Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

6. Hai Vô Ngã

03/05/201119:55(Xem: 5515)
6. Hai Vô Ngã

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẨMNHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM
(Phần1)
QUYỂNTHỨ NHẤT

- Lạinữa, Đại Huệ! Đại Bồ Tát khéo quán hai thứ tướng Vôngã. Thế nào là hai thứ tướng Vôngã? Ấy là Nhơn Vô ngã và Pháp Vô Ngã.

- Thếnào NHƠN VÔ NGÃ TRÍ? Là lìa ngã và ngã sở, lìa tụ duyêncủa Ấm, Giới, Nhập, lìa sự sanh khởi vô minh nghiệp ái,lục căn nhiếp thọ lục trần sanh ra lục thức, những chấptrước ấy đều phải lìa. Vì tất cả căn, thân (Chánh báo), khí giới (Y báo) đều do tự tâm hiện, là tướng củatự vọng tưởng, như dòng nước, như chủng tử, như đèn,như gió, như mây, sát na lần lượt hoại. Thô động như khỉvượn, ưa chỗ bất tịnh như con ruồi, không biết đủ nhưgió thổi lửa, nhân tập khí hư ngụy từ vô thỉ như bánhxe đạp nước, đủ thứ thân sắc, sanh tử luân hồi tronglục đạo như huyễn thuật và thần chú mà tùy cơ phát khởitrí huệ, khéo biết tất cả tướng kia đều chẳng thậtthì phá được nhơn ngã chấp, ấy gọi là Nhơn Vô Ngã Trí.

- Thếnào là PHÁP VÔ NGÃ TRÍ? Biết ấm, giới, nhập là vọng tưởng,tướng tự tánh, lìa ngã, ngã sở, những ấm, giới, nhậptích tụ, do dây trói của nghiệp ái lần lượt duyên nhausanh khởi, thật tướng vốn chẳng lay động, các pháp cũngthế. Lìa tướng vọng tưởng tự cộng tướng chẳng thật,do sức vọng tưởng của phàm phu sanh ra, chẳng phải ThánhHiền, vì tự tánh lìa tâm, ý, ý thức và năm pháp. ĐạiHuệ! Đại Bồ Tát khéo quán tất cả pháp Vô Ngã, khéo tupháp Vô Ngã, thì Đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ chứng đắcSơ Địa, quán tướng Địa Vô Sở Hữu, quán sát mở manggiác huệ, đến Hoan Hỷ Địa, lần lượt tiến lên, siêuviệt tướng cửu địa, chứng Pháp Vân Địa, ngay đó biếnlập vô lượng bửu trang nghiêm, ngồi Đại Bửu Liên Hoa trongĐại Bửu cung điện, đồng một loại như tướng vua, cónhững quyến thuộc Bồ Tát từ tất cả cõi Phật đến vâyquanh, được tay Phật quán đảnh, giống như sự quán đảnhcủa Thái Tử Chuyển Luân Thánh Vương. Từ phàm phu tu tập,sanh khởi cảnh giới huyễn của tự tánh, tới điạ vị siêuPhật tử, cho đến pháp Tự Giác Thánh Trí, sẽ được Phápthân tự tận của Như Lai, hiện pháp Vô Ngã, ấy gọi làPháp Vô Ngã tướng. Chúng Đại Bồ Tát cần nên tu học.

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng :

- ThếTôn! Cúi xin Phật thuyết pháp kiến lập và phủ định, khiếncon và chư Đại Bồ Tát lìa kiến lập và phủ định củaác kiến nhị biên, chóng được Vô Thượng Chánh Đẳng ChánhGiác.

ThếTôn hứa khả sự thỉnh cầu của Đại Huệ Bồ Tát mà thuyếtkệ rằng :

Kiếnlập và phủ định,

Vốnchẳng có tâm lượng.

Thânthọ dụng kiến lập,

Tâmphàm chẳng thể biết.

Ngusi chẳng trí huệ,

Chấpkiến lập phủ định.

Khi ấy,Thế Tôn muốn hiển bày đại nghĩa này mà bảo Đại Huệrằng:

- Cóbốn thứ phi hữu mà lại có kiến lập. Thế nào là bốn?

