Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

08. Phẩm Atula

02/05/201111:10(Xem: 12295)
08. Phẩm Atula

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

VIII.Phẩm Atula

1.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Cóthân hình to lớn không ai hơn vua A-tu-la. Tỳ-kheo nên biết,thân hình A-tu-la, cao lớn tám vạn bốn ngàn do tuần, miệngrộng một ngàn do tuần. Tỳ-kheo nên biết, hoặc có lúc nàylà lúc vua A-tu-la muốn xâm phạm mặt trời, liền hóa thânlớn gấp đôi mười sáu vạn tám ngàn do tuần, đến trướcmặt trời, mặt trăng. Vua Nhật Nguyệt trông thấy, ai nấysợ hãi, ở chỗ mình không an ổn. Vì sao thế? Vì thân hìnhA-tu-la rất đáng sợ. Vua Nhật Nguyệt kia vì sợ hãi nên khôngphát ra ánh sáng nữa. Nhưng A-tu-la chẳng dám tới trước bắtmặt trời, mặt trăng. Vì cớ sao? Oai đức của Nhật Nguyệtcó thần lực rất lớn, thọ mạng rất dài, nhan sắc đoanchánh, hưởng vui sướng vô cùng. Muốn biết thọ mạng dàingắn, thì tuổi thọ của Nhật Nguyệt trụ một kiếp. Hơnnữa phước đức chúng sanh ở đây trợ giúp, khiến vua NhậtNguyệt không bị A-tu-la thấy để xúc não.

Bấygiờ A-tu-la ôm lòng buồn lo mà biến mất. Như vậy, này cácTỳ-kheo, tệ ma Ba-tuần luôn ở sau lưng các Thầy, tìm phươngtiện làm hư hỏng căn lành. Ba-tuần liền hóa ra những sắc,tiếng, mùi, vị, xúc chạm, và pháp cực kỳ huyền diệu lạlùng, muốn làm mê loạn ý các Tỳ-kheo. Ba-tuần nghĩ rằng:'Ta sẽ bắt được cơ hội thuận tiện về tai, mũi, miệng,thân, ý'. Bấy giờ, Tỳ-kheo tuy thấy pháp lực tình cực diệu,tâm vẫn không nhiễm trước. Bấy giờ tệ ma Ba-tuần ôm lòngbuồn lo rồi lui đi. Vì sao thế? Ðó là do oai lực của NhưLai, bậc A-la-hán. Vì cớ sao? Này các Tỳ-kheo, vì chẳng gầnsắc, tiếng, mùi, vị, xúc và pháp.

Bấygiờ Tỳ-kheo thường học điều này: Nhận sự tín cúng củangười thật là rất khó, nếu không thể tiêu hóa thì sẽrơi vào năm đường, không đến được đạo Vô thượng Chánhchân, cần nên chuyên ý, người chưa được hãy được, chưađắc hãy đắc, người chưa độ hãy độ, người chưa chứnghãy dạy dỗ khiến cho thành tựu quả chứng.

Thếnên, này các Tỳ-kheo, nếu chưa được tín thí thì chớ khởinghĩ tưởng, đã được tín thí thì tiêu hóa ngay, chớ khởinhiễm trước. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

2.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người xuất hiện ở đời, sẽ làm nhiều lợi íchcho người, đem an ổn đến cho chúng sanh, thương xót nhữngngười ngu tối, muốn khiến cho Trời, Người được phướcđức. Thế nào là một người? Nghĩa là đức Phật, Như Lai,bậc A-la-hán Tam-miệu-tam-bồ-đề. Ðó là một người xuấthiện ở đời, làm nhiều lợi ích cho người, đem an ổn đếncho chúng sanh, thương xót người ngu tối, muốn khiến cho Trời,Người được phước đức.

Thếnên, này các Tỳ-kheo, hãy thường khởi lòng cung kính đốivới Như Lai. Như vậy, các Tỳ-kheo, nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

3.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người xuất hiện ở đời, liền có một ngườinhập đạo trong thế gian và cũng sẽ có Nhị đế, Ba cửagiải thoát, chân pháp Tứ đế, Ngũ căn, Sáu tà kiến tiêudiệt. Thất giác ý của hiền thánh, Tám đạo phẩm, Chínnơi cư trú của chúng sanh, Mười lực của Như Lai, Mườimột từ tâm giải thoát liền xuất hiện ở đời. Thế nàolà một người? Nghĩa là đức Như Lai Chí Chân Ðẳng ChánhGiác. Ðó là một người xuất hiện ở đời, liền có mộtngười nhập đạo trong thế gian, cũng có Nhị đế, Ba cửagiải thoát, chân pháp Tứ đế, Ngũ căn, Sáu tà kiến tiêudiệt, Bảy giác chi (ý) của Hiền Thánh, Tám đạo phẩm, Chínnơi cư trú của chúng sanh, Mười lực của Như Lai, Mườimột từ tâm giải thoát liền xuất hiện ở đời. Thế nên,này các Tỳ-kheo, hãy thường khởi lòng cung kính đối vớiNhư Lai, cũng nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

