Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

05. Phẩm Tỳ-kheo-ni

02/05/201111:10(Xem: 9666)
05. Phẩm Tỳ-kheo-ni

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

V.Phẩm Tỳ-kheo-ni

1.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Xuấtgia học đạo lâu, được Quốc vương cung kính là Tỳ-kheo-nèại Ái Ðạo Kiều-đàm-di. Trí huệ thông minh là Tỳ-kheo-niThức-ma. Thần túc bậc nhất, cảm dến chư thần là Tỳ-kheo-niƯu-bát Hoa Sắc (Liên Hoa Sắc). Hành pháp đầu đà có mườimột trở ngại là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá-cù-đàm-di. Thiên nhãnđệ nhất chiếu soi không ngại là Tỳ-kheo-ni Xà-câu-lê. Tọathiền nhập định ý không phân tán là Tỳ-kheo-ni Xà-ma. Phânbiệt nghĩa thú, quảng diễn đạo giáo là Tỳ-kheo-ni Ba-đầu-lan-đồ-na.Phụng trì Luật giáo không có vi phạm Tỳ-kheo-ni Ba-la-giá-na.Ðượctín giải thoát chẳng lui sụt trở lại, là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên.Ðược bốn biện tài, chẳng ôm lòng khiếp nhược là Tỳ-kheo-niTối Thắng.

Ðạiái và Thức Ma,
Ưu-bát,Cơ-đàm-di,
Câu-lợi,Xà, Lan-đồ,
Na-la,Ca-chiên, Thắng.

*

2.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Tự biếtviệc vô số kiếp đời trướclà Tỳ-kheo-ni Bà-đà-ca-tỳ-ly.Nhan sắc đoan chánh được người kính yêu là Tỳ-kheo-ni Hê-ma-xà.Hàng phục ngoại đạo, lập cho chánh giáo là Tỳ-kheo-ni Thâu-na.Phân biệt nghĩa thú, giảng rộng từng phần, từng bộ làTỳ-kheo-ni Ðàm-ma-đề-na. Thân mặc áo thô không lấy làmxấu hổ là Tỳ-kheo-ni Ưu-đa-la. Các căn tịch tĩnh, hằnggiữ nhất tâm là Tỳ-kheo-ni Quang Minh. Y phục tề chỉnh, thườngnhư pháp dạy dỗ là Tỳ-kheo-ni Thiền Ðầu. Hay luận đủthứ, không bị nghi trệ là Tỳ-kheo-ni Ðàn-đa. Kham nhậm tạokệ tán thán đức Như Lai là Tỳ-kheo-ni Thiên Dữ. Nghe nhiềubiết rộng, dùng ân huệ tiếp người dưới là Tỳ-kheo-niCù-ty.

Bạt-đà,Ðồ, Thâu-na,
Ðàm-ma-na,Ưu-đa,
QuangMinh, Thiền, Ðàn-đa,
ThiênDữ và Cù ty.

*

3.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Hằngở chỗ nhàn tĩnh, không ở trong nhân gian là Tỳ-kheo-ni VôÚy. Khổ hình khất thực, không chọn sang hèn là Tỳ-kheo-niTỳ-xá-khư. Ở một chỗ, ngồi một nơi trọn không dời đổilà Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la. Ði khắp cầu xin, rộng độnhân dân là Tỳ-kheo-ni Ma-nộ-ha-lợi. Chóng thành tựu đạoquả, khoảng giữa không bị ngăn trệ là Tỳ-kheo-ni Ðà-ma.Cầm giữ ba y trọn không rời bỏ là Tỳ-kheo-ni Tu-đà-ma.Hằng ngồi dưới gốc cây, ý không cải đổi là Tỳ-kheo-niHiếo-tu-na. Hằng ở ngoài trời, không nghĩ đến mái che làTỳ-kheo-ni Xà-đà. Ưa ở chỗ hoang vắng, không ở nhân gianlà Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-la. Ngồi hoài trên đệm cỏ, không mặcđồ phục sức là Tỳ-kheo-ni Ly-na. Mặc y năm mảnh để giữphần khí (phần vệ) là Tỳ-kheo-ni A-nô-ba-ma.

VôÚy, Ða-tỳ-xá,
Bà-đà,A-nô-ba,
Ðàn,Tu-đàn, Xà-đa,
Ưu-ca,Ly, A-nô.

*

4.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Ưa ởbãi tha ma là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma. Ði nhiều vì thương xót,nhớ nghĩ chúng sinh là Tỳ-kheo-ni Thanh Minh. Khóc thương chúngsanh không đến được đạo là Tỳ-kheo-ni Tố-ma. Vui đượcđạo và mong phổ cập đến tất cả là Tỳ-kheo-ni Ma-đà-lợi.Giữ gìn các hạnh, ý không xa lìa là Tỳ-kheo-ni Ca-la-già.Thủ không, chấp hư, biết rằng không có là Tỳ-kheo-ni Ðề-bà-tu.Tâm vui Vô tưởng, trừ bỏ các chấp trước là Tỳ-kheo-niNhật Quang. Tu tập Vô nguyện, tâm hằng cứu giúp rộng rãilà Tỳ-kheo-ni Mạt-na-bà. Các pháp không nghi, độ người khônggiới hạn là Tỳ-kheo-ni Tỳ-ma-đạt. Hay thuyết rộng nghĩa,phân biệt những pháp sâu xa là Tỳ-kheo-ni Phổ Chiếu.

Ưu-ca,Minh, Tố-ma,
Ma-đà,Ca, Ðề-bà,
NhậtQuang, Ma-na-bà,
Tỳ-ba-đạt,Phổ Chiếu.

*

5.Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Tâm ômnhẫn nhục như đức bao dung là Tỳ-kheo-ni Ðàm-ma-đề. Haygiáo hóa người khiến lập hội thí (đàn hội) là Tỳ-kheo-niTu-dạ-ma. Xếp đặt giường tòa đầy đủ cũng là Tỳ-kheo-niTu-dạ-ma. Tâm đã dứt hẳn, không dấy loạn tưởng là Tỳ-kheo-niNhân-đà-xà. Quán rõ các pháp mà không nhàm chán là Tỳ-kheo-niLong. Ý cứng rắn mạnh mẽ, không bị nhiễm trước là Tỳ-kheo-niCâu-na-la. Nhập thủy tam muội, thấm nhuần khắp tất cảlà Tỳ-kheo-ni Bà-tu. Nhập Diệm quang tam-muội chiếu soi mọiloài là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề. Quán nhơ nhớp bất tịnh, phânbiệt duyên khởi là Tỳ-kheo-ni Giá-ba-la. Nuôi dưỡng mọingười, cung cấp chỗ thiếu thốn là Tỳ-kheo-ni Thủ-ca. Tỳ-kheo-nibậc nhất cuối cùng trong hàng Thanh Văn của Ta là Tỳ-kheo-niBạt-đà-quân-đà-la nước Câu-di.

Ðàm-ma,Tu-dạ-ma,
Nhân-đề,Long, Câu-na,
Bà-tu,Hàng, Giá-ba,
Thủ-ca,Bạt-đà-la.

Nămmươi Tỳ-kheo-ni này, nên nói rộng như trên.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn