Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kar

09/05/201314:25(Xem: 1148)
Kar

Kar

Karma(S) NghiệpAction→ Kamma (P), lay (T) → Yết ma, Tác nghiệpLaw of cause and effect. Karma is always followed by its fruit, vipaka. Karma and vipaka are often referred to as the law of causality.1- Định nghiệp, nghiệp quả, quả báu. 2- Một trong Lục cú nghĩa. Nghiệp cú nghĩa, tác đế, dụng đế, chỉ sự vận động của thực thể. Có 5 thứ: Thủ, xả, khuất, thân, hành. 3. Chỉ cho các hành động liên quan đến giớI luật như thọ giớI, tụng giớI, kiết giới…

Karma Kagyu(S) Yết Ma Ca Nhĩ Cư phái, Bạch Giáo Hắc Mạo tôngTib.One of the eight schools of the Kagyu lineage of Tibetan Buddhism which is headed by His Holiness Karmapa.

Karma Pakshi(S) 1206-1283 C.E. The Second Karmapa who was known for his miraculous activities.

Karma-boundBị nghiệp ràng buộc Bound by one's own evil karma.

Karmadāna(S) Yết ma Kiết ma, Duy na, Thứ đệ, Kiết ma đà na, Duy Na Yết Ma, Tri sựVị tam sư, có nhiệm vụ thi tác nghi lễ, phép tắc. Cũng còn gọi là Duy na sư Kiết ma, là một trong am cương: Thượng tọa, Duy na, Điển tọa.

Karma-hetu(S) Nghiệp nhân.

Karma-magga(S) Nghiệp đạo.

Karma-majatilakṣaṇa(S) Nghiệp thức Sức tác động của vô minh làm cho tâm động.

Karma-nirmāna(S) Nghiệp hóa One of the Trini-nirmanani.Một trong Tam hóa.

Karma-niyama(S) Định luật tác nghiệp → Kamma-niyama (P) → See Paca-niyama.

Karmapa(T) Karmapa The title of seventeen successive incarnations of Dusum Khyenpa who has headed the Karma Kagyu school of Tibetan Buddhism.Hóa thân đời thứ 17 của Hòa thượng Dusum Khyenpa, Tổ sư phái Karma Kagyu, Mật tông Tây tạng.

Karmapa Rantchung Dorje(S) Kiết mã Ba Tự Sinh Kim cương.

Karma-padarthah(S) Nghiệp cú nghĩa Động tác của thực thể.

Karmaphala(S) Nghiệp quả → Kammaphala (P).

Karmaprabhava(S) Bất tùng nghiệp sinh.

Karmaśataka(S) Bách nghiệp kinh Name of a sutra.Tên một bộ kinh.

Karmasiddhi-prakarana(S) Đại thừa Thành nghiệp luận Nghệp Thành Tựu luận Name of a work of commentary.Tên một bộ luận kinh.

Karmaskandha(S) Nghiệp uẩn → Kamma-kkhandha (P).

Karma-sṭhāna(S) Nghiệp xứ → Kamma-tthana (P) → Nơi dừng trụ của nghiệp.

Karmavacana(S) Nghi tắc.

Karma-vajri(S) Nghiệp Ba la mật Bồ tát Yết Ma Ba la mật Bồ tátName of a Bodhisattva.Tên một vị Bồ tát.

Karmāvaraṇa(S) Nghiệp chướng.

Karma-varana(S) Nghiệp chướng.

Karma-vāsanā(S) Nghiệp chủng Chủng tử nghiệp.

Karma-vayu(S) Nghiệp phong Gió nghiệp, Gió.

Karmavipāka(S) Nghiệp báo → Kamma-vipāka (P).

KarmicThuộc về nghiệp Pertaining to karma; related to bodily and mental acts; often used in the sense of evil acts whichwill bring about painful retributions.

Karmic bondageSự ràng buộc của nghiệp The state of being bound by one's own acts.

Karmic defilementNghiệp chướng Defile-ments by evil acts.

Karmic energyNghiệp lực Psycho-physical energy created by one's karma.

Karmic evilEvil acts, often in the sense of those done in the past and bound to bring about their effect in thepresent and future lives.

Karmic forceNghiệp lực.

Karmic hindrancesNghiệp chướng Hin-drances to spiritual progress brought about by evil karma.

Karmic powerNghiệp lực Amida's Power originating in his vows and practice; it has produced and sustains his body of glory and the Pure Land everlastingly; also, this is the source of eternal activity of saving sentient beings.

Karmic retributionQuả báo Retribution for evil acts done in the past.

Karmic transgressionsTrả quả Wrong-doing which are bound to bring about their retribution.

Karmīndriya(S) Tác nghiệp căn → (S, P).

Karotapāni(S) Khí Thủ thiên Name of a deity.Tên một vị thiên.

Karumandāna(S) Kiết ma Xem Karmadana.

Karuṇā(S) Tâm biCompassion→ nying je (T) → Boundless kindness.Lòng thương xót của chư Phật, chư Bồ tát đối với sự khổ của chúng sanh và muốn giúp họ hết khổ. Trong Tứ vô lượng tâm. Gồm: từ (maitri), bi (karuna), hỉ (mudita), xả (upeksa).

Karuṇā Apramana Cittani(S) Bi vô lượng tâm.

Karuṇā-bhāvana(S) Đại bi.

Karuṇām-reditah(S) Bi Triền Nhuận Bồ tát Bi mẫn Bồ tát, Đại bi triền Bồ tátName of a Bodhisattva.Tên một vị Bồ tát.

Karuṇāpundarika(S) Bi Hoa Kinh Name of a sutra.Tên một bộ kinh. Một bộ kinh trong Phương Quảng bộ.

Karuṇā-Pundarika sūtra(S) Bi Hoa Kinh Name of a sutra.Tên một bộ kinh.

Karunika(P) Đại bi.

Karuṇika-hṛdaya-dhāraṇī(S) Đai bi tâm đà la ni Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà la ni, Đại bi chúCâu chú của ngài Quán thế âm truyền dạy, có Phật Thích ca chứng minh.

Kasa(K) Cà sa, Gia Sa, Ca la sa duệ, Hoại sắc, Bất chánh sắc y, Xích sắc y, Nhiễm Sắc Y, Nạp y, Giải thoát phục, Phúc điền y → Kāṣāya (S) → Brown piece of cloth worn around the neck or over the shoulders, symbolic of Buddhist vows and precepts.

Kasan Muin(J) Hoà Sơn Ngũ Âm Name of a monk. See Ho-shan Wu-yin.Tên một vị sư.

Kāṣāya(S) Cà sa The monk's robe.1- Vị lạt 2- áo cà sa.

Kashaku(J) Quải tích.

Kashmir(S) Lam Tân xứ

Kāśi(S) Ca di → Kāsi (P).

Kasina(P) Phát thú → Kṛstnā (S) → Biến xứTen Kasina exercises, part of 40 exercises to become a Bodhisattva.Thập phát thú, một trong Tứ thập vị tu chứng Bố tát đạo.

Kasmir(S) Kế Tân CashmirXứ Chasmir ngày nay gần Afghanistan.

Kasmira(S) Ca thấp di la, Yết Thấp Nhị La, Ca Thất Mật quốc, Ca Diếp Di La quốc, Kế Tân quốc.

Thành phố nước Kế Tân, vùng Tây Bắc Ấn độ, thời vua Ca Nị Sắc Ca (128 - 151), là nơi 500 A la hán và 500 Bồ tát kiết tập kinh điển vào thượng bán thế kỷ II sau công nguyên.

Kassaka sutta(P) Sutra on The Farmer Name of a sutra. (SN IV.19) Tên một bộ kinh.

Kassan Zen'e(J) Giáp Sơn Thiện Hội Name of a monk.Tên một vị sư.

Kassapa(P) Ca Diếp Phật → Kāśyapa (S) → ẩn sĩ Ca-diếp, Bà-la-môn Ca-diếpName of a Buddha or Tathāgata. Xem Kasyapa Tên một vị Phật hay Như Lai.

Kassapa-Mātanga(P) Ca Diếp Ma Đằng See Kāśyapa-Mātaṅga.

Kassapa-samyutta(P) Tương Ưng Ca DiếpKasspa-samyuttaName of a Buddha or Tathāgata. (chapter SN XVI) Tên một vị Phật hay Như Lai.

Kassapiya(P) Ca Diếp Tỳ bộ See Kāśyapīya.

Kāśyapa(S) Ca Diếp, Ca Diếp Ba, Ca Nhiếp Ba, Ca Nhiếp, Ẩm Quang → Kassapa (P) ; Mahākāśyapa (S) ; Pippalayana (S) → The foremost of the Buddha's disciples; appointed by the Buddha as his successor; also renowned as the first patriarch of Zen and for his strict observance of the rules for flugal living. Mahakassapa in Pali, Mahakasyapa in Sanskrit. He was a Brahman in Magadha, who became one of the Ten Great Disciples of Shakyamuni Buddha. He was the foremost in ascetism. He is regarded as the First Patriarch because he responded with a smile when Shakyamuni Buddha held up a golden flower in a sermon. This is known to be the transmission of heart-seal. After the death of Shakyamuni, he was the leader of the disciples. He convened the First Council to compile the Buddhist canon, i.e. Tripitika. Mahakassapa is supposed to be living in Kukkutapada (Cock Foot Mountain) in Magadha, on which he enters into Nirvana.1- Ca Diếp. Còn gọi Mahakasyapa, Đại Ca-diếp. Tổ thứ 1 giòng Ấn. 2- Ca Diếp Phật: Trong Hiền Kiếp (đại thiên niên kiếp) này, đức Ca la ca tôn đại Phật là Phật thứ nhất, đức Kim Tịch Phật là Phật thứ nhì, Ngài Ca Diếp Phật là Phật thứ ba, đức Thích Ca là Phật thứ tư, đức Di Lặc là Phật thứ năm. 3- Ca Diếp Tiên: Tên một vị tiên trong thần thoại Ấn độ.

Kāśyapa-Buddha(S) Ca Diếp Phật The buddha who lived before the present Sakyamuni Buddha.Vị Phật có trước và là Đức bổn sư của Phật Thích Ca, đã thọ ký cho Thích Ca thành Phật.

Kāśyapa-Mātaṅga(S) Ca Diếp Ma Đằng → Kassapa-Mātanga (P) → Nhiếp Ma ĐằngMột trong hai vị Sa môn Ấn độđược vua Minh Đếthỉnh qua Trung quốc truyền đạo Phật đời Hậu Hán (25 - 220). Ngài cùng Ngài Trúc Pháp Lan dịch bộ Tứ Thập Nhị chương kinh. Xem Ming-ti.

Kāśyapaparivarta(S) Đại Ca Diếp hội Một bộ kinh trong Bảo Tích bộ.

