Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

05. Phẩm Tỳ-kheo-ni

02/05/201111:10(Xem: 12267)
05. Phẩm Tỳ-kheo-ni

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

V.Phẩm Tỳ-kheo-ni

1.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Xuấtgia học đạo lâu, được Quốc vương cung kính là Tỳ-kheo-nèại Ái Ðạo Kiều-đàm-di. Trí huệ thông minh là Tỳ-kheo-niThức-ma. Thần túc bậc nhất, cảm dến chư thần là Tỳ-kheo-niƯu-bát Hoa Sắc (Liên Hoa Sắc). Hành pháp đầu đà có mườimột trở ngại là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá-cù-đàm-di. Thiên nhãnđệ nhất chiếu soi không ngại là Tỳ-kheo-ni Xà-câu-lê. Tọathiền nhập định ý không phân tán là Tỳ-kheo-ni Xà-ma. Phânbiệt nghĩa thú, quảng diễn đạo giáo là Tỳ-kheo-ni Ba-đầu-lan-đồ-na.Phụng trì Luật giáo không có vi phạm Tỳ-kheo-ni Ba-la-giá-na.Ðượctín giải thoát chẳng lui sụt trở lại, là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên.Ðược bốn biện tài, chẳng ôm lòng khiếp nhược là Tỳ-kheo-niTối Thắng.

Ðạiái và Thức Ma,
Ưu-bát,Cơ-đàm-di,
Câu-lợi,Xà, Lan-đồ,
Na-la,Ca-chiên, Thắng.

*

2.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Tự biếtviệc vô số kiếp đời trướclà Tỳ-kheo-ni Bà-đà-ca-tỳ-ly.Nhan sắc đoan chánh được người kính yêu là Tỳ-kheo-ni Hê-ma-xà.Hàng phục ngoại đạo, lập cho chánh giáo là Tỳ-kheo-ni Thâu-na.Phân biệt nghĩa thú, giảng rộng từng phần, từng bộ làTỳ-kheo-ni Ðàm-ma-đề-na. Thân mặc áo thô không lấy làmxấu hổ là Tỳ-kheo-ni Ưu-đa-la. Các căn tịch tĩnh, hằnggiữ nhất tâm là Tỳ-kheo-ni Quang Minh. Y phục tề chỉnh, thườngnhư pháp dạy dỗ là Tỳ-kheo-ni Thiền Ðầu. Hay luận đủthứ, không bị nghi trệ là Tỳ-kheo-ni Ðàn-đa. Kham nhậm tạokệ tán thán đức Như Lai là Tỳ-kheo-ni Thiên Dữ. Nghe nhiềubiết rộng, dùng ân huệ tiếp người dưới là Tỳ-kheo-niCù-ty.

Bạt-đà,Ðồ, Thâu-na,
Ðàm-ma-na,Ưu-đa,
QuangMinh, Thiền, Ðàn-đa,
ThiênDữ và Cù ty.

*

3.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Hằngở chỗ nhàn tĩnh, không ở trong nhân gian là Tỳ-kheo-ni VôÚy. Khổ hình khất thực, không chọn sang hèn là Tỳ-kheo-niTỳ-xá-khư. Ở một chỗ, ngồi một nơi trọn không dời đổilà Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la. Ði khắp cầu xin, rộng độnhân dân là Tỳ-kheo-ni Ma-nộ-ha-lợi. Chóng thành tựu đạoquả, khoảng giữa không bị ngăn trệ là Tỳ-kheo-ni Ðà-ma.Cầm giữ ba y trọn không rời bỏ là Tỳ-kheo-ni Tu-đà-ma.Hằng ngồi dưới gốc cây, ý không cải đổi là Tỳ-kheo-niHiếo-tu-na. Hằng ở ngoài trời, không nghĩ đến mái che làTỳ-kheo-ni Xà-đà. Ưa ở chỗ hoang vắng, không ở nhân gianlà Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-la. Ngồi hoài trên đệm cỏ, không mặcđồ phục sức là Tỳ-kheo-ni Ly-na. Mặc y năm mảnh để giữphần khí (phần vệ) là Tỳ-kheo-ni A-nô-ba-ma.

VôÚy, Ða-tỳ-xá,
Bà-đà,A-nô-ba,
Ðàn,Tu-đàn, Xà-đa,
Ưu-ca,Ly, A-nô.

*

4.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Ưa ởbãi tha ma là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma. Ði nhiều vì thương xót,nhớ nghĩ chúng sinh là Tỳ-kheo-ni Thanh Minh. Khóc thương chúngsanh không đến được đạo là Tỳ-kheo-ni Tố-ma. Vui đượcđạo và mong phổ cập đến tất cả là Tỳ-kheo-ni Ma-đà-lợi.Giữ gìn các hạnh, ý không xa lìa là Tỳ-kheo-ni Ca-la-già.Thủ không, chấp hư, biết rằng không có là Tỳ-kheo-ni Ðề-bà-tu.Tâm vui Vô tưởng, trừ bỏ các chấp trước là Tỳ-kheo-niNhật Quang. Tu tập Vô nguyện, tâm hằng cứu giúp rộng rãilà Tỳ-kheo-ni Mạt-na-bà. Các pháp không nghi, độ người khônggiới hạn là Tỳ-kheo-ni Tỳ-ma-đạt. Hay thuyết rộng nghĩa,phân biệt những pháp sâu xa là Tỳ-kheo-ni Phổ Chiếu.

Ưu-ca,Minh, Tố-ma,
Ma-đà,Ca, Ðề-bà,
NhậtQuang, Ma-na-bà,
Tỳ-ba-đạt,Phổ Chiếu.

*

5.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Tâm ômnhẫn nhục như đức bao dung là Tỳ-kheo-ni Ðàm-ma-đề. Haygiáo hóa người khiến lập hội thí (đàn hội) là Tỳ-kheo-niTu-dạ-ma. Xếp đặt giường tòa đầy đủ cũng là Tỳ-kheo-niTu-dạ-ma. Tâm đã dứt hẳn, không dấy loạn tưởng là Tỳ-kheo-niNhân-đà-xà. Quán rõ các pháp mà không nhàm chán là Tỳ-kheo-niLong. Ý cứng rắn mạnh mẽ, không bị nhiễm trước là Tỳ-kheo-niCâu-na-la. Nhập thủy tam muội, thấm nhuần khắp tất cảlà Tỳ-kheo-ni Bà-tu. Nhập Diệm quang tam-muội chiếu soi mọiloài là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề. Quán nhơ nhớp bất tịnh, phânbiệt duyên khởi là Tỳ-kheo-ni Giá-ba-la. Nuôi dưỡng mọingười, cung cấp chỗ thiếu thốn là Tỳ-kheo-ni Thủ-ca. Tỳ-kheo-nibậc nhất cuối cùng trong hàng Thanh Văn của Ta là Tỳ-kheo-niBạt-đà-quân-đà-la nước Câu-di.

Ðàm-ma,Tu-dạ-ma,
Nhân-đề,Long, Câu-na,
Bà-tu,Hàng, Giá-ba,
Thủ-ca,Bạt-đà-la.

Nămmươi Tỳ-kheo-ni này, nên nói rộng như trên.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,090,526