Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

02. Phẩm Thập Niệm

02/05/201111:10(Xem: 9650)
02. Phẩm Thập Niệm

KINH TĂNG NHẤTA HÀM
Việtdịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ - Hiệu đính: Hòa thượngThích Thiện Siêu
ViệnNghiên cứu Phật học Việt Nam - PL 2541 - TL 1997

TẬP 1

II.Phẩm Thập Niệm

1.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu được thần thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệmPhật. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thànhtựu thần thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tựđến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành mộtpháp, truyền bá rộng rãi một pháp. Như thế, này các Tỳ-kheo,nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

2.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tựđến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm Pháp.Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thành tựu thầnthông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn.Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyềnbá rộng rãi một pháp. Như thế, các Tỳ-kheo hãy học điềunày.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

3.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Tăng. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽthành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hànhmột pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Như thế, cácTỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

4.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Giới. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽthành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt đượcquả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo,hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Nhưthế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

5.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Thí. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Như thế,này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

6.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Thiên. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽthành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt đượcquả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Như thế, này các Tỳ-kheo,hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Nhưthế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

7.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa làniệm Dừng nghỉ. Hãy khéo một pháp, hãy truyền bá rộngrãi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này cácTỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi mộtpháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

8.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựuthần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệmHơi thở ra vào. Hãy khéo tu hành, truyền bá rộng rãi, sẽthành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt đượcquả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo,hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Nhưthế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

9.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựuthần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệmThân không thường còn. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộngrãi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạtđược quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này cácTỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi mộtpháp. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

*

10.Tôi nghe như vầy:

Mộtthời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Còộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Hãytu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựuthần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn,tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệmsự Chết. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thànhtựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quảSa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãytu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Như thế,này các Tỳ-kheo, nên học điều này.

Bấygiờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

NiệmPhật, Pháp, Thánh chúng,
NiệmGiới, Thí và Thiên,
NiệmDừng nghỉ, Hơi thở,
NiệmThân, Chết sau cùng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn