Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

5. Về Hữu Và Vô Của Tất Cả Các Pháp

03/05/201119:55(Xem: 6093)
5. Về Hữu Và Vô Của Tất Cả Các Pháp

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

QUYỂNTHỨ BA

Khiấy, Đại Huệ bồ tát lại thỉnh Thế Tôn:

-Cúi xin vì đại chúng thuyết tướng HỮU và VÔ của tấtcả pháp, khiến con và các đại bồ tát lìa tướng hữu vàvô, chóng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Phậtbảo Đại Huệ:

- Hãychú ý nghe và khéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngươi mà thuyết.

ĐạiHuệ bồ tát bạch Phật:

- Lànhthay Thế Tôn! Cúi xin thọ giáo.

Phậtbảo Đại Huệ:

- Ngườithế gian nương theo hữu và vô, đọa vào hai thứ dục kiếnvà tánh phi tánh, nếu chẳng lìa tướng dục kiến thì chẳngthể lìa sanh tử. Đại Huệ! Tại sao người thế gian nươngtheo HỮU? Là nói thế gian do nhân duyên sanh, chẳng phải khôngcó từ Hữu Sanh, cũng

chẳngphải Vô Sanh. Đại Huệ! Họ thuyết như thế là nói thếgian vô nhân mà có. Đại Huệ! Tại sao người thế gian nươngtheo VÔ? Vì họ thọ nhận tánh tham, sân, si rồi, sau lại vọngtưởng chấp trước tánh tham, sân, si là phi tánh, chẳng chấplấy hữu, lại chấp lấy vô. Đại Huệ! Nếu chẳng chấplấy tánh hữu thì tánh tướng tịch tịnh, nên chư Như Laivà Thanh Văn, Duyên Giác chẳng chấp lấy tánh tham, sân, sicho là Hữu hay Vô.

- ĐạiHuệ! Trong đó có cái nào là hoại (đoạn diệt)?

ĐạiHuệ bồ tát bạch Phật rằng:

- ThếTôn! Nếu họ trước kia chấp lấy tánh tham, sân, si rồi,về sau chẳng chấp lấy nữa, ấy gọi là hoại.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Lànhthay! Lành thay! Đúng như ngươi hiểu. Đại Huệ! Chẳng nhữngtánh tham, sân, si, phi tánh là hoại, đối với Thanh Văn, DuyênGiác và Phật, chẳng chấp lấy tham, sân, si cũng gọi là hoại.Tại sao? Vì trong ngoài bất khả đắc, nên tánh phiền nãochẳng phải khác hay chẳng khác.

-ĐạiHuệ! Sự tham, sân, si hoặc trong, hoặc ngoài đều bất khảđắc. Vì tánh của tham, sân, si chẳng có bản thể, nên chẳngthể chấp lấy, cho nên nói HOẠI, là hoại tánh tham, sân,si chứ chẳng phải hoại Phật và Thanh Văn, Duyên Giác. VìPhật và Thanh Văn, Duyên Giác tự tánh vốn đã giải thoát,chẳng có tánh làm nhân năng trói và sở trói. Đại Huệ!Nếu có trói thì phải có nhân trói, nói HOẠI như thế làchẳng có tướng để hoại.

- ĐạiHuệ! Vì thế nên ta nói :"Thà chấp lấy ngã kiến như núiTu Di, chớ đừng khởi kiến chấp "Không" cho là Vô Sở Hữu,thành kẻ tăng thượng mạn". Đại Huệ! Kẻ tăng thượngmạn chấp trước Vô Sở Hữu, ấy gọi là hoại. Vì họ chẳngbiết tự tâm hiện lượng, thấy ngoài tánh vô thường, sátna lần lượt biến hoại, ấm, giới, nhập tương tục lưuchú biến diệt, nên đọa kiến chấp hy vọng tự tướng cộngtướng, lìa tướng vọng tưởng văn tự, chấp trước đoạndiệt, ấy gọi là hoại.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này, mà thuyết kệ rằng:

Tâmthấy hữu hoặc vô,

Làcảnh giới nhị biên.

Trừsạch cảnh giới ấy,

Tâmbình đẳng tịch diệt.

Tâmchẳng chấp cảnh giới,

Hữudiệt chẳng phải vô.

Hữuvô đều như như,

Làcảnh giới Thánh Hiền.

Vôchủng mà sanh hữu,

Sanhrồi hữu lại diệt.

Nhânduyên hữu và vô,

Chẳngtrụ giáo pháp ta.

Phingoại đạo phi Phật,

Phita cũng phi khác.

Donhân duyên sanh khởi,

Tạisao có thể vô!

Nhânduyên hợp nói Hữu,

Nhânduyên tan nói Vô.

Sanhkiến chấp tà luận,

Vọngtưởng chấp hữu vô.

Nếubiết pháp Vô Sanh,

Cũnglà pháp Vô Diệt.

Quánpháp Không Tịch này,

Hữuvô thảy đều lìa.