Kāśyapaparivarta-sūtra(S) Đại Ca Diếp hội kinh Name of a sutra.Tên một bộ kinh.

Kāśyapīya(S) Ca Diếp Tỳ bộ → Suvarsaka, Kassapiya (P) → Ẩm quang bộ, Ca Diếp di bộ, Ca Diếp duy bộ, Thiên Tuế bộOne of the 20 Buddhism sects from Therevada, founded around 300 years after Sakyamuni Buddha's death, also the name of a book of Vinaya.Một trong 20 bộ phái của Tiểu thừa thành lập khoảng 300 năm sau khi Phật nhập diệt, cũng là tên một bộ luật. Bộ này tách ra từ Nhất Thiết Hữu Bộ. Còn gọi là Thiện tuế bộ (Suvarsaka)

Kāśyapiyaḥ(S) Ẩm quang bộ Name of a school or branch. See Kāśyapiya.Tên một tông phái.

Katakamala(S) Bản sanh man Truyện cổ Phật giáo, có 35 truyện Bản sanh và phần giải thích pháp nghĩa.

Kataku-jin'e(J) Hà Trạch Thần Hội Name of a monk. See Ho-tse Shen-hui.Tên một vị sư.

Kataku-shū(J) Hà Trạch Tông Name of a school or branch. See Ho-tse tsung.Tên một tông phái.

Katattakāma(S) Miscellaneous kamma ??.

Kathasantśāgāra(S) Cố sự thống hối Một trường thi ở thế kỷ 11 có đến 21.500 bài tụng.

Kathavatthu(P) Biện giải Thuyết sự, Luận sựOne of the chapters in Abhidhamma Pitaka.Một tập trong 7 tập của bộ Thắng Pháp Tạng, gồm 23 phẩm, 217 bài luận. Sách này tương truyền do chính tay Mục Kiền Liên ĐếTu, làm thượng thủ trong kỳ kiết tập kinh điển tại thành Hoa thị, năm 250BC, do vua A Dục triệu tập.

Kathavatthu sutta(P) Kinh Ca tỳ la vệSutra on Topics of ConversationName of a sutra. (AN X.69) Tên một bộ kinh.

Kathavatthuppakaranāttha katha(S) Luận sư chú Do ngài Phật Âm biên soạn.

Kathenotheism(S) Giao thế thần giáo.

Kaṭhina(P) Dâng Y cà ca Thọ y ca-thi-naThe ceremony of robes-offering, following the end of the Vassa.

Katsu(J) âm hán tương ứng là Hát(or kwatz; in Chinese it is ho) As with mu, this word has no exact meaning. It is used by masters to help students to overcome dualisms and ego-centric thoughts.Cũng như chữ Vô, từ này không có nghĩa, được các thiền sư dùng đểgiúp thiền sinh vượt qua tri thức nhị nguyên và ngã kiến đi thẳng vào bản tâm.

Katsyna(S) Ca chiên diên Katyayana, Ma ha Ca chiên diên, Văn Sức tôn giảA disciple of the Buddha.Một trong thập đại đệtử của Phật, được Phật công nhận là bậc luận nghĩa đệnhất trong hàng chư đệtử.

Kattō(J) Cát đằng.

Katuka(S) CayChilly.

Katuviya sutta(P) Sutra on Putridity Name of a sutra. (AN III.129) Tên một bộ kinh.

Katyayāna(S) Ca chiên diên Name of Buddha's disciple.Tên một vị đệtử của đức Phật.

Katyayaniputra(S) Ca Đa Diễn Ni Tử, dịch nghĩa: Tiễn Thế Chủng, Văn Sức, Hảo Kiên Ca Chiên Diên tửName of a monk.Đại luận sư của Nhất thiết Hữu bộ, thế kỷ 3.

Katyayiniputra(S) Ca Đa Diễn Ni Tử.

Kaucika(S) Kiều-thi-ca.

Kaukkutikah(P) Kê dẫn bộ → Kaukkutika (P), KurkutikaName of a school or branch. See Kurkutika.Tên một tông phái.

Kaukrtya(S) ác tác Nhớ lại việc đã làm khiến tâm hối hận.

Kauṇḍinya(S) Kiều trần Như, A Nhã Kiều Trần Như, Kiều Trần Na, A Nhã Kiều Lân, Cư Lân, Cư Luân, Sơ Tri, Dĩ Tri, Liễu Giáo, Liễu Bổn Tế, Tri Bổn Tế Name of Buddha's disciple. See Kondanna.Tên một vị đệtử của đức Phật.

Kaurava(P) Hữu Thắng biên châu Kiều lập baMột trong hai Trung châu của Bắc câu lô châu.

Kausala(S) Kiều tất La, Câu Xá La quốc, Cư Tát La quốc, Câu Tiết La quốc, Cao Tát La quốc, Câu Bà La quốc, Vô Ðấu Chiến quốc, Công Xảo quốc A country with Sarvasti as its capital.Nước Kiều tất la, có thủ đô là thành Xá vệ.

Kauśāmbī(S) Câu đàm di → Kosambi (P) → Kiều thưởng di, Kiều Hướng Di, Câu Diễm Di, Kiều Thiểm Tỳ, Câu Tham Tỳ Da, Câu Lam Ni quốc, Cưu Thiểm Di quốc, Câu Thâm quốc, Cú Tham quốc, Bất Tĩnh quốc, Bất Thậm Tĩnh quốc, Tàng Hữu quốc, Bạt Sa quốc, Vìệt Tha quốc, Bạt Tha quốc, Phược Tha quốcIt's now called Kosam, in the west-southern Allahabad.Tên một thành phố có tinh xá được cúng dường cho Phật thời Phật hoằng pháp.

Kausīdya(S) Giải đãiLaziness→ Kusita (P) → One of the 6 Klesa-mahā-bhūmika dharma Không hăng hái thực hành thiện pháp. Một trong 6 Đại tuỳ phiền não địa pháp.

Kauśika(S) Kiều thi ca - Tiền thân của Phật Di đà. Thuở Phật Thế Tự Tại vương, vua Kiều thi ca nghe pháp giác ngộ mà xuất gia, tu thành Phật hiệu là A di đà. Có lẽ đoạn này chép lầm, vì tiền thân của Phật Di Ðà ở chỗ Thế Tự Tại Vương Phật là tì kheo Pháp Tạng, không thấy kinh Tịnh Ðộ nào chép điều này, cũng không thấy chép trong bất cứ luận tịnh độnào đã đọc. - Còn là tên riêng của đức ĐếThích, thiên chủ 33 cảnh trời Đếthích, danh hiệu là Thích Ca Đếhoàn Nhân đà la (Sakra Devas Indra)

Kauṣṭhila(S) Câu hy la, Ma ha Câu Sắt Chỉ La, Câu Sắt Ðể La, ÐạI Tất, Ðại Ðỗ Trì, Ðại Thắng Name of Buddha's disciple.Một trong 1250 đại Tỳ kheo của Phật.

Kautiliya-Arthaśāstra(S) Khảo đềlạp Thật lợi luận Luận của Vệ đà.

Kavya(S) Thi ca cung đình.

Kāya(S) ThânBodyIt can also stand for the 'mental body', the cetasikas. Usually refers to the physical body (rupa-kaya; = rupa), but sometimes refers to the mental body (nama-kaya; = nama).Thân căn

Kāya dhātu(S) Thân phần The element of bodysense.

Kāya-daṇḍa(S) Thân phạt nghiệp One of Trini-dandani.Một trong Tam phạt nghiệp.

Kāyadhātu(S) Thân giới.

Kāyagataśātī(S) → Thân hành niệm → Mindfulness of the body→ Kāyagatāsati(P) See Kāyagatāsmṛti.

Kāyagatāsati sutta(P) Kinh Tiểu không,Kinh Thân hành niệm.Sutra on Mindfulness Immersed in the BodyName of a sutra. (MN 119) Tên một bộ kinh.

Kāyagatāsmṛti(S) Thân hành niệm → Kāyagatāsati (P) → Mindfulness immersed in the body by: keeping the breath in mind; being mindful of the body's posture; being mindful of one's activities; analyzing the body into its parts; analyzing the body into its physical properties (= dhatu) ; contemplating the fact that the body is inevitably subject to death and disintegration.

Kāya-guhya(S) Thân mật One of the Trini-guhyani.Một trong Tam mật.

Kāyakamma(P) Thân nghiệpBodily action → Kāya-karma (S).

Kāya-karman(S) Thân nghiệp → Kāya-kamma (P).

Kāyānapassana(S) Thân niệm xứ See Satipatthana.

Kāyanupassana(S) Quán thân Contem-plation of the body.

Kāya-passaddhi(S) Calm of cetasikas (mental factors).

Kāyappasada rūpa(S) Bodysense, the rupa which is capable of receiving tangible object. It is all over the body, inside oroutside.

Kāyasakkhi sutta(P) Sutra on Bodily WitnessName of a sutra. (AN IX.43) Tên một bộ kinh.

Kāya-sakkhin(P) Thân chứng See Kaya-saksin.

Kāya-saksin(S) Thân chứng → Kaya-sakkhin (P).

Kayāsamatā(S) Thân bình đằng.

Kāyasaṃskāra(S) Thân hành → Kāyasaṇ-khāra (P) → Actions or activities of the body Tác động của thân thể.

Kāya-smṛsty-upasṭhāna(S) Thân niệm xứ.

Kāya-sucarita(S) Thân diệu hạnh One of the Trini-sucaritani.Một trong Tam diệu hạnh.

Kāya-vak-citta(S) Thân khẩu ýBody, words and thoughts.

Kāya-vijāna(S) Thân thức → Kaya-vināṇa (P).

Kāya-viāna(P) Thân thứcBody-conscious-nessSee Kaya-vijnana.

Kāya-vinnatti(S) Bodily intimation, such as gestures, facial expresion, etc.

Kāyayatana(S) Thân xứ.

Kāyendriya(S) Thân căn One of the Pancendriyani.Một trong ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn).

Ke chin Fo kuo(C) Khắc Cần Phật Quả Name of a monk. See Fo feng Sho hsun.Tên một vị sư.

Kedo(C) Kiếm đạo.

Kegon(J) Hoa Nghiêm Name of a sutra. See Hua-yen.Tên một bộ kinh.

Kegon sectHoa Nghiêm tông Hua-yen sect; founded in China based on the Garland Sutra; in Japan, this sect thrived in the Nara period.

Kegon shū(J) Hoa Nghiêm tông See Hua-yen School.

Kegon-kyō(J) Kinh Hoa nghiêm Name of a sutra.Tên một bộ kinh. Xem Avatamsaka Sutra.

Kegon-shū(J) Hoa nghiêm tôngKegon SchoolSee Hoa-yen-Tsoung.

Keihō Shūmitsu(J) Khuê Phong Tông Mật → Kuei-feng Tsung-mi (C), Guifeng Zongmi (C) → (780-841) A Zen master and the 5th patriarch of Hua-yen school.(780-841) Một thiền sư, là tổ thứ 5 của tông Hoa nghiêm.

Keiho Shumitu(J) Khuê Phong Tôn Mật Name of a monk. See Kuei feng Tsung miTên một vị sư.

Keiso(J) A bowl-shaped bronze gong, used during chanting in all the Buddhist sects of Japan. Small keisos are available in curio shops all over the United States. They are commonly called meditation gongs. All keisos are struck on the rim with a padded club. Full-sized keisos are struck with a padded club using both hands.

Keitoku Dento-roku(C) Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Name of a collection in fascicle. See Ching-Te Ch'uan-Teng-Lu.Tên một bộ sưu tập.

Keizan Jōkin(J) Oánh Sơn Thiệu Cẩn Name of a monk.Tên một vị sư.

Kekka-fusa(J) Kiết già phu tọa.

Kelikila(S) Kế Lị Cát La Bồ tát Kế Lý Cát La Kim Cang nữ, Thích Duyệt Kim Cang nữ, Xúc Kim Cang nữ, Xuân Kim Cang nữ, Kế La Cát La Kim Cang nữ, Kế Lỵ Cát La Kim Cang nữ, Kim Cang Hỷ DuyệtName of a Bodhisattva.Tên một vị Bồ tát.

Ken(C) Cấn The third trigram of Pa-kua.Quẻ thứ ba trong bát quái.

Kenchō-ji(J) Kiến Tường tự.

Kenchuto(S) The state and condition of absolute naturalness.

Kendō(J) Kiếm đạo The way of the sword; the art of fencing and swordsmanship.

Kennin-ji(J) Kiến Nhân tự Name of a temple.Tên một ngôi chùa.

Kenshō(J) Kiến tánh The first experience of satori, consciousness; an abrupt awakening usually acquired after vigorous stimulation. Many students mistake this for satori, enlightenment, and even Nirvana.Kensho is generally counterproductive, as the student has "tasted" the experience, and subsequently tries to achieve the experience again. Usually used by the Rinzai school. Kensho means literally, "seeing into one's own true nature," and is often used interchangeably with satori.

Kenshō Jōbutsu(J) Kiến tánh thành Phật.

Kentsui(J) Kiền chùy.

Kesa(J) Ca saSymbolic robe of the transmission from a master to a disciple.

Kesi sutta(P) Sutra To Kesi the HorsetrainerName of a sutra. (AN IV.111) Tên một bộ kinh.

Keśinī(S) Đa Phát La sát nữ Bị Phát La sát nữ.

Kesō Sōdon(J) Hoa Tẩu Tông Đàm Name of a monk.Tên một vị sư.

Ketu(S) Tràng phan → Dhvaja (S), Patākā (S, P), Dhaja (P) → Phướn, Cờ, Phan.

Ketumatī(-girirāja) (S) Kế ĐộMạt ĐểSơn vương Tràng Huệ Sơn vương.

Ketumbaraga(P) Ketumbaraga Một trong 100 vị Độc Giác Phật đã trú trong núi Isigili

Keunin(J) Hy hữu nhân'A rare person'; one of the fives words of high praise given by Shan-tao to a Nembutsu follower. -àsee Jojonin

Kevaddha sutta(P) Name of a sutra.Tên một bộ kinh.

Kevadha sutta(P) Kinh Kiên cố Name of a sutra.Tên một bộ kinh.

Kevala(S) Nghĩa trí.

Kevatta(P) Sutra To Kevatta (Kevaddha) → Kevaddha (P) → Name of a sutra. sutta (DN 11) Tên một bộ kinh.

Kevura(S) Anh lạc Chuỗi ngọc.

Key instructionsSometimes called the quintessential instructions. These are instructions given directly from guru to student concerning meditation on the nature of mind. While some of these are written down, there are many passed on orally.

Keze Shenhui(C) Hà Trạch Thần Hội Name of a monk. See Ho-tse Shen-hui.Tên một vị sư.

Khādanīya(S) Non-staple food.

Khaḍga(S) Kiếm trí tuệ, trong kinh Mật tông Trung Hoa thường phiên âm là Kiệt thung nga.

Khadiraka(S) Đảmmộc Khư đồlaMột trong 8 núi lớn bao quanh núi Tu di. Núi này cao 42.000 do tuần. Cách núi Tu di một biển lớn, trong có 4 châu: Phất bà đềở hướng đông, Diêm phù đềở hướng nam, Cù đà ni ở hướng tây, Uất đàn việt ở hướng bắc.

kha-dro-ma(T) Không hành nữ, Đồcát ni, Không tiến nữ → Ḍākinī (S) → Name of a deity. See Ḍākinī.Tên một vị thiên.

Khaggavisana sutta(P) Kinh Tê GiácSutra on A Rhinoceros HornName of a sutra. (suttan I.3) Tên một bộ kinh.

Khakkhara(S) Tích trượng → Khama (P), Khamāpana (P) → Phiên âm: Khích khí la, khiết khí la, dịch nghĩa: thanh trượng, hữu trượng, trí trượng, đức trượng, minh trượng, kim tích

Kham(T) Giới See Dhātu.

Khama(P) Sám hối See Kṣamā.

Khamāpanā(P) Sám hối See Kṣamā.

Khammabhāva(P) Kammically accumula-tive existence.

