Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

09. Thiền sư Duy Nghiễm (Dược Sơn)

03/09/201109:39(Xem: 2640)
09. Thiền sư Duy Nghiễm (Dược Sơn)

THIỀNSƯ TRUNG HOA
HTThích Thanh Từ

TẬP 1

ĐỜI THỨ BA SAU LỤC TỔ

A. PháiHành Tư
9.Thiền sư Duy Nghiễm (Dược Sơn)
10.Thiền sư Thiên Nhiên (Ðơn Hà)
11.Thiền sư Ðạo Ngộ (Thiên Hoàng Tự)
12.Thiền sư Bảo Thông (Ðại Ðiên)
B.Phái Hoài Nhượng
13.Thiền sư Hoài Hải (Bá Trượng)
14.Thiền sư Phổ Nguyện (Nam Tuyền)
15.Thiền sư Huệ Hải (Ðại Châu)
16.Thiền sư Ẩn Phong (Ðặng Ẩn Phong)
17.Thiền sư Huệ Tạng (Thạch Củng)
18.Thiền sư Trí Tạng (Tây Ðường)
19.Thiền sư Trí Thường (Qui Tông)
20.Thiền sư Pháp Thường (Ðại Mai)
21.Thiền sư Vô Nghiệp.
22.Thiền sư Ðạo Ngộ (Thiên Vương Tự)
23.Thiền sư Linh Mặc.
24.Thiền sư Duy Khoan.
25.Thiền sư Như Hội.
26.Thiền sư Bảo Triệt (Ma Cốc)
27.Thiền sư Tề An.
28.Cư sĩ Long Uẩn.


9.THIỀN SƯ DUY NGHIỄM

DượcSơn - (751-834)

Sưhọ Hàn, quê ở Ráng Châu. Năm mười bảy tuổi, Sư theo Thiềnsư Huệ Chiếu ở Tây Sơn Triều Dương xuất gia. Ðời Ðườngniên hiệu Ðại Lịch thứ tám (774 T.L.) Sư thọ đại giớinơi Luật sư Hy Tháo ở Hoành Nhạc. Sư học thông kinh luận,nghiêm trì giới luật. Một hôm, Sư tự than:

- Ðạitrượng phu phải rời pháp tự tịnh, đâu thể theo việc vụnvặt, làm hạnh áo khăn này.

Sưtìm đến Thiền sư Hy Thiên (Thạch Ðầu) hỏi:

- ÐốiTam thừa mười hai phần giáo, con còn hiểu biết thô sơ, đếnnhư thường nghe phương Nam nói "chỉ thẳng tâm người, thấytánh thành Phật", thật con mù tịt. Cúi mong Hòa thượng từbi chỉ dạy.

Thiềnsư Hy Thiên bảo:

- Thếấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được,thế ấy không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao?

Sưmờ tịt không hiểu.

Thiềnsư Hy Thiên bảo:

- Nhânduyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Ðạisư (Ðạo Nhất).

Sưvâng lệnh đến yết kiến Thiền sư Ðạo Nhất (Mã Tổ).Sư thưa lại câu đã thưa với Thiền sư Hy Thiên.

Thiềnsư Ðạo Nhất bảo:

- Tacó khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướngmày chớp mắt; có khi nhướng mày chớp mắt là phải, cókhi nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi làm sao?

Ngaycâu nói này, Sư liền khế ngộ, bèn lễ bái.

Thiềnsư Ðạo Nhất hỏi:- Ngươi thấy đạo lý gì lễ bái?

Sưthưa:- Con ở chỗ Thạch Ðầu như con muỗi đậu trên trâusắt.

Thiềnsư Ðạo Nhất bảo:- Ngươi đã biết như thế, tự khéo gìngiữ.

Sưở đây hầu hạ ba năm.

Mộthôm Thiền sư Ðạo Nhất hỏi:- Ngày gần đây chỗ thấy củangươi thế nào?

Sưthưa:- Da mỏng da dày đều rớt sạch, chỉ có một chân thật.

Thiềnsư Ðạo Nhất bảo:

- Sởđắc của ngươi đã hợp với tâm thể, khắp hết tứ chi.Ðã được như thế, nên đem ba cật tre cột da bụng, tùychỗ ở núi đi.

Sưthưa:- Con là người gì dám nói ở núi?

Thiềnsư Ðạo Nhất bảo:

- Chẳngphải vậy, chưa có thường đi mà chẳng đứng, chưa có thườngđứng mà chẳng đi, muốn lợi ích không chỗ lợi ích, muốnlàm không chỗ làm, nên tạo thuyền bè, không nên ở đâylâu.

Sưtừ giã Mã Tổ trở về Thạch Ðầu.

*

Mộthôm Sư ngồi trên cục đá, Thạch Ðầu trông thấy hỏi:

- Ngươiở đây làm gì?

Sưthưa:- Tất cả chẳng làm.

- Tạisao ngồi yên?

- Nếungồi yên tức làm.

- Ngươinói chẳng làm, chẳng làm cái gì?

- Ngànthánh cũng không biết.

ThạchÐầu dùng kệ khen:

Tùng lai cộng trụ bất tri danh

Nhậm vận tương tương chỉ ma hành

Tự cổ thượng hiền du bất thức

Tạo thứ phàm lưu khởi khả minh.

Dịch:

Chung ở từ lâu chẳng biết chi

Lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi

Thượng hiền từ trước còn chẳng biết

Huống bọn phàm phu đâu dễ tri.

ThạchÐầu dạy:- Nói năng động dụng chớ giao thiệp.

Sưthưa:- Chẳng nói năng động dụng cũng chớ giao thiệp.

- Tatrong ấy mũi kim mảnh bụi chẳng lọt vào.

- Controng ấy như trồng hoa trên đá.

ThạchÐầu ấn khả.

*

SauSư đến ở Dược Sơn Lễ Châu, đồ chúng theo học rất đông.Một hôm, Sư ngồi, Ðạo Ngô, Vân Nham đứng hầu. Sư chỉhai cây, một tươi, một khô đứng trên núi, hỏi Ðạo Ngô:

- Khôlà phải hay tươi là phải?

ÐạoNgô thưa:- Tươi là phải.

Sưbảo:- Sáng tỏ tất cả chỗ, quang minh xán lạn.

Sưlại hỏi Vân Nham:- Khô là phải hay tươi là phải?

VânNham thưa:- Khô là phải.

Sưbảo:- Sáng tỏ tất cả chỗ, thôi dạy khô lạt.

ChợtSa-di Cao đến. Sư hỏi:- Khô là phải hay tươi là phải?

Sa-diCao thưa:

- Khôlà từ nơi khác mà khô, tươi là từ nơi khác mà tươi. Sưnhìn Ðạo Ngô, Vân Nham bảo:

- Chẳngphải, chẳng phải.

*

Việnchủ thưa:- Ðánh chuông rồi, thỉnh Hòa thượng thượng đường.

Sưbảo:- Ông bưng giùm bát cho tôi.

- Hòathượng không tay từ bao giờ?

- Ôngchỉ là uổng mặc ca-sa.

- Conchỉ là thế, Hòa thượng thì sao?

- Takhông quyến thuộc ấy.

*

Thấythầy Tri viên trồng rau, Sư bảo:

- Trồngthì không ngăn ngươi trồng, chớ cho nó mọc rễ.

ThầyTri viên thưa: - Không cho mọc rễ thì đại chúng lấy gì ăn?

Sưbảo:- Ngươi có miệng sao?

ThầyTri viên không đáp được.

*

Cóvị Tăng hỏi:

- Tổsư chưa đến nước này (Trung Hoa), nước này có ý Tổ sưchăng?

Sưđáp:- Có.

- Ðãcó ý Tổ sư, lại đến làm gì?

- Bởicó, cho nên đến.

*

Sưxem kinh, có vị Tăng thấy, hỏi:

- Hòathượng bình thường không cho chúng con xem kinh, vì sao Hòathượng lại xem?

Sưđáp:- Ta xem chỉ để che mắt.

- Chúngcon học theo Hòa thượng được chăng?

- Nếucác ngươi xem thì da trâu cũng lủng.

*

Thíchsử Lý Tường ở Lãng Châu, nghe danh Sư, nhiều phen sai ngườiđến thỉnh mà Sư không đi. Ông đích thân lên núi yết kiếnSư. Sư cầm quyển kinh xem không nhìn lại. Thị giả bạch:

- Tháithú đến đây!

LýTường tánh nóng nảy nói:- Thấy mặt không bằng nghe danh.

Sưgọi:- Thái thú!

LýTường:- Dạ!

Sưbảo:- Sao lại quí lỗ tai mà khinh con mắt?

