Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

48. Kinh Kosambiya

19/05/202010:22(Xem: 7589)
48. Kinh Kosambiya

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com48.  Kinh KOSAMBIYA
( Kosambiya sutta)
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, đức Thế Tôn Giác Giả
          Kô-Săm-Bi thành (1), đã trú qua
              Tại Tinh Xá Gô-Si-Ta  (2)
       Bấy giờ tại đấy xảy ra sai lầm
          Các Tỷ Kheo Kô-Săm-Bi đó
          Sống cạnh tranh, cãi cọ luận tranh
               Đả thương nhau bằng đấu tranh
       Binh khí miệng lưỡi sẵn dành tấn công
          Họ không tự cảm thông, hòa giải,
          Không chấp nhận hòa giải, cảm thông.
 
              Một Tỷ Kheo không vui lòng 
       Đi đến chỗ Phật để mong trình bày.
          Khi đến đây, chí thành đảnh lễ
          Ngồi một bên, rồi kể sự tình
              Về sự bất hòa phát sinh
       Diễn tiến chi tiết sự kình chống nhau
          Chưa bao lâu ở Kô-Săm-Bí.
          Phật liền gọi một vị Tỷ Kheo 
              Bảo đến gặp các Tỷ Kheo
       Ở Kô-Săm-Bí, vâng theo lời truyền :
 
     – “ Này Chư Hiền ! Thế Tôn cho gọi
          Các vị đến để hỏi điều chi ”.
 
              Các Tỷ Kheo Kô-Săm-Bi 
    _______________________________
 
 ( ) : Thủ đô  Kosambi  ( Kiều-thưởng-di ) của vương quốc Vatsa ,
  nằm trên tả ngạn sông Yamuna .        (2) : Ghosita Tinh Xá .
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  146
 
       Thảy đều tuân lệnh, cùng đi gặp Ngài.
          Đến nơi đây, đảnh lễ Thiện Thệ
  Rồi cùng nhau ngồi kế một bên.
              Thế Tôn liền hỏi chuyện trên :
 – “ Các ông có phải gây nên bất hòa
          Có đúng chăng xảy ra tranh đấu
          Luận tranh nhau, dùng khẩu thiệt mình
              Để mặc sân hận phát sinh,
       Không tự hòa giải, chẳng tình cảm thông
          Không chấp nhận cảm thông, hòa giải,
          Sự việc ấy có phải vậy không ? ”.
 
       – “ Có vậy, bạch đức Thế Tôn ! ”.
 
 – “ Với chuyện như vậy, các ông nghĩ gì ?    
          Và trong khi các ông u tối
          Đả thương với miệng lưỡi chẳng trừ
             Các ông có an trú từ
       Thân hành với các vị như đã từng
          Đồng phạm hạnh, sau lưng trước mặt ?
          An trú từ khẩu hoặc ý hành
              Với đồng phạm hạnh thiện lành
       Sau lưng trước mặt, thực hành hay không ? ”.  
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Thưa không có vậy ”.
 
    – “ Với điều ấy, này các Tỷ Kheo !
              Các ông đã chấp nhận theo
       Là trong khi sống cứ đeo bám vào
          Cạnh tranh nhau, luận tranh, tranh đấu
          Miệng lưỡi làm gươm giáo đánh nhau.
              Trong khi ấy, tự đuôi đầu
       Không có an trú từ khâu thân hành
          Với thiện lành các đồng phạm hạnh.
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  147
 
          Không an trú từ khẩu, ý hành
              Với đồng phạm hạnh tịnh thanh
       Sau lưng, trước mặt cũng đành làm ngơ.
 
          Này các kẻ mê mờ, trí thiểu !
          Các ông sẽ phải chịu họa sâu
              Bất hạnh, đau khổ dài lâu ”.
 
       Rồi Thế Tôn lại giảng vào pháp tu :
       “ Các Tỷ Khưu ! Sáu pháp cần phải
          Ghi nhớ kỹ, tương ái tạo thành
              Tương kính, hòa đồng, vô tranh,
       Hòa hợp, nhất trí thiện lành sâu xa.
 
