trang Phật Đà.
        Có phải ngươi đã nghĩ là
       ‘Ác quả không thể đến ta’ rõ rành.
        Điều ác Ác Ma thực hành
        Chất chứa lâu lắm, chẳng lành, điêu ngoa.
        Ác Ma ! Hãy tránh Phật Đà,
        Chớ vọng tưởng đến tịnh, hòa Phích-Khu ”.
 
        Vị A-La-Hán Phích-Khu  
        Phê-Sa-Ká-Lá thanh tu rừng này
        Khiển trách, quở Ác Ma đây,
Làm y thất vọng, biến ngay tức thì ./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3L )
 
 
 
*
*     *
 
 
 
(  Chấm dứt  Kinh số 50 :  HÀNG MA   – 
MÀRATAJJANÌYA   Sutta  )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 22223)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
17/04/2024(Xem: 357)
Đường về núi cũ chùa xưa Phật thiêng trên cõi phù du vô thường Cỏ hồng hiu hắt quê hương Trên đồi Trại Thuỷ nở vườn kỳ hoa Chân trời cao rộng xuất gia Đi tìm vô hạn mây hoà với thơ Điêu linh mặt đất bến bờ Vòng tay cát bụi đợi chờ ôm mang
17/04/2024(Xem: 301)
Xứ Úc hiền hoà nay xảy ra quá nhiều xô xát ! Hành vi đâm chém (stabbing ) có thể do phẫn nộ ẩn giấu bên trong Học lại bài kinh “Ví dụ cái cưa “ mới cảm thông (1) Vì lòng từ bi, Đức thế Tôn đã giáo giới !
17/04/2024(Xem: 90)
Đời ta, chiếc lá Bồ Đề Thăng trầm muôn nỗi.. rồi về cội xưa Đời ta, là tiếng chuông chùa Ngân nga theo gió bốn mùa nhân gian Đời ta, là một nén nhang Tỏa làn hương .. nguyện bình an khắp cùng Thu tàn, Đống đến, sang Xuân.. Thì ta vẫn thế, sống trong hiện tiền.
13/04/2024(Xem: 146)
Các anh là chiến sĩ oai hùng Hiên ngang chiến đấu khắp mọi vùng Chí cả sáng ngời như Nhật Nguyệt Dâng hiến đời vì lợi ích chung. Các anh là chiến sĩ tài hoa Vạn tâm hồn là vạn tinh hoa Sống hiên ngang trong thời ly loạn
11/04/2024(Xem: 884)
Đến một lúc chợt bàng hoàng thảng thốt! Thì ra cuộc sống này phù du đến thế ư? Chỉ là bao gồm ý nghĩa của những danh từ “Tư tưởng, ý niệm, hành xử, cảm xúc” Trước đối tượng Cảnh, Người được ta liên tục nhận thức !
03/04/2024(Xem: 243)
Lạy Mẹ hiền Quán Thế Âm Diệu âm tiếng dội ngàn năm Tạ ơn tình thương cao cả Con nguyện đốt đuốc soi đường. Hình hài một tấm sơ sinh Nguyên vẹn ánh đạo quang minh Thanh tâm này kim chỉ hướng Tây phương là chốn con về.
03/04/2024(Xem: 723)
Danh và thực trong đời sống xã hội là nói cái tên gọi và thực chất, chức danh và khả năng, danh vị và tài đức. Danh mà không đi đôi với thực thì gọi là hữu danh vô thực (1). Tổ chức có nhiều kẻ hữu danh vô thực rất dễ dẫn đến sự phân rã, suy yếu, thất bại. Xã hội có quá nhiều kẻ hữu danh vô thực chắc chắn sẽ dẫn đến rối loạn, suy đồi, khó tiến bộ. Ở những địa vị cao trong giai tầng xã hội, danh với thực mà quá cách biệt thì nói không ai nghe, trên dưới không đồng lòng, dù có kế sách gì hay cũng không thực hiện được chu toàn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567