Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ðời Thứ Hai Sau Lục Tổ

03/09/201109:39(Xem: 5411)
Ðời Thứ Hai Sau Lục Tổ

THIỀNSƯ TRUNG HOA
HTThích Thanh Từ

TẬP 1

ĐỜI THỨHAI SAU LỤC TỔ
7.THIỀN SƯ HY THIÊN

ThạchÐầu - (695 - 785)

Sưhọ Trần, quê ở Cao Yếu, Ðoan Châu. Lúc thọ thai Sư, mẹthích ăn chay, không ưa đồ mặn. Khi còn hài nhi, Sư tự hànhđộng lấy, không phiền mẹ săn sóc. Ðến lớn khôn, Sư tựan ổn vui tươi, không khi nào tỏ vẻ không bằng lòng người.Ở thôn Ðộng Liêu, dân chúng sợ quỉ thần nên lập nhiềumiếu thờ, thường họp nhau mua rượu làm bò tế lễ. Mộthôm, đi chơi thấy dân chúng tế lễ, Sư bèn phá miếu giựtbò đem về. Ðến tuổi vài mươi, Sư từ giã quyến thuộcđi xuất gia.

NgheLục tổ Huệ Năng đang giáo hóa tại Tào Khê, Sư tìm đếnthọ giáo. Lục Tổ độ Sư làm đệ tử. Sư chưa thọ giớicụ túc, cũng chưa đạt đạo, Tổ đã báo tin sắp tịch,Sư hỏi Tổ:

- Saukhi Hòa thượng viên tịch, con phải nương tựa nơi ai?

Tổbảo:

- TầmTư đi.

Tổtịch rồi, mỗi ngày Sư đến bên cạnh tháp ngồi tư duy đếnquên cả ăn ngủ. Có vị Thượng tọa thấy thế hỏi:

- Thầyđã tịch, ngươi làm gì ngồi đây mãi?

Sưthưa:

- Trướckhi thầy tịch, tôi hỏi chỗ nương tựa, thầy dạy tầm Tư,nên tôi ngồi tư duy.

Thượngtọa bảo:

- Ngươicó sư huynh hiệu Hành Tư đang ở núi Thanh Nguyên, nên đếnđó nương tựa, thầy dạy đã rõ, ngươi còn nghi gì?

Nghelời dạy này, Sư thu xếp đồ đạc, tìm đến núi Thanh Nguyênra mắt Thiền sư Hành Tư [Phần đối đáp khi Sư đến núiThanh Nguyên, xem lại bài Thiền sư Hành Tư.]

Mộthôm Thiền sư Hành Tư hỏi:

- Cóngười nói Lãnh Nam có tin tức.

Sưthưa:

- Cóngười không nói Lãnh Nam không có tin tức.

- Nếuthế, đại tạng tiểu tạng từ đâu mà ra?

- Thảytừ trong ấy, trọn không thiếu việc lạ.

Thiềnsư Hành Tư gật đầu.

Ðờèường niên hiệu Khai Nguyên thứ mười sáu (728 T.L.), Sưđến La Phù thọ giới cụ túc. Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu(742 T.L.) Sư tìm đến Hoành Nhạc tại Nam Tự, cạnh chùa phíađông có gộp đá cao giống như cái đài, Sư lên đó cấtam tranh ở. Thời nhân kính trọng Sư nên gọi là Hòa thượngThạch Ðầu.

*

Mộthôm, thượng đường dạy chúng, Sư bảo:

- Phápmôn của ta do Phật trước truyền trao, không luận thiền địnhtinh tấn, chỉ đạt Tri kiến Phật, tức tâm tức Phật. Tâm,Phật, chúng sanh, Bồ-đề, phiền não tên tuy khác mà thểvẫn đồng. Các ngươi nên biết, thể tâm linh của mình lìatánh đoạn và thường, không phải nhơ sạch, lặng lẽ trònđầy, phàm thánh ngang bằng nhau, ứng dụng không lường, lìatâm ý thức, ba cõi sáu đường chỉ do tâm mình hiện, nhưtrăng đáy nước, bóng trong gương, đâu có sanh diệt. Cácngươi khéo biết nó thì không gì chẳng đủ.

*

Ðệtử Ðạo Ngộ hỏi:- Ý chỉ Tào Khê người nào được?

Sưđáp:- Người hội Phật pháp được.

- Thầyđược chăng?

- Takhông hội Phật pháp.

*

Cóvị Tăng hỏi:

- Thếnào là giải thoát?

Sưđáp:- Ai trói ngươi?

- Thếnào là Tịnh độ?

- Cáigì làm nhơ ngươi?

- Thếnào là Niết-bàn?

- Aiđem sanh tử cho ngươi?

*

Sưhỏi vị Tăng mới đến:- Từ đâu đến?

Tăngthưa:- Từ Giang Tây đến.

- ThấyMã Ðại sư chăng?

- Dạthấy.

Sưbèn chỉ khúc cây bảo:- Mã Ðại sư sao giống cái này?

Tăngkhông đáp được, trở về thuật lại Mã Tổ.

*

Tănghỏi:- Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?

Sưđáp:- Hỏi cây cột cái đi!

- Conkhông hội.

- Tacũng chẳng hội.

*

Ðạèiên hỏi:- Nó có nói không là hai cái đáng chê, xin Thầytrừ?

Sưđáp:- Một vật cũng không, trừ cái gì?

Sưlại hỏi:- Dẹp bỏ cổ, họng, môi, lưỡi, ngươi nói đi?

Ðạèiên thưa:- Không cái ấy.

Sưbảo:- Như thế là ngươi được vào cửa.

*

ÐạoNgộ hỏi:- Thế nào là đại ý Phật pháp?

Sưđáp:- Không được, không biết.

- Tiếnlên lại có chỗ chuyển hay không?

- Hưkhông dài không ngại mây trắng bay.

*

Sưở Nam Nhạc có nhiều vị thần linh hiện ra nghe pháp và xinthọ qui giới.

Ðờèường niên hiệu Quảng Ðức năm thứ hai (763 T.L.), đệtử thỉnh Sư xuống Lương Ðoan xiển hóa. Từ đây, hóa chủHồ Nam là Thạch Ðầu, hóa chủ Giang Tây là Mã Tổ.

Ðếnngày rằm tháng chạp niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ sáu (785T.L.), Sư viên tịch, thọ chín mươi mốt tuổi, sáu mươi batuổi hạ. Vua sắc ban là Vô Tế Ðại sư, tháp hiệu KiếnTướng.

Sưtrước tác một thiên Ðồng Tham Khế có chú giải lưu hànhkhá rộng lại có làm một bài ca Thảo Am:

THẢOAM CA

Ngô kết thảo am vô bảo bối

Phạn liễu tùng dung đồ thùy khoái

Thành thời sơ kiến mao thảo tân

Phá hậu hườn tương mao thảo cái.

Trụ am nhân, trấn thường tại

Bất thuộc trung gian dữ nội ngoại

Thế nhân trụ xứ ngã bất trụ

Thế nhân ái xứ ngã bất ái.

Am tuy tiểu, hàm pháp giới

Phương trượng lão nhân tương thể giải

Thượng thừa Bồ-tát tín vô nghị

Trung hạ văn chi tất sanh quái.

Vấn thử am, hoại bất hoại?

Hoại dữ bất hoại chủ nguyên tại

Bất cư nam bắc dữ đông tây

Cơ thượng kiên lao dĩ vi tối.

Thanh tùng hạ, minh song nội

Ngọc điện châu lâu vị vi đối

Nạp bì mông đầu vạn sự hưu

Thử thời Sơn tăng đô bất hội.

Trụ thử am, hưu tác giai

Thùy khoa phô tịch đồ nhân mãi

Hồi quang phản chiếu tiện qui lai

Khoách đạt linh căn phi hướng bối.

Ngộ Tổ sư thân huấn hối

Kết thảo vi am mạc sanh thối

Bách niên phao phước nhậm tung hoành

Bãi thủ tiện hành thả vô tội.

Thiên chủng ngôn, vạn ban giải

Chỉ yếu giáo quân trường bất muội

Dục thức am trung bất tử nhân

Khởi ly nhi kim giá bì đại.

Dịch:Bài ca THẢO AM

Tôi cất am tranh không của báu

Ăn xong thỏng thả ngủ ngon lành

Khi thành nhìn thấy cỏ tranh xanh

Lúc hỏng lại tìm cỏ tranh lợp.

Người chủ am vẫn mãi còn

Không thuộc khoảng giữa chẳng ngoài trong

Chỗ trụ người đời, ta chẳng trụ

Chỗ yêu người đời, ta chẳng yêu (ưa).

Am tuy nhỏ, trùm khắp giới

Lão già phương trượng mới hiểu tường

Bồ-tát thượng thừa tin chẳng ngại

Trung hạ nghe đây ắt lạ kỳ.

Hỏi am này hoại chẳng hoại?

Hoại cùng chẳng hoại chủ mãi còn

Chẳng ở đông tây hoặc nam bắc

Nền móng vững vàng là rất chắc.

Dưới tùng xanh, trăng giọi song

Ðiện ngọc lầu châu chưa dám đối

Màn che chăn đắp muôn việc thôi

Khi này Sơn tăng toàn chẳng hội.

Ở am này, thôi khởi nghỉ

Ai khéo trải chiếu mời người mua

Hồi quang phản chiếu là trở về

Ðạt suốt linh căn không theo bỏ.

Gặp Tổ sư thân chỉ dạy

Kết cỏ làm am chớ thối lui

Trăm năm bỏ sạch mặc tung hoành

Buông thõng tay đi vẫn không tội.

Ngàn thứ nói, muôn điều hiểu

Chỉ cốt dạy anh thường chẳng muội

Muốn biết không chết, người trong am

Ðâu rời đãy da hiện nay có.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn