Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

6. Thuyết Tướng Tông Thông

03/05/201119:55(Xem: 4645)
6. Thuyết Tướng Tông Thông

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

QUYỂNTHỨ BA

Khiấy, Đại Huệ bồ tát bạch Phật rằng:

-ThếTôn! Cúi xin vì con và các Đại Bồ Tát thuyết tướng TôngThông, khiến con và các đại bồ tát thông đạt tướng này.Thông đạt tướng này rồi thì khéo phân biệt tướng TôngThông, chẳng theo giác tưởng của chúng ma ngoại đạo, chóngthành tựu Vô Thượng

ChánhĐẳng Chánh Giác.

Phậtbảo Đại Huệ:

- Hãychú ý nghe và khéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngươi mà thuyết.

ĐạiHuệ bồ tát bạch Phật rằng:

- Cúixin thọ giáo.

Phậtbảo Đại Huệ:

- Tấtcả Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát có hai thứ tướng thônglà Tông Thông và Thuyết Thông.

- ĐạiHuệ! Nói TÔNG THÔNG, là tướng duyên Tự Đắc Thắng Tiến,xa lìa vọng tưởng ngôn thuyết và văn tự, tiến vào tựtướng Tự Giác Địa của hàng Vô Lậu, xa lìa tất cả giáctưởng hư vọng, hàng phục tất cả chúng ma ngoại đạo,phát huy ánh sáng của Duyên Tự Giác, ấy là tướng Tông Thông.

- Thếnào là tướng THUYẾT THÔNG? Là nói mỗi mỗi giáo pháp trongchín bộ kinh, lìa những tướng khác hay chẳng khác, hữu vàvô v.v.., dùng phương tiện khéo léo tùy thuận căn tánh củachúng sanh mà ứng cơ thuyết pháp, khiến họ được độ thoát,gọi là tướng Thuyết Thông. Đại Huệ! Đối với hai tướngthông này, ngươi và các Bồ Tát cần nên tu học.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

TướngTông Thông, Thuyết Thông,

Duyêngiáo pháp tự giác.

Khéophân biệt chánh tà,

Chẳngtheo giác (giác tưởng) ngoại đạo

Nhưphàm phu vọng tưởng,

Chẳngcó tánh chơn thật.

Tạisao vọng chấp cho,

Phitánh là giải thoát?

Quánsát pháp Hữu vi,

Sanhvà diệt tương tục.

Điênđảo Vô Sở Tri,

Tăngtrưởng theo nhị kiến.

ChơnĐế chỉ là một,

NiếtBàn là không lỗị

Quánsát việc thế gian,

Nhưhoa đốm mộng huyễn

Dùcó tham sân si,

Cócũng như mộng huyễn.

Áidục sanh ngũ ấm,

Thânngười vốn chẳng thật.

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng:

- ThếTôn! Cúi xin vì đại chúng thuyết tướng vọng tưởng chẳngthật. Vọng tưởng đã chẳng thật, do đâu mà sanh khởi?Pháp gì gọi là vọng tưởng chẳng thật? Ở trong pháp nàocó vọng tưởng chẳng thật?

Phậtbảo Đại Huệ :

- Lànhthay, lành thay! Ngươi khéo hỏi Như Lai những nghĩa như thế,là thương xót tất cả Trời, Người thế gian, khiến họđược nhiều lợi ích và nhiều an lạc. Hãy chú ý nghe vàkhéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngươi mà thuyết.

ĐạiHuệ Bồ Tát bạch Phật rằng :

- Lànhthay, Thế Tôn! Cúi xin thọ giáo.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Mỗimỗi nghĩa lý là mỗi mỗi vọng tưởng chấp trước chẳngthật, dó đó sanh khởi vọng tưởng. Đại Huệ! Người chẳngbiết tự tâm hiện lượng, đọa kiến chấp hữu và vô, chấptrước năng nhiếp sở nhiếp, tăng trưởng kiến chấp củangoại đạo. Do tập khí vọng tưởng, chấp trước đủ thứnghĩa lý của ngoại đạo, đối với pháp Tâm, Tâm số (1)vọng tưởng chấp trước, cho là chỗ nhân duyên sanh khởicủa ngã và ngã sở.

(1)PHÁP TÂM, TÂM SỐ: TÂM là tâm vương, gồm tám thứ thức,chấp cho là ngã. TÂM SỐ gồm năm mươi mốt thứ, như tham,sân, si v.v.. cho là sở hữu của ngã, chấp là ngã sở.

