Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

07. Phẩm Thanh tín nữ (Ưu-bà-di)

02/05/201111:10(Xem: 12244)
07. Phẩm Thanh tín nữ (Ưu-bà-di)

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

VII.Phẩm Thanh tín nữ (Ưu-bà-di)

1.Ưu-bà-di bậc nhất trong đệ tử của Ta về: Ðược chứngđạo đầu tiên là Ưu-bà-di Nan-đà-nan-đà-bà-la. Trí tuệbậc nhất là Ưu-ba-di Cửu-thọ-đa-la. Hằng ưa tọa thiềnlà Ưu-bà-di Tu-tỳ-da-nữ. Huệ căn sáng rỡ là Ưu-bà-di Tỳ-phù.Có thể thuyết pháp là Ưu-bà-di Ương-kiệt-xà. Khéo diễnnghĩa kinh là Ưu-bà-di Bạt-đà-sa-la-tu-diệm-ma. Hàng phụcngoại đạo là Ưu-bà-di Bà-tu-đà. Âm thanh trong trẻo là Ưu-bà-diVô Ưu. Hay luận đủ loại là Ưu-bà-di Bà-la-đà. Dũng mãnhtinh tấn là Ưu-bà-di Tư-đầu.

Nan-đà-đà,Cửu-thọ,
Tu-tỳ,Ương-kiệt-xà,
Tu-diệmvà Vô Ưu,
Bà-la-đà,Tư-đầu.

*

2.Ưu-bà-di bậc nhất trong hàng đệ tử của Ta về: Cúng dườngNhư Lai là phu nhân Mạt-lợi. Thừa sự Chánh pháp là phu nhânTu-lại-bà. Cúng dường Thánh chúng là phu nhân Xả-di. Chiêmngưỡng bậc hiền đời quá khứ và tương lai là phu nhânLôi Ðiện. Hằng hành Từ tam muội là Ưu-bà-di Ma-ha Quang.Hằng thương xót lân mẫn là Ưu-bà-di Tỳ-đề. Tâm vui chẳngdứt là Ưu-bà-di Bạt-đề. Hành nghiệp thủ hộ là Ưu-bà-diNan-đà Mẫu. Ðược tín giải thoát là Ưu-bà-di Chiếu Diệu.

Mạt-lợi,Tu-lại-bà,
Xả-di,Nguyệt Quang, Lôi,
ÐạiQuang, Tỳ-đề, Ðà,
Nan-đàvà Chiếu Diệu.

*

3.Ưu-bà-di bậc nhất trong đệ tử của Ta về: Hằng hành nhẫnnhục là Ưu-bà-di Vô Ưu. Hành Không tam muội là Ưu-bà-di Tỳ-thù-tiên.Hành Vô tưởng tam-muội là Ưu-bà-di Na-đà. Hành Vô nguyệntam-muội là Ưu-bà-di Vô Cấu. Thích dạy dỗ người khác làƯu-bà-di phu nhân Thi-lợi. Khéo hay trì giới là Ưu-bà-di Ương-kiệt-ma.Hình mạo đoan chánh là Ưu-bà-di Lôi Diệm. Các căn tịch tĩnhlà Ưu-bà-di Tối Thắng. Nghe nhiều, biết rộng là Ưu-bà-diNi-la. Hay làm kệ tụng là Ưu-bà-di Tu-ma-ca-đề-tu-đạt-nữ.Không bị khiếp nhược cũng là Ưu-bà-di Tu-đạt-nữ. Ưu-bà-dithủ chứng cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta là Ưu-bà-diLam.

VôƯu, Tỳ-thù-tiên,
Ưu-na,Vô Cấu, Thi,
Ương-kiệt,Lôi Diệm, Thắng,
Nê,Tu, Lam-ma-nữ.

Bamươi Ưu-bà-di này nói rộng như trên.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,090,526