Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

02. Phẩm Thập Niệm

02/05/201111:10(Xem: 13436)
02. Phẩm Thập Niệm

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

II.Phẩm Thập Niệm

1.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu được thần thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệmPhật. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thànhtựu thần thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tựđến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành mộtpháp, truyền bá rộng rãi một pháp. Như thế, này các Tỳ-kheo,nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

2.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tựđến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm Pháp.Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thành tựu thầnthông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn.Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyềnbá rộng rãi một pháp. Như thế, các Tỳ-kheo hãy học điềunày.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

3.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Tăng. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽthành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hànhmột pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Như thế, cácTỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

4.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Giới. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽthành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt đượcquả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo,hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Nhưthế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

5.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Thí. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Như thế,này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

6.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Thiên. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽthành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt đượcquả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Như thế, này các Tỳ-kheo,hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Nhưthế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

7.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Dừng nghỉ. Hãy khéo một pháp, hãy truyền bá rộngrãi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này cácTỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi mộtpháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

8.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựuthần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệmHơi thở ra vào. Hãy khéo tu hành, truyền bá rộng rãi, sẽthành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt đượcquả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo,hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Nhưthế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

9.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựuthần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệmThân không thường còn. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộngrãi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này cácTỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi mộtpháp. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

10.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựuthần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệmsự Chết. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Như thế,này các Tỳ-kheo, nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

NiệmPhật, Pháp, Thánh chúng,
NiệmGiới, Thí và Thiên,
NiệmDừng nghỉ, Hơi thở,
NiệmThân, Chết sau cùng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567