LýTường chấp tay xin lỗi, rồi hỏi:- Thế nào là đạo?

Sưlấy tay chỉ trên, chỉ dưới, hỏi:- Hội chăng?

Tườngthưa:- Chẳng hội.

Sưbảo:- Mây ở trời xanh, nước trong bình. (Vân tại thanh thiên,thủy tại bình.)

LýTường vui mừng thỏa thích làm lễ, trình một bài kệ:

Luyện đắc thân hình tợ nhạn hình

Thiên châu tùng hạ lưỡng hàm kinh

Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết

Vân tại thanh thiên thủy tại bình.

Dịch:

Luyện được thân hình giống nhạn hình

Dưới tùng ngàn gốc hai hòm kinh

Ta tìm hỏi đạo không lời khác

Mây ở trời xanh, nước trong bình.

Tườnglại hỏi:- Thế nào là giới định tuệ?

Sưbảo:- Bần đạo trong ấy không có gia cụ nhàn này.

LýTường không lường nổi huyền chỉ.

Sưlại bảo:- Thái thú muốn gìn giữ được việc này, cầnphải tiến lên ngọn núi cao chót vót mà ngồi, xuống tậnđáy biển sâu mà đi, việc trong khuê các nếu bỏ chẳng đượcbèn là lủng chảy.

*

Sưthượng đường dạy chúng:

- Tổsư chỉ dạy bảo hộ, nếu tham sân khởi lên cần phải phòngngự, chớ cho khởi dậy. Các ngươi muốn biết cây khô ởThạch Ðầu cần phải gánh vác, trọn không có cành lá. Tuynhiên như thế, lại phải tự xem, không được bặt ngôn ngữ.Nay ta vì các ngươi nói ngôn ngữ ấy để hiển bày khôngngôn ngữ, cái này xưa nay không tướng mạo tai mắt...

*

Mộthôm Sư lên núi đi kinh hành, chợt mây tan thấy trăng sáng,Sư cười to một tiếng, vang xa gần chín mươi dặm. Dân chúngở xa nghe tiếng, hôm sau tìm đến hỏi Tăng chúng. Tăng chúngbảo:

- Ðólà tiếng của Hòa thượng đêm qua ở trên núi cười.

LýTường nghe việc này lại làm bài thơ tặng:

Tuyển đắc u cư hiệp dã tình

Chung niên vô tống diệc vô nghinh

Hữu thời trực thướng cô phong đảnh

Nguyệt hạ phi vân tiếu nhất thanh.

Dịch:

Chọn nơi xa vắng hợp lòng quê

Năm tròn mặc khách đến hay về

Có khi tiến thẳng lên đảnh núi

Mây tan trăng hiện tiếng cười hề!

*

Ðờèường niên hiệu Thái Hòa, năm thứ tám (834 T.L.) tháng hai,sắp thị tịch, Sư kêu to:

Phápđường ngã! Pháp đường ngã!

Ðạichúng đều mang cột đến chống.

Sưkhoát tay bảo:- Các ngươi không hiểu ý ta.

Sưbèn từ giã chúng thị tịch, thọ tám mươi bốn tuổi, sáumươi tuổi hạ.

Vuasắc phong là Hoàng Ðạo Ðại sư, tháp hiệu là Hóa Thành.

8.THIỀN SƯ ÐẠO NHẤT
MãTổ - (709 - 788)

Vìngười đời sau quá kính trọng Sư nên nhân Sư họ Mã gọilà Mã Tổ: ông Tổ họ Mã.

Sưhọ Mã, quê ở huyện Thập Phương, Hán Châu. Thuở nhỏ, Sưdung mạo lạ thường: đi như trâu, nhìn như cọp, lưỡi dàikhỏi mũi, dưới chân có hai khu ốc. Lúc bé, Sư đến chùaLa-hán xin xuất gia với Hòa thượng Ðường ở Từ Châu. SauSư thọ giới cụ túc nơi Luật sư Viên ở Du Châu.

Ðờèường khoảng niên hiệu Khai Nguyên (713-742 T.L.), Sư tậpthiền định ở Viện truyền pháp tại Hoành Nhạc, nhân Thiềnsư Hoài Nhượng giáo hóa được giải ngộ. Bạn đồng thamhọc với Sư có sáu người, chỉ riêng Sư được truyền tâmấn.

Saukhi tạm biệt thầy, Sư đến Kiến Dương ở ngọn núi PhậtTích, kế dời sang Lâm Xuyên, sau lại đến núi Cung Công NamDương. Niên hiệu Ðại Lịch (765 T.L.) Liên soái Lộ Từ Cungvà Linh Phong, Cảnh Mộ thỉnh Sư khai đường để truyền bátông phong. Từ đây học giả bốn phương tụ hội về rấtđông. Có thể nói Giang Tây là một trường thi Phật.

*

Mộthôm Sư dạy chúng:

- Cácngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này tức là tâmPhật. Tổ Ðạt-ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp Thượngthừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ lại dẫn kinhLăng-già để ấn tâm địa chúng sanh. Sợ e các ngươi điênđảo không tự tin pháp tâm này mỗi người tự có, nên kinhLăng-già nói: "Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp."(Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp môn.)

Phàmngười cầu pháp nên không có chỗ cầu, ngoài tâm không riêngcó Phật, ngoài Phật không riêng có tâm, không lấy thiệnchẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều không nương cậy, đạttánh tội là không, mỗi niệm đều không thật, vì không cótự tánh nên tam giới chỉ là tâm, sum la vạn tượng đềulà cái bóng của một pháp, thấy sắc tức là thấy tâm, tâmkhông tự là tâm, nhân sắc mới có.

Cácngươi chỉ tùy thời nói năng tức sự là lý, trọn khôngcó chỗ ngại, đạo quả Bồ-đề cũng như thế. Nơi tâm sanhra thì gọi là sắc, vì biết sắc không, nên sanh tức chẳngsanh. Nếu nhận rõ tâm này, mới có thể tùy thời ăn cơmmặc áo nuôi lớn thai thánh, mặc tình tháng ngày trôi qua,đâu còn có việc gì.

Cácngươi nhận ta dạy hãy nghe bài kệ này:

Tâm địa tùy thời thuyết

Bồ-đề diệc chỉ ninh

Sự lý câu vô ngại

Ðương sanh tức bất sanh.

Dịch:

Ðất tâm tùy thời nói

Bồ-đề cũng thế thôi

Sự lý đều không ngại

Chính sanh là chẳng sanh.

*

Cóvị Tăng hỏi:- Hòa thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật?

Sưđáp:- Vì vỗ con nít khóc.

- Connít nín rồi thì thế nào?

- Phitâm phi Phật.

- Ngườitrừ được hai thứ này rồi, phải dạy thế nào?

- Nóivới y là "phi vật".

- Khichợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao?

- Hãydạy y thể hội đại đạo.

*

Cóvị Tăng hỏi:

- Lytứ cú tuyệt bách phi, thỉnh Thầy chỉ thẳng ý Tổ sư từẤn Ðộ sang?

Sưđáp:

- Hômnay ta mệt nhọc không thể vì ngươi nói, ngươi đến hỏiTrí Tạng. Vị Tăng ấy đến hỏi Trí Tạng.

TríTạng bảo:- Sao không hỏi Hòa thượng?

Tăngđáp:- Hòa thượng dạy đến hỏi Thầy.

TríTạng hỏi:

- Hômnay tôi đau đầu, không thể vì ông nói, đến hỏi Sư huynhHải.

Tăngđến hỏi Hoài Hải, Hoài Hải bảo:- Ðến chỗ ấy tôi cũngchẳng hội.

Tăngtrở lại trình Sư, Sư bảo:- Tạng đầu bạch, Hải đầuhắc.

*

Cưsĩ Long Uẩn đến hỏi:

- Nướckhông gân xương hay thắng chiếc thuyền muôn hộc, lý nàythế nào?

Sưđáp:- Trong ấy không nước cũng không thuyền, nói gì là gânxương?

Uẩnbảo:- Người không lầm xưa nay, thỉnh Thầy để mắt nhìnlên!

Sưliền nhìn thẳng xuống.

Uẩnnói:- Một cây đàn cầm không dây, mà Thầy đàn rất hay.

Sưliền nhìn thẳng lên. Uẩn lễ bái. Sư trở về phương trượng.Uẩn theo sau thưa:- Vừa rồi muốn làm khéo trở thành vụng.

*

Mộtđêm, Trí Tạng, Hoài Hải, Phổ Nguyện theo hầu Sư xem trăng.

Sưhỏi:- Ngay bây giờ nên làm gì?

TríTạng thưa:- Nên cúng dường.

HoàiHải thưa:- Nên tu hành.

PhổNguyện phủi áo ra đi.

Sưbảo:- Kinh vào Tạng, Thiền về Hải, chỉ có Phổ Nguyệnvượt ngoài sự vật.

*

HoàiHải hỏi:- Thế nào là chỉ thú Phật pháp?

Sưđáp:- Chính là chỗ ngươi bỏ thân mạng.

Sưlại hỏi Hoài Hải:- Ngươi lấy pháp gì chỉ dạy người?

HoàiHải dựng đứng cây phất tử.

Sưbảo:- Chỉ thế thôi hay còn gì khác?

HoàiHải ném cây phất tử xuống.

*

Tănghỏi:- Thế nào được hiệp đạo?

Sưđáp:- Ta sớm chẳng hiệp đạo.

Tănghỏi:- Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?

Sưliền đánh và nói:- Ta nếu không đánh ngươi, các nơi sẽcười ta.

*

ÐặngẨn Phong từ biệt Sư đi nơi khác, Sư hỏi:- Ði đến đâu?

ẨnPhong thưa:- Ði đến Thạch Ðầu.

- ÐườngThạch Ðầu trơn.

- Cócây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa.

ẨnPhong vừa đi đến Thạch Ðầu đi nhiễu giường thiền mộtvòng, dựng tích trượng động đất một tiếng, hỏi:

- Ấylà tông chỉ gì?

ThạchÐầu nói:- Trời xanh! trời xanh!

ẨnPhong không đáp được, lại trở về thưa với Sư. Sư bảo:

- Ngươinên đi lại bên ấy, nếu Thạch Ðầu nói "trời xanh!" ngươi"hư! hư!"

ẨnPhong lại đi đến Thạch Ðầu làm như trước.

ThạchÐầu bèn: Hư! hư!

ẨnPhong không đáp được, lại trở về trình với Sư. Sư bảo:

- Tađã nói với ngươi "đường Thạch Ðầu trơn".

*

Cóvị Giảng sư đến hỏi:- Thiền tông truyền giữ pháp gì?

Sưhỏi lại:- Tọa chủ truyền giữ pháp gì?

- Tôigiảng được hơn hai mươi bản kinh luận.

- Ðâukhông phải là sư tử con?

- Khôngdám.

Sưthốt ra tiếng: Hư! hư!

Giảngsư nói:- Ðây là pháp.

- Làpháp gì?

- Phápsư tử ra khỏi hang.

Sưbèn im lặng.

Giảngsư nói:- Ðây cũng là pháp.

- Làpháp gì?

- Phápsư tử ở trong hang.

- Khôngra không vào là pháp gì?

Giảngsư không đáp được, bèn từ giã đi ra đến cửa, Sư gọi:

- Chủtọa!

Giảngsư xoay đầu lại.

Sưhỏi:- Là pháp gì?

Giảngsư cũng không đáp được.

Sưbảo:- Ông thầy độn căn.

*

Mộthôm Sư dạy chúng:

- Ðạokhông dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Sao là ô nhiễm? - Có tâmsanh tử, tạo tác, thú hướng đều là ô nhiễm. Nếu muốnhội thẳng đạo ấy, tâm bình thường là đạo. Sao gọi làtâm bình thường? -Không tạo tác, không thị phi, không thủxả, không đoạn thường, không phàm thánh. Kinh nói: "Chẳngphải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnhBồ-tát." Chỉ như hiện nay đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếpvật đều là đạo. Ðạo tức là pháp giới, cho đến diệudụng như hà sa đều không ngoài pháp giới. Nếu chẳng phảivậy, tại sao nói "pháp môn tăng địa", tại sao nói "vô tậnđăng"? Tất cả pháp đều là pháp của tâm, tất cả tênđều là tên của tâm. Muôn pháp đều từ tâm sanh, tâm làcội gốc của muôn pháp. Kinh nói: "Biết tâm đạt cội nguồnnên hiệu là Sa-môn." Tên đồng nghĩa đồng, tất cả phápđều đồng thuần nhất không lẫn lộn.