4.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người xuất hiện ở đời, liền có ánh sáng trítuệ xuất hiện ở đời. Thế nào là một người? Nghĩa làđức Như Lai Chí Chân Ðẳng Chánh Giác. Ðó là một ngườixuất hiện ở đời, liền có ánh sáng trí tuệ xuất hiệnở đời. Thế nên, các Tỳ-kheo nên có lòng tin đối vớiPhật, chớ có nghiêng lệch. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy họcđiều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

5.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người xuất hiện ở đời, vô minh tăm tối liềntự tiêu diệt. Bấy giờ kẻ phàm ngu, vì bị cái thấy vôminh này trói buộc, những nẻo sanh tử chẳng biết như thật,xoa vần qua lại từ đời này đến đời sau, từ kiếp nàyđến kiếp khác, không cởi bỏ được. Nếu lúc đức NhưLai Chí Chân Ðẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời thì vô minhtăm tối liền tự tiêu diệt. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãynhớ thừa sự chư Phật. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điềunày!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

6.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người xuất hiện ở đời, liền có Ba mươi bảyphẩm xuất hiện ở đời. Thế nào là Ba mươi bảy phẩm?Nghĩa là Tứ ý chỉ, Tứ ý đoạn, Tứ thần túc, Ngũ căn,Ngũ lực, Thất giác ý, Bát chân hành liền xuất hiện ởđời. Thế nào là một người? Nghĩa là đức Như Lai ChíChân Ðẳng Chánh Giác. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy thườngnên thừa sự Phật, và nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

7.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người mất hẳn ở đời, phần đông nhân loại ômlòng buồn lo, Trời, Người đều mất bóng mát chở che. Thếnào là một người? Nghĩa là đức Như Lai Chí Chân ÐẳngChánh Giác. Ðó là một người nếu mất hẳn ở đời, phầnđông nhân loại ôm lòng buồn lo, Trời, Người đều mấtbóng mát che chở. Vì sao thế? Nếu đức Như Lai diệt độở đời, Ba mươi bảy phẩm cũng lại diệt hẳn. Thế nên,các Tỳ-kheo, hãy thường cung kính Phật. Như vậy, này cácTỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

8.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người xuất hiện ở đời, bấy giờ Trời và Ngườiđều được thấm nhuần ánh sáng, sẽ có lòng tin đối vớigiới, văn, thí, huệ. Ví như mùa thu, ánh trăng tròn đầykhông có bụi vẩn, chiếu khắp mọi nơi. Ðây cũng như thế.Nếu đức Như Lai Chí Chân Ðẳng Chánh Giác xuất hiện ởđời, Trời và Người sẽ được thấm nhuần ánh sáng, cólòng tin đối với giới, văn, thí, tuệ. Như mặt trăng trònđầy chiếu khắp tất cả. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãykhởi lòng cung kính đối với Như Lai. Như vậy, này các Tỳ-kheo,nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

9.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người xuất hiện ở đời. Bấy giờ Trời và Ngườisẽ đều đông đúc, chúng sanh ở ba đường ác liền tựgiảm đi. Ví như cõi nước lúc có Thánh vương cai trị, nhândân trong thành đó đông mạnh, nước láng giềng sẽ yếusức hơn. Ðây cũng như thế. Nếu như Như Lai xuất hiện ởđời, ba đường ác sẽ tự giảm bớt. Như thế, này cácTỳ-kheo, hãy tin tưởng Phật. Thế nên này các Tỳ-kheo, hãyhọc điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

10.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếucó một người xuất hiện ở đời không có ai bằng, chẳngthể bắt chước, đi một mình không bè bạn, không cùng aitrang lứa. Chư Thiên và loài Người không thể sánh kịp, tín,giới, văn, thí, tuệ cũng không có ai có thể sánh kịp. Thếnào là một người? Nghĩa là đức Như Lai Chí Chân ÐẳngChánh Giác. Ðó là một người xuất hiện ở đời, khôngcó ai bằng, chẳng thể bắt chước, đi một mình không bèbạn, không cùng ai trang lứa. Chư Thiên và loài Người khôngthể sánh kịp, tín, giới, văn, thí, tuệ đều đầy đủcả. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

Tu-la,ích, một đường,
Ánhsáng và tăm tối,
Ðạophẩm, mất hẳn, tin,
Ðôngđúc, không sánh bằng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,734,187