Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

5. Thế nào là tướng SÁT NA của tất cả các pháp?

03/05/201119:55(Xem: 5823)
5. Thế nào là tướng SÁT NA của tất cả các pháp?

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

QUYỂNBỐN

Khiấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng:

-Thế Tôn! Cúi xin vì đại chúng thuyết tướng sát na hoạicủa tất cả các pháp. Thế Tôn! Thế nào là tướng SÁT NAcủa tất cả các pháp?

Phậtbảo Đại Huệ :

Hãychú ý nghe và khéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngươi mà thuyết.

- ĐạiHuệ! Nói TẤT CẢ PHÁP là những pháp thiện, bất thiện,vô ký, hữu vi vô vi, thế gian, xuất thế gian, có tội, vôtội, hữu lậu vô lậu, thọ bất thọ v.v... Đại Huệ! Lượcthuyết tâm, ý, ý thức và tập khí, là nhân của năm thứthọ ấm, cũng là tập khí của tâm, ý, ý thức nuôi dưỡngphàm phu sanh vọng tưởng thiện và bất thiện.

- ĐạiHuệ! Người tu Tam muội, Tam muội chánh thọ, hiện pháp lạctrụ, gọi là Thánh Hiền, thuộc về pháp thiện vô lậu. ĐạiHuệ! Nói THIỆN, BẤT THIỆN có tám thứ thức. Thế nào làtám? Ấy là Như Lai Tạng, gọi là thức tạng, tâm, ý, ý thứcvà Tiền Ngũ Thức, chẳng phải như ngoại đạo sở thuyết.

- ĐạiHuệ! Tiền ngũ thức và tâm, ý, ý thức đều hay phân biệtcảnh trần, tướng thiện hay bất thiện; hễ tâm động thìduyên khởi, duyên hội thì tâm sanh, lần lượt chuyển biến,Tiền Ngũ Thức chuyển biến theo thức thứ sáu thì có phânbiệt thiện ác, chuyển biến theo thức thứ bảy thì có tánhchấp trước, chuyển biến theo thức thứ tám thì có chủngtử. Bảy thức trước tương tục thì có hoại, thức thứtám lưu chú thì chẳng hoại. Nhưng thức thứ tám cùng bảythức kia thể chẳng có khác, nên bảy thức kia sanh diệt thìthức thứ tám cũng phải theo đó hoặc sanh hoặc diệt. Vìchẳng biết cảnh trần do tự tâm hiện, vốn chưa từng sanhdiệt mà chúng sanh thấy cảnh giới hư vọng, sanh tưởng chấplấy, nên theo thứ lớp diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, thấyhình tướng sai biệt là do ý thức nhiếp thọ, cùng TiềnNgũ Thức tương ưng, sanh thời gian sát na chẳng trụ, gọilà Sát Na.

- ĐạiHuệ! Nói SÁT NA là Tạng Thức trong Như Lai Tạng, đồng sanhtập khí ý thức sát na, tập khí vô lậu thì chẳng phảisát na, sát na này chẳng phải phàm phu có thể biết. Ngoạiđạo chấp trước sát na luận, chẳng biết tất cả phápsát na là phi sát na, chấp đoạn kiến phá hoại pháp Vô Vi.Đại Huệ! Nhị Thừa đã dứt phiền não chướng nên thứcthứ bảy chẳng lưu chuyển, chẳng thọ khổ vui mà chẳngphải cái nhân của Niết Bàn. Đại Huệ! Nói Như Lai Tạnglà có thọ sự khổ vui, cùng với nhân kia hoặc sanh hoặcdiệt, ngoại đạo say đắm rượu của Tứ Trụ Địa Vô Minh(1), phàm phu chẳng biết là do vọng tưởng huân tập nơi tâm,nên thấy có sát na.

(1)TỨ TRỤ ĐỊA VÔ MINH : Dục ái, sắc ái, hữu ái và kiếnái vô minh.

- Lạinữa, Đại Huệ! Như vàng ròng, kim cương, Xá lợi của Phậtcó tánh đặc biệt, trọn chẳng thể hoại. Đại Huệ! Ngườichứng Tự Giác Thánh Trí, đắc chánh pháp Vô Gián chẳng cótướng sát na sanh diệt. Nếu có sát na thì bậc Thánh chẳngphải Thánh, mà bậc Thánh luôn luôn là Thánh, như vàng ròngkim cương, dù trải qua vô số kiếp mà chất lượng chẳnggiảm. Bởi phàm phu chẳng khéo hiểu pháp thuyết vi diệu ẩnmật của Ta, đối với tất cả pháp trong và ngoài tưởngcó sát na sanh diệt.

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Thế Tôn rằng :

-Cúi xin Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp,do giác đựơc tướng nhân duyên, khiến con và các Bồ Tátđược lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọngchấp các pháp tiệm sanh, hoặc đốn sanh, hoặc tiệm đốncộng sanh.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Tấtcả pháp có hai thứ duyên tướng, là ngoại duyên và nộiduyên. Ngoại Duyên là : Cục đất, cây cọc, bánh xe, sợidây, nước, gỗ, nhân công, các thứ phương tiện làm duyên,sanh ra cái bình như bình đất, còn các thứ tơ, lụa, látchiếu, giống mầm, tô lạc v.v... do ngoại duyên phương tiệnsanh ra cũng như thế. Ấy gọi là tướng Ngoại Duyên.

