Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

03. Phẩm Quảng diễn

02/05/201111:10(Xem: 11309)
03. Phẩm Quảng diễn

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

III.Phẩm Quảng diễn

1.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hànhvà truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thànhtựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được hưởngvị cam lồ, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông,trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đếnNiết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm Phật.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Phật sẽ có danh dự, thành tựu quảbáo lớn, các điều lành đầy đủ, được hưởng vị camlồ, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông, trừcác loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch đức Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn vì cácTỳ-kheo dạy diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo nghe Như Lai rồi,sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời rồi. Ðức Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già buộc niệmở trước, không có một ý tưởng nào khác, một lòng niệmPhật, quán hình tướng Như Lai chưa từng rời mắt, đã chẳngrời mắt, liền niệm công đức của Như Lai.

Thểcủa Như Lai bằng kim cương, đầy đủ mười lực, bốn vôsở úy, giữa chúng dũng kiện. Dung mạo Như Lai đoan chínhvô song, nhìn không chán mắt. Giới đức thành tựu giốngnhư kim cương không thể phá hủy, thanh tịnh không tỳ vếtcũng lưu ly. Tam muội của Như Lai chưa hề sút giảm, dừnglặng vĩnh viễn không có niệm khác; các tình cảm kiêu mạn,quật cường, các tâm ý dục, tưởng sân, ngu hoặc, do dự,buộc kết đều trừ sạch cả.

Huệcủa thân Như Lai, trí không bờ mé, không bị chướng ngại.Thân của Như Lai do giải thoát thành tựu, không còn sanh lạiđể phải nói rằng: 'Ta sẽ đọa vào sanh tử nữa'. ThânNhư Lai là độ tri kiến thành tựu, biết căn tánh ngườikhác nên độ hay không nên độ, biết họ chết đây sanh kia,qua lại xoay vần bên bờ sanh tử, người có giải thoát, ngườikhông giải thoát đều biết hết cả.

Ðólà tu hành niệm Phật, sẽ có danh dự, thành tựu quả báolớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnđược chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạntưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thếnên, các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chẳng lìa niệm Phậtthì sẽ được các công đức lành này. Như vậy, các Tỳ-kheo,hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

2.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hànhvà truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thànhtựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được hưởngvị cam lồ, đến được chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừcác loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn.Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm Pháp.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Pháp sẽ có danh dự, thành tựu quả báolớn, các điều lành đầy đủ, hưởng được vị cam lồ,đến được chỗ vô vi, thành tựu thần thông, trừ các loạntưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai dạy. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo nghe lời Như Laixong sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Lắngnghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các Thầy phân biệtrộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, đức Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già buộc niệmtrước mặt, không có niệm khác, chuyên cần niệm Pháp, trừcác dục ái, không có trần lao, tâm khát ái không còn nổilên nữa.

PhàmChính pháp, nghĩa là đối với dục cho đến vô dục, đềulìa bệnh của các ràng buộc, các che đậy. Pháp này ví nhưmùi các thứ hương, không có dấu vết của niệm loạn tưởng.

Ðólà Tỳ-kheo tu hành niệm Pháp sẽ có danh dự, thành tựu quảbáo lớn, các điều lành đầy đủ, được nếm vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạntưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thếnên, các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chẳng lìa niệm Phápsẽ được các công đức lành này. Như vậy, này các Tỳ-kheo,hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

3.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành,truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào làmột pháp? Nghĩa là niệm Tăng.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Tăng sẽ có danh dự, thành tựu quả báolớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnchỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo nghe lời Như Lainói rồi sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già cột niệmtrước mặt, không có tưởng khác, chuyên cần niệm Tăng (chúng):Thánh chúng của Như Lai nghiệp lành thành tựu, chất trựcthuận nghĩa, không có nghiệp tà, trên dưới hòa mục, pháppháp thành tựu, tam muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giảithoát thành tựu, độ tri kiến thành tựu. Thánh chúng là bốnđôi, tám bậc. Ðó là thánh chúng của Như Lai, phải nên cungkính, thừa sự, lễ thuận. Vì sao thế? Vì họ là ruộng phướccủa đời. Ở trong chúng này đều đồng là pháp khí. Cũngvì tự độ mà độ người khác đến đạo Tam thừa. Nghiệpnhư thế gọi là Thánh chúng. Thế nên, các Tỳ-kheo, nếu cóngười niệm Tăng, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn,các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đến chỗ vôvi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt đượcquả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, các Tỳ-kheo, thườngnên tư duy, chẳng lìa niệm Tăng, liền sẽ được các côngđức lành này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

4.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành,truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào làmột pháp? Nghĩa là niệm Giới.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Giới sẽ có danh dự, thành tựu quảbáo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnchỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo được nghe lờiNhư Lai nói rồi sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già cột niệmtrước mặt, không có niệm khác, chuyên cần niệm Giới. Giớinghĩa là dừng các ác. Giới có thể thành đạo, khiến ngườihoan hỉ. Giới quấn quanh thân, làm hiện các vẻ đẹp.

Phàmcấm giới giống như bình cát tường tùy chỗ mong cầu màthành tựu. Các đạo phẩm đều do giới mà thành tựu. Nhưthế, này các Tỳ-kheo, người hành cấm giới thành tựu quảbáo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnchỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, các Tỳ-kheo,thường nên tư duy, chớ rời niệm Giới, sẽ được các côngđức lành này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

5.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành,truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào làmột pháp? Nghĩa là niệm Thí.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Thí sẽ có danh dự, thành tựu quả báolớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnchỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo được nghe lờiNhư Lai rồi sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già cột niệmtrước mặt, không có niệm khác, chuyên cần niệm Thí: 'Tôinay bố thí, nơi vật bố thí trọn không có tâm hối tiếc,không nghĩ sẽ được đền đáp, không thích được lợi.Nếu người chửi tôi, tôi trọn không trả thù. Dù ngườihại tôi, dùng tay đấm, thêm dao gậy đập, ngói gạch némvào mình, tôi sẽ khởi lòng từ, không nổi sân giận. Ý bốthí của tôi không đoạn dứt'. Thế nên, Tỳ-kheo, gọi làđại Thí, sẽ thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầyđủ, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông,trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đếnNiết-bàn. Thế nên, các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chẳnglìa niệm Thí, sẽ được các công đức lành này. Như vậy,này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

6.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành,truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào làmột pháp? Nghĩa là niệm Thiên.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Thiên, sẽ có danh dự, thành tựu quảbáo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnchỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo được nghe lờiNhư Lai rồi sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng nghĩa này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già cột niệmtrước mặt, không có tưởng khác, chuyên cần niệm Thiên.Thân, miệng, ý trong sạch không tạo hạnh nhơ, hành giớithành tựu thân; thân phóng ánh sáng chiếu khắp mọi nơi,thành thân, trời kia, quả lành thành thân trời kia. Các hạnhđầy đủ liền thành thân trời. Như thế, này các Tỳ-kheo,gọi là niệm Thiên, sẽ được danh dự, sẽ thành tựu quảbáo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnchỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này cácTỳ-kheo, thường nên tư duy, chẳng lìa niệm Thiên, sẽ đượccác công đức lành này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy họcđiều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

7.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành,truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào làmột pháp? Nghĩa là niệm Dừng nghỉ.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Dừng nghỉ sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo được nghe lờiNhư Lai rồi, sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già cột niệmtrước mặt, không có tưởng khác, chuyên cần niệm Dừngnghỉ. Dừng nghỉ nghĩa là dứt tâm ý tưởng, chí tánh rõràng, cũng không tháo động, hằng chuyên một lòng, ý thíchnhàn cư. Thường tìm phương tiện nhập tam-muội, thườngnhớ không ham hơn thua, dành địa vị trên trước. Như thế,này các Tỳ-kheo, gọi là niệm Dừng nghỉ, sẽ được danhdự, sẽ thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ,được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừcác loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn.Thế nên, này các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, không lìa niệmDừng nghỉ, sẽ được các công đức lành này. Như vậy,này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! Bấy giờ các Tỳ-kheo,nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

8.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành,truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào làmột pháp? Nghĩa là niệm Hơi thở ra vào.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Hơi thở ra vào sẽ có danh dự, thànhtựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vịcam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạntưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo được nghe lờiThế Tôn rồi, sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già cột niệmtrước mặt, không có tưởng khác, chuyên nhất niệm Hơi thởra vào. Hơi thở ra vào nghĩa là nếu lúc hơi thở dài, cũngnên quán biết 'tôi đang thở dài'; nếu lại hơi thở ngắn,cũng nên quán biết 'tôi đang thở ngắn'; nếu hơi thở cựclạnh, cũng nên quán biết, 'Tôi đang thở lạnh'; nếu hơithở lại nóng, cũng nên quán biết, 'Tôi đang thở nóng'. Quánkhắp thân thể từ đầu đến chân, đều nên quán biết.Nếu hơi thở lại có dài ngắn, cũng nên quán hơi thở códài có ngắn. Dụng tâm giữ thân, biết hơi thở dài ngắngì cũng đều biết cả, hơi thở ra vào phân biệt rõ ràng,nếu tâm giữ thân, biết hơi thở dài ngắn cũng lại biếthết. Ðếm hơi thở dài ngắn phân biệt hiểu rõ. Như thế,này các Tỳ-kheo, gọi là niệm Hơi thở ra vào, sẽ đượcdanh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ,được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừcác loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn.Thế nên, này các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chẳng lìa niệmHơi thở ra vào, sẽ được các công đức lành này. Như thế,này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

9.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành,truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các vọng tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào làmột pháp? Nghĩa là niệm Thân.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Thân sẽ có danh dự, thành tựu quả báolớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnchỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo được nghe Phậtrồi, sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già buộc niệmtrước mặt, không có tưởng khác, chuyên nhất cần niệmThân. Niệm Thân nghĩa là: tóc, lông, móng, răng, da, thịt,gân, xương, mật, gan, phổi, tim, tỳ, thận, ruột non, ruộtgià, bạch mô, bàng quang, phẩn tiểu, lá lách, thương đãng,dịch vị, nước mắt, đờm dãi, mỡ máu, mỡ lá, nước miếng,đầu lâu, não. Cái nào là thân? Là đất chăng? Là nướcchăng? Là lửa chăng? Là gió chăng? Là do cha mẹ tạo ra chăng?Từ chỗ nào đến? Do ai làm ra? Mắt, tai, mũi, miệng, thân,tâm, nơi đây chết rồi sẽ sanh chỗ nào? Như thế, này cácTỳ-kheo, gọi là niệm Thân, sẽ được danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, cácTỳ-kheo, thường nên tư duy chẳng lìa niệm Thân, sẽ đượccác công đức lành này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy họcđiều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

10.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành,truyền bá rộng rãi một pháp rồi sẽ có danh dự, thành tựuquả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ,đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng,đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào làmột pháp? Nghĩa là niệm Chết.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Thếnào là tu hành niệm Chết sẽ có danh dự, thành tựu quảbáo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đếnchỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?

Bấygiờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

- Cănbản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn, vì cácTỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo được nghe NhưLai nói xong, sẽ thọ trì.

Bấygiờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãylắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Thầy phânbiệt rộng điều này.

CácTỳ-kheo đáp:

- Xinvâng, Thế Tôn.

CácTỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng:

- Nếucó Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già buộc niệmtrước mặt, không có tưởng khác, chuyên cần niệm Chết.

NiệmChết nghĩa là chết chỗ này, sanh chỗ khác, qua lại các đường,mạng chết chẳng dừng. Các căn tan hoại, như cây hư mục,mạng căn cắt đứt, tông tộc phân ly, không hình không tiếngcũng không tướng mạo. Như thế, này các Tỳ-kheo, gọi làniệm Chết, sẽ được danh dự, thành tựu quả báo lớn,các điều lành đầy đủ, được vị cam lồ, đến chỗ vôvi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt đượcquả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, các Tỳ-kheo, thườngnên tư duy chẳng lìa niệm Chết, sẽ được các công đứclành này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

Phật,Pháp và Thánh chúng,
Chođến trọn niệm Chết,
Tuycùng trên đồng tên,
Mànghĩa mỗi thứ khác.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,727,193