Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

07. Phẩm Thanh tín nữ (Ưu-bà-di)

02/05/201111:10(Xem: 9697)
07. Phẩm Thanh tín nữ (Ưu-bà-di)

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

VII.Phẩm Thanh tín nữ (Ưu-bà-di)

1.Ưu-bà-di bậc nhất trong đệ tử của Ta về: Ðược chứngđạo đầu tiên là Ưu-bà-di Nan-đà-nan-đà-bà-la. Trí tuệbậc nhất là Ưu-ba-di Cửu-thọ-đa-la. Hằng ưa tọa thiềnlà Ưu-bà-di Tu-tỳ-da-nữ. Huệ căn sáng rỡ là Ưu-bà-di Tỳ-phù.Có thể thuyết pháp là Ưu-bà-di Ương-kiệt-xà. Khéo diễnnghĩa kinh là Ưu-bà-di Bạt-đà-sa-la-tu-diệm-ma. Hàng phụcngoại đạo là Ưu-bà-di Bà-tu-đà. Âm thanh trong trẻo là Ưu-bà-diVô Ưu. Hay luận đủ loại là Ưu-bà-di Bà-la-đà. Dũng mãnhtinh tấn là Ưu-bà-di Tư-đầu.

Nan-đà-đà,Cửu-thọ,
Tu-tỳ,Ương-kiệt-xà,
Tu-diệmvà Vô Ưu,
Bà-la-đà,Tư-đầu.

*

2.Ưu-bà-di bậc nhất trong hàng đệ tử của Ta về: Cúng dườngNhư Lai là phu nhân Mạt-lợi. Thừa sự Chánh pháp là phu nhânTu-lại-bà. Cúng dường Thánh chúng là phu nhân Xả-di. Chiêmngưỡng bậc hiền đời quá khứ và tương lai là phu nhânLôi Ðiện. Hằng hành Từ tam muội là Ưu-bà-di Ma-ha Quang.Hằng thương xót lân mẫn là Ưu-bà-di Tỳ-đề. Tâm vui chẳngdứt là Ưu-bà-di Bạt-đề. Hành nghiệp thủ hộ là Ưu-bà-diNan-đà Mẫu. Ðược tín giải thoát là Ưu-bà-di Chiếu Diệu.

Mạt-lợi,Tu-lại-bà,
Xả-di,Nguyệt Quang, Lôi,
ÐạiQuang, Tỳ-đề, Ðà,
Nan-đàvà Chiếu Diệu.

*

3.Ưu-bà-di bậc nhất trong đệ tử của Ta về: Hằng hành nhẫnnhục là Ưu-bà-di Vô Ưu. Hành Không tam muội là Ưu-bà-di Tỳ-thù-tiên.Hành Vô tưởng tam-muội là Ưu-bà-di Na-đà. Hành Vô nguyệntam-muội là Ưu-bà-di Vô Cấu. Thích dạy dỗ người khác làƯu-bà-di phu nhân Thi-lợi. Khéo hay trì giới là Ưu-bà-di Ương-kiệt-ma.Hình mạo đoan chánh là Ưu-bà-di Lôi Diệm. Các căn tịch tĩnhlà Ưu-bà-di Tối Thắng. Nghe nhiều, biết rộng là Ưu-bà-diNi-la. Hay làm kệ tụng là Ưu-bà-di Tu-ma-ca-đề-tu-đạt-nữ.Không bị khiếp nhược cũng là Ưu-bà-di Tu-đạt-nữ. Ưu-bà-dithủ chứng cuối cùng trong hàng Thanh văn của Ta là Ưu-bà-diLam.

VôƯu, Tỳ-thù-tiên,
Ưu-na,Vô Cấu, Thi,
Ương-kiệt,Lôi Diệm, Thắng,
Nê,Tu, Lam-ma-nữ.

Bamươi Ưu-bà-di này nói rộng như trên.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn