Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

04. Phẩm Ðệ tử

02/05/201111:10(Xem: 12310)
04. Phẩm Ðệ tử

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

IV.Phẩm Ðệ tử

1.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Tỳ-kheobậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về lòng nhân từ rộngrãi, biết rộng, khéo hay khuyên bảo giáo hóa, nuôi dưỡngthánh chúng, chẳng mất oai nghi; đó là Tỳ-kheo A-nhã-câu-lân(Kiều-trần-như). Nhận pháp vị đầu tiên, suy nghĩ về Tứđế, cũng là Tỳ-kheo A-nhã-kiều-trần-như.

Khéohay khuyên lơn, dẫn đường tạo phước, độ nhân dân làTỳ-kheo Ưu-đà-di. Mau thành tựu thần thông, không có hốihận là Tỳ-kheo Ma-ha-nam. Hằng bay trên không, chân chẳng đạpđất là Tỳ-kheo Thiện Trửu. bay giữ hư không giáo hóa, ýkhông mong cầu vinh dự là Tỳ-kheo Bà-phá. Vui ở trên trời,không ở loài người là Tỳ-kheo Ngưu Tích. Hằng quán tưởngsự xấu xa, bất tịnh là Tỳ-kheo Thiện Thắng. Nuôi dưỡngThánh chúng, tứ sự cúng dường là Tỳ-kheo Ưu-lưu-ta-ca-diếp.Tâm ý lặng lẽ, hàng phục các kiết sử là Tỳ-kheo Giang-ca-diếp.Quán rõ các pháp đều không dính mắc là Tỳ-kheo Tượng Ca-diếp.

Ca-lân-đà-di,Nam,
ThiệnTrửu, Bà thứ năm,
NgưuTích và Thiện Thắng,
Baanh em Ca-diếp.

*

2.Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Oai dungđoan chánh, bước đi khoan thai là Tỳ-kheo Mã Sư. Trí huệvô cùng, giải quyết hết các nghi là Tỳ-kheo Xá-lợi-phất.Thần túc nhẹ nhàng, bay đến mười phương là Tỳ-kheo ÐạiMục-kiền-liên. Dũng mãnh tinh tấn, kham chịu khổ hạnh, làTỳ-kheo Nhị Thập Ức Nhĩ. Hành mười hai hạnh đầu đàkhó hành là Tỳ-kheo Ðại Ca-diếp. Thiên nhãn đệ nhất, thấycác cõi ở mười phương là Tỳ-kheo A-na-luật. Tọa thiềnnhập định, tâm không lầm loạn là Tỳ-kheo Ly-việt. Hay rộngkhuyên bố thí, lập trai giang là Tỳ-kheo Ðà-la-bà-ma-la. Tạolập phòng nhà cho Tăng thập phương là Tỳ-kheo Tiểu-đà-la-bà-ma-la.Chủng tộc cao quý, giàu có xuất gia học đạo là Tỳ-kheoLa-tra-bà-la. Khéo phân biệt nghĩa, diễn bày đạo giáo làTỳ-kheo Ðại Ca-chiên-diên.

MãSư, Xá-lợi-phất,
Câu-luật,Nhĩ, Ca-diếp,
A-na-luật,Ly-việt,
Ma-la-,Tra, Chiên-diên.

*

3.Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Kham nhậmnhận thẻ không trái phép cấm là Tỳ-kheo Quân-đầu-bà-mạc.Hàng phục ngoại đạo, thực hành chánh pháp là Tỳ-kheo Tân-đầu-lô-phả-la-đọa.Săn sóc tật bệnh, cung cấp thuốc men là Tỳ-kheo Thức. Bốnmón cúng dường y phục, ẩm thực cũng là Tỳ-kheo Thức. Haytạo kệ tụng tán thán đức của Như Lai là Tỳ-kheo Bà-kỳ-xá.Ðược tứ biện tài đối đáp những vấn nạn là Tỳ-kheoMa-ha-câu-hy-la. Thanh tịnh nhàn cư, không thích ở gần ngườilà Tỳ-kheo Kiên-lao. Khất thực khổ nhục, chẳng tránh lạnh,nóng là Tỳ-kheo Nan-đề. Ở một mình tĩnh tọa, một lòngnhớ đạo là Tỳ-kheo Kim-tỳ-la. Ngồi một chỗ, ăn một bữakhông dời đổi là Tỳ-kheo Thí-la. Giữ gìn ba y, không lìakhi ăn nghỉ là Tỳ-kheo Phù-di.

Quân-đầu,Tân-đầu-lô,
Thức,Bà, Câu-hy-la,
Kiên-laovà nan-đề,
Kim-tỳ,Thí la, Di.

*

4.Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Ngồi dướigốc cây, tọa Thiền ý không di chuyển là Tỳ-kheo Hồ-nghi-ly-viết.Khổ thân ngồi ngoài trời không tránh gió mưa là Tỳ-kheoBà-tha. Vui một mình, nhàn tản, chuyên ý tư duy là Tỳ-kheềà-tô. Mặc áo vá năm mảnh, không mặc đồ tốt đẹp làTỳ-kheo Ni-bà. Thường ưa ở bãi tha ma không ở gần ngườilà Tỳ-kheo Ưu-đa-la. Hằng ngồi đệm cỏ, ngày ngày làm phướcđộ người là Tỳ-kheo Lô-hệ-ninh. Chẳng nói với người,nhìn xuống đất mà đi là Tỳ-kheo Ưu-kiểm-ma-ni-giang. Ngồidậy bước đi thường nhập tam-muội là Tỳ-kheo San-đề (Na-đề).Thích du hành bước xa, dạy dỗ nhân dân là Tỳ-kheo Ðàm-ma-lưu-chi.Ưa nhóm Thánh chúng, luận thuyết pháp vị là Tỳ-kheo Ca-lệ.

Hồ-nghi,Bà-thay-ly,
Ðà-tô,Bà, Ưu-đa
Lô-hê,Ưu-ca-ma,
Tức,Ðàm-ma-lưu, Lệ.

*

5.Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Thọ mạngcực dài, trọn không yếu là Tỳ-kheo Bà-câu-la. Thường ưanhàn cư, không ở trong chúng là Tỳ-kheo Bà-câu-la. Hay thuyếtpháp rộng rãi, phân biệt nghĩa lý là Tỳ-kheo Mãn NguyệnTử. Phụng trì giới luật không có xúc phạm là Tỳ-kheo Ưu-ba-ly.Ðược tính giải thoát, ý không do dự là Tỳ-kheo Bà-ca-lợi.Thân thể như trời, đoan chính khác biệt với đời là Tỳ-kheoNan-đà. Các căn tịch tĩnh, tâm không biến dị cũng là Tỳ-kheoNan-đà. Biện tài mau lẹ, giải những nghi trệ cho ngườilà Tỳ-kheo Bà-đà. Hay nói rộng nghĩa lý không có trái nghịchlà Tỳ-kheo Tư-ni. Ưa mặc áo tốt, hạnh vốn trong sạch làTỳ-kheo Thiên Tu-bồ-đề. Thường thích dạy dỗ những ngườihọc sau là Tỳ-kheo Nan-đà-ca. Khéo dạy dỗ cấm giới choTỳ-kheo-ni là Tỳ-kheo Tu-ma-na.

Bà-câu,Mãn, Bà-ly,
Bà-ca-lợi,Nan-đà,
Ðà,Ni, Tu-bồ-đề,
Nan-đà,Tu-ma-na.

*

6.Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Công đứctràn đầy, sở thích không dở là Tỳ-kheo Thi-bà-la. Ðầyđủ các pháp hành đạo phẩm là Tỳ-kheo Ưu-ba-tiên-ca-lan-đà-tử.Nói năng vui hòa không tổn thương ý người là Tỳ-kheo Bà-đà-tiên.Tu hành an ban, tư duy các điều nhơ nhớp là Tỳ-kheo Ma-ha-ca-diên-na.Nghĩ ngã vô thường, tâm không có tưởng là Tỳ-kheo Ưu-đầu-bàn.Hay nghị luận mọi thứ, làm vui tâm thức là Tỳ-kheo Câu-ma-la-ca-diếp.Mặc áo tệ xấu không có hổ thẹn là Tỳ-kheo Diện Vương.Chẳng hủy cấm giới, tụng đọc không lười mỏi là Tỳ-kheoLa-vân. Dùng sức thần túc hay tự thầm ân là Tỳ-kheo Bàn-đặc.Hay đổi hình thể làm các thứ biến hóa là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc.

Thi-bà,Ưu-ba-tiên,
Bà-đà,Ca-diên-na,
Ưu-đầu,Vương, Ca-diếp,
La-vân,hai Bàn-đặc.

*

7.Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Hào tộcphú quý, thiên tánh nhu hòa là Tỳ-kheo Thích Vương. Khất thựckhông chán, giáo hóa vô cùng là Tỳ-kheo Bà-đề-bà-la. Khílực mạnh mẽ, không sợ khó khăn cũng là Tỳ-kheo Bà-đề-bà-la.Tiếng vang trong trẻo, tiếng đến Phạm thiên là Tỳ-kheo La-bà-na-bà-đề.Thân thể thơm sạch tỏa ra bốn phương là Tỳ-kheo Ương-ca-xà.

Tỳ-kheobậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Biết thời, rõvật, gặp việc không nghi, ghi nhớ không quên, nghe nhiều sâurộng, kham nhận kính thờ người trên là Tỳ-kheo A-nan. Phụcsức trang nghiêm, nhìn bóng mà bước là Tỳ-kheo Ca-trì-lợi.Cácvua kính nể, quần thần tôn trọng là Tỳ-kheo Nguyệt Quang.Trời Người phụng sự, hằng thăm thưa hỏi là Tỳ-kheo Thâu-đề.Ðã bỏ thân người, dung mạo giống trời cũng là Tỳ-kheoThâu-đề. làm thầy hướng dẫn chư Thiên, chỉ trao chánhpháp là Tỳ-kheo Thiên. Tự nhớ túc mạng, việc vô số kiếplà Tỳ-kheo Quả Y (Bà-ê).

