Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Công Quả tại Lễ Mừng Chu Niên 32 năm TV Quảng Đức và Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 12

18/10/202220:28(Xem: 733)
Hình ảnh Công Quả tại Lễ Mừng Chu Niên 32 năm TV Quảng Đức và Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 12
cong qua 32 nam (1)cong qua 32 nam (2)cong qua 32 nam (3)cong qua 32 nam (4)cong qua 32 nam (5)cong qua 32 nam (6)cong qua 32 nam (7)cong qua 32 nam (8)cong qua 32 nam (9)cong qua 32 nam (10)cong qua 32 nam (11)cong qua 32 nam (12)cong qua 32 nam (13)cong qua 32 nam (14)cong qua 32 nam (15)cong qua 32 nam (17)cong qua 32 nam (18)cong qua 32 nam (19)cong qua 32 nam (20)cong qua 32 nam (21)cong qua 32 nam (22)

cong qua 32 nam (26)
cong qua 32 nam (27)cong qua 32 nam (28)cong qua 32 nam (29)cong qua 32 nam (30)cong qua 32 nam (31)cong qua 32 nam (32)cong qua 32 nam (33)cong qua 32 nam (34)cong qua 32 nam (35)cong qua 32 nam (36)cong qua 32 nam (37)cong qua 32 nam (38)cong qua 32 nam (39)cong qua 32 nam (40)cong qua 32 nam (41)cong qua 32 nam (42)cong qua 32 nam (43)cong qua 32 nam (44)cong qua 32 nam (45)cong qua 32 nam (46)cong qua 32 nam (47)cong qua 32 nam (48)cong qua 32 nam (49)cong qua 32 nam (50)cong qua 32 nam (51)cong qua 32 nam (52)cong qua 32 nam (53)cong qua 32 nam (54)cong qua 32 nam (55)cong qua 32 nam (56)cong qua 32 nam (57)cong qua 32 nam (58)cong qua 32 nam (59)cong qua 32 nam (60)cong qua 32 nam (61)cong qua 32 nam (62)cong qua 32 nam (63)cong qua 32 nam (64)cong qua 32 nam (65)cong qua 32 nam (66)cong qua 32 nam (67)cong qua 32 nam (69)cong qua 32 nam (70)cong qua 32 nam (71)cong qua 32 nam (72)cong qua 32 nam (73)cong qua 32 nam (74)cong qua 32 nam (75)cong qua 32 nam (76)cong qua 32 nam (77)cong qua 32 nam (78)cong qua 32 nam (79)cong qua 32 nam (80)cong qua 32 nam (81)cong qua 32 nam (82)cong qua 32 nam (83)cong qua 32 nam (84)cong qua 32 nam (85)cong qua 32 nam (86)cong qua 32 nam (87)cong qua 32 nam (88)cong qua 32 nam (89)cong qua 32 nam (90)cong qua 32 nam (91)cong qua 32 nam (92)cong qua 32 nam (93)cong qua 32 nam (94)cong qua 32 nam (95)cong qua 32 nam (96)cong qua 32 nam (97)cong qua 32 nam (98)cong qua 32 nam (99)cong qua 32 nam (100)cong qua 32 nam (101)cong qua 32 nam (102)cong qua 32 nam (103)cong qua 32 nam (104)cong qua 32 nam (105)cong qua 32 nam (106)cong qua 32 nam (107)cong qua 32 nam (108)cong qua 32 nam (109)cong qua 32 nam (110)cong qua 32 nam (111)cong qua 32 nam (112)cong qua 32 nam (113)cong qua 32 nam (114)cong qua 32 nam (115)cong qua 32 nam (116)cong qua 32 nam (117)cong qua 32 nam (118)cong qua 32 nam (119)cong qua 32 nam (120)cong qua 32 nam (121)cong qua 32 nam (122)cong qua 32 nam (123)cong qua 32 nam (124)cong qua 32 nam (125)cong qua 32 nam (126)cong qua 32 nam (127)cong qua 32 nam (128)cong qua 32 nam (129)cong qua 32 nam (130)cong qua 32 nam (131)cong qua 32 nam (132)cong qua 32 nam (133)cong qua 32 nam (134)cong qua 32 nam (135)cong qua 32 nam (136)cong qua 32 nam (137)cong qua 32 nam (138)cong qua 32 nam (139)cong qua 32 nam (140)cong qua 32 nam (141)cong qua 32 nam (142)cong qua 32 nam (143)cong qua 32 nam (144)cong qua 32 nam (145)cong qua 32 nam (146)cong qua 32 nam (147)cong qua 32 nam (148)cong qua 32 nam (149)cong qua 32 nam (150)cong qua 32 nam (151)cong qua 32 nam (152)cong qua 32 nam (153)cong qua 32 nam (154)cong qua 32 nam (155)cong qua 32 nam (156)cong qua 32 nam (157)cong qua 32 nam (158)cong qua 32 nam (159)cong qua 32 nam (160)cong qua 32 nam (161)cong qua 32 nam (162)cong qua 32 nam (163)cong qua 32 nam (164)cong qua 32 nam (165)cong qua 32 nam (166)cong qua 32 nam (167)cong qua 32 nam (168)cong qua 32 nam (169)cong qua 32 nam (170)cong qua 32 nam (171)cong qua 32 nam (172)cong qua 32 nam (173)cong qua 32 nam (174)cong qua 32 nam (175)cong qua 32 nam (176)cong qua 32 nam (177)cong qua 32 nam (178)cong qua 32 nam (179)cong qua 32 nam (180)cong qua 32 nam (181)cong qua 32 nam (182)cong qua 32 nam (183)cong qua 32 nam (184)cong qua 32 nam (185)cong qua 32 nam (186)cong qua 32 nam (187)cong qua 32 nam (188)cong qua 32 nam (189)cong qua 32 nam (190)cong qua 32 nam (191)cong qua 32 nam (192)cong qua 32 nam (193)cong qua 32 nam (194)cong qua 32 nam (195)cong qua 32 nam (196)cong qua 32 nam (197)cong qua 32 nam (198)cong qua 32 nam (199)cong qua 32 nam (200)cong qua 32 nam (201)cong qua 32 nam (202)cong qua 32 nam (203)cong qua 32 nam (204)cong qua 32 nam (205)cong qua 32 nam (206)cong qua 32 nam (207)cong qua 32 nam (208)cong qua 32 nam (209)cong qua 32 nam (210)cong qua 32 nam (211)cong qua 32 nam (212)cong qua 32 nam (213)cong qua 32 nam (214)cong qua 32 nam (215)cong qua 32 nam (216)cong qua 32 nam (217)cong qua 32 nam (218)cong qua 32 nam (219)cong qua 32 nam (220)cong qua 32 nam (221)cong qua 32 nam (222)cong qua 32 nam (223)cong qua 32 nam (224)cong qua 32 nam (225)cong qua 32 nam (226)cong qua 32 nam (227)cong qua 32 nam (228)cong qua 32 nam (229)cong qua 32 nam (230)cong qua 32 nam (231)cong qua 32 nam (232)cong qua 32 nam (233)cong qua 32 nam (234)cong qua 32 nam (235)cong qua 32 nam (236)cong qua 32 nam (237)cong qua 32 nam (238)cong qua 32 nam (239)cong qua 32 nam (240)cong qua 32 nam (241)cong qua 32 nam (242)cong qua 32 nam (243)cong qua 32 nam (244)cong qua 32 nam (245)cong qua 32 nam (246)cong qua 32 nam (247)cong qua 32 nam (248)cong qua 32 nam (249)cong qua 32 nam (250)cong qua 32 nam (251)cong qua 32 nam (252)cong qua 32 nam (253)cong qua 32 nam (254)cong qua 32 nam (255)cong qua 32 nam (256)cong qua 32 nam (257)cong qua 32 nam (259)cong qua 32 nam (260)cong qua 32 nam (261)cong qua 32 nam (262)cong qua 32 nam (263)cong qua 32 nam (264)cong qua 32 nam (265)cong qua 32 nam (266)cong qua 32 nam (267)cong qua 32 nam (268)cong qua 32 nam (269)cong qua 32 nam (270)cong qua 32 nam (271)cong qua 32 nam (272)cong qua 32 nam (273)cong qua 32 nam (277)cong qua 32 nam (279)cong qua 32 nam (280)cong qua 32 nam (281)cong qua 32 nam (282)cong qua 32 nam (283)cong qua 32 nam (284)cong qua 32 nam (285)cong qua 32 nam (286)cong qua 32 nam (287)cong qua 32 nam (288)cong qua 32 nam (289)cong qua 32 nam (290)cong qua 32 nam (291)cong qua 32 nam (292)cong qua 32 nam (293)cong qua 32 nam (294)cong qua 32 nam (295)cong qua 32 nam (296)cong qua 32 nam (297)cong qua 32 nam (298)cong qua 32 nam (299)cong qua 32 nam (300)cong qua 32 nam (327)cong qua 32 nam (328)cong qua 32 nam (329)cong qua 32 nam (330)cong qua 32 nam (331)cong qua 32 nam (332)cong qua 32 nam (333)cong qua 32 nam (334)cong qua 32 nam (335)cong qua 32 nam (336)cong qua 32 nam (337)cong qua 32 nam (338)cong qua 32 nam (339)cong qua 32 nam (340)cong qua 32 nam (341)cong qua 32 nam (342)cong qua 32 nam (343)cong qua 32 nam (344)cong qua 32 nam (345)cong qua 32 nam (346)cong qua 32 nam (347)cong qua 32 nam (348)cong qua 32 nam (349)cong qua 32 nam (350)cong qua 32 nam (351)cong qua 32 nam (352)cong qua 32 nam (353)cong qua 32 nam (354)cong qua 32 nam (355)cong qua 32 nam (356)cong qua 32 nam (357)cong qua 32 nam (358)cong qua 32 nam (359)cong qua 32 nam (360)cong qua 32 nam (361)cong qua 32 nam (362)cong qua 32 nam (363)cong qua 32 nam (364)cong qua 32 nam (365)cong qua 32 nam (366)cong qua 32 nam (367)cong qua 32 nam (368)cong qua 32 nam (369)cong qua 32 nam (370)


🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

- Hình ảnh ngày 09/10/2022
- Hình ảnh ngày 10/10/2022
- Hình ảnh ngày 11/10/2022
- Hình ảnh ngày 12/10/2022
- Hình ảnh ngày 13/10/2022
- Hình ảnh ngày 14/10/2022
- Hình ảnh ngày 15/10/2022

- Hình ảnh lễ chính thức ngày Chủ Nhật 16/10/2022

- Hình ảnh Lễ Chấn Tế Cô Hồn

- Hình ảnh Tán Dương Công Đức quý Phật tử hữu công

-Công quả 10 ngày tại lễ hội Mừng Chu Niên 32 năm TVQĐ
 Còn nhiều hình ảnh, đang upload cho đến ngày mai, mời quý vị vào xem sau

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,215,124