Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

06. Phẩm Thanh tín sĩ (Ưu-bà-tắc)

02/05/201111:10(Xem: 13627)
06. Phẩm Thanh tín sĩ (Ưu-bà-tắc)

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

VI.Phẩm Thanh tín sĩ (Ưu-bà-tắc)

1.Trong đệ tử của Ta, người đầu tiên nghe pháp được màchứng Hiền thánh là Thương khách Tam Quả. Trí tuệ bậc nhấtlà Trưởng giả Chất-đa. Thần đức bậc nhất là Kiền-đề-a-lam.Hàng phục ngoại đạo là Trưởng giả Quật-đa. Hay thuyếtnhững pháp sâu xa là Trưởng giả Ưu-ba-quật. Hằng tọa thiềnsuy tư là Ha-xỉ-a-la-bà. Hàng phục ma cung là Trưởng giảDũng Kiện. Phước đức tràn đầy là Trưởng giả Ðồ-lợi.Ðại thí chủ là Trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Ðộc). Môntộc thành tựu là Trưởng giả Mẫn-dật.

TamQuả, Chất, Kiền-đề
Quật,Ba và La-bà
Dũng,Xà-lợi, Tu-đạt
Mẫn-dậttức là mười.

*

2.Ưu-bà-tắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Ta về: Thíchhỏi nghĩa thú là Bà-la-môn Sanh Lậu. Lợi căn thông minh làPhạm-ma-du. Chư Phật tin cậy sai khiến là Ngự-mã-ma-nạp.Biết thân vô ngã là Bà-la-môn Hỷ Văn Cầm. Nghị luận hơnngười là Bà-la-môn Tỳ-cừu. Hay làm kệ tụng là Trưởnggiả Ưu-ba-ly. Nói năng mau lẹ cũng là Trưởng giả Ưu-ba-ly.Thích cho báu tốt, không có lẫn tiếc là Trưởng giả Thù-đề.Kiến lập gốc lành là Ưu-ca-tỳ-xá-ly. Hay thuyết diệu pháplà Ưu-bà-tắc Tối Thượng Vô Úy. Thuyết giảng không sợhãi, khéo quan sát căn cơ của người là đại tướng lãnhcủa thành Tỳ-xá-ly tên Ðầu-ma.

SanhLậu - Phạm-ma-du,
Ngự-mãvà Văn Cầm,
Tỳ-cưu,Ưu-ba-ly,
Thù-đề,Ưu, Úy, Ma.

*

3.Ưu-bà-tắc bậc nhất trong đệ tử Ta về: Vui thích ban bốân huệ là Bình-sa Vương. Bố thí ít ỏi là vua Quang Minh.Kiến lập gốc lành là vua Ba-tư-nặc. Ðược niềm tin tốtlành không căn cứ, khởi lòng hoan hỉ là vua A-xà-thế. Chítâm hướng về Phật, ý không biến đổi là vua Ưu-điền.Thừa sự chánh pháp là vương tử Nguyệt Quang. Cung phụngThánh chúng, ý hằng bình đẳng là vương tử tạo Kỳ-hoàn.Thường ưa giúp người khác, không vì chính mình là vươngtử Sư Tử. Khéo cung phụng người không có tâm cao thấp làvương tử Vô Úy. Nhan mạo đoan chánh, thù thắng hơn ngườilà vương tử Kê-đầu.

Tỳ-saVương, Quang Minh,
Ba-tự-nặc,Xà-vương,
Nguyệt,Kỳ-hoàn, Ưu-điền,
SưTử, Úy, Kê-đầu.

*

4.Ưu-bà-tắc bậc nhất trong đệ tử của Ta về: Hằng hànhtâm từ là Trưởng giả Bất ni. Tâm hằng thương nhớ tấtcả mọi loài là họ Thích Ma-ha-nạp. Thường hành tâm hỷlà họ Thích Bạt-đà. Thường hành tâm xả, không làm mấthạnh lành là Ưu-bà-tắc Tỳ-xà-tiên. Kham nhậm hành nhẫnnhục là đại tướng Sư Tử. Hay luận mọi chuyện là Ưu-bà-tắcTỳ-xá-ngự. Im lặng như hiền thánh là Ưu-bà-tắc Nan-đề-bà-la.Siêng tu hạnh lành không ngừng nghỉ là Ưu-bà-tắc Ưu-đa-la.Các căn tịch tĩnh là Ưu-bà-tắc Thiên-ma. Ðệ tử chứngquả cuối cùng trong đệ tử của Ta là Câu-di Na-ma-da.

Bất-ni,Ma-ha-nạp,
Bạt-đà,Ưu-đa-la,
SưTử, Tỳ-xá-ly,
Ưu-đa,Thiên, Ma-la.

Bốnmươi Ưu-bà-tắc, đều nên nói rộng như trên.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000