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Thế Tôn rằng :

-Cúi xin Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp,do giác đựơc tướng nhân duyên, khiến con và các Bồ Tátđược lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọngchấp các pháp tiệm sanh, hoặc đốn sanh, hoặc tiệm đốncộng sanh.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Tấtcả pháp có hai thứ duyên tướng, là ngoại duyên và nộiduyên. Ngoại Duyên là : Cục đất, cây cọc, bánh xe, sợidây, nước, gỗ, nhân công, các thứ phương tiện làm duyên,sanh ra cái bình như bình đất, còn các thứ tơ, lụa, látchiếu, giống mầm, tô lạc v.v... do ngoại duyên phương tiệnsanh ra cũng như thế. Ấy gọi là tướng Ngoại Duyên.

- Thếnào là Nội Duyên? Vì có vô minh ái nghiệp các pháp hòa hợpgọi là năng duyên, từ đó sanh khởi các pháp ấm, giới,nhập, gọi là sở duyên. Các pháp do tự tâm sở hiện vốnchẳng sai biệt, mà phàm phu vọng chấp, thành có sai biệt,ấy gọi là pháp Nội Duyên.

- ĐạiHuệ! Nói về Nhân gồm có sáu thứ, ấy là : Đương hữunhân, Tương tục nhân, Tướng nhân, Tác nhân, Hiển thị nhân,Đối đãi nhân.

1.Đương Hữu Nhân : Vì thức thứ tám từ vô thỉ đến nayhay làm nhân cho tất cả pháp, từ nhân sanh quả, bất khảtư nghì, đương lúc đó làm nhân, nên gọi là Đương HữuNhân.

2.Tương Tục Nhân : Vì bên trong nương thức thứ tám và thứcthứ sáu, phan duyên ngoại cảnh, từ đó pháp trong ngoài làmnhân sanh quả như ngũ ấm chủng tử v.v... do hiện hành huântập chủng tử, lại do chủng tử huân tập hiện hành, màquả nhiễm tịnh theo đó liên tục sanh khởi chẳng dừng,nên gọi là Tương Tục Nhân.

3.Tướng Nhân : Do cái đẳng Vô Gián Duyên ( duyên chẳng giánđoạn ) làm ra tướng Vô Gián, sanh ra quả tương tục. Nơitương tục có tướng Vô Gián đã lìa nơi nhân mà chưa đếnnơi quả, vì nó chẳng gián đoạn cho nên tương tục. Vì ởnơi chính giữa của nhân và quả mà có tướng,, nên gọilà Tướng Nhân.

4.Tác Nhân : Tức là tăng thượng duyên, ấy là tạo nghiệptăng thượng mà sanh ra quả, cũng như Chuyển Luân Vương, dothân thể chứng đắc Luân Vương làm bản nhân mà bánh xeThất Bửu từ hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng.Vì cảnh chẳng thể sanh quả, phải nhờ tâm làm tăng thượng,Luân Vương mới có thể làm ra thắng nhân. Vì tâm làm tăngthượng duyên cho cảnh ( bánh xe bay ), nên gọi là Tác Nhân.

5.Hiển Thị Nhân : Sự vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướngnăng tác, sở tác, như cây đèn chiếu soi hiển thị sắc tướngv. v... gọi là Hiển Thị Nhân.

6.Đối Đãi Nhân : Là lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạnđứt, mà ngay đó tánh ''chẳng vọng tướng'' sanh khởi. ĐạiHuệ! Tự tướng vọng tưởng của phàm phu chẳng lần lượtsanh, chẳng cùng chúng sanh. Tại sao? Nếu cùng lúc sanh thìchẳng phân biệt được năng tác, sở tác, vì chẳng có tướngnhân. Nếu lần lượt sanh thì chẳng có tự tướng, cho nênchẳng thể có lần lượt sanh, như chẳng sanh con thì khôngđược gọi là cha. Đại Huệ! Vì cha với con làm nhân đốiđãi với nhau, không có cha thì không sanh được con, khôngcó con thì không được gọi là cha; cha con đối đãi nhau màsanh, nên gọi là Đối Đãi Nhân.

- ĐạiHuệ! nói tóm lại, các thứ tướng sanh đều do các thứ nhâncủa tự tánh vọng tưởng chấp tướng mà sanh. Vì tự tâmhiện ra thọ dụng mà có tự tướng, cộng tướng, ngoạitánh, phi tánh; thực ra Lần Lượt Sanh và Cùng Lúc Sanh haithứ đều chẳng thể sanh. Cho nên phải lìa hai thứ kiếnchấp đó.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

Tấtcả đều Vô sanh,

Cũngkhông nhân duyên diệt.

Ởnơi tướng sanh diệt,

Màkhởi nhân duyên tưởng.

Phápdiệt rồi lại sanh,

Donhân duyên tương tục.

Vìđoạn dứt si mê,

Củatất cả chúng sanh.

Nênthuyết pháp duyên khởi,

Cácpháp thật Vô Sanh.

Dotập khí mê hoặc,

Từđó hiện tam giới.

Duyênthật vốn Vô Sanh,

Lạicũng chẳng có diệt.

Tấtcả pháp hữu vi,

Nhưhoa đốm trên không.

Nếulìa bỏ kiến chấp,

Năngnhiếp và sở nhiếp.

Chẳngcó Vô nhân sanh,

Vàđã sanh, sẽ sanh.

Sựsanh vốn chẳng có,

Thảychỉ là ngôn thuyết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,172,730