Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1. Như Lai Tạng

03/05/201119:55(Xem: 5519)
1. Như Lai Tạng

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẨMNHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM
(Phần 2)
QUYỂNTHỨ NHÌ
NhưLai Tạng
Thếnào là Ý Sanh Thân?
Phậtthuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp
Tướngngôn thuyết vọng tưởng
Nhấthay dị, đồng hay chẳng đồng.
Bathứ lượng
Bốnthứ thiền
Thánhchủng tánh
Thếnào là tướng thông phân biệt của vọng tưởng tự tánh?

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng:

- ThếTôn! Pháp sở thuyết trong kinh Phật nói tự Tánh của NhưLai Tạng vốn trong sạch thường trụ chẳng đoạn, chẳngcó biến đổi. đầy đủ ba mươi hai tướng nơi thân củatất cả chúng sanh, vì áo nhơ ấm, giới, nhập che khuất,nên bị cấu bẩn vọng phân biệt tham, sân, si sở ô nhiễm,giống như bửu vật vô giá ẩn trong áo nhơ. Mà ngoại đạocó cái thuyết ''Chơn Ngã là kẻ tác giả thường trụ, lìanơi y chỉ, tự tại chẳng diệt''. Vậy, cái nghĩa ''Như LaiTạng'' của Phật sở thuyết, há chẳng đồng như cái thuyết''Chơn Ngã'' của ngoại đạo ư?

Phậtbảo Đại Huệ :

-Ta nói ''NHƯ LAI TẠNG'', chẳng đồng với cái thuyết ''ChơnNgã'' của ngoại đạo. Đại Huệ! Ta có lúc nói Không, VôTướng, Vô Nguyện, như thật tế, Pháp tánh, Pháp thân NiếtBàn, lìa tự tánh, bất sanh bất diệt, bổn lai tịch tịnh,tự tánh Niết Bàn v.v... dùng những danh từ này để thuyếtNhư Lai Tạng xong, ấy là vì Như Lai Ứng Cúng Đẳng ChánhGiác muốn đoạn dứt sự e sợ danh từ Vô Ngã của phàm phu,nên nói cảnh giới lìa vọng tưởng, Vô Sở Hữu là Như LaiTạng.

- ĐạiHuệ! Bậc Bồ Tát vị lai, hiện tại, chẳng nên sanh ngã kiếnchấp trước. Ví như thợ gốm nơi một đống đất dùng phươngtiện nhơn công, nước, cây, bánh xe quay để làm ra các mónđồ gốm, thì Như Lai cũng như thế; ở nơi pháp Vô Ngã lìatất cả tướng của vọng tưởng, dùng đủ thứ trí huệ,phương tiện khéo léo, hoặc thuyết Như Lai Tạng, hoặc thuyếtVô Ngã. Do nhân duyên này, nên cái thuyết Như Lai Tạng củata chẳng đồng với cái thuyết chơn ngã của ngoại đạo.Vì khai mở cái trói chấp ngã của các ngoại đạo, nên cócái thuyết Như Lai Tạng, khiến họ lìa vọng tưởng ngã kiếnchẳng thật, ngộ nhập cảnh giới ba cửa giải thoát, monghọ chóng được Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên Như Lai ỨngCúng Đẳng Chánh Giác phải thuyết Như Lai Tạng như thế.Nếu chẳng như vậy, ắt đồng với ngoại đạo. Cho nên,Đại Huệ! Vì lìa kiến chấp của ngoại đạo cần phảiy theo pháp Vô Ngã của Như Lai Tạng mà tu học.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

NhơnNgã và ngũ ấm,
Nhânduyên với vi trần.
Tựtánh vốn tự tại,
Duytâm vọng phân biệt.Khi ấy,Đại Huệ Bồ Tát quán chúng sanh đời vị lai, lại thỉnhThế Tôn:

- Cúixin Thế Tôn thuyết về đại phương tiện tu hành chẳng giánđoạn của chư Đại Bồ Tát.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Đạiphương tiện tu hành của bậc Đại Bồ Tát phải thành tựubốn pháp. Thế nào là bốn?

1.Khéo phân biệt tự tâm hiện.

2.Quán ngoài tánh phi tánh.

3.Lìa kiến chấp sanh trụ diệt.

4.Được sự an lạc của đắc Tự Giác Thánh Trí.

Ấygọi là thành tựu bốn pháp Đại phương tiện tu hành củabậc Đại Bồ Tát.

- Thếnào là Khéo Phân Biệt Tự Tâm Hiện của bậc Đại Bồ Tát?Ấy là quán ngằn mé duy tâm của tam giới, lìa ngã, ngã sở,chẳng lay động, chẳng khứ lai, biết do tập khí hư ngụyhuân tập từ vô thỉ, kiến lập thân (ngã), tài (ngã sở), tùy theo vọng tưởng trói buộc hiện đủ thứ sắc hànhcủa tam giới, ấy gọi là khéo phân biệt tự tâm hiện củabậc Đại Bồ Tát.

- Thếnào là Khéo Quán Ngoài Tánh Phi Tánh? Là nói quán tự tánhcủa tất cả tánh do vọng tưởng tập khí hư ngụy từ vôthủy làm nhân mà thành, tất cả tánh đều giống như dươngdiệm, mộng huyễn v.v... Đại Bồ Tát khéo quán như thế,gọi là Khéo Quán Ngoài Tánh Phi Tánh.

- Thếnào là Đại Bồ Tát Khéo Lìa Kiến Chấp Sanh, Trụ, Diệt?Nói tất cả tánh như mộng huyễn, tự tánh, tha tánh và cộngtánh vốn chẳng sanh, liền được vào cảnh giới Vô sanh củatự tâm, liễu tri ngằn mé của tự tâm qui vô sở đắc nênchẳng lìa mà tự lìa. Đã rõ ngằn mé của tự tâm, nên quánđược ngoài tánh phi tánh, tất cả pháp sanh ở nơi tam giớitrong ngoài đều bất khả đắc; quán được pháp sanh lìatự tánh, thì kiến chấp về pháp sanh phải diệt. Vậy, khéobiết tự tánh của các pháp như huyễn thì chứng đắc VôSanh Pháp Nhẫn. Đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn xong thì lìa kiến chấpsanh trụ diệt. Ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo phân biệt LìaKiến Chấp Sanh, Trụ, Diệt.

- Thếnào là Đại Bồ Tát Đắc Sự An Lạc Của Tự Giác ThánhTrí? Vì Đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn rồi thì trụ nơi Bồ TátĐệ Bát Địa, được lìa tâm, ý, ý thức, năm pháp tự tánhvà hai tướng Vô Ngã, chứng đắc Ý Sanh Thân.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,172,316