ĐạiHuệ Bồ Tát bạch Phật rằng:

- ThếTôn! Nếu mỗi mỗi nghĩa lý mỗi mỗi chẳng thật, do tậpkhí vọng tưởng, chấp trước những pháp tâm và tâm sốmà sanh khởi kiến chấp ngã và ngã sở. Thế Tôn! Nếu nhưthế thì mỗi mỗi tướng nghĩa của ngoại đạo, đọa tướnghữu và vô, lìa tướng thấy, lìa tánh phi tánh. Thế Tôn!Đệ Nhất Nghĩa cũng thế, lìa tướng nhân căn lượng thídụ phân biệt. Thế Tôn! Tại sao chỉ có một chỗ nghĩa vọngtưởng chẳng thật của ngoại đạo thì mỗi mỗi tánh vọngtưởng chấp trước sanh, mà chấp trước chỗ Đệ Nhất Nghĩathì vọng tưởng bất sanh? Nói một sanh (ngoại đạo), mộtbất sanh (Phật), há chẳng phải Thế Tôn thuyết tà Nhân Luậnư?

Phậtbảo Đại Huệ :

- Chẳngphải vọng tưởng một sanh một bất sanh. Tại sao? Vì bậcThánh vọng tưởng hữu vô bất sanh, nên ngoài hiện tánh phitánh, do giác được tự tâm hiện lượng mà vọng tưởngbất sanh. Đại Huệ! Ta nói mỗi tướng vọng tưởng tự tâmcủa phàm phu, vì trước kia đã tạo nghiệp chấp trước phânbiệt, nên mỗi mỗi tánh tướng vọng tưởng sanh. Nay muốnkhiến phàm phu ngộ pháp vốn Vô Sanh, phải lìa kiến chấpngã và ngã sở, lìa kiến chấp vọng tưởng năm pháp tựtánh, thì thân tâm chuyển biến, thấu rõ cảnh giới CứuCánh Nhất Thiết Địa của Như Lai tự giác, do nhân duyênnày nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước mỗi nghĩa chẳngthật mà sanh. Nếu ngộ nghĩa như thật thì chẳng sanh, màđược giải thoát mỗi mỗi vọng tưởng của tự tâm.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

Từnhân duyên hữu vô,

Màsanh khởi thế gian.

Vongtưởng chấp Tứ cú,

Chẳngrõ Thuyết Thông ta

Thếgian chẳng hữu sanh,

Cũngchẳng phải vô sanh.

Chẳngtừ hữu, vô sanh,

Cũngchẳng phi hữu vô.

Tạisao những phàm phu,

Vọngtưởng chấp nhân duyên.

Tấtcả pháp Vô Sanh,

Donhân duyên có sanh.

Phihữu cũng phi vô,

Cũngchẳng phải hữu vô.

Quánthế gian như thế,

Chuyểntâm đắc Vô Ngã.

Tấtcả duyên sở tác,

Sởtác chẳng tự có.

Việcchẳng tự sanh việc,

Vìcó lỗi hai việc.

Nếuchẳng lỗi hai việc,

Thìchẳng tánh để đắc.

Quáncác pháp Hữu Vi,

Lìanăng duyên sở duyên.

Tâmlượng của vô tâm,

Tanói là tâm lượng.

Nơitự tánh nói lượng,

Nhânduyên thảy đều lìa.

Tựtánh vốn trong sạch,

Tagọi là tâm lượng

Phươngtiện lập tục đế,

Bổnlai chẳng sự thật,

Phươngtiện lập ngũ ấm,

Chẳngthật cũng như thế.

Cóbốn thứ bình đẳng :

Tướngvô tướng bình đẳng,

Sanhvô sanh bình đẳng,

Ngãvô ngã bình đẳng,

Tusở tu bình đẳng.

Vọngtưởng tập khí chuyển,

Cómỗi mỗi tâm sanh.

Cảnhgiới hiện bên ngoài,

Làtâm lượng thế tục.

Ngoàihiện vốn chẳng có,

Tâmlại thấy đủ thứ.

Dokiến lập thân tài,

Tanói là Tâm Lượng.

Lìatất cả kiến chấp,

Năngtưởng và sở tưởng.

Vôđắc cũng Vô sanh,

Tanói là Tâm Lượng.

Phitánh chẳng phi tánh,

Tánhphi tánh đều lìa.

Nơitâm được giải thoát,

Tanói là Tâm Lượng.

Nhưnhư với hư không,

Niếtbàn và pháp giới

Mỗimỗi ý sanh thân,

Tanói là Tâm Lượng.

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Thế Tôn rằng :

-Cúi xin Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp,do giác đựơc tướng nhân duyên, khiến con và các Bồ Tátđược lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọngchấp các pháp tiệm sanh, hoặc đốn sanh, hoặc tiệm đốncộng sanh.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Tấtcả pháp có hai thứ duyên tướng, là ngoại duyên và nộiduyên. Ngoại Duyên là : Cục đất, cây cọc, bánh xe, sợidây, nước, gỗ, nhân công, các thứ phương tiện làm duyên,sanh ra cái bình như bình đất, còn các thứ tơ, lụa, látchiếu, giống mầm, tô lạc v.v... do ngoại duyên phương tiệnsanh ra cũng như thế. Ấy gọi là tướng Ngoại Duyên.

