Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Chương Trình Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần 12 và Lễ Mừng Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức

22/08/202205:11(Xem: 5102)
Chương Trình Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần 12 và Lễ Mừng Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức

tv-quang-duc-32-nam__2 

Chương Trình

ĐẠI LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ VỀ NGUỒN KỲ 12
LỄ MỪNG CHU NIÊN 32 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

   

 

Chủ Nhật: 09/10/2022  (14/09/Nhâm Dần)

 

 

05:00: Thức Chúng
05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Nguyên Tạng, Duyệt chúng: ĐĐ Đăng Từ)
06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Đồng Trí)
07:30: Điểm tâm
10:00: Lễ Khai Kinh Địa Tạng (Chủ sám: HT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
11:30: Thọ trai
14:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
16:00: Mông Sơn Thí Thực
17:30: Dược thực
19:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
19:30: Pháp thoại (HT Đồng Trí)

 

Thứ Hai: 10/10/2022 (15/09/Nhâm Dần)


05:00: Thức Chúng
05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya  (Duy na: TT Tâm Tựu, Duyệt chúng:TT Tâm Trụ)
06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Nhựt Huệ)
07:30: Điểm tâm
10:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
12:00: Thọ trai
14:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng
16:00: Mông Sơn Thí Thực
17:30: Dược thực
19:00: Thời Kinh Tịnh Độ
19:30: Pháp thoại: TT Tâm Tựu, ĐĐ Chúc Hiếu, ĐĐ Đồng Thiên
22:00: Chỉ tịnh

 

Thứ Ba: 11/10/2022 (16/09/Nhâm Dần)


05:00: Thức Chúng
05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Tâm Tựu, Duyệt chúng: TT Tâm Trụ)
06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Như Giáo)
07:30: Điểm tâm
10:00: Thọ trì Kinh Địa Tạng (Chủ lễ: HT Thích Tâm Thọ)
12:00: Thọ trai
14:00: Thọ trì Từ Bi Thủy Sám (Chủ lễ: HT Thích Tâm Thọ)
16:00: Mông Sơn Thí Thực
17:30: Dược thực
19:00: Thời Kinh Tịnh Độ
19:30: Pháp thoại : TT Hoằng Khai, TT Thông Triết

22:00: Chỉ tịnh

 

 

Thứ Tư: 12/10/2022 (17/09/Nhâm Dần)


05:00: Thức Chúng
05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Tâm Hiền, Duyệt chúng: TT Tâm Trụ)
06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT Thích Thông Trí)

07:30: Điểm tâm
10:00: Trì Tụng Từ Bi Thủy Sám (Chủ lễ: HT Thích Tâm Thọ)
12:00: Thọ trai
14:00: Trì Tụng Từ Bi Thủy Sám (Chủ lễ: HT Thích Tâm Thọ)
16:00: Mông Sơn Thí Thực
17:30: Dược thực
19:00: Thời Kinh Tịnh Độ
19:30: Pháp thoại (TT Thiện Thuận, TT Thường Tín, TT Hạnh Bảo)

 

  

Thứ Năm: 13/10/2022 (18/09/Nhâm Dần)


05:00: Thức Chúng
05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Chúc Đức, Duyệt chúng: TT Chúc Xuân
06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT. Thích Nguyên Trực, HT Thích Chúc Long)

07:30: Điểm Tâm
08:30: Cung đón Chư Tôn Đức và các Phái đoàn ghi danh
10:00: Lễ Khai Kinh Hưng Tác Thượng Phan, Cúng Ngọ, Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, Cúng tiến chư Hương Linh (Sám Chủ: HT Đức Thành, TT Tâm Tựu)
12:00: Thọ trai
14:00: Đăng Đàn Thuyết U Minh Địa Tạng, Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ Chư Tiên Linh Âm linh
17:30: Dược thực
19:30: tại Hội Trường: Lễ Cung An Chức Sự (TT Nguyên Tạng, ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đăng Nghĩa)
19:30: tại Chánh Điện: Pháp thoại: HT Tây Tạng Khensur Rinpoche giảng, TT Hạnh Tấn thông dịch)
22:00: Chỉ Tịnh.

 

Thứ Sáu: 14/10/2022 (19/09/Nhâm Dần)


05:00: Thức chúng
05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Hoằng Khai,  Duyệt chúng: TT Giác Tín)
06:45: Lời đạo tình của chư Tôn Đức (HT Thích Như Điển)
07:30: Điểm tâm
10:00: Lễ Khai mạc Hiệp Kỵ Về Nguồn 12
12:00: Thọ trai
14:30-16:30pm: Hội thảo 1,“Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp mở đầu chấn hưng Phật giáo, khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt”. Thuyết trình viên: HT Thích Trường Sanh, HT. Thích Thông Hải
Chủ tọa: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Bổn Đạt
Thư Ký: TT Thích Hoằng Khai, TT Thích Giác Tín
Kiểm Soát: TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Viên Tịnh
17:30: Dược thực
19:00: Thời kinh Tịnh Độ
19:30: Pháp thoại: NT Thích Nữ Giới Châu, NS Thích Nữ Diệu Trang, SC Thích Nữ Giới Bảo
21:30: Chỉ Tịnh


Thứ Bảy: 15/10/2022  (20/09 Nhâm Dần, Vía Bồ Tát Quán Thế Âm)


05:00: Thức chúng
05:45: Tọa Thiền, Công Phu Khuya & Bồ Tát (Duy na: HT Tâm Minh,  Duyệt chúng: HT Như Định, Bố Tát Nhơn: HT Thích Như Điển)

06:45: Lời đạo tình của chư Tôn Đức (HT Thích Thái Hòa)
08:00: Điểm tâm
09:30-11:30am: Hội thảo 2, “Sư Trưởng Như Thanh và Sự Nghiệp thành lập Ni Bộ Nam Việt đến Ni Bộ Bắc Tông”
Thuyết trình viên: NT Thích Nữ Giới Châu, NS Thích Nữ Tâm Lạc, Sư Cô Thích Nữ Giới Bảo
Chủ tọa: HT Thích Như Điển, HT Thích Quảng Niệm, HT Thích Nhựt Huệ
Thư ký: NS Thích Nữ Nhật Liên, NS Thích Nữ Viên Thông
Kiểm soát: NS Thích Nữ Chân Kim, NS Thích Nữ Thảo Liên
12:00: Thọ trai
14:30-16:30pm: Hội thảo 3 " Đạo Pháp và Quê Hương"
Thuyết trình viên:  HT Thích Thái Hòa, HT Thích Đồng Trí
Tổng kết 3 buổi hội thảo: HT Thích Bổn Đạt

Chủ tọa: HT Thích Nguyên Trực, HT Thích Tâm Minh, HT Thích Như Định, HT Thích Tâm Phương
Thư Ký:  TT Thích Viên Trí, ĐĐ. Thích Hạnh Phẩm
Kiểm Soát: TT Thích Thông Triết, TT Thích Minh Hội, TT Thích Nhuận Ân
17:30: Dược thực
20:00: Lễ tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức - Mừng Khánh Tuế Chư Tôn Đức Tăng Ni (MC: TT Vân Pháp, TT Tâm Hiền)
22:00: Chỉ tịnh 

 


Chủ Nhật: 16/10/2022 (21/09/Nhâm Dần)


05:00: Thức chúng
05:45: Công Phu Khuya & Đảnh lễ thù ân (Duy na: TT Nguyên Tạng,  Duyệt chúng: TT Viên Trí)
06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc)
07:30: Điểm tâm
09:30: Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn kỳ 12 -
          & Lễ Hoàn Nguyện & Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022)
          Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 
(có chương trình riêng)
          Chụp hình lưu niệm

12:30: Lễ Cúng dường Trai Tăng
14:30: Đại Trai đàn Chẩn Tế Bạt độ Âm linh Cô hồn
18:00: Tiệc chay Đạo tình; Cung tiễn Chư Tôn Đức và quý Quan Khách.


🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

 

Hình ảnh mỗi ngày:

Day 1: Lễ Khai Kinh Hoàn Nguyện 32 năm

Day 2: Tụng Kinh và Giảng Pháp

🙏🌼🙏🍂🙏🌼🙏🍂🙏


Bài tường thuật mỗi ngày: 

Day 1: Lễ Khai Kinh Hoàn Nguyện 32 năm

Day 2: Tụng Kinh và Giảng Pháp

 

   

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,268,578