          Thế nào là sáu pháp kể đủ ?
          Các Tỷ Kheo ! Phích-Khú trú an
              Từ thân hành với các hàng
       Đồng phạm hạnh trước hoặc đàng sau lưng,
          Tạo tương ái và dừng tranh luận,
          Tạo tình huống nhất trí, kính, hòa.
     ‘Thân hòa đồng trú’ kể qua.
 
       Lại nữa, Phích-Khú phải là trú an
          Từ khẩu hành với hàng phạm hạnh
          Sống chân chánh trước mặt, sau lưng,
              Đưa đến tranh luận thì đừng,
       Hòa đồng, nhất trí, sống chung kính nhường,
          Giềng mối tương thân và tương ái.
          Vâng giữ mãi : ‘Khẩu hòa vô tranh ’.   
 
              Rồi an trú từ ý hành
       Với đồng phạm hạnh thiện lành sống chung
  Cả trước mặt, sau lưng các vị.
          Ý kiến đều luận nghị, vui lòng,
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  148
 
   ‘Ý hòa đồng duyệt’, đả thông.   
 
       Lại nữa, với tài vật trong các điều
          Tứ vật dụng ít nhiều được cúng,
          Hoặc đi bát, thì cũng nên theo
              Cách thức san sẻ, chia đều
       Các đồng phạm hạnh Giới nêu tịnh lành,
          Phải ghi nhớ, thực hành chân chính
          Pháp hòa kính : ‘Lợi hòa đồng quân’.
 
              Các Tỷ Kheo ! Còn về phần
       Đối với Giới Luật tự thân hành trì
          Không vi phạm, uy nghi thu thúc
          Không vẩn đục, không tỳ vết chi,
              Không có sự uế tạp gì,
       Người trí tán thán ; không vì chấp nê.
          Đưa ngay về tịnh thanh thiền định,
Tỷ Kheo sống chân chính, tựu thành
              Trong các Giới luật thực hành
       Với đồng phạm hạnh thiện lành trước, sau.
          Ghi nhớ sâu tạo thành tương ái,
          Không tranh luận và phải hòa đồng,
              Tương kính, nhất trí trải qua
       Đó là căn bản ‘Giới hòa đồng tu’.
 
          Với tri kiến đặc thù bậc Thánh
          Có khả năng hướng chánh, diệt tà
              Khiến người thực hành sâu xa
       Đau khổ diệt tận, thăng hoa điều lành
          Sống tựu thành như vầy tri kiến
          Luôn cùng nhau luận biện, giải rành
              Với đồng phạm hạnh thiện lành
       Sau lưng, trước mặt an lành vô tranh.
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  149
 
          Pháp cần nhớ, tạo thành tương ái,
          Tạo tương kính và phải hòa đồng,
              Không tranh luận, tạo một lòng,
      ‘Kiến hòa đồng giải’ chính trong ý này.
 
          Các Tỷ Kheo ! Ở đây sáu pháp
          Phải ghi nhớ, đề cập, hiểu thông
              Tạo thành tương ái, hòa đồng
       Không hề tranh luận, một lòng kính nhau.
          Trong sáu pháp, phải mau suy tưởng
          Có một pháp tối thượng uyên nguyên
              Thâu nhiếp hết, làm mối giềng,
       Chính là tri kiến, thuộc riêng Thánh hiền,
          Có khả năng là chuyên hướng thượng
          Khiến người làm lý tưởng thực hành
  Diệt tận khổ đau ngọn ngành.
 
       Các ông ! Ví dụ nhìn quanh căn nhà
          Có mái nhọn như là ngọn tháp,
          Thì một pháp tối thượng trước tiên
              Thâu nhiếp hết, làm mối giềng
       Chính là mái nhọn của nguyên căn nhà.
          Cũng vậy, sáu pháp mà lưu ý
          Cần nhớ kỹ một pháp tối cao
              Giềng mối, thâu nhiếp cả vào
       Chính là tri kiến thuộc vào Thánh nhân
          Có khả năng tịnh thanh hướng thượng,
          Người thực hành được hưởng vui an.
 
              Các Tỷ Kheo ! Khi hỏi rằng :
    “ Thế nào tri kiến thuộc hàng Thánh đây ?”
          Vị Tỷ Kheo đi ngay vào đến
          Một khu rừng hay đến gốc cây,
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  150
 
              Hoặc chỗ trống vắng, nghĩ vầy :
    “ Không biết ta có một, hai nội triền,
          Hay nội triền nào chưa đoạn diệt ?
        ( Năm triền cái này thiệt xấu xa )
              Do nội triền, nếu tâm ta
       Bị triền phược phủ, thì ta lâm vào
          Không thể nào thấy, biết như thật ”.
          Nếu phóng dật thì vị Tỷ Kheo
  Bị ‘tham dục triền phược’ đeo.
       Bị ‘sân triền phược’ dính theo kế liền.
          Bị ‘hôn trầm thụy miên triền phược’,
          Bị ‘trạo hối triền phược’ vây ngay,
              Bị ‘nghi triền phược’ xéo dầy,
       Tâm vị ấy bị phủ vây, buộc ràng.
          Nếu Tỷ Kheo tâm đang ràng buộc
          Bởi thế cuộc chuyển biến đời này,
              Bị thế sự đời sau đây
       Ràng buộc tâm của vị này được ngay.
          Đến vậy, tâm vị này bị buộc,
          Sống cạnh tranh, chỉ chuốc bất bình,
              Luận tranh do bởi vô minh
       Binh khí miệng lưỡi mặc tình đấu tranh.
          Đến như vậy, phát sanh từng bước
 Tâm vị này triền phược bủa vây.
              Vị ấy biết rõ như vầy :
    “ Không có nội triền phược nay chưa trừ,
          Do nội triền, nếu như chưa mất,
          Tâm ta chắc bị triền phược ngay
              Ta không thể nào như vầy
       Thấy, biết như thật đủ đầy, sâu xa.
          Không triền phược, ý ta khéo hướng
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  151
 
          Sự giác ngộ cao thượng Lý chân ”.
              Là Trí thứ nhất quý trân,
       Vị này chứng được, Thánh nhân thuộc vào,
          Các phàm phu làm sao có thể
          Cộng chứng với siêu thế trí đây ?
 
          *  Lại nữa, Thánh đệ tử này
       Suy nghĩ : “ Trong lúc ta đây thực hành
          Thực tập và tu hành tinh tiến
          Luyện tri kiến này đến nhiều lần
              Ta tự đạt ‘tịch chỉ’ dần,
       Tự đạt ‘tịnh chỉ’ muôn phần quý thay !
Trí thứ hai vị này chứng kế,
          Thuộc bậc Thánh, siêu thế viên dung,
  Phàm phu không thể chứng cùng.
 
   *  Rồi Thánh đệ tử tựu trung nghĩ vầy :
       “ Tri kiến như ta đây thành đạt,
          Có thể các ngoại đạo Bàn-môn,
              Hay các ngoại vi Sa-môn,
       Có thể thành tựu hay không điều này ? ”.
          Rồi vị ấy như vầy hiểu rõ :
       “ Tri kiến như ta có tựu thành
              Không có Sa-môn chẳng hành,
       Bàn-môn nào khác tựu thành điều đây ”
Trí thứ ba vị này chứng kế,
      Thuộc bậc Thánh, siêu thế. Lành thay !
 
          *  Lại nữa, Thánh đệ tử này
       Suy nghĩ : “ Pháp tánh (1) ở đây, một vì
          Chứng được tri kiến thành tựu đó
    ___________________________
 
(1) : Pháp tánh – Dhammata .
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  152
 
          Pháp tánh vậy, ta có đạt không ? ”.
              Các Tỷ Kheo ! Phải hiểu thông :
       Pháp tánh gì thế mà mong chứng rành
          Được tri kiến tựu thành như vậy ?
      –  Vị chứng lấy tri kiến tựu thành
              Bất cứ Giới tội thực hành
       Vị này vi phạm, sẽ dành phước duyên
 Giới tội ấy được liền xuất tội.
          Vị ấy đối Tăng Chúng phát lồ
              Tỏ bày, thú xuất, bày phô
       Trước Đạo Sư hoặc hướng vô các vì
Đồng phạm hạnh hành trì, có trí.
          Sau phát lồ thì vị ấy liền
              Phòng hộ, giữ gìn tinh chuyên,
       Trong tương lai vẫn giữ nguyên hành trì.
          Như hài nhi ngây thơ, nằm ngửa
          Nếu chân, tay chạm lửa vô tình
     Lập tức rút chân, tay mình.
       Cũng vậy, pháp tánh cao minh, vị này
          Chứng được ngay tri kiến thành đạt
          Bất cứ các Giới tội phạm vào
              Liền được xuất tội, không sao !
       Biết rõ : “ Ta có pháp sâu tựu thành”.
Trí thứ tư, thực hành chứng được.
 
      *  Thánh đệ tử suy trước nghĩ sau :  
            “ Pháp tánh mà một vị nào
       Chứng được tri kiến thanh cao tựu thành         
          Ta có & không tựu thành pháp tánh ? ”
          Các Tỷ Kheo ! Pháp tánh là gì
              Mà một Tỷ Kheo chứng tri
 
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  153
 
       Tri kiến thành tựu tức thì ở đây ?
      –  Pháp tánh mà vị này duyên phước
          Đã chứng được tri kiến tựu thành,
              Các sự việc cần thực hành
       Dầu lớn dầu nhỏ sẵn dành giúp không
          Cho các vị là đồng phạm hạnh.
          Ý vững mạnh, vị ấy quyết tâm
              Tha thiết hướng đến âm thầm
       Tăng-thượng-giới, tăng-thượng-tâm-học này,
          Cũng hướng ngay tăng-thượng-tuệ-học.
 
          Như con bò săn sóc các con
              Khi đang nhổ lùm cỏ non
       Để ăn, nhưng mắt vẫn còn mải mê
     Để dòm chừng các bê con ấy.
          Cũng như vậy, đây pháp tánh mà
              Một vị chứng được sâu xa
       Tri kiến thành tựu ; trải qua giúp liền
          Đồng phạm hạnh dù riêng, dù nhỏ,
          Nhưng vẫn có tha thiết hướng ngay
              Về tăng-thượng-giới-học này,
       Tăng-thượng-tâm & tuệ-học đầy tịnh thanh.
          Vị này biết rõ rành như vậy :
       “ Pháp tánh ấy, ta có tựu thành ”.
Trí thứ năm đã chứng nhanh,
       Thuộc Thánh, siêu thế, tịnh lành thanh cao,
          Phàm phu không thể nào cộng chứng.
 
      *  Thánh đệ tử này cũng nghĩ nhanh :
           “ Sức mạnh một vị thực hành
       Chứng được tri kiến tựu thành ở đây,
          Sức mạnh này ta có thành tựu,
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  154
 
          Hay là không thành tựu chứng tri ? ”
              Các Tỷ Kheo ! Sức mạnh gì
       Mà một vị chứng được tri kiến này ?
Sức mạnh đây thành tựu tri kiến.
          Trong khi Pháp, Luật hiện do Ta
              Tuyên thuyết và giảng dạy ra
       Vị này chăm chú nghe Ta miệt mài,
          Toàn tâm trí lóng tai nghe Pháp
          Rồi biết rõ giải đáp vấn đề :
           “ Sức mạnh một vị chứng về
       Tri kiến thành tựu mọi bề ở đây,
          Sức mạnh này ta có thành tựu ”
Trí thứ sáu hiện hữu đây liền,
              Thuộc các bậc Thánh, siêu nhiên
       Phàm phu không thể tự nhiên chứng cùng.
 
      *  Sức mạnh dùng tựu thành tri kiến
          Trong khi Pháp, Luật hiện do Ta
              Tuyên thuyết và giảng dạy ra
       Vị này chứng được trải qua, đó là :
         ‘Nghĩa tín thọ’ – Át-Tha-Vê-Đá,  (1)
         ‘Pháp tín thọ’ – Đam-Má-Vê-Đa,  (1)
        Hân hoan tương ứng Pháp, và     
       Vị này hiểu : Sức mạnh mà vị đây
          Đã chứng được, ta đây cũng vậy
          Có thành tựu sức ấy đủ đầy.
Trí thứ bảy đã chứng ngay 
       Thuộc các bậc Thánh, sâu dày, siêu nhiên,
          Phàm phu không thể liền cộng chứng.
    ___________________________
 