Nếuở trong giáo môn được tùy thời tự tại thì dựng lậppháp giới trọn là pháp giới, lập chân như là chân như,lập lý tất cả pháp trọn là lý, lập sự tất cả pháptrọn là sự, nắm giở một thì ngàn theo, sự lý không khác,toàn là diệu dụng. Lại không có lý riêng, đều do xoay lạicủa tâm. Ví như bao nhiêu bóng mặt trăng thì có, mà bao nhiêumặt trăng thật thì không, bao nhiêu nguồn nước thì có, màbao nhiêu tánh nước thì không, bao nhiêu sum la vạn tượngthì có, mà bao nhiêu hư không thì không, bao nhiêu lời nóiđạo lý thì có, mà bao nhiêu Tuệ vô ngại thì không; bao nhiêucác thứ thành lập đều do một tâm. Dựng lập cũng được,dẹp hết cũng được, thảy là diệu dụng. Diệu dụng trọnlà nhà mình, chẳng phải lìa chân mà có, nơi nơi đều chân,thảy đều là thể của nhà mình.

Nếuchẳng vậy, lại là người nào? Tất cả pháp đều là Phậtpháp, các pháp tức là giải thoát, giải thoát tức là chânnhư, các pháp không ngoài chân như, đi đứng ngồi nằm thảylà dụng bất tư nghì, không đợi thời tiết. Kinh nói: "Chỗchỗ nơi nơi đều có Phật." Phật là năng nhân, có trí tuệkhéo hợp lòng người, hay phá lưới nghi cho tất cả chúngsanh, vượt ra vòng trói buộc của có và không v.v... tình chấpphàm thánh hết, nhân pháp đều không, chuyển bánh xe khônggì hơn, vượt các số lượng, việc làm không ngại, sự lýđều thông, như trời hiện mây, chợt có lại không, chẳngđể dấu vết. Ví như vẽ nước thành lằn, không sanh khôngdiệt. Ðại tịch diệt tại triền gọi là Như lai tàng, xuấttriền gọi là Pháp thân thanh tịnh. Thể không tăng giảm,hay lớn hay nhỏ, hay vuông hay tròn, hợp vật hiện hình nhưtrăng trong nước, vận dụng mênh mông, không lập mầm gốcchẳng hết hữu vi, không trụ vô vi. Hữu vi là dụng củavô vi, vô vi là chỗ nương của hữu vi, chẳng trụ chỗ nương,nên nói: "Như không chẳng chỗ nương." Nghĩa tâm sanh diệt,nghĩa tâm chân như: Tâm chân như dụ như gương sáng soi vậttượng. Gương dụ tâm, vật tượng dụ pháp. Nếu tâm chấppháp là dính với cái nhân bên ngoài, tức là nghĩa sanh diệt.Tâm không chấp pháp tức là nghĩa chân như.

Thanhvăn tai nghe Phật tánh. Bồ-tát mắt thấy Phật tánh. Liễuđạt không hai gọi là bình đẳng tánh. Tánh không có khác,dụng thì chẳng đồng. Tại mê là thức, tại ngộ là trí.Thuận lý là ngộ, theo sự là mê. Mê tức là mê bản tâmmình, ngộ là ngộ bản tánh mình. Một phen ngộ là hằng ngộchẳng trở lại mê. Như đang khi mặt trời mọc lên khôngtrở lại tối. Mặt trời trí tuệ xuất hiện, không chungcùng cái tối phiền não. Liễu đạt cảnh giới của tâm liềntrừ vọng tưởng. Vọng tưởng đã trừ tức là vô sanh. Pháptánh sẵn có, có chẳng nhờ tu. Thiền không thuộc ngồi, ngồitức có chấp trước. Nếu thấy lý này là chân chánh hiệpđạo, tùy duyên qua ngày, đứng ngồi theo nhau, giới hạnhhuân thêm, nhóm nơi tịnh nghiệp. Chỉ hay như thế, lo gì chẳngthông.

Ðệtử của Sư được nhập thất (được vào thiền thất, làđã ngộ đạo) có đến tám mươi bốn vị, mỗi người làmchủ một phương truyền hóa vô cùng.

Ðờèường niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ tư (788 T.L.) khoảngtháng giêng, Sư lên núi Thạch Môn, Kiến Xương, đi kinh hànhtrong rừng thấy chỗ hang động bằng phẳng, bèn bảo thịgiả:

- Thâncũ mục của ta sẽ ở tháng sau và trở về nơi này. Nói xong,Sư trở về.

Ðếnngày mùng bốn tháng hai, Sư có chút bệnh, tắm gội xong, ngồikiết già nhập diệt, thọ tám mươi tuổi, được sáu mươituổi hạ.

Sauvua sắc ban hiệu Ðại Tịch.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn