Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

14. Phẩm Ngũ giới

02/05/201111:10(Xem: 11904)
14. Phẩm Ngũ giới

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

XIV.Phẩm Ngũ giới

1.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Nàycác Tỳ-kheo! Nếu có người ý thích sát sanh liền đọa địangục, ngạ quỷ, súc sanh; nếu sanh trong loài Người thọ mạngrất ngắn. Vì sao thế? Vì đoạn dứt mạng kẻ khác vậy.Thế nên, hãy học chớ sát sanh. Như thế, các Tỳ-kheo, hãyhọc điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

2.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hànhrồi, đã thực hành nhiều rồi được hưởng phước, trongloài Người, hưởng phước trên Trời, được chứng Niết-bànnhư là chẳng sát sanh.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó người chẳng hành sát sanh, cũng không nghĩ giết, thọmạng rất dài. Vì sao thế? Vì họ không nhiễu loạn vậy.Thế nên, này các Tỳ-kheo, nên học chẳng sát sanh. Như vậy,các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

3.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã được thựchành, thực hành nhiều rồi lại thành hạnh địa ngục, hạnhngạ quỷ, hạnh súc sanh, nếu sanh trong loài Người rất lànghèo túng, áo không đủ che thân, cơm chẳng đầy miệng nhưlà việc ăn trộm.

Nàycác Tỳ-kheo! Nếu có người ý thích trộm cắp lấy tài vậtcủa người khác, liền đọa trong ngạ quỷ, súc sanh; nếusanh trong loài Người rất là nghèo túng. Vì sao thế? Vì đoạndứt nghiệp sống của người khác. Thế nên này các Tỳ-kheo,hãy học đừng lấy của chẳng cho. Như vậy, các Tỳ-kheo,hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

4.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã được thựchành, thực hành nhiều rồi hưởng phước trong loài Người,hưởng phước trên Trời, được chứng Niết-bàn, như làbố thí rộng rãi.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó người rộng hành bố thí, ở đời hiện tại được sắcđẹp được sức lực, được đầy đủ, trên Trời, trongloài Người hưởng phước vô lượng. Thế nên, các Tỳ-kheo,nên hành bố thí, chớ có tâm keo kiệt. Như thế, này cácTỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

5.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hànhrồi, đã thực hành nhiều rồi thành hạnh địa ngục, ngạquỷ, súc sanh; nếu sanh trong loài Người ở nhà gian dâm khôngcó tịnh hạnh, bị người chê bai, thường bị phỉ báng.Thế nào là một pháp? Ðó là tà dâm.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó người dâm dật vô độ, thích xâm phạm vợ người, liềnđọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu sanh trong loàiNgười, khuê môn dâm loạn. Thế nên các Tỳ-kheo thường nênchính ý, chớ khởi nghĩ dâm, cẩn thận chớ dâm người khác.Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

6.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hành,thực hành nhiều rồi, hưởng phước trong loài Người, hưởngphước trên Trời, chứng được Niết-bàn, như là không tàdâm, thân thể thơm sạch cũng không có ý tưởng tà vạy.

Phậtbảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó người tinh khiết không dâm liền hưởng phước trong loàiNgười, trên Trời. Thế nên các Tỳ-kheo, chớ hành tà dâmlàm hưng khởi ý dâm. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy họcđiều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

7.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hành,thực hành nhiều rồi thành hạnh địa ngục, hạnh ngạ quỷ,hạnh súc sanh, nếu sanh trong loài Người thì hơi miệng hôithối, làm người chán ghét, như là vọng ngữ. Này các Tỳ-kheo,nếu có người nói dối, nói thêu dệt, cãi lẫy thị phi,liền đọa trong súc sanh, ngạ quỷ. Vì sao thế? Vì nói dốivậy. Thế nên hãy chí thành, không được vọng ngữ. Thếnên, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

8.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hành,thực hành nhiều rồi hưởng phước trong loài Người, hưởngphước trên Trời, chứng được Niết-bàn. Thế nào là mộtpháp? Ðó là không nói dối. Các Tỳ-kheo, người không vọngngữ hơi miệng thơm tho, tiếng tăm vang xa. Thế nên các Tỳ-kheo,nên hành không vọng ngữ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy họcđiều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

9.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã thực hành,thực hành nhiều rồi chịu tội súc sanh, ngạ quỷ, địangục. Nếu sanh trong loài Người thì cuồng, ngu si, hoặc, chẳngbiết chân, ngụy như là uống rượu. Này các Tỳ-kheo, nếucó người tâm thích uống rượu, chỗ sanh ra không có trítuệ, thường chịu ngu si. Như thế, này các Tỳ-kheo, cẩnthận chớ uống rượu. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy họcđiều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

10.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc.

Bấygiờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Ởtrong chúng này, Ta không thấy một pháp nào hơn pháp này: đãthực hành, thực hành nhiều rồi hưởng phước trong loàiNgười, hưởng phước trên Trời, chứng được Niết-bàn.Thế nào là một pháp? Ðó là không uống rượu. Này các Tỳ-kheo,nếu có người chẳng uống rượu, sanh ra liền thông minh khôngcó ngu dốt, biết rộng nhớ nhiều, ý không nhầm lẫn. Nhưthế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

KinhÐịa ngục thứ năm,
Ðâygọi hạnh bất thiện,
Cònnăm, Trời và Người,
Khiếnbiết số thứ tự.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,024,238