Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

07. Thiền sư Trần Tôn Túc hiệu Đạo Minh

03/09/201113:53(Xem: 9764)
07. Thiền sư Trần Tôn Túc hiệu Đạo Minh

THIỀNSƯ TRUNG HOA
HTThích Thanh Từ

TẬP 2
ĐỜI THỨNĂM SAU LỤC TỔ

B.Phái Hoài Nhượng

7.TRẦN TÔN TÚCHiệuĐạo Minh - (?-?)

Sưquê ở Giang Nam họ Trần. Thuở bé, Sư dung nhan kỳ đặc,nhân đến chùa Khai Nguyên lễ Phật, thấy Tăng như đã quentrước. Về, Sư xin phép cha mẹ xuất gia, cha mẹ đồng ýcho.

Saukhi làm Tăng, Sư giữ giới tinh nghiêm học thông ba tạng. Đidu phương, Sư thâm ngộ nơi Tổ Hoàng Bá. Được mọi nơikính trọng gọi là Tôn Túc nên thành danh Trần Tôn Túc.

Vềsau, Sư về ở chùa Khai Nguyên thường dùng cỏ bồ đan giàybán nuôi mẹ. Do đó, cũng có tên là Trần Bồ Hài. Tăng chúngmến trọng Sư, lần lượt tìm đến tham vấn. Lời lẽ đốiđáp của Sư rất bí hiểm khó người nhận nổi. Thế nên,những kẻ căn cơ thô thiển đều chẳng thích. Chỉ nhữngbậc tánh sáng am hiểu huyền học, mới khâm phục.

*

Thamvấn buổi chiều, Sư bảo chúng:

- Cácngươi lại được chỗ bước vào chưa? Nếu chưa được chỗbước vào, cần được chỗ bước vào, nếu đã được chỗbước vào, về sau chớ cô phụ Lão tăng.

Cómột vị Tăng bước ra lễ bái thưa:

- Contrọn chẳng dám cô phụ Hòa thượng.

Sưbảo:- Ngươi trước đã cô phụ ta rồi.

Sưbảo:

- Tađã nói rõ với ngươi, ngươi còn chẳng hội, huống là cheđậy mai sau.

Sưlại bảo:

- Lãotăng trụ trì ở đây chẳng từng thấy một người vô sựđi đến. Các ngươi sao chẳng lại gần?

Cómột vị Tăng mới bước lại gần.

Sưbảo:

- Duy-nachẳng có ở đây, ngươi tự lãnh hai mươi (20) gậy đi rangoài ba cửa.

Tăngthưa:- Con lỗi ở chỗ nào?

Sưbảo:- Đã đeo còng lại mang gông.

*

Bìnhthường, Sư thấy Tăng đến liền đóng cửa. Hoặc thấy Giảngsư đến, Sư gọi: Tọa chủ! Tọa chủ: dạ! Sư bảo: Kẻvác bảng. Hoặc bảo: trong ấy có thùng cho tôi gánh nước.

Mộthôm, Sư đứng ngoài hành lang, có vị Tăng đến hỏi: ?PhòngTrần Tôn Túc ở chỗ nào?? Sư liền cổi giày, đè đầu vịTăng ấy đập. Vị Tăng ấy chạy. Sư gọi: Đại đức! Tăngxoay đầu nhìn lại. Sư chỉ bảo: Đi bên này.

*

Cóvị sứ thần đến viếng. Sứ thần hỏi: "Ba cửa đều mở,từ cửa nào vào?" Sư gọi: "Thượng thơ" Sứ thần ứng thanh: "dạ!" Sư bảo: "từ cửa tín vào". Sứ thần nhìn lên váchthấy tượng vẽ, hỏi: "Hai tôn giả đối mặt luận việcgì?" Sư gõ cây cột nói: "Trong ba thân cái nào chẳng nói pháp?"

*

Tănghỏi: Thế nào là ý Tào Khê? Sư bảo: Lão tăng ưa sân chẳngưa hỉ. Tăng hỏi: vì sao như thế? Sư đáp: gặp tay kiếmkhách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ (lộphùng kiếm khách tu trình kiếm, bất thị thi nhân mạc thuyếtthi.)

*

Tănghỏi: "Giáo ý Tổ ý là đồng là khác?" Sư bảo: "Núixanh tự núi xanh, mây trắng tự mây trắng." Tăng hỏi: "Thếnào là núi xanh?" Sư bảo: "Trả một hạt mưa cho ta." Tăngthưa: "Nói chẳng được, thỉnh Thầy nói." Sư bảo: "PhápHoa xông trước trận, Niết-bàn câu chót thâu."

*

Sưxem kinh, Thượng thơ Trần Tháo đến hỏi: Hòa thượng xemkinh gì? Sư bảo: Kinh Kim Cang. Tháo bảo: Lục triều phiên dịch,đây là thứ mấy dịch? Sư đưa quyển kinh lên bảo: Tấtcả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh.

*

Sưxem kinh Niết-bàn, có vị Tăng hỏi: Hòa thượng xem kinh gì?

Sưđưa quyển kinh lên bảo: cái này là phẩm trà-tỳ rốt sau.

*

VịTăng mới đến lễ bái Sư, Sư quở: Xà-lê tại sao trộm tráicây của Thường trụ ăn? Tăng thưa: Con vừa mới đến, vìsao Hòa thượng nói trộm trái cây? Sư bảo: tang vật vẫncòn.

*

Cóvị Đại đức được vua ban tử y đến lễ bái. Sư cầmcái mũ lên, hỏi: Cái này gọi là gì? Đại đức đáp: Mũtriều thiên. Sư bảo: Thế ấy thì Lão tăng chẳng đội. Sưlại hỏi: Nói thế nào? Đại đức đáp: Tam giới duy tâm,vạn pháp duy thức.

Sưchỉ cánh cửa hỏi: Cái ấy là gì? Đại đức đáp: Sắcpháp. Sư bảo: Trước rèm ban tử y, đối vua thuyết pháp,tại sao không giữ năm giới? Đại đức không đáp được.

*

Sưthượng đường: Xé tan ra cũng là ta, gom nhóp lại cũng làta. Có vị Tăng ra hỏi: Thế nào là xé tan ra? Sư bảo: ba lầnchín là hai mươi bảy, Bồ-đề Niết-bàn chân như giải thoáttức tâm tức Phật. Ta đã nói thế ấy, ngươi lại nói thếnào? Tăng thưa: con chẳng nói thế ấy. Sư bảo: cái chén đánhrơi xuống đất, cái dĩa bể thành bảy miếng. Tăng hỏi thếnào là gom nhóp lại? Sư bèn ngồi khoanh tay.

*

Sưdạy chúng:

- Việclớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưama mẹ.

Lạidạy:

- Tathấy Tổ Bá Trượng không biết tốt xấu, đại chúng vừahọp lấy gậy đồng thời đánh đuổi, lại gọi "đại chúng",chúng xoay đầu lại, bèn bảo "ấy cái gì, có chỗ nào cùngnói?" Lại Hòa thượng Hoàng Bá cũng vậy, đánh chúng chạy,lại gọi "đại chúng", chúng xoay đầu lại, bèn bảo "trăngtợ cung loan mưa ít gió nhiều".

*

Sưsắp tịch gọi môn đồ lại nói: Nơi đây hết duyên, ta sẽđi vậy, rồi ngồi kiết già thị tịch, thọ chín mươi támtuổi được bảy mươi sáu tuổi hạ.

8.THIỀN SƯ ÐẠO NHẤT
MãTổ - (709 - 788)

Vìngười đời sau quá kính trọng Sư nên nhân Sư họ Mã gọilà Mã Tổ: ông Tổ họ Mã.

Sưhọ Mã, quê ở huyện Thập Phương, Hán Châu. Thuở nhỏ, Sưdung mạo lạ thường: đi như trâu, nhìn như cọp, lưỡi dàikhỏi mũi, dưới chân có hai khu ốc. Lúc bé, Sư đến chùaLa-hán xin xuất gia với Hòa thượng Ðường ở Từ Châu. SauSư thọ giới cụ túc nơi Luật sư Viên ở Du Châu.

Ðờèường khoảng niên hiệu Khai Nguyên (713-742 T.L.), Sư tậpthiền định ở Viện truyền pháp tại Hoành Nhạc, nhân Thiềnsư Hoài Nhượng giáo hóa được giải ngộ. Bạn đồng thamhọc với Sư có sáu người, chỉ riêng Sư được truyền tâmấn.

Saukhi tạm biệt thầy, Sư đến Kiến Dương ở ngọn núi PhậtTích, kế dời sang Lâm Xuyên, sau lại đến núi Cung Công NamDương. Niên hiệu Ðại Lịch (765 T.L.) Liên soái Lộ Từ Cungvà Linh Phong, Cảnh Mộ thỉnh Sư khai đường để truyền bátông phong. Từ đây học giả bốn phương tụ hội về rấtđông. Có thể nói Giang Tây là một trường thi Phật.

*

Mộthôm Sư dạy chúng:

- Cácngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này tức là tâmPhật. Tổ Ðạt-ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp Thượngthừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ lại dẫn kinhLăng-già để ấn tâm địa chúng sanh. Sợ e các ngươi điênđảo không tự tin pháp tâm này mỗi người tự có, nên kinhLăng-già nói: "Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp."(Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp môn.)

Phàmngười cầu pháp nên không có chỗ cầu, ngoài tâm không riêngcó Phật, ngoài Phật không riêng có tâm, không lấy thiệnchẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều không nương cậy, đạttánh tội là không, mỗi niệm đều không thật, vì không cótự tánh nên tam giới chỉ là tâm, sum la vạn tượng đềulà cái bóng của một pháp, thấy sắc tức là thấy tâm, tâmkhông tự là tâm, nhân sắc mới có.

Cácngươi chỉ tùy thời nói năng tức sự là lý, trọn khôngcó chỗ ngại, đạo quả Bồ-đề cũng như thế. Nơi tâm sanhra thì gọi là sắc, vì biết sắc không, nên sanh tức chẳngsanh. Nếu nhận rõ tâm này, mới có thể tùy thời ăn cơmmặc áo nuôi lớn thai thánh, mặc tình tháng ngày trôi qua,đâu còn có việc gì.

Cácngươi nhận ta dạy hãy nghe bài kệ này:

Tâm địa tùy thời thuyết

Bồ-đề diệc chỉ ninh

Sự lý câu vô ngại

Ðương sanh tức bất sanh.

Dịch:

Ðất tâm tùy thời nói

Bồ-đề cũng thế thôi

Sự lý đều không ngại

Chính sanh là chẳng sanh.

*

Cóvị Tăng hỏi:- Hòa thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật?

Sưđáp:- Vì vỗ con nít khóc.

- Connít nín rồi thì thế nào?

- Phitâm phi Phật.

- Ngườitrừ được hai thứ này rồi, phải dạy thế nào?

- Nóivới y là "phi vật".

- Khichợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao?

- Hãydạy y thể hội đại đạo.

*

Cóvị Tăng hỏi:

- Lytứ cú tuyệt bách phi, thỉnh Thầy chỉ thẳng ý Tổ sư từẤn Ðộ sang?

Sưđáp:

- Hômnay ta mệt nhọc không thể vì ngươi nói, ngươi đến hỏiTrí Tạng. Vị Tăng ấy đến hỏi Trí Tạng.

TríTạng bảo:- Sao không hỏi Hòa thượng?

Tăngđáp:- Hòa thượng dạy đến hỏi Thầy.

TríTạng hỏi:

- Hômnay tôi đau đầu, không thể vì ông nói, đến hỏi Sư huynhHải.

Tăngđến hỏi Hoài Hải, Hoài Hải bảo:- Ðến chỗ ấy tôi cũngchẳng hội.

Tăngtrở lại trình Sư, Sư bảo:- Tạng đầu bạch, Hải đầuhắc.

*

Cưsĩ Long Uẩn đến hỏi:

- Nướckhông gân xương hay thắng chiếc thuyền muôn hộc, lý nàythế nào?

Sưđáp:- Trong ấy không nước cũng không thuyền, nói gì là gânxương?

Uẩnbảo:- Người không lầm xưa nay, thỉnh Thầy để mắt nhìnlên!

Sưliền nhìn thẳng xuống.

Uẩnnói:- Một cây đàn cầm không dây, mà Thầy đàn rất hay.

Sưliền nhìn thẳng lên. Uẩn lễ bái. Sư trở về phương trượng.Uẩn theo sau thưa:- Vừa rồi muốn làm khéo trở thành vụng.

*

Mộtđêm, Trí Tạng, Hoài Hải, Phổ Nguyện theo hầu Sư xem trăng.

Sưhỏi:- Ngay bây giờ nên làm gì?

TríTạng thưa:- Nên cúng dường.

HoàiHải thưa:- Nên tu hành.

PhổNguyện phủi áo ra đi.

Sưbảo:- Kinh vào Tạng, Thiền về Hải, chỉ có Phổ Nguyệnvượt ngoài sự vật.

*

HoàiHải hỏi:- Thế nào là chỉ thú Phật pháp?

Sưđáp:- Chính là chỗ ngươi bỏ thân mạng.

Sưlại hỏi Hoài Hải:- Ngươi lấy pháp gì chỉ dạy người?

HoàiHải dựng đứng cây phất tử.

Sưbảo:- Chỉ thế thôi hay còn gì khác?

HoàiHải ném cây phất tử xuống.

*

Tănghỏi:- Thế nào được hiệp đạo?

Sưđáp:- Ta sớm chẳng hiệp đạo.

Tănghỏi:- Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?

Sưliền đánh và nói:- Ta nếu không đánh ngươi, các nơi sẽcười ta.

*

ÐặngẨn Phong từ biệt Sư đi nơi khác, Sư hỏi:- Ði đến đâu?

ẨnPhong thưa:- Ði đến Thạch Ðầu.

- ÐườngThạch Ðầu trơn.

- Cócây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa.

ẨnPhong vừa đi đến Thạch Ðầu đi nhiễu giường thiền mộtvòng, dựng tích trượng động đất một tiếng, hỏi:

- Ấylà tông chỉ gì?

ThạchÐầu nói:- Trời xanh! trời xanh!

ẨnPhong không đáp được, lại trở về thưa với Sư. Sư bảo:

- Ngươinên đi lại bên ấy, nếu Thạch Ðầu nói "trời xanh!" ngươi"hư! hư!"

ẨnPhong lại đi đến Thạch Ðầu làm như trước.

ThạchÐầu bèn: Hư! hư!

ẨnPhong không đáp được, lại trở về trình với Sư. Sư bảo:

- Tađã nói với ngươi "đường Thạch Ðầu trơn".

*

Cóvị Giảng sư đến hỏi:- Thiền tông truyền giữ pháp gì?

Sưhỏi lại:- Tọa chủ truyền giữ pháp gì?

- Tôigiảng được hơn hai mươi bản kinh luận.

- Ðâukhông phải là sư tử con?

- Khôngdám.

Sưthốt ra tiếng: Hư! hư!

Giảngsư nói:- Ðây là pháp.

- Làpháp gì?

- Phápsư tử ra khỏi hang.

Sưbèn im lặng.

Giảngsư nói:- Ðây cũng là pháp.

- Làpháp gì?

- Phápsư tử ở trong hang.

- Khôngra không vào là pháp gì?

Giảngsư không đáp được, bèn từ giã đi ra đến cửa, Sư gọi:

- Chủtọa!

Giảngsư xoay đầu lại.

Sưhỏi:- Là pháp gì?

Giảngsư cũng không đáp được.

Sưbảo:- Ông thầy độn căn.

*

Mộthôm Sư dạy chúng:

- Ðạokhông dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Sao là ô nhiễm? - Có tâmsanh tử, tạo tác, thú hướng đều là ô nhiễm. Nếu muốnhội thẳng đạo ấy, tâm bình thường là đạo. Sao gọi làtâm bình thường? -Không tạo tác, không thị phi, không thủxả, không đoạn thường, không phàm thánh. Kinh nói: "Chẳngphải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnhBồ-tát." Chỉ như hiện nay đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếpvật đều là đạo. Ðạo tức là pháp giới, cho đến diệudụng như hà sa đều không ngoài pháp giới. Nếu chẳng phảivậy, tại sao nói "pháp môn tăng địa", tại sao nói "vô tậnđăng"? Tất cả pháp đều là pháp của tâm, tất cả tênđều là tên của tâm. Muôn pháp đều từ tâm sanh, tâm làcội gốc của muôn pháp. Kinh nói: "Biết tâm đạt cội nguồnnên hiệu là Sa-môn." Tên đồng nghĩa đồng, tất cả phápđều đồng thuần nhất không lẫn lộn.

Nếuở trong giáo môn được tùy thời tự tại thì dựng lậppháp giới trọn là pháp giới, lập chân như là chân như,lập lý tất cả pháp trọn là lý, lập sự tất cả pháptrọn là sự, nắm giở một thì ngàn theo, sự lý không khác,toàn là diệu dụng. Lại không có lý riêng, đều do xoay lạicủa tâm. Ví như bao nhiêu bóng mặt trăng thì có, mà bao nhiêumặt trăng thật thì không, bao nhiêu nguồn nước thì có, màbao nhiêu tánh nước thì không, bao nhiêu sum la vạn tượngthì có, mà bao nhiêu hư không thì không, bao nhiêu lời nóiđạo lý thì có, mà bao nhiêu Tuệ vô ngại thì không; bao nhiêucác thứ thành lập đều do một tâm. Dựng lập cũng được,dẹp hết cũng được, thảy là diệu dụng. Diệu dụng trọnlà nhà mình, chẳng phải lìa chân mà có, nơi nơi đều chân,thảy đều là thể của nhà mình.

Nếuchẳng vậy, lại là người nào? Tất cả pháp đều là Phậtpháp, các pháp tức là giải thoát, giải thoát tức là chânnhư, các pháp không ngoài chân như, đi đứng ngồi nằm thảylà dụng bất tư nghì, không đợi thời tiết. Kinh nói: "Chỗchỗ nơi nơi đều có Phật." Phật là năng nhân, có trí tuệkhéo hợp lòng người, hay phá lưới nghi cho tất cả chúngsanh, vượt ra vòng trói buộc của có và không v.v... tình chấpphàm thánh hết, nhân pháp đều không, chuyển bánh xe khônggì hơn, vượt các số lượng, việc làm không ngại, sự lýđều thông, như trời hiện mây, chợt có lại không, chẳngđể dấu vết. Ví như vẽ nước thành lằn, không sanh khôngdiệt. Ðại tịch diệt tại triền gọi là Như lai tàng, xuấttriền gọi là Pháp thân thanh tịnh. Thể không tăng giảm,hay lớn hay nhỏ, hay vuông hay tròn, hợp vật hiện hình nhưtrăng trong nước, vận dụng mênh mông, không lập mầm gốcchẳng hết hữu vi, không trụ vô vi. Hữu vi là dụng củavô vi, vô vi là chỗ nương của hữu vi, chẳng trụ chỗ nương,nên nói: "Như không chẳng chỗ nương." Nghĩa tâm sanh diệt,nghĩa tâm chân như: Tâm chân như dụ như gương sáng soi vậttượng. Gương dụ tâm, vật tượng dụ pháp. Nếu tâm chấppháp là dính với cái nhân bên ngoài, tức là nghĩa sanh diệt.Tâm không chấp pháp tức là nghĩa chân như.

Thanhvăn tai nghe Phật tánh. Bồ-tát mắt thấy Phật tánh. Liễuđạt không hai gọi là bình đẳng tánh. Tánh không có khác,dụng thì chẳng đồng. Tại mê là thức, tại ngộ là trí.Thuận lý là ngộ, theo sự là mê. Mê tức là mê bản tâmmình, ngộ là ngộ bản tánh mình. Một phen ngộ là hằng ngộchẳng trở lại mê. Như đang khi mặt trời mọc lên khôngtrở lại tối. Mặt trời trí tuệ xuất hiện, không chungcùng cái tối phiền não. Liễu đạt cảnh giới của tâm liềntrừ vọng tưởng. Vọng tưởng đã trừ tức là vô sanh. Pháptánh sẵn có, có chẳng nhờ tu. Thiền không thuộc ngồi, ngồitức có chấp trước. Nếu thấy lý này là chân chánh hiệpđạo, tùy duyên qua ngày, đứng ngồi theo nhau, giới hạnhhuân thêm, nhóm nơi tịnh nghiệp. Chỉ hay như thế, lo gì chẳngthông.

Ðệtử của Sư được nhập thất (được vào thiền thất, làđã ngộ đạo) có đến tám mươi bốn vị, mỗi người làmchủ một phương truyền hóa vô cùng.

Ðờèường niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ tư (788 T.L.) khoảngtháng giêng, Sư lên núi Thạch Môn, Kiến Xương, đi kinh hànhtrong rừng thấy chỗ hang động bằng phẳng, bèn bảo thịgiả:

- Thâncũ mục của ta sẽ ở tháng sau và trở về nơi này. Nói xong,Sư trở về.

Ðếnngày mùng bốn tháng hai, Sư có chút bệnh, tắm gội xong, ngồikiết già nhập diệt, thọ tám mươi tuổi, được sáu mươituổi hạ.

Sauvua sắc ban hiệu Ðại Tịch.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567