ThíchVương, Bà-đề-ba,
La-bà,Ương-ca-xà,
A-nan,Ca, Nguyệt quang,
Thâu-đề,Thiên, Bà-ê.

*

8.Tỳ-kheo bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Thể tánhthông lợi trí tuệ sâu xa là Tỳ-kheo Ương-quật-ma. Hay hàngphục ma, ngoại đạo, tà nghiệp là Tỳ-kheo Tăng-ca-ma. Nhậpthủy tam muội chẳng cho là khó, là Tỳ-kheo Chất-đa-xá-lợi-phất.Hiểu biết rộng rãi, được người kính nhớ cũng là Tỳ-kheoChất-đa-xá-lợi-phất. Nhập hỏa tam muội chiếu khắp mườiphương là Tỳ-kheo Thiện Lai. Hay hàng phục rồng khiến phụngsự Tam Bảo là Tỳ-kheo Na-la-đà. Hàng phục quỷ thần đổiác tu thiện là Tỳ-kheo Quỷ-đà. Hàng phục Càn-thát-bà siêngtu hạnh lành là Tỳ-kheo Tỳ-lô-giá. Hằng vui trong định Không,phân biệt nghĩa Không là Tỳ-kheo Tu-bồ-đề. Chí tại khôngtịch, đức nghiệp vi diệu cũng là Tỳ-kheo Tu-bồ-đề. Hạnhđịnh Vô tướng, trừ bỏ các niệm là Tỳ-kheo Kỳ-lợi-ma-nan.Nhập định Vô nguyện, ý không rối loạn là Tỳ-kheo Diệm-thịnh.

Ương-quật,Tăng-ca-na,
Chất-đa,Bà, Na-la,
Duyệt-xoa,Phù-lô-giá,
ThiệnNghiệp và Ma-nan.

*

9.Tỳ-kheo bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Nhập từtam-muội, tâm không giận dữ là Tỳ-kheo Phạm-ma-đạt. Nhậpbi tam-muội thành tựu bốn nghiệp là Tỳ-kheo Tu-thâm. Ðượcđức hỷ, không các thứ tưởng là Tỳ-kheo Sa-di-đà. Thườnggìn giữ tâm, ý không lìa bỏ là Tỳ-kheo được Ba-ca. HànhDiệm thạnh (Lửa hừng) tam-muội, trọn không lười mỏi làTỳ-kheo Ðàm-di. Ngôn ngữ thô ác, không nể bậc tôn quý làTỳ-kheo Lợi-đà-bà-giá. Nhập Kim Cang tam-muội cũng là Tỳ-kheoLợi-đà-bà-giá. Nhập Kim Cang tam-muội không thể bị pháphoại là Tỳ-kheo Vô Úy. Nói năng dứt khoát, không ôm lòngkhiếp nhược là Tỳ-kheo Tu-nê-đa. Hằng ưa tĩnh lặng, ýkhông xử loạn là Tỳ-kheo Ðà-ma. Nghĩa không ai hơn được,trọn chẳng ai có thể nhiếp phục là Tỳ-kheo Tu-la-đà.

Phạm-đạt,Tu-thâm-ma,
Sa-di,Dược, Ðàm-di,
Tỳ-lợi-đà,Vô-úy,
Tu-nê-đa,Tu-la.

*

10.Tỳ-kheo bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Hiểu rõtinh tú, biết trước sự lành dữ là Tỳ-kheo Na-già-ba-la.Hằng vui tam-muội, lấy Thiền duyệt làm thức ăn là Tỳ-kheoBa-tư-trá. Thường lấy vui làm thức ăn là Tỳ-kheo Tư-dạ-xà.Hằng hành nhẫn nhục, không khởi tâm chống đối là Tỳ-kheoMãn Nguyện Thịnh Minh. Tu tập Nhật quang tam-muội là Tỳ-kheoDi-hề. Rõ phép toán thuật, không có sai lầm là Tỳ-kheo Ni-câu-lưu.Trí phân biệt các thứ, hằng không quên mất là Tỳ-kheo LộcÐầu. Ðược Lôi điện tam-muội, chẳng ôm lòng sợ hãi làTỳ-kheo Ðịa. Quán rõ nguồn gốc của thân là Tỳ-kheo Ðầu-na.Thủ chứng cuối cùng được Lậu tận thông là Tỳ-kheo Tu-bạt.

Na-già,Trá, Xá-na,
Di-hề,Ni-câu-lưu,
Lộc-đầu,Ðịa, Ðầu-na,
Tu-bạtở sau cùng.

Mộttrăm vị Hiền thánh này, thảy nên nói rộng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,090,526