Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

3. Sự sanh diệt của ấm giới nhập

03/05/201119:55(Xem: 6073)
3. Sự sanh diệt của ấm giới nhập

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

QUYỂNBỐN

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng:

-Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn vì chúng con thuyết sự sanh diệtcủa ấm, giới, nhập, nếu những việc ấy chẳng có tựtánh (ngã) thì ai sanh ai diệt? Phàm phu là y nơi sanh diệt,chẳng biết Niết Bàn, chẳng thể hết khổ.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Lànhthay! Hãy chú ý nghe, Ta sẽ vì ngươi mà thuyết.

ĐạiHuệ Bồ Tát bạch Phật rằng:

- Cúixin thọ giáo.

Phậtbảo Đại Huệ:

- Tạngcủa Như Lai là hiển bày cái nhân thiện và bất thiện, phổbiến tạo ra các loài chúng sanh, ví như nhà ảo thuật biếnhiện các loài người huyễn hóa, lìa ngã và ngã sở. Ngoạiđạo chẳng biết do ba duyên Căn, Cảnh, Thức hoà hợp phươngtiện sanh khởi, lại chấp trước có kẻ tạo tác, ấy làdo ác kiến tập khí hư ngụy từ vô thỉ sở huân, gọi làTạng Thức, do đó sanh vô minh trụ Địa, cùng với thức thứbảy sanh pháp nhiễm tịnh, như biển nổi làn sóng, thườngkhởi chẳng dứt. Nếu lìa lỗi vô thường, và lìa nơi ThầnNgã Chấp Thường Luận của ngoại đạo thì tự tánh vô nhiễm,bổn lai trong sạch.

- Còncác thức kia thì có sanh có diệt, nơi ý thức niệm niệmtạo cái nhân vọng tưởng chẳng thật, chấp lấy các cảnhgiới đủ thứ hình xứ danh tướng, chẳng biết sắc tướngdo tự tâm sở hiện, chẳng lìa khổ vui, chẳng đến giảithoát, bị danh tướng trói buộc, tham sanh rồi sanh tham. Nếunhân duyên các căn nhiếp thọ diệt thì tương tục chẳngsanh, nếu lìa tự tâm vọng tưởng, chẳng thọ khổ vui, hoặcnhập Diệt Tận Định, hoặc nhập Cõi Tứ 'Thiền, hoặc khéotu Chơn Đế giải thoát, chỉ chứng lý Thiên Không, ngườitu cho là giải thoát, ham trụ Niết Bàn, chẳng lìa chẳng chuyển,gọi là "Như Lai Tạng Thức Tạng" (là Tạng thức trong NhưLai Tạng).

- Ngoạiđạo do thức thứ bảy chấp thức thứ tám làm Thần ngãthì lưu chuyển chẳng diệt, do đó các thức phan duyên, chẳngphải cảnh giới tu hành của Thanh Văn, Duyên Giác, vì chẳnggiác được Vô Ngã, có tự tướng cộng tướng nhiếp thọ,sanh ấm giới nhập. Nếu thấy tánh Như Lai Tạng thì năm pháptự tánh và nhơn pháp Vô Ngã đều diệt.

- TừngĐịa thứ lớp tương tục tiến lên, chẳng bị kiến chấpngoại đạo lay động, ấy gọi là trụ Bồ Tát Bất ĐộngĐịa, chứng đắc mười thứ đạo môn an vui của Tam Muội,mà tự nguyện chẳng thọ môn vui của Tam Muội, do huệ giáccủa Tam Muội sở trì, quán sát Phật Pháp bất khả tư nghìvà thật tế hướng lên Tự Giác Thánh Trí, chẳng cùng lốitu hành của tất cả Thanh Văn, Duyên Giác và ngoại đạo,đắc mười thứ chủng tánh Hiền Thánh, lìa Tam Muội hạnh,vào nơi Như Lai ý sanh thân của Trí thân. Cho nên, Đại Huệ!Đại Bồ Tát muốn cầu thắng tiến, nên tẩy sạch danh tướngNhư Lai Tạng và Thức tạng.

- ĐạiHuệ! Nếu chẳng có danh tướng Thức tạng và Như Lai Tạngthì chẳng có sanh diệt, nhưng các bậc phàm phu Hiền Thánhđều có sanh diệt. Người tu hành Tự Giác Thánh Trí chẳngxả phương tiện mà hiện pháp lạc trụ. Đại Huệ! Cái NhưLai Tạng và thức tạng này là do tâm tưởng của tất cảThanh Văn, Duyên Giác sở thấy, dù tự tánh thanh tịnh, nhưngbị khách trần che lấp, vẫn thấy bất tịnh, chẳng phảisự thấy của Như Laị. Đại Huệ! Cảnh giới hiện tiềncủa Như Lai, cũng như xem trái Yêm Ma La trong bàn tay vậy.

- ĐạiHuệ! Ta ở nơi nghĩa này dùng thần lực kiến lập, khiếnThắng Man Phu Nhân và chư Bồ Tát trí sáng đầy đủ v.v...diễn thuyết tuyên dương danh tướng Như Lai Tạng với thứctạng, và sự cùng sanh của bảy thứ thức kia. Vì hàng ThanhVăn chấp trước, còn thấy có nhơn, pháp Vô Ngã, nên ThắngMan Phu Nhân thừa Phật oai thần thuyết cảnh giới Như Laichẳng phải cảnh giới của Nhị thừa và ngoại đạo. Đốivới Như Lai Tạng và thức tạng, chỉ có Phật và bậc BồTát y nghĩa lợi trí có cảnh giới trí huệ này. Cho nên ngươivà các Đại Bồ Tát nơi Như Lai Tạng và Thức tạng nên siêngtu học, chớ nên chỉ nghe biết được cho là đủ.

Khiấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

NhưLai Tạng thâm sâu,
Màcùng với bảy thức,
Sanhhai thứ nhiếp thọ,
Bậctrí nên xa lìa.
Vôthỉ huân tập khí,
Nhưtượng hiện tâm gương.
Ngườiquán sát như thật,
Hữusự như vô sự.
Kẻngu quán mặt trăng,
Quánchỉ (ngón tay) chẳng quán trăng.
Chấptrước theo văn tự.
Chẳngthấy nghĩa chơn thật.
Tâmlàm nghề ảo thuật,
Ýlà người giúp nghề.
Ngũthức bạn diễn viên,
Vọngtưởng là khán giả.

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Thế Tôn rằng :

-Cúi xin Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp,do giác đựơc tướng nhân duyên, khiến con và các Bồ Tátđược lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọngchấp các pháp tiệm sanh, hoặc đốn sanh, hoặc tiệm đốncộng sanh.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Tấtcả pháp có hai thứ duyên tướng, là ngoại duyên và nộiduyên. Ngoại Duyên là : Cục đất, cây cọc, bánh xe, sợidây, nước, gỗ, nhân công, các thứ phương tiện làm duyên,sanh ra cái bình như bình đất, còn các thứ tơ, lụa, látchiếu, giống mầm, tô lạc v.v... do ngoại duyên phương tiệnsanh ra cũng như thế. Ấy gọi là tướng Ngoại Duyên.

- Thếnào là Nội Duyên? Vì có vô minh ái nghiệp các pháp hòa hợpgọi là năng duyên, từ đó sanh khởi các pháp ấm, giới,nhập, gọi là sở duyên. Các pháp do tự tâm sở hiện vốnchẳng sai biệt, mà phàm phu vọng chấp, thành có sai biệt,ấy gọi là pháp Nội Duyên.

- ĐạiHuệ! Nói về Nhân gồm có sáu thứ, ấy là : Đương hữunhân, Tương tục nhân, Tướng nhân, Tác nhân, Hiển thị nhân,Đối đãi nhân.

1.Đương Hữu Nhân : Vì thức thứ tám từ vô thỉ đến nayhay làm nhân cho tất cả pháp, từ nhân sanh quả, bất khảtư nghì, đương lúc đó làm nhân, nên gọi là Đương HữuNhân.

2.Tương Tục Nhân : Vì bên trong nương thức thứ tám và thứcthứ sáu, phan duyên ngoại cảnh, từ đó pháp trong ngoài làmnhân sanh quả như ngũ ấm chủng tử v.v... do hiện hành huântập chủng tử, lại do chủng tử huân tập hiện hành, màquả nhiễm tịnh theo đó liên tục sanh khởi chẳng dừng,nên gọi là Tương Tục Nhân.

3.Tướng Nhân : Do cái đẳng Vô Gián Duyên ( duyên chẳng giánđoạn ) làm ra tướng Vô Gián, sanh ra quả tương tục. Nơitương tục có tướng Vô Gián đã lìa nơi nhân mà chưa đếnnơi quả, vì nó chẳng gián đoạn cho nên tương tục. Vì ởnơi chính giữa của nhân và quả mà có tướng,, nên gọilà Tướng Nhân.

4.Tác Nhân : Tức là tăng thượng duyên, ấy là tạo nghiệptăng thượng mà sanh ra quả, cũng như Chuyển Luân Vương, dothân thể chứng đắc Luân Vương làm bản nhân mà bánh xeThất Bửu từ hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng.Vì cảnh chẳng thể sanh quả, phải nhờ tâm làm tăng thượng,Luân Vương mới có thể làm ra thắng nhân. Vì tâm làm tăngthượng duyên cho cảnh ( bánh xe bay ), nên gọi là Tác Nhân.

5.Hiển Thị Nhân : Sự vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướngnăng tác, sở tác, như cây đèn chiếu soi hiển thị sắc tướngv. v... gọi là Hiển Thị Nhân.

6.Đối Đãi Nhân : Là lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạnđứt, mà ngay đó tánh ''chẳng vọng tướng'' sanh khởi. ĐạiHuệ! Tự tướng vọng tưởng của phàm phu chẳng lần lượtsanh, chẳng cùng chúng sanh. Tại sao? Nếu cùng lúc sanh thìchẳng phân biệt được năng tác, sở tác, vì chẳng có tướngnhân. Nếu lần lượt sanh thì chẳng có tự tướng, cho nênchẳng thể có lần lượt sanh, như chẳng sanh con thì khôngđược gọi là cha. Đại Huệ! Vì cha với con làm nhân đốiđãi với nhau, không có cha thì không sanh được con, khôngcó con thì không được gọi là cha; cha con đối đãi nhau màsanh, nên gọi là Đối Đãi Nhân.

- ĐạiHuệ! nói tóm lại, các thứ tướng sanh đều do các thứ nhâncủa tự tánh vọng tưởng chấp tướng mà sanh. Vì tự tâmhiện ra thọ dụng mà có tự tướng, cộng tướng, ngoạitánh, phi tánh; thực ra Lần Lượt Sanh và Cùng Lúc Sanh haithứ đều chẳng thể sanh. Cho nên phải lìa hai thứ kiếnchấp đó.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

Tấtcả đều Vô sanh,

Cũngkhông nhân duyên diệt.

Ởnơi tướng sanh diệt,

Màkhởi nhân duyên tưởng.

Phápdiệt rồi lại sanh,

Donhân duyên tương tục.

Vìđoạn dứt si mê,

Củatất cả chúng sanh.

Nênthuyết pháp duyên khởi,

Cácpháp thật Vô Sanh.

Dotập khí mê hoặc,

Từđó hiện tam giới.

Duyênthật vốn Vô Sanh,

Lạicũng chẳng có diệt.

Tấtcả pháp hữu vi,

Nhưhoa đốm trên không.

Nếulìa bỏ kiến chấp,

Năngnhiếp và sở nhiếp.

Chẳngcó Vô nhân sanh,

Vàđã sanh, sẽ sanh.

Sựsanh vốn chẳng có,

Thảychỉ là ngôn thuyết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567