1.Phi hữu tướng kiến lập.

2.Phi hữu kiến kiến lập.

3.Phi hữu nhân kiến lập.

4.Phi hữu tánh kiến lập.

Ấygọi là bốn thứ kiến lập. Còn nói PHỦ ĐịNH nghĩa là: Ở nơi sở lập kia vốn vô sở đắc, vì quán sát sai lầmmà khởi tâm phủ định, ấy gọi là Tướng Kiến Lập PhủĐịnh.

- Lạinữa, Đại Huệ! Thế nào là PHI HỮU TƯỚNG KIẾN LẬP TƯỚNG?Ấy là : Tự cộng tướng của ấm giới nhập vốn phi hữumà khởi tâm chấp trước, cho là thế này thế kia, gọi làPhi Hữu Tướng Kiến Lập Tướng. Phi hữu tướng kiến lậptướng này, là lỗi vọng tưởng hư ngụy từ vô thỉ, dođủ thứ tập khí kiến chấp mà sanh khởi.

- ĐạiHuệ! PHI HỮõU KIẾN KIẾN LậP TƯỚNG là kiến chấp ấm,giới, nhập, ngã, nhơn, chúng sanh, thọ mạng, nuôi dưỡngthiện căn (kẻ làm), sĩ phu (kẻ thọ nhận), v.v... nhưthế gọi là Phi Hữu Kiến Kiến Lập Tướng.

- PHIHỮU NHÂN KIẾN LẬäP TƯỚNG là khi ý thức sơ khởi chẳngtừ nhân sanh, lúc trước vốn chẳng sanh, lúc sau mới nhưhuyễn mà sanh, vốn chẳng có vật làm nhân. Như nhãn thứcdo vọng tưởng sắc, không, sáng tối mà sanh thức, thức sanhrồi liền diệt, ấy gọi là Phi Hữu Nhân Kiến Lập Tướng.

- ĐạiHuệ! PHI HỮU TÁNH KIẾN LậP TƯỚNG là tự tánh của bapháp vô vi: Hư không, Niết Bàn và trạch diệt (do sức tríhuệ mà chứng đắc pháp diệt) vốn chẳng có tự tánh, nhưlông rùa sừng thỏ, lìa có và không mà hiện, ấy gọi làPhi Hữu Tánh Kiến Lập Tướng.

- Kiếnlập và phủ định là do vọng tưởng của phàm phu chẳngkhéo quán sát tự tâm hiện lượng, chẳng phải chỗ thấycủa Thánh Hiền. Bậc Đại Bồ Tát nên siêng tu học, lìahai thứ ác kiến kiến lập và phủ định.

- Lạinữa, Đại Huệ! Đại Bồ Tát phải khéo biết tâm, ý, ýthức, năm pháp của tự tánh và hai thứ tướng Vô Ngã; vìsự yên ổn của chúng sanh, nên tiến đến cứu cánh. Nhưhạt châu như ý hiện ra đủ thứ sắc tướng, là do nhânduyên vọng tưởng phân biệt mà sanh khởi, đại chúng nơitất cả pháp hội của Như Lai, nghe Phật thuyết pháp nhưmộng huyễn, như ánh sáng, như bóng trăng trong nước, phápấy lìa sanh diệt đoạn thường và lìa Thanh Văn, Duyên Giác,được trăm ngàn Tam muội, cho đến trăm ngàn ức na do thaTam muội. Đắc Tam muội xong, dạo khắp các cõi Phật, cúngdường chư Phật, lên các Thiên cung hoằng dương Tam Bảo,thị hiện thân Phật, có chúng Thanh Văn, Bồ Tát vây quanh.Dùng tự tâm hiện lượng để độ thoát chúng sanh, phân biệtdiễn thuyết ngoài tánh vô tánh, khiến thảy đều xa lìa kiếnchấp có và không v. v...

Khiấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

Phậttử khéo quán sát,

Thếpháp do tâm tạo.

Thịhiện đủ thứ thân,

Sứcthần thông tự tại.

Tấtcả đều thành tựu,

Sởtác vô chướng ngại.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,172,066