Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

93. Kinh Assalàyana

19/05/202010:54(Xem: 5351)
93. Kinh Assalàyana

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


93. Kinh  ASSALÀYANA 

( Assalàyana sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả

          Trú Vương-Xá – Chê-Tá-Va-Na

            ( Kỳ Viên Tự ) do tín gia

       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường

        ( Cấp-Cô-Độc ) tên thường gọi đủ,

          Cùng Chúng Tăng an trú các thời.

 

              Lúc ấy khoảng năm trăm người  

       Bà-la-môn tự các nơi duyên kỳ

          Đến trú Sa-Vát-Thi – Vương-Xá  

          Do tất cả họ có việc cần.

              Các vị Phạm-Chí nghĩ rằng :

 

    “ Kiều-Đàm Tôn Giả này hằng chủ trương  

         ‘Bốn giai cấp đều thường thanh tịnh’.

          Phải dự định ai có thể là

              Cùng Sa-Môn Gô-Ta-Ma

       Thảo luận về vấn đề đà nêu trên ?

 

          Lúc ấy có thanh niên Phạm-chí

          Trú tại Sa-Vát-Thí – tên là

              Cậu Át-Sa-La-Da-Na            

       Mới mười sáu tuổi, cậu ta trọc đầu

          Học hiểu sâu Vệ-Đà ba tập

          Thường đề cập : tự vựng, lễ nghi,

              Ngữ nguyên, cổ truyện… đồng thì

       Thâm hiểu Thuận-thế-luận vi tế này,

          Đại-nhân-tướng cũng tày hiểu kỹ.

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  308

 

          Các Bàn-môn suy nghĩ như vầy :            

            “Át-Sa-La-Dá-Ná này

       Tài cao học rộng sâu dày đáng tôn,

          Một nhân tuyển Bàn-môn lý tưởng,

          Là đối tượng thảo luận sâu xa

              Với Sa-Môn Gô-Ta-Ma ”.

 

       Rồi các Phạm-Chí đến nhà tư gia

          Của chàng Át-Sa-La-Dá-Ná,

          Nói rằng : “ Này Hiền-giả thân thương !

              Sa-Môn Kiều-Đàm chủ trương

     ‘Cả bốn giai cấp đều thường tịnh thanh’.

          Hiền-giả hãy đành rành tranh luận

          Với Sa-môn về vấn đề đây ”.  

 

              Nghe nói vậy, thanh niên này

       Liền nói : “ Vị Sa-Môn đây phi thường,

          Nói đúng pháp, tinh tường hữu lý.

          Mà những vị nói đúng pháp vầy

              Thật khó thảo luận. Rất gay !

       Tôi không thể thảo luận ngay điều này ”.

 

          Lần thứ hai, các vị Phạm-Chí

          Nói với vị thanh niên kia là :

 

        – “ Này Át-Sá-La-Da-Na !

       Lập thuyết vị Gô-Ta-Ma bởi là

          Không đúng theo Vệ-Đà Thánh điển.

          Hiền-giả đi một chuyến luận đàm

              Với vị Sa-môn Kiều-Đàm ”.

 

 – “ Tôi đây quả thật không làm được đâu ! ”.  

 

          Các Phạm-Chí không sao thuyết phục,

          Lần thứ ba tiếp tục nói là :

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  309

 

        – “ Này Át-Sá-La-Da-Na !

       Hiền-giả đã sống trải qua đời mình

          Đời sống vị du hành khất-sĩ,

          Chớ để bị chiến bại xảy ra

              Trong một chiến bại, mà

       Không có binh khí can qua như vầy ”.

 

          Nghe đến đây, thanh niên tâm sự :

 

    – “ Tôi thật sự không chấp nhận lời

              Yêu cầu của cả mọi người

       Vì vị Tôn Giả đương thời Thích-Ca

          Những lời Ngài nói ra đúng pháp.

          Người đúng pháp thật khó luận bàn,

              Tôi không có thể luận bàn

       Với vị Tôn Giả Kiều-Đàm việc ni.

          Tuy vậy, tôi sẽ đi đến đấy

          Như cả thảy Tôn-giả yêu cầu ”.

 

              Rồi chàng thanh niên trọc đầu 

       Át-Sá-La-Dá-Ná mau đi cùng

          Với đại chúng tập trung Phạm-Chí

          Đến nơi vị Đại Giác ngự yên.

              Sau khi đến nơi, nói lên 

       Lời chào hỏi rồi ngồi bên Phật Đà.

          Át-Sá-La-Da-Na diễn tả :

 

    – “ Thưa Tôn-Giả hiệu Gô-Ta-Ma !   

              Các Bà-la-môn nói là :

     ‘Chỉ có giai cấp gọi Bà-La-Môn

          Là giai cấp đáng tôn, tối thượng,

          Ba giai cấp khác hướng đều là   

              Hạ tiện. Còn về màu da

       Bàn-môn da trắng nỏn nà, tinh hoa, 

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  310

 

          Giai cấp khác màu da đen tối.

          Chỉ có mỗi Bàn-môn tịnh thanh

              Ba giai cấp khác ô danh

       Đều là uế trược, không thanh tịnh gì.

          Chỉ Bàn-môn thanh uy dòng giống,

          Con chính thống của đấng Phạm Thiên,

              Sinh ra từ miệng Phạm Thiên,

       Con cháu thừa tự Phạm Thiên hàng đầu’.

          Ngài nói sao về việc vừa tả ? ”.

 

    – “ Này cậu Át-Sá-Lá-Da-Na !   

              Các nữ Bàn-môn trải qua

       Kinh nguyệt hằng tháng hay là mang thai,

          Có sinh con, đêm ngày cho bú…

          Phạm-Chí sinh từ nữ căn này

              Lại còn cao giọng nói vầy :

     ‘Ba giai cấp khác không tày Bàn-môn,

          Chỉ giai cấp Bàn-môn ưu việt,

          Giai cấp khác hạ liệt, tồi tàn.

              Phạm-Chí da trắng, mịn màng,

       Ba giai cấp khác chỉ toàn tối đen.

          Giai cấp khác dơ hèn quái dị,

          Chỉ Phạm-Chí thanh tịnh, ưu tiên

              Sinh ra từ miệng Phạm Thiên

       Chính thống, thừa tự Phạm Thiên… đủ điều.

          Chỉ một điều ô uế người nữ

          Không thể tự ngạo mạn như vầy !”.

 

        – “ Dù Ngài Kiều-Đàm nói vầy    

       Nhưng các Phạm-Chí vẫn hay nghĩ là :

        ‘Chỉ có Bà-la-môn tối thượng,

          Các giai cấp khác hướng tiện tỳ ”. 

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  311

 

        – “ Này thanh niên ! Cậu nghĩ gì

       Tại các nước thuộc biên thùy nơi xa

          Như Dô-Na hay Kăm-Bô-Chá  (1)

          Có tất cả hai giai cấp thôi.

              Chủ nhân & đầy tớ lần hồi

       Sau khi làm chủ, hết thời giàu sang

          Thì trở lại làm hàng đầy tớ.

          Và đầy tớ cũng có thể thành

              Một vị chủ nhân uy danh.

       Thế cậu có biết, nghe rành điều đây ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Việc này con biết,

          Con được nghe có thiệt xảy ra ”.

 

        – “ Này Át-Sá-La-Da-Na !  (2)

       Sức mạnh, xác tín gì mà Bàn-môn

          Lại tự tôn, tự xưng như vậy ? ”.

 

    – “ Dù Tôn Giả nói vậy mặc lòng,

              Ở đây, các Bà-la-môn

       Vẫn nghĩ : “ Giai cấp Bàn-môn chính là

          Tối thượng và chính thống phương diện

          Sinh từ miệng của đấng Phạm Thiên,

              Các giai cấp khác chỉ tuyền

       Là hạng hạ tiện dưới quyền Bàn-môn ”.

 

    – “ Này thanh niên Bàn-môn ! Cậu nghĩ

          Sát-Đế-Lỵ, Phệ-Xá, Thủ-Đà

              Thế nào các hạng kể ra

       Chuyên làm ác hạnh như là sát sinh,

          Lấy của không do mình tạo lấy,

          Tà hạnh mãi trong các dục tà,

     ____________________________

 

(1) : Biên địa quốc độ : Yona  & Kamboja.     (2) :  Assalàyana.       

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  312

 

              Nói hai lưỡi, nói điêu ngoa,

       Ác khẩu, phù phiếm, cùng là dối gian,

          Có tâm tham, sân, si, tà kiến…

          Khi đến chuyện thân hoại mạng chung

              Phải sinh vào cõi hãi hùng,

       Đọa xứ, địa ngục, muôn trùng khổ đau.

          Cậu nghĩ sao các Bàn-môn ấy

          Được miễn, không phải vậy – phải không ? ”.   

 

        – “ Tôn Giả Kiều Đàm ! Thưa không !

       Cả bốn giai cấp cũng đồng như nhau.

          Nếu phạm vào ác nghiệp bất chánh

          Thân khẩu ý  ác hạnh thực hành

              Đến khi thân hoại, chuyển sanh

       Đọa xứ, địa ngục sẵn dành phải sa ”. 

 

     – “Át-Sá-La-Da-Na ! Mặt khác      

          Sức mạnh gì, do xác tín gì

              Mà các Phạm-Chí khắc ghi

       Là tối thượng chỉ có vì Bàn-môn ?

          Giai cấp khác thì không như vậy,

          Là hạ liệt, tồi bại biết bao !

              Này thanh niên ! Nghĩ thế nào ?

       Chỉ có Phạm-Chí thanh cao thực hành

          Không sát sanh, trộm cướp, tà hạnh,

          Quyết tâm tránh ác khẩu, nói điêu,

              Hai lưỡi, phù phiếm… các điều,

       Không tham, sân hận, có nhiều kiến chân.

 

          Khi đến phần mạng chung, thân hoại 

          Được sinh lại Thiên giới, cõi đời

              Vô cùng an lạc, thảnh thơi.

       Khách-Ti-Dá, Vệ-Xá rồi Sút-Đa    

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  313

 

          Thì cả ba đều không được vậy ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Điều ấy là sai.     

              Cả bốn giai cấp – những ai   

       Thực hành thiện nghiệp khẩu và ý, thân

          Đến khi phần mệnh chung đã tới

          Sinh Thiên giới, thiện thú, đời này ”.

 

        – “ Át-Sá-La-Da-Na này !    

       Thế nào cậu nghĩ như vầy xảy ra :

         ‘Chỉ có Bà-la-môn mới được

          Ở trong nước tu tập khoan thư,

              Không sân, không hận, tâm từ,

       Ba giai cấp khác không như cấp này ?

 

          Thanh niên này ! Thế nào suy nghĩ   

          Chỉ Phạm-Chí mới được phép là

              Cầm cào lưng, bột tắm ra

       Đến sông tắm sạch bụi đà bám thân     

          Còn thành phần ba giai cấp khác

          Không được phép tự phát làm vầy ? ”.

 

        – “ Thưa Tôn Giả ! Trong việc này

       Khách-Ti-Da, Vệ-Xá hay Sút-Đà

          Vẫn có thể trải qua tu học

          Trừ tam độc, tam nghiệp sạch trong,

              Họ vẫn tự nhiên ra sông

       Để mà tắm gội, tuyệt không vấn đề ”.

 

    – “ Thanh niên ! Nghĩ sao về sự kiện

          Lễ quán đảnh (1) diễn tiến xảy ra

              Của vị vua Khách-Ti-Da

       Qui tụ đông đủ, như là hàng trăm

     _____________________

 

   (1) : Xem chú thích ở trang kế .

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  314

 

          Những người nhằm thuộc nhiều chủng loại.

          Vua liền nói với mọi người này :

 

        – “ Này Quí vị ! Hãy đến đây !

       Gia đình Sát-Đế-Lỵ (2) hay các nhà

          Thành phần Bà-La-Môn, Vệ-Xá, (3)

          Hoặc Sút-Đá (4)… hãy mang đến ngay

              Đồ để quay lửa bằng cây

       Sa-la, Sa-la-lá  hay chiên-đàn  (5)

          Hoặc cây sen… sẵn sàng làm lửa

          Quay cho lửa, sức nóng hiện ra.

              Người hạ tiện Chiên-Đà-La  (4)

       Đồ quay lửa được tạo ra nó bằng

          Máng heo ăn, củi khô, máng giặt…

          Quay cho bật ra lửa, nóng già.

 

              Này Át-Sa-La-Dá-Na !

       Thế nào cậu nghĩ chuyện đà nêu trên ?

          Có phải lửa nhen lên, tỏa nóng

          Do Bàn-môn huyết thống ; hay là

              Chỉ do người Khách-Ti-Da

       Quay lửa của họ mới là tạo ra    

     _____________________________

 

 (1) : Chú thích phần trang bên : ‘Lễ Quán Đảnh’

  Theo tập tục Ấn-Độ xưa , khi chính thức tuyên cáo địa vị kế thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 biền rưới lên đỉnh (đảnh) đầu Thái-tử., Do đó Thái-tử cũng được gọi là“Quán đỉnh vương tử ”. Điều đó có ý rằng sau này vị vương tử có thể thống trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển  .

(2) : Giai cấp Khattiyà (Sát-Đế-Lỵ – vua quan, tướng lĩnh).

(3) : Brahmana (Bà-la-môn hay Phạm-Chí) đứng đầu 4 giai cấp.

       Vessa (Vệ-Xá hay Phệ-Xá – thương gia).

(4) : Giai cấp được cho là bần cùng, hạ tiện là Suddà (Thủ-đà-la)

     Hay Candala (Chiên-đà-la).

(5) : Cây thơm Chiên-đàn (Candana).    

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  315

 

          Ngọn lửa mà ánh sáng, màu sắc

          Rất đẹp mắt, mới dùng được qua

              Công dụng do lửa tạo ra.

       Còn lửa do Chiên-Đà-La, Sút-Đà

          Thuộc gia đình như là săn bắn,

          Làm đồ tre, hạ đẳng đổ phân…

              Thì ngọn lửa ấy nhiều phần

       Không có ánh sáng, không phân sắc màu

          Ngọn lửa ấy không sao sử dụng.

          Có phải đúng như vậy xảy ra ? ”.

 

        – “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma !   

       Dù ngọn lửa ấy do Bà-La-Môn,

          Khách-Tí-Dá công tôn vương giả,

          Hay giai cấp Vệ-Xá, Thủ-Đà,

              Dù đồ quay lửa làm ra

       Từ Sa-la-lá, Sa-la, Chiên-đàn,

          Hay cây sen của Bàn-môn nọ,

          Đồ quay đó của Khách-ti-da,

              Đố quay của Chiên-đà-la 

       Thuộc dòng hạ tiện, nghề là đánh xe,

          Hoặc nghề làm đồ tre, săn bắn,

          Thuộc gia đình hạ đẳng đổ phân…

 

              Đồ quay lửa đó làm bằng

       Máng gỗ chó, heo ăn trước này,

          Máng giặt đồ… Đồ quay lửa ấy

          Là củi, lấy từ cây y-lan…

              Dù nguyên liệu khác hoàn toàn

       Thì ngọn lửa vẫn phát quang, sáng liền

          Có ánh sáng tự nhiên, màu sắc

          Ngọn lửa rất tốt để dùng qua     

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  316

 

              Các việc do lửa tạo ra ”.

 – “ Ở đây, này Át-Sá-La-Da-Nà !

          Do sức mạnh gì mà khiến họ

          Hoặc xác tín nào đó xui nên

              Mà các Phạm-Chí nói lên :

     ‘Chỉ có Phạm-Chí vững bền quý tôn,

          Bà-la-môn tối thượng, ưu việt

          Giai cấp khác hạ liệt, tồi tàn

              Phạm-Chí da trắng, mịn màng,

       Ba giai cấp khác chỉ toàn tối đen.

          Giai cấp khác dơ hèn quái dị,

          Chỉ Phạm-Chí thanh tịnh, ưu tiên

              Sinh ra từ miệng Phạm Thiên

       Chính thống, thừa tự Phạm Thiên… như vầy ?”.

 

    – “ Dầu cho Ngài có nói như thế 

          Nhiều thế hệ Phạm-Chí vẫn là    

              Chấp chặt điều vừa nói ra ”.    

 

 – “ Này Át-Sa-Lá-Da-Na ! Nghĩ gì  

          Một Khách-Ti-Da là nam tử

          Cưới một nữ Phạm-Chí sắc, tài

              Hạ sinh một đứa con trai

       Như vậy đứa bé trai này là con

          Mẹ Bàn-môn, cha Sát-Đế-Lỵ,

          Nó giống mẹ hay chỉ giống cha

              Gọi nó là Khách-Ti-Da

       Hay gọi Phạm-Chí tức Bà-La-Môn ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Đứa con được gọi   

          Khách-Ti-Dá hay gọi Bàn-Môn ”.

 

        – “ Còn như nam tử Bàn-Môn

 

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  317

 

       Cưới nữ Sát-Lỵ. Do hôn phối này

          Sinh một trai giống cha hay mẹ

          Thì cậu bé sẽ được gọi là

              Bàn-Môn hay Khách-Ti-Da ? ”.

 

 – “ Thưa Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Gọi là

          Khách-Ti-Da & Bàn-Môn đều được ”.

 

    – “ Này thanh niên ! Sơ lược chuyện xưa

              Con ngựa giao phối con lừa

       Một sinh vật bởi ngựa lừa sinh ra

          Là con la, tên gọi như vậy

          Về chuyện ấy, thế nào nghĩ qua ?

              Con la ấy được sinh ra

       Từ con ngựa cái và cha là lừa

          Nó giống lừa cha hay mẹ ngựa

          Gọi là ngựa hay lừa ở đây ? ”.

 

        – “ Thưa Tôn Giả ! Riêng việc này

       Giao phối khác giống như vầy xảy ra

          Nên gọi nó con ‘la’ mộc mạc

          Đó là sự sai khác ở đây.

              Nhưng ở trường hợp khác vầy

       Với trường hợp khác, tôi đây thấy là

          Không có qua sai biệt gì cả ”.

 

     – “Át-Sa-La-Dá-Ná ! Sự duyên

              Có hai anh em thanh niên 

       Khác cha cùng mẹ, nghiệp duyên chẳng đồng

          Người hiểu thông Thánh-điển, đọc tụng,

          Người kia không đọc tụng Vệ-Đà

              Cũng không thông hiểu Vệ-Đà.

       Giữa hai người đó, các Bà-La-Môn

          Sẽ kính tôn, cúng dường vật cúng

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  318

 

          Cho người chết, vật cúng tế-đàn

              Các món ăn dành sẵn sàng

       Lễ hy sinh, đã hoặc đang thực hành  &

          Các đồ ăn được dành đãi khách ? ”.  

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Phân tách cho thông

              Thì người Thánh điển hiểu thông

       Thường đọc tụng thì Bàn-môn sẵn dành

          Để cúng dường vị thanh niên đó.

          Vì nếu họ cúng dường người sau

              Không đọc tụng, không hiểu sâu

       Thánh điển – thì họ làm sao đạt thành

          Quả phước lớn thiện lành cho họ ? ”.

 

    – “ Này thanh niên ! Lại có sự duyên

              Có hai anh em thanh niên

       Khác cha cùng mẹ, nghiệp duyên chẳng đồng

          Người hiểu thông Thánh điển, tụng đọc

          Nhưng ác độc, theo ác giới thường,

              Hành ác pháp, tâm bất lương.

       Thanh niên kia chẳng am tường Thánh kinh

          Không tự mình thực hiện đọc tụng.

          Nhưng hành đúng thiện pháp, giới trì

              Thì các Bà-la-môn ni

       Với ai, họ sẽ thực thi cúng dường

          Vật cúng cho các phương người chết,

          Các vật phẩm đặc biệt tế-đàn

              Các món ăn dành sẵn sàng

       Lễ hy sinh, đã và đang thực hành  &  

          Các đồ ăn được dành đãi khách ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Trong sạch thiện lương

              Dầu cho không đọc tụng thường

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  319

 

       Cũng không thông hiểu tinh tường Thánh kinh

          Người tự mình trì giới, hành thiện

          Các Bàn-môn hướng đến cúng dường

              Cho người thanh niên thiện lương.

       Bởi vì nếu họ cúng dường người sau

          Hành ác pháp, chuyên sâu ác giới

          Sao được lợi, có quả phước đầy ? ”.

 

         – “Át-Sa-La-Dá-Ná này ! 

       Trước hết, cậu đã đi ngay vấn đề

          Được nói về sanh chủng như vậy,

          Rồi bỏ sanh chủng ấy, đi về

              Thánh-điển Vệ-Đà mọi bề,

       Rồi bỏ Thánh-điển, đi về chính danh

          Sự tịnh thanh của bốn giai cấp

          Mà Ta đã đề cập, chủ trương ”.

 

              Nghe Phật nói vậy tỏ tường 

       Át-Sa-La-Dá-Ná dường như ngây

          Ngồi im lặng, so vai, ủ rũ

          Cúi đầu mà thúc thủ, sửng sờ

              Không nói được, lưỡi như đơ.

       Trước tình cảnh đó, bấy giờ Thế Tôn

          Nhìn thanh niên Bàn-môn, bảo gã :

 

      – “Át-Sa-La-Dá-Ná ! Xưa thời

              Khi Bà-la-môn bảy người

       Đều là ẩn sĩ cùng ngồi ở trong

          Những am thất dựng đồng bằng lá

          Tại khu rừng hoang dã vùng sâu

              Họ cùng thảo luận với nhau

       Ác kiến này được khởi đầu nêu ra :

         ‘Bàn-môn là giai cấp tối thượng

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  320

 

          Các giai cấp khác hướng chỉ toàn

             Hạ liệt, ti tiện, tồi tàn

       Phạm-Chí da trắng, mịn màng đẹp thay !

          Giai cấp khác chứa đầy hạ liệt,

          Chỉ Phạm-Chí ưu việt, tịnh yên

              Sinh ra từ miệng Phạm Thiên

       Chính thống, thừa tự Phạm Thiên… mọi bề’.

 

          Rồi A-Si-Ta Đê-Vá-Lá              ( Asita Devala )

          Vị ẩn sĩ này đã nghe là

              Bảy vị trú ở không xa

       Bàn-môn ẩn sĩ trải qua luận bàn

          Tại am thất dựng bằng tranh, lá

          Trong khu rừng và đã thuận đồng

              Cho rằng các Bà-la-môn

       Là hàng tối thượng nhất, còn ngoài ra

          Giai cấp khác chỉ là hạ liệt,

          Họ cao ngạo mãi miết kiến tà.

 

              Nên ẩn sĩ A-Si-Ta

       Sau khi sửa soạn thân và tóc râu

          Rồi đắp y vải màu tía đỏ

          Đi dép có nhiều lớp (đường viền),

              Cầm một cây gậy vàng tuyền

       Đi đến ngay chỗ mặt tiền, hành lang

          Của am thất bảy trang ẩn sĩ.

          Vị A-Sí-Tá Đê-Vá-La                   

              Hành lang đi lại đi qua

       Nói lớn : “ Nay những vị Bà-la-môn

          Những ẩn sĩ này không biết được

          Hiện nay đang xuôi ngược nơi đâu ? ”.    

              Bảy vị ẩn sĩ mày chau

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  321

 

       Bất mãn, suy nghĩ như sau : “ Kẻ nào

          Đi qua lại, ngó vào am thất

          Tại hành lang. Kẻ thật cuồng ngông

              Như con bò đi lòng vòng

       Lại cao giọng hỏi trống không thế này :

         ‘Các ẩn sĩ ở đây đâu tá ?’

          Hãy cho gã một trận biết uy

              Dùng chú thuật trù ếm y ”.