(1) : Atthaveda – Nghĩa tín thọ .  Dhammaveda – Pháp tín thọ .
Trung Bộ (Tập 2)  Kinh 48 :  KOSAMBIYA*  MLH  –  155
 
          Các Tỷ Kheo ! Bền vững kỹ càng
              Pháp tánh được khéo trú an     
       Với Thánh đệ tử trải sang tựu thành 
          Bảy chi này để thành chứng quả
      Tu-Đà-Hoàn hay quả Dự Lưu.
              Như vậy, này các Tỳ Khưu !
       Bảy chi thành tựu, Dự Lưu tựu thành ”.
 
          Đức Thế Tôn an lành thuyết kỹ  
          Cho các vị ở Kô-Sam-Bi
              Các Tỷ Kheo ấy tức thì
       Hoan hỷ tín thọ, hành trì Phật ngôn ./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3L )
 
*
*     *
 
(  Chấm dứt  Kinh số 48  :  KOSAMBIYA  – 
KOSAMBIYA   Sutta  )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 24949)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
24/05/2024(Xem: 79)
Con hỏi mẹ tình cha bao lớn? Mẹ nhìn đại dương tít chân trời Kìa con thuyền căng buồm ra khơi Đương đầu với hiểm nguy giông bão.
24/05/2024(Xem: 167)
Một triết gia cho rằng : “Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”.! Nên hãy tự nguyện “mang ánh sáng của tình thương” Luôn để tâm phát xuất những ý niệm kính nhường Đấy phương pháp tối ưu thanh lọc phiền não.!
21/05/2024(Xem: 454)
Đường xưa rũ sạch bụi phiền, đường nay rũ sạch đôi miền có, không. Trắng thơm ta có tấm lòng thương ai phiêu dạt giữa dòng thế gian…
21/05/2024(Xem: 950)
Phật Việt ngót hai ngàn năm Đương cơn pháp nạn lạc lầm truyền thông Dẫu rằng sương khói mênh mông Cũng xin tỏ rõ đục trong nơi mình. Tháng tư mừng Phật đản sinh Nước thơm rưới tắm tơ tình trong ta Mỗi thời khắc, dứt bôn ba Thân-khẩu-ý tịnh: Phật đà hiện thân.
19/05/2024(Xem: 453)
Tôi với “Sư Em” có cùng Đạo Hiệu Nhưng hành Đạo thì mỗi người mỗi kiểu Tôi quý “Sư Em” tu Hạnh Đầu Đà Hình ảnh chân tu - thời này hơi thiếu !... Vậy mà thế gian thường hay đàm tiếu Dõi bước Em đi - có nhiều cách hiểu Thị phi xưa nay, ở đời phải chịu Nhưng với Sư Em có gì dính líu?!
18/05/2024(Xem: 1108)
Nào cùng nhau…. kính mừng Ngày Đản Sinh thiêng liêng trọng đại ! Truyền cảm hứng nhau bằng đóa tâm hương Hứa nguyện làm tròn bổn phận ĐẠO PHÁP XIỂN DƯƠNG Trong kỷ cương nhưng rực rỡ cho Sự Thật Tuyệt Đối !
18/05/2024(Xem: 675)
Hãy chấp nhận nghịch cảnh và vượt qua nó ! Khó khăn nào xuất hiện, cũng là bài học kiểm tra Nếu cuộc sống toàn màu hồng, làm sao tôi luyện ý chí ta Phải kiểm soát thái độ mình khi gặp nghịch cảnh!
18/05/2024(Xem: 605)
Vang vọng dưới trời lời cầu cứu Nghẹn ngào trên đất tiếng khóc than Thiên tai lũ lụt trôi nhà cửa Người thương người ly biệt tóc tang.
18/05/2024(Xem: 597)
Chiều qua chiều qua mau Lá thu vàng xôn xao Nghe trong niềm thương nhớ Có nỗi sầu đớn đau. Người đi chưa lần về Nên lòng mãi ê chề Quê hương nghìn xa cách
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567