Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển 3

03/05/201119:55(Xem: 5126)
Quyển 3

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

QUYỂNTHỨ BA

ÝSanh Thân
NămTội Vô Gián
TínhBình Ðẳng Của Phật Quả
KhôngMột Lời Nào Do Phật Thuyết
VềHữu Và Vô Của Tất Cả Các Pháp
ThuyếtTướng Tông Thông
Thếnào Là Ngữ, Thế Nào Là Nghĩa
ThuyếtThông và Tông Thông
ChínThứ Chuyển Biến Luận
LuậnVề Vô Sanh
VềNiết Bàn

Khiấy, Thế Tôn bảo Đại Huệ bồ tát rằng:

- Nayta sẽ thuyết tướng thông phân biệt của ý sanh thân, ngươihãy lắng nghe và khéo ghi nhớ.

ĐạiHuệ bồ tát bạch Phật rằng:

- Lànhthay, Thế Tôn! Cúi xin thọ giáo.

Phậtbảo Đại Huệ:

- Cóba thứ ý sanh thân. Thế nào là ba?Ấy là: Tam muội lạc Chánh thọ ý sanh thân, Giác pháp tựtánh Tánh ý sanh thân, và Chủng loại Câu sanh vô hành tácý sanh thân. Người tu hành liễu tri cái tướng ấy, từ SơĐịa dần dần tiến lên, thì được ba thứ thân này.

- ĐạiHuệ! Thế nào là Tam Muội Lạc Chánh Thọ Ý Sanh Thân? Ấylà Tam muội lạc Chánh thọ của Bồ Tát Tam Địa, Tứ Địavà Ngũ Địa, an trụ nơi biển tâm, tự tâm tịch tịnh, mỗimỗi làn sóng của "thức tướng" chẳng sanh khởi, biết cảnhgiới tự tâm hiện tánh phi tánh, gọi là Tam muội lạc Chánhthọ ý sanh thân.

- ĐạiHuệ! Thế nào là Giác Pháp Tự Tánh Tánh Ý Sanh Thân? Là BồTát Đệ Bát Địa quán sát các pháp như huyễn, thảy vốnchẳng có thì thân tâm chuyển biến, đắc như huyễn Tam muộivà nhiều Tam muội môn khác. Sức tướng vô lượng tự tạiquang minh như diệu hoa trang nghiêm, chóng được như ý. Cũngnhư mộng huyễn, trăng đáy nước, bóng trong gương, phi năngtạo, phi sở tạo, như tạo sở tạo, tất cả sắc mỗi mỗikhác biệt đều đầy đủ trang nghiêm, do đại chúng trongtất cả cõi Phật đều thông đạt pháp tự tánh, nên gọilà Giác Pháp Tự Tánh Tánh Ý Sanh Thân.

- ĐạiHuệ! Thế nào là Chủng Loại Câu Sanh Vô Hành Tác Ý Sanh Thân?Là nói giác được tất cả Phật pháp, theo duyên đó tựđắc tướng hành, ấy gọi là Chủng Loại Câu Sanh Vô HànhTác Ý Sanh Thân. Đại Huệ! Đối với sự quán sát giác liễunơi ba thứ thân tướng này, cần nên tu học.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

Phithừa phi Đại thừa,

Phithuyết phi văn tự.

Phiđế (Chơn đế) phi giải thoát,

Phicảnh giới hữu vô.

PhápĐại thừa Sở chứng

Tựtại Tam Ma Đề

Mỗimỗi ý sanh thân,

Hoatrang nghiêm tự tại.

Lượcgiải :

Bàikệ ở cuối quyển hai nói VÔ THỪA và chẳng kiến lập THỪA,nên ta nói " NHẤT THỪA", đã chỉ rõ ba thứ ý sanh thân kia.Hai thứ ý sanh thân trước thuộc về Đại thừa, một thứý sanh thân sau thuộc về phi thừa, nên bài kệ này chỉ tụngvề CHỦNG LOẠI VÔ HÀNH TÁC Ý SANH THÂN, duy có Nhất Thừanày, chẳng có thừa khác, nên nói NHẤT THỪA tức là PHI THỪAvậy. Phi thừa chẳng phải Đại Thừa, nhưng phải nhờ nghĩaĐại Thừa để hiển bày nghĩa Phi Thừa, cũng là nghĩa củabài kệ này vậy.

Lượcgiải hết

Khiấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Thế Tôn rằng :

-Cúi xin Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp,do giác đựơc tướng nhân duyên, khiến con và các Bồ Tátđược lìa tất cả tánh của vọng kiến hữu vô, chẳng vọngchấp các pháp tiệm sanh, hoặc đốn sanh, hoặc tiệm đốncộng sanh.

Phậtbảo Đại Huệ :

- Tấtcả pháp có hai thứ duyên tướng, là ngoại duyên và nộiduyên. Ngoại Duyên là : Cục đất, cây cọc, bánh xe, sợidây, nước, gỗ, nhân công, các thứ phương tiện làm duyên,sanh ra cái bình như bình đất, còn các thứ tơ, lụa, látchiếu, giống mầm, tô lạc v.v... do ngoại duyên phương tiệnsanh ra cũng như thế. Ấy gọi là tướng Ngoại Duyên.

- Thếnào là Nội Duyên? Vì có vô minh ái nghiệp các pháp hòa hợpgọi là năng duyên, từ đó sanh khởi các pháp ấm, giới,nhập, gọi là sở duyên. Các pháp do tự tâm sở hiện vốnchẳng sai biệt, mà phàm phu vọng chấp, thành có sai biệt,ấy gọi là pháp Nội Duyên.

- ĐạiHuệ! Nói về Nhân gồm có sáu thứ, ấy là : Đương hữunhân, Tương tục nhân, Tướng nhân, Tác nhân, Hiển thị nhân,Đối đãi nhân.

1.Đương Hữu Nhân : Vì thức thứ tám từ vô thỉ đến nayhay làm nhân cho tất cả pháp, từ nhân sanh quả, bất khảtư nghì, đương lúc đó làm nhân, nên gọi là Đương HữuNhân.

2.Tương Tục Nhân : Vì bên trong nương thức thứ tám và thứcthứ sáu, phan duyên ngoại cảnh, từ đó pháp trong ngoài làmnhân sanh quả như ngũ ấm chủng tử v.v... do hiện hành huântập chủng tử, lại do chủng tử huân tập hiện hành, màquả nhiễm tịnh theo đó liên tục sanh khởi chẳng dừng,nên gọi là Tương Tục Nhân.

3.Tướng Nhân : Do cái đẳng Vô Gián Duyên ( duyên chẳng giánđoạn ) làm ra tướng Vô Gián, sanh ra quả tương tục. Nơitương tục có tướng Vô Gián đã lìa nơi nhân mà chưa đếnnơi quả, vì nó chẳng gián đoạn cho nên tương tục. Vì ởnơi chính giữa của nhân và quả mà có tướng,, nên gọilà Tướng Nhân.

4.Tác Nhân : Tức là tăng thượng duyên, ấy là tạo nghiệptăng thượng mà sanh ra quả, cũng như Chuyển Luân Vương, dothân thể chứng đắc Luân Vương làm bản nhân mà bánh xeThất Bửu từ hư không bay đến, ấy là sự tăng thượng.Vì cảnh chẳng thể sanh quả, phải nhờ tâm làm tăng thượng,Luân Vương mới có thể làm ra thắng nhân. Vì tâm làm tăngthượng duyên cho cảnh ( bánh xe bay ), nên gọi là Tác Nhân.

5.Hiển Thị Nhân : Sự vọng tưởng sanh rồi thì hiện cái tướngnăng tác, sở tác, như cây đèn chiếu soi hiển thị sắc tướngv. v... gọi là Hiển Thị Nhân.

6.Đối Đãi Nhân : Là lúc pháp diệt thì sự tương tục đoạnđứt, mà ngay đó tánh ''chẳng vọng tướng'' sanh khởi. ĐạiHuệ! Tự tướng vọng tưởng của phàm phu chẳng lần lượtsanh, chẳng cùng chúng sanh. Tại sao? Nếu cùng lúc sanh thìchẳng phân biệt được năng tác, sở tác, vì chẳng có tướngnhân. Nếu lần lượt sanh thì chẳng có tự tướng, cho nênchẳng thể có lần lượt sanh, như chẳng sanh con thì khôngđược gọi là cha. Đại Huệ! Vì cha với con làm nhân đốiđãi với nhau, không có cha thì không sanh được con, khôngcó con thì không được gọi là cha; cha con đối đãi nhau màsanh, nên gọi là Đối Đãi Nhân.

- ĐạiHuệ! nói tóm lại, các thứ tướng sanh đều do các thứ nhâncủa tự tánh vọng tưởng chấp tướng mà sanh. Vì tự tâmhiện ra thọ dụng mà có tự tướng, cộng tướng, ngoạitánh, phi tánh; thực ra Lần Lượt Sanh và Cùng Lúc Sanh haithứ đều chẳng thể sanh. Cho nên phải lìa hai thứ kiếnchấp đó.

Khiấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

Tấtcả đều Vô sanh,

Cũngkhông nhân duyên diệt.

Ởnơi tướng sanh diệt,

Màkhởi nhân duyên tưởng.

Phápdiệt rồi lại sanh,

Donhân duyên tương tục.

Vìđoạn dứt si mê,

Củatất cả chúng sanh.

Nênthuyết pháp duyên khởi,

Cácpháp thật Vô Sanh.

Dotập khí mê hoặc,

Từđó hiện tam giới.

Duyênthật vốn Vô Sanh,

Lạicũng chẳng có diệt.

Tấtcả pháp hữu vi,

Nhưhoa đốm trên không.

Nếulìa bỏ kiến chấp,

Năngnhiếp và sở nhiếp.

Chẳngcó Vô nhân sanh,

Vàđã sanh, sẽ sanh.

Sựsanh vốn chẳng có,

Thảychỉ là ngôn thuyết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,968,854