 

       Rồi bảy ẩn sĩ tức thì hợp nhau

          Dùng chú thuật mau mau trù yểm

          Với tâm điểm ẩn sĩ tên là

              A-Si-Ta Đê-Va-La

       Với lời nguyền : ‘Hãy thành ra tro tàn

          Loại hạ liệt, nát tan thân xác’.

 

          Nhưng này Át-Sa-Lá-Da-Na !

              Càng dùng đến chú thuật tà

        Để trù yểm, thì vị A-Si-Tà

           Càng thành ra dễ nhìn, đẹp đẽ

           Càng khả ái, đầy vẻ nhu ôn.

               Bảy ẩn sĩ Bà-la-môn

       Suy nghĩ : ‘Thật khổ hạnh không ra gì !

          Phạm hạnh ni của ta cao trọng

          Không hiệu quả, thật trống rỗng thay !

              Trước kia dùng chú thuật này

       Trù yểm kẻ khác thành ngay tro tàn

          Kẻ ấy thành tro tàn lập tức,

          Nhưng chúng ta nay thực bó tay

              Càng muốn trù ếm người này

       Y càng khả ái, phô bày đẹp ra’.  

          A-Si-Ta ẩn sĩ liền nói :

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  322

 

    – “ Khổ hạnh, Phạm hạnh mọi điều mà

              Các Tôn giả thực hành qua

       Không phải trống rỗng, không là hiệu năng

          Hãy từ bỏ tâm hằng oán hận

          Đối với ta – chắc chắn hiệu năng.

 

        – “ Chúng tôi sẽ bỏ, trừ phăng

       Tâm oán hận Tôn giả hằng diệt ngay.

          Nhưng hỏi ngài : ‘Ngài là ai nhỉ ? ”.

 

    – “ Chư vị có nghe vị tên là    

              A-Si-Ta Đê-Va-La

       Một ẩn sĩ sống không xa nơi này ? ”.

 

    – “ Chúng tôi đây có nghe vị ấy ”.

 

    – “ Chư Tôn giả ! Vị ấy là ta ”.

 

              Này Át-Sá-Lá-Da-Na !

       Bảy vị ẩn sĩ là Bà-la-môn

          Liền đảnh lễ kính tôn vị ấy.

          A-Si-Ta bảo bảy vị này :

 

        – “ Chư Tôn giả ! Tôi nghe vầy : 

       Trong khi bảy vị nơi đây luận đàm

          Nơi khu rừng tại am thất lá

          Ác-tà-kiến này đã khởi ra :

              Các Bà-la-môn cho là

     ‘Chỉ có Phạm-Chí mới là quý tôn,

          Bà-la-môn tối thượng, ưu việt

          Giai cấp khác hạ liệt, tồi tàn

              Phạm-Chí da trắng, mịn màng,

       Ba giai cấp khác chỉ toàn tối đen.

          Giai cấp khác dơ hèn quái dị,

          Chỉ Phạm-Chí thanh tịnh, ưu tiên

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  323

 

              Sinh ra từ miệng Phạm Thiên

       Chính thống, thừa tự Phạm Thiên giống dòng’.

          Có đúng không xảy ra chuyện đó ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn giả ! Thật có xảy ra ”.

 

        – “ Nhưng chư vị có biết là

       Mẹ sanh của các vị Bà-la-môn

          Chỉ giao hợp Bàn-môn duy nhất

          Không giao hợp với bất cứ người

              Không phải Bàn-môn trên đời ? ”.

 

 – “ Thưa không phải vậy với lời nói trên ”.

 

    – “ Chư Tôn giả hiện tiền có biết

          Mẹ sanh thiệt của các Bàn-môn  &

              Bảy đời Tổ mẫu Bàn-môn  

       Chỉ có giao hợp Bàn-môn giống thuần

          Không giao hợp luông tuồng người khác

          Thuộc các giai cấp khác phải không ? ”.

 

        – “ Thưa ngài ! Chuyện ấy vốn không ”. 

 

 – “ Thế chư Tôn giả biết trong chuyện là

          Cha sanh các Bà-la-môn đó   

          Họ chỉ có lấy nữ Bàn-môn

              Không lấy nữ phi-Bàn-môn ? ”.

 

 – “ Thưa Tôn giả ! Chuyện ấy không như vầy ”.

 

    – “ Chư Tôn giả ở đây có biết

          Cha sanh thiệt của các Bàn-môn  &

              Bảy đời Tổ phụ Bàn-môn

       Chỉ có giao hợp Bàn-môn giống thuần

          Không giao hợp luông tuồng người khác

          Thuộc các giai cấp khác phải không ? ”.

 

       – “ Thưa ngài ! Chuyện ấy vốn không ”.

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  324

 

 – “ Chư vị có biết trong vòng xưa nay

          Thế nào là nhập thai việc ấy ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn-giả ! Chuyện đấy chúng tôi

              Biết sự nhập thai vào đời :

       Mẹ cha giao hợp, trong thời thụ thai,

          Hương ấm (Ganh-Tha-Pha) sẵn có,  (1)

          Ba sự đó hòa hợp tương duyên

              Nhập thai mới thành tựu liền ”.

 

 – “ Chư vị biết hương-ấm nguyên chính là

          Phạm-Chí, Khách-Ti-Da, hoặc giả

          Hương ấm là Vệ-Xá, Thủ-Đà ? ”.

 

        – “ Thưa ngài ! Khó mà biết qua

       Hương ấm là Khách-Ti-Da, Thủ-Đà &

          Hương ấm là Bàn-môn, Vệ-Xá ”.

 

    – “ Chư Tôn giả ! Như vậy sự tình

              Chư Tôn giả có biết mình

       Là ai vậy trong hành trình tử sinh ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn giả ! Sự tình là vậy !

          Chúng tôi mãi chẳng biết  chính ta

              Là ai trong cõi trần sa ”.

 

       Này Át-Sá-Lá –Da-Na ! Thế là 

          Bảy ẩn sĩ Bà-la-môn đó

          Đã bị ẩn sĩ nọ tên là

              A-Si-Ta Đê-Va-La  (2)            

       Cật vấn, nạn vấn trải qua một thì

          Về sanh chủng  (Cha-Ti-Va-Đá ) (3)

     ________________________

 

 (1) : Hương ấm – Gandhabha .     (2) : Ẩn sĩ Asita Devala .

(3) : Sanh chủng – Jativada .

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  325

 

          Và họ đã không thể nhất thời

              Ứng đáp việc đó cho trôi.

 

       Át-Sá-La-Dá-Ná ! Nơi chuyện này

          Làm sao cậu giải bày ứng đáp

          Cho thích hạp cật vấn của Ta

              Vấn đề sanh chủng trải qua

       Khi cậu với họ cùng là tử tôn

          Của Đạo Sư Bàn-môn như họ

          Và không có Pun-Na, người mà

              Biết sử dụng thìa đổ ra

       Sữa tươi lễ tế tự qua tế-đàn ”.

 

          Nghe giảng Pháp minh quang cao cả

          Át-Sá-La-Dá-Ná thưa ngay :

 

         – “ Bạch Tôn Giả ! Vi diệu thay !

       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm

          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

          Đem đèn sáng vào tối như bưng

              Để ai có mắt mở bừng

       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.

 

          Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp

          Được Thế Tôn phân tách, trình bày

              Con xin quy ngưỡng từ nay

       Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu,

          Quy y Tăng thanh cao đức cả

          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn

              Mong Thế Tôn nhận cho con

       Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên

          Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục

          Kể từ nay đến lúc mạng chung.

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 93 : ASSALÀYANA      *   MLH  –  326

 

              Nguyện theo Thiện Thệ Đại Hùng

       Thực hành Giáo pháp muôn trùng cao thâm ” ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 93  :  ASSALÀYANA  – 

ASSALÀYANA  Sutta  )
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 308)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 119)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 339)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 176)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 396)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 218)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 316)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 407)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
10/09/2023(Xem: 372)
Có thể hoàn cảnh hiện mình đang sống do quả ….gặt! Nhưng để đạt mục tiêu hoàn thiện ….đừng biện minh Trong một thế giới hiện đại đôi khi sự thật …KHÓ TIN Vì luôn có chênh lệch lớn trong cách nhìn thế giới!!!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567