- Thếnào là Nội Duyên? Vì có vô minh ái nghiệp các pháp hòa hợpgọi là năng duyên, từ đó sanh khởi các pháp ấm, giới,nhập, gọi là sở duyên. Các pháp do tự tâm sở hiện vốnchẳng sai biệt, mà phàm phu vọng chấp, thành có sai biệt,ấy gọi là pháp Nội Duyên.

- ĐạiHuệ! Nói về Nhân gồm có sáu thứ, ấy là : Đương hữunhân, Tương tục nhân, Tướng nhân, Tác nhân, Hiển thị nhân,Đối đãi nhân.

1.Đương Hữu Nhân : Vì thức thứ tám từ vô thỉ đến nayhay làm nhân cho tất cả pháp, từ nhân sanh quả, bất khảtư nghì, đương lúc đó làm nhân, nên gọi là Đương HữuNhân.

2.Tương Tục Nhân : Vì bên trong nương thức thứ tám và thứcthứ sáu, phan duyên ngoại cảnh, từ đó pháp trong ngoài làmnhân sanh quả như ngũ ấm chủng tử v.v... do hiện hành huântập chủng tử, lại do chủng tử huân tập hiện hành, màquả nhiễm tịnh theo đó liên tục sanh khởi chẳng dừng,nên gọi là Tương Tục Nhân.

3.Tướng Nhân : Do cái đẳng Vô Gián Duyên ( duyên chẳng giánđoạn ) làm ra tướng Vô Gián, sanh ra quả tương tục. Nơitương tục có tướng Vô Gián đã lìa nơi nhân mà chưa đếnnơi quả, vì nó chẳng gián đoạn cho nên tương tục. Vì ởnơi chính giữa của nhân và quả mà có tướng,, nên gọilà Tướng Nhân.

4.Tác Nhân : Tức là tăng thượng duyên, ấy là tạo nghiệptăng thượng mà sanh ra quả, cũng như Chuyển Luân Vương, dothân thể chứng đắc Luân Vương làm bản nhân mà bánh xeThất Bửu từ hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng.Vì cảnh chẳng thể sanh quả, phải nhờ tâm làm tăng thượng,Luân Vương mới có thể làm ra thắng nhân. Vì tâm làm tăngthượng duyên cho cảnh ( bánh xe bay ), nên gọi là Tác Nhân.

5.Hiển Thị Nhân : Sự vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướngnăng tác, sở tác, như cây đèn chiếu soi hiển thị sắc tướngv. v... gọi là Hiển Thị Nhân.

6.Đối Đãi Nhân : Là lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạnđứt, mà ngay đó tánh ''chẳng vọng tướng'' sanh khởi. ĐạiHuệ! Tự tướng vọng tưởng của phàm phu chẳng lần lượtsanh, chẳng cùng chúng sanh. Tại sao? Nếu cùng lúc sanh thìchẳng phân biệt được năng tác, sở tác, vì chẳng có tướngnhân. Nếu lần lượt sanh thì chẳng có tự tướng, cho nênchẳng thể có lần lượt sanh, như chẳng sanh con thì khôngđược gọi là cha. Đại Huệ! Vì cha với con làm nhân đốiđãi với nhau, không có cha thì không sanh được con, khôngcó con thì không được gọi là cha; cha con đối đãi nhau màsanh, nên gọi là Đối Đãi Nhân.

- ĐạiHuệ! nói tóm lại, các thứ tướng sanh đều do các thứ nhâncủa tự tánh vọng tưởng chấp tướng mà sanh. Vì tự tâmhiện ra thọ dụng mà có tự tướng, cộng tướng, ngoạitánh, phi tánh; thực ra Lần Lượt Sanh và Cùng Lúc Sanh haithứ đều chẳng thể sanh. Cho nên phải lìa hai thứ kiếnchấp đó.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

Tấtcả đều Vô sanh,

Cũngkhông nhân duyên diệt.

Ởnơi tướng sanh diệt,

Màkhởi nhân duyên tưởng.

Phápdiệt rồi lại sanh,

Donhân duyên tương tục.

Vìđoạn dứt si mê,

Củatất cả chúng sanh.

Nênthuyết pháp duyên khởi,

Cácpháp thật Vô Sanh.

Dotập khí mê hoặc,

Từđó hiện tam giới.

Duyênthật vốn Vô Sanh,

Lạicũng chẳng có diệt.

Tấtcả pháp hữu vi,

Nhưhoa đốm trên không.

Nếulìa bỏ kiến chấp,

Năngnhiếp và sở nhiếp.

Chẳngcó Vô nhân sanh,

Vàđã sanh, sẽ sanh.

Sựsanh vốn chẳng có,

Thảychỉ là ngôn thuyết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,172,730