- Thếnào là Nội Duyên? Vì có vô minh ái nghiệp các pháp hòa hợpgọi là năng duyên, từ đó sanh khởi các pháp ấm, giới,nhập, gọi là sở duyên. Các pháp do tự tâm sở hiện vốnchẳng sai biệt, mà phàm phu vọng chấp, thành có sai biệt,ấy gọi là pháp Nội Duyên.

- ĐạiHuệ! Nói về Nhân gồm có sáu thứ, ấy là : Đương hữunhân, Tương tục nhân, Tướng nhân, Tác nhân, Hiển thị nhân,Đối đãi nhân.

1.Đương Hữu Nhân : Vì thức thứ tám từ vô thỉ đến nayhay làm nhân cho tất cả pháp, từ nhân sanh quả, bất khảtư nghì, đương lúc đó làm nhân, nên gọi là Đương HữuNhân.

2.Tương Tục Nhân : Vì bên trong nương thức thứ tám và thứcthứ sáu, phan duyên ngoại cảnh, từ đó pháp trong ngoài làmnhân sanh quả như ngũ ấm chủng tử v.v... do hiện hành huântập chủng tử, lại do chủng tử huân tập hiện hành, màquả nhiễm tịnh theo đó liên tục sanh khởi chẳng dừng,nên gọi là Tương Tục Nhân.

3.Tướng Nhân : Do cái đẳng Vô Gián Duyên ( duyên chẳng giánđoạn ) làm ra tướng Vô Gián, sanh ra quả tương tục. Nơitương tục có tướng Vô Gián đã lìa nơi nhân mà chưa đếnnơi quả, vì nó chẳng gián đoạn cho nên tương tục. Vì ởnơi chính giữa của nhân và quả mà có tướng,, nên gọilà Tướng Nhân.

4.Tác Nhân : Tức là tăng thượng duyên, ấy là tạo nghiệptăng thượng mà sanh ra quả, cũng như Chuyển Luân Vương, dothân thể chứng đắc Luân Vương làm bản nhân mà bánh xeThất Bửu từ hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng.Vì cảnh chẳng thể sanh quả, phải nhờ tâm làm tăng thượng,Luân Vương mới có thể làm ra thắng nhân. Vì tâm làm tăngthượng duyên cho cảnh ( bánh xe bay ), nên gọi là Tác Nhân.

5.Hiển Thị Nhân : Sự vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướngnăng tác, sở tác, như cây đèn chiếu soi hiển thị sắc tướngv. v... gọi là Hiển Thị Nhân.

6.Đối Đãi Nhân : Là lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạnđứt, mà ngay đó tánh ''chẳng vọng tướng'' sanh khởi. ĐạiHuệ! Tự tướng vọng tưởng của phàm phu chẳng lần lượtsanh, chẳng cùng chúng sanh. Tại sao? Nếu cùng lúc sanh thìchẳng phân biệt được năng tác, sở tác, vì chẳng có tướngnhân. Nếu lần lượt sanh thì chẳng có tự tướng, cho nênchẳng thể có lần lượt sanh, như chẳng sanh con thì khôngđược gọi là cha. Đại Huệ! Vì cha với con làm nhân đốiđãi với nhau, không có cha thì không sanh được con, khôngcó con thì không được gọi là cha; cha con đối đãi nhau màsanh, nên gọi là Đối Đãi Nhân.

- ĐạiHuệ! nói tóm lại, các thứ tướng sanh đều do các thứ nhâncủa tự tánh vọng tưởng chấp tướng mà sanh. Vì tự tâmhiện ra thọ dụng mà có tự tướng, cộng tướng, ngoạitánh, phi tánh; thực ra Lần Lượt Sanh và Cùng Lúc Sanh haithứ đều chẳng thể sanh. Cho nên phải lìa hai thứ kiếnchấp đó.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

Tấtcả đều Vô sanh,

Cũngkhông nhân duyên diệt.

Ởnơi tướng sanh diệt,

Màkhởi nhân duyên tưởng.

Phápdiệt rồi lại sanh,

Donhân duyên tương tục.

Vìđoạn dứt si mê,

Củatất cả chúng sanh.

Nênthuyết pháp duyên khởi,

Cácpháp thật Vô Sanh.

Dotập khí mê hoặc,

Từđó hiện tam giới.

Duyênthật vốn Vô Sanh,

Lạicũng chẳng có diệt.

Tấtcả pháp hữu vi,

Nhưhoa đốm trên không.

Nếulìa bỏ kiến chấp,

Năngnhiếp và sở nhiếp.

Chẳngcó Vô nhân sanh,

Vàđã sanh, sẽ sanh.

Sựsanh vốn chẳng có,

Thảychỉ là ngôn thuyết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,968,521