Khaṇabhaṅa(S) Sát na sinh diệt See Kṣaṇabhaṅga.

Khaṇa-khaṇa(P) Niệm niệm See Kṣaṇa-kṣaṇa.

Khaṇḍa(P) UẩnAggregate→ Skandha (S), phung po nga (T) → Kiền độ, Ấm, Uẩn ma vươngSee Skandha.

Khaṇḍa sutta(P) Sutra on Aggregates Name of a sutra. (SN XXII.48), (SN XXVII.10) Tên một bộ kinh.

Khaṇḍaka(P) Kiền độkinh The second part of the Vinaya Pitaka.Bộ giới bản qui định về một số nghi thức của Tăng già.

Khaṇḍaparinibbana(P) The extinguishing of the aggregate-continuum.

Khaṇḍaparitta(S) Kinh Ngũ Uẩn hộ Name of a sutra.Tên một bộ kinh.

Khaṇḍa-paritta sutta(P) Uẩn Minh hộ kinh Name of a sutra.Tên một bộ kinh.

Khaṇḍa-samyutta(P) Tương Ưng uẩnThe aggregates of clinging/becomingName of a sutra (chapter SN XXII) Tên một bộ kinh.

Khaṇḍa-vagga(P) The third book of the Kin-dred Sayings.

Khan-dro(T) Không hành nam Name of a deity. See Ḍāka.Tên một vị thiên.

Khanika(P) Sát na Xem ksana.

Khanika-samādhi(P) Sát na địnhMomentary concentrationSee Ksanika-samadhi.

Khanti(P) NhẫnPatience→ Kṣānti (S) → Forbearance. One of the ten perfections (= paramis).

Khantibala(P) Nhẫn lựcPatience strength.

Khantipāramitā(P) Kiên nhẫn Ba la mậtPerfection of ForbearanceSằn đềBa la mật, Nhẫn (nhục) Ba la mật.

Khapuṣpa(S) Không hoa Hư không hoa, Hoa đốmHoa đốm trong hư không.

Kharodakanadi(P) Đại Khôi hà: Sông tro.

Khaṭaka(S) Kiền trắc Tên con ngựa đức Phật cỡi đi trốn khỏi hoàng thành.

Khattiya(S) Sát lỵ See Ksatriya.

Khaya(P) Diệt See Kṣaya.

Khayaāṇa(P) Tận trí See Ksaya-jāna.

Khema(S) Đảm bảoSecure.

Khemabhirata(P) Khemabhirata Một trong 100 vị Độc Giác Phật đã trú trong núi Isigili

Khemanama(P) Xí ma See Moggaliputta-tissa.

khenpo(T) → Tib.A title of someone who has completed ten year's study of Buddhism. It can also mean an abbot of a monastery.

Khetta(P) Quốc độSee Kṣetra.

Khṃnumata(P) làng Khứ -nậu-bà-đế.

khor ba(T) Luân hồi See Saṃsāra.

khor wa(T) Luân hồi See Saṃsāra.

Khotan(S) Vu Điền, Vu Ðiện, Vu Ðộn, Khê Ðan, Khuất Ðan Tên một xứ đầu kỷ nguyên.

Khubilai(C) Hốt tất Liệt.

Khuddaka Nikāya(P) Tiểu A hàm Collection of Little TextsTiểu bộ kinhOne of the five parts of the Sutra Pitaka.Một trong 5 phẩm của Kinh Tạng.

Khuddakapatha(S) Tiểu bộ tậpSutra of Little ReadingTiểu tụngOne of the 15 chapters of KhuddakaNikaya.Một tập trong 15 tập của Kinh Tiểu bộ.

Khuppipāsā(P) Đói khát.

Khuppipāśa(S) Đói khát.

Khyativijāna(S) Hiện thức Các pháp tương ứng A lại da thức mà hiện ra.

khyung(T) Ca lâu la See Garuḍa.

Ki(C) Khí It is not the soul or the ego, it is only energy. It is also activity, and the energy of the cosmos and everything within the cosmos, especially in living things.

kiang(T) A wild Tibetan ass.

Kiang-si(C) Giang Tây A province in China.

Kiangsi Tao-i(C) Mã tổ Đạo nhất Name of a monk. See Ma-tsu Tao-i.Tên một vị sư.

Kiangsi Tao-i-ch'an-shih yu-lu(C) Giang Tây ĐạoNhất Thiền Sư Ngữ lụcRecord of the Words of Ch'an Master Tao-i from Kiangsi Name of a collection in fascicle Tên một bộ sưu tập.

Kicca(P) Nhiệm vụDutyFunction.

Kido(J) Đường (1) See Hsu tang. (2) "energy way"; a chanting retreat.

Kien-Hoei(C) Kiên huệ Bồ tát Name of a Bodhisattva.Tên một vị Bồ tát.

Kilesaparinibbana(P) Đoạn diệt phiền não The extinguishment of defilements.

Kilesavaraṇa(P) Phiền não chướng See Kleśāvaraṇa.

Kimattha sutta(P) Sutra on What the Purpose isName of a sutra. (AN XI.1) Tên một bộ kinh.

Kimila sutta(P) Sutra To KimilaName of a sutra. (AN VII.56) Tên một bộ kinh.

Kimnara(S) Khẩn na la, Khẩn nại lạc, khẩn noa la, khẩn đảm lộ, chân đà la, nghi thần, nghi nhân, ca thần, ca nhạc thần, âm nhạc thiên → Kinnara (P) → Một loại chúng sanh. Một loại thần có thân người đầu ngựa (có thuyết nói: đầu người, thân nguời nhưng đầu có một sừng – theo sách Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký), ca múa hay, thường tấu pháp nhạc và ca múa cho Trời ĐếThích. Cũng là một trong bát bộ gồm: Thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu na, khẩn na la, ma hầu la già.

Kimō tokaku(J) Kim mao thố giác Lông rùa sừng thỏ.

Kimshuka(S) The tree Butea frondosa which bears beautiful red blossoms.

Kiṁśīla sutta(P) Sutra on With What VirtueName of a sutra. (suttan II.9) Tên một bộ kinh.

Kiṁśuka(S) Xich ngọc.

Kimsuka sutta(P) Sutra on The Riddle TreeName of a sutra. (SN XXXV.204) Tên một bộ kinh.

Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai(J) Quy mạng tận thập phương Vô Ngại Quang Như LaiĐệtử quy mạng 10 phương Vô lượng quang Như lai 'I take refuge in the Tathagata of Unhindered Light Shining throughout the Ten Directions'; the term originally comes from Vasubandhu's Hymn of Aspiration for Birth in the Pure Land.

Kindada sutta(P) Sutra on A Giver of What Name of a sutra. (SN I.42) Tên một bộ kinh.

King of LiangLương Võ ĐếRefers to Wu-t'i of Liang dynasty, who reigned from 502 to 549.

King of mountainsSơn vương Refers to Mount Sumeru.

King of SagesThánh trung vươngAn epithet of the Buddha.

King of samādhisBảo vương tam muộiA description of the Nembutsu Samadhi.

King of the DharmaPháp trung vương, Pháp vươngRefers to the Buddha because he has realized the Dharma, become one with it and is capable of employing it freely.

King of the VowsNguyện vươngA term used to describe the Eighteenth Vow.

King of WeiNgụy vương, gọi đủtên là NgụyHiếu Tĩnh Ðế--> Refers to the Emperor of Eastern Wei dynasty, who is identified as Hsiao-ching T'i (reigned 53(4) 50).

King-of-Past-Lives BuddhaTú vương Phật Name of a Buddha or Tathāgata.Tên một vị Phật hay Như Lai.

Kinhin(J) Thiền hành, kinh hành Zen walking between sitting periods.

Kinkara(S) Căn Yết La đồng tử Kim Ca La đồng tử, Khẩn Yết La đồng tửName of a Bodhisattva.Tên một vị Bồ tát.

Kinnara(S) Khẩn na la Nghi nhânSee Kimnara.

Kinzan Bansui(J) Khâm Sơn Văn Thúy → Kinzan Bunsui (C) → Name of a monk Tên một vị sư.

Kinzan Bunsui(J) Khâm sơn Văn Thúy See Ch'in-shan Wen-sui.

Kiriya(S) The action of an arahat, not kamma.

Kiriya citta(T) Inoperative citta, neither cause nor result.

Kishō Chijō(J) Qui Tông Trí Thường Name of a monk.See Wei tsung Chih ChangTên một vị sư.

Kitagirisuttam(P) Kinh Kitagiri.

Kiu-chee-Tsoung(C) Câu xá tông → Kou-cha-shu (J) → Tông phái tiểu thừa, công nhận tình Không: người và vật vốn không chẳng qua chỉ là kết hợp của nhiều thể. Câu xá tông lấy quyển A tỳ đạt ma Câu xá luận làm kinh chính. Ông Chơn Đế(Paramartha) dịch quyển ấy và truyển qua Tàu năm 563. Tông này truyền qua Nhật vào cuối thề kỷ VII. Hiện Tông này không còn ở Tàu lẫn ở Nhật.

Kleśa(S) Phiền nãoAffliction→ Kilesa (P), nyn mong (T) → Bất tịnh, Ô nhiễm Defilement. A mental unwholesome state. Defilement -- lobha (passion), dosa (aversion), and moha (delusion) in their various forms, which include such things as greed, malevolence, anger, rancor, hypocrisy, arrogance, envy, miserliness, dishonesty, boastfulness, obstinacy, violence, pride, conceit, intoxication, and complacency.Kiến hoặc, tư hoặc (kiến giải và tư tưởng sai lầm), lo buồn, sầu khổ, nhiễu loạn sự yên tịnh của thân tâm chúng sanh. Một trong 5 loại Ma vương.

Kleśa Mahābhūmika Dharma(S) Đại tuỳ phiền não địa pháp Có 6: Phóng dật (Pramada), Giải đãi (Kausidya), Bất tín (Asvaddhya), Hôn trầm (Styana), Trạo cử (Cuddhatya), Si (Moha).

Kleśadvaya(S) Nhị phiền nãoTwo kinds of defilement.

Kleśa-kaṣāyaḥ(S) Phiền não trược See Paca-kaṣāyah.Một trong Ngũ trược.

Kleśa-Mahābhūmika-dharmah(S) Đại Tuỳ Phiền não địa pháp → Kleśamahābhūmikā-dharma (S) → Đại Tuỳ phiền nãoGồm: Si, phóng dật, giải đãi, bất tín, hôn trầm, trạo cử.

Kleśa-prahiyate(S) Đoạn hoặc Đoạn kiết, Đoạn chướng, Ly nhiễm.

Kleśa-samyutta(P) Tương Ưng phiền não DefilementsName of a sutra. (chapter SN XVII) Tên một bộ kinh.

Kleśāvaraṇa(S) Phiền não chướngAfflictive obstruction→ Kilesavaraṇa (P) → Tất cả phiền não do 7 thứ tình cảm (mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham thích) và 6 thứ dục vọng (của lục căn) sanh khởi đều là chướng ngại sự giải thoát cái khổ sanh tử, nên gọi là phiền não chướng.

Kleśavatta (S) phase of defilements.

Klesha(S) Phiền não See Klesa.

Klesha consciousnessPhiền não thức (T) nyon yidThe seventh of the eight conscious-nesses.

Klista(S) Nhiễm ô Tạp nhiễm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201319:19(Xem: 50583)
Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển.
16/01/201102:30(Xem: 6437)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông; Tuyển tập này trước tiên được đưa lên mạng Internet ở trang nhà Quảng đức (www.quangduc.com) vào đầu năm 2001, mãi đến đầ năm 2002 sau khi từ vần A đến Z đã được đưa lên mạng Internet xong, ấn bản bằng Microsoft Word của tự điển này cùng các Fonts để Edit cũng sẽ được đưa lên Internet ở nhiều trang nhà khác như Đạo Phật Ngày Nay (www.buddhismtoday.com), Quang Minh (www.quangminh.org), ... để đọc giả có thể download tự do.
08/04/201319:18(Xem: 3701)
Tập sách này còn nhiều thiếu sót. Rất mong Chư Tôn đức và quý vị dành thì giờ bổ túc để mai hậu có thể trở thành Tự điển chung được sử dụng trong việc nghiên cứu, học tập và dịch thuật kinh điển bằng tiếng nước ngoài.
01/07/201517:08(Xem: 4679)
Lịch sử phiên dịch Đại tạng kinh Trung Hoa trải dài 14 thế kỷ, bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 14. Trong các nước ở Đông Á, chỉ nước Việt Nam là chưa hoàn tất việc phiên dịch toàn bộ Đại tạng kinh. Bộ Từ điện Phật học Tuệ Quang gồm 45.000 mục từ, dày hơn 3.500 trang, được chia làm hai tập, in trên loại giấy tốt, đóng bìa cứng (Nhà xuất bản Phương Đông). Lấy tiếng Hán-Việt làm gốc kèm thêm danh từ tiếng Phạn với bản mục lục tra cứu tiếng Phạn (Sanskrit Index) ở cuối tập để dể dàng tham khảo. Ngày nay các đại học lớn trên thế giới đều có phân khoa Phật học cho nên những danh từ Phật học Anh ngữ cũng cần thiết được phổ biến cho các phật tử và trí thức Việt Nam.
29/04/201410:17(Xem: 5488)
Từ điển Phật học Tummo được thiết kế đặc biệt để dễ dàng tra cứu các khái niệm Phật học, các bài viết chuyên sâu. Các nhóm từ có liên quan được tạo thành mối liên kết xuyên suốt trong toàn bộ từ điển. Các nhóm từ được phân loại cùng chức năng để người tìm hiểu Phật pháp dễ hình dung, dễ dàng tra cứu. Từ điển Phật học Tummo 2014 được tập hợp nhiều bộ từ điển chuyên sâu như từ điển Đạo Uyển, Phật Quang, Từ điển Bách Khoa PG… Từ điển Phật học Tummo 2014 còn bao gồm bộ công cụ biên soạn từ điện mãnh mẽ giúp bạn biên soạn và thiết kế một bộ từ điển riêng biệt.
08/10/201613:50(Xem: 17069)
Đây không phải là bộ Tự Điển Anh-Việt VIệt-Anh bình thường, đây cũng không phải là Toàn Tập Thuật Ngữ Thiền. Đây chỉ là một bộ sách nhỏ gồm những từ ngữ Thiền và Phật Giáo căn bản, hay những từ thường hay gặp trong những bài thuyết giảng về Thiền, với hy vọng giúp những Phật Tử và hành giả tu Thiền nào mong muốn tìm hiểu thêm về những bài giảng về Thiền bằng Anh ngữ.
24/04/201703:09(Xem: 2847)
Bất cứ một dân tộc nào nếu đã hình thành một nền văn học, đều có hai loại văn chương bác học và văn chương bình dân. Ngôn ngữ cũng có ngôn ngữ trí thức và ngôn ngữ đường phố. Phê bình văn học, phê bình cách sử dụng ngôn ngữ là điều phải có để đất nước tiến lên. Trước đây ở Miền Nam, một số nhà văn, nhà báo dùng chữ hay viết văn không đúng cũng đã bị phê phán chứ không phải muốn viết gì thì viết. Ngày nay, ngôn ngữ ít học, đứng bến, mánh mung, đường phố giống như cỏ dại lan tràn rất nhanh vì nó được phổ biến qua các bản tin, báo chí, các trang điện tử, truyền hình, đài phát thanh, các diễn đàn… cho nên nó dễ dàng giết chết ngôn ngữ “văn học” thường phải xuất hiện qua sách vở. Nếu không ngăn chặn kịp thời, loại ngôn ngữ lai căng, bát nháo, quái đản sẽ trở thành dòng chính của văn học…và khi đó thì hết thuốc chữa. Việt Nam ngày nay đang đứng trước thảm họa đó! Ngoài ra, “văn dịch” phần lớn từ các bản tin tiếng Anh của những người không rành tiếng Anh lại kém tiếng Việt đã phá nát cú pháp
16/11/201210:48(Xem: 6422)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
18/09/201000:07(Xem: 816)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