Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 1: Hình ảnh Lễ Khai Kinh Hoàn Nguyện 32 năm (1990-2022) Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu

09/10/202208:42(Xem: 903)
Day 1: Hình ảnh Lễ Khai Kinh Hoàn Nguyện 32 năm (1990-2022) Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu

CUNG AN CHỨC SỰ
LỄ KHAI KINH HOÀN NGUYỆN
10AM, SUNDAY 8/10/2022
Tác bạch: ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ


NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ
ĐIỀU NGỰ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Cung kính ngưỡng bái bạch  chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa,  chư Đại Đức Tăng Ni, Hôm nay hàng đệ tử tịnh nghiệp đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, chúng con có duyên sự, xin đầu thành  đảnh lễ  tác bạch. (1 lạy quỳ đọc tiếp)

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Theo lời thỉnh cầu của bổn tự chúng con mà quý Ngài đã chấn tích quang lâm về đạo tràng TV Quảng Đức để chứng minh đại lễ Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư-Ngày Về Nguồn kỳ 12, Lễ Hoàn Nguyện, Chu Niên 32 năm khai sơn, thành lập Tu Viện Quảng Đức, hôm nay chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 9 âm lịch Nhâm Dần, Phật lịch: 2566, là lễ khai kinh Lễ Hoàn Nguyện tạ ơn Phật Tổ sau 32 năm Tu Viện Quảng Đức được khai sơn tại quốc độ này.

 

 Giờ này duyên đã đủ, thời đã đến,  hàng đệ tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ và cung an chức sự. Ngưỡng nguyện Chư Tôn Thiền Đức từ bi hoan hỷ chứng minh:


Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Hòa Thượng thượng Như  hạ Giáo, Viện Chủ Chùa Giác Nguyên, Hội An, Viet Nam  đương vi đệ nhất Chứng Minh cho đại lễ hôm nay

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Hòa Thượng thượng Nhật  hạ Huệ, Viện Chủ Chùa Duyên Giác, Cali, Hoa Kỳ,  đương vi đệ tam Chứng Minh cho đại lễ hôm nay

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Hòa Thượng thượng Đồng hạ Trí,Viện Chủ Tu Viện Viên Chiếu, Cali, Hoa Kỳ,  đương vi đệ nhị Chứng Minh cho đại lễ hôm nay

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thọ, Viện Chủ Chùa Bửu Liên Hoa, Diên Khánh, Khánh Hòa , Nha Trang, đương vi đệ tứ Chứng Minh cho đại lễ hôm nay 

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Hòa Thượng thượng Tâm hạ Phương. Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, đương vi Sám Chủ cho đại lễ hôm nay

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Thượng Tọa thượng Nguyên hạ Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, đương vi Công Văn cho đại lễ hôm nay

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Thượng Tọa thượng Tâm hạ Tựu, Trụ Trì Phú Phong Tự, Diên Khánh, Khánh Hòa, đương vi Duy Na cho đại lễ hôm nay

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Thượng Tọa thượng Tâm hạ Trụ, Tri Sự Linh Sơn Pháp Bảo Tự, Cầu Dứa, Nha Trang, đương vi Duyệt Chúng cho đại lễ hôm nay

 

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni:
-Thích Tâm Lưu
- Thích Chơn Đạt
- Thích Minh Phước

-Thích An Tâm
-Thích Đồng Thiên
-Thích Chúc Hiếu
-Thích Tâm Kính
-Thích Tâm Thiện
-Thích Hoằng Viên

-Thích Nữ Như Như

-Thích Nữ Phước Châu

-Thích Nữ Trung Huyền

-Thích Nữ Chân Kim

-Thích Nữ Viên Minh
Đương vi Kinh Sư cho đại lễ hôm nay

 

Bổn tự chúng tôi thành tâm kính mời Đạo hữu Thị Toàn phụ trách trong Ban Kinh Cổ cho đại lễ hôm nay

 

 

Đệ tử chúng con: Nhất tâm cung thỉnh: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đồng quang lâm chứng minh cầu nguyện cho đại lễ khai kinh hôm nay.

 

 Ngưỡng mong trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni, đại từ mẫn cố,  để Đại Lễ Khai Kinh Hoàn Nguyện được thành tựu viên mãn.

 

 Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 

 


@@@@

 

Nam Mô A Di Đà Phật,

Trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Già đã từ bi hứa khả cho rồi, đệ tử chúng con, xin đầu thành đảnh lễ tam bái cung thỉnh.


day 1-le hoan nguyen (1)
day 1-le hoan nguyen (2)
day 1-le hoan nguyen (3)day 1-le hoan nguyen (4)day 1-le hoan nguyen (5)day 1-le hoan nguyen (6)day 1-le hoan nguyen (7)day 1-le hoan nguyen (8)day 1-le hoan nguyen (9)day 1-le hoan nguyen (10)day 1-le hoan nguyen (11)day 1-le hoan nguyen (12)day 1-le hoan nguyen (13)day 1-le hoan nguyen (14)day 1-le hoan nguyen (15)day 1-le hoan nguyen (16)day 1-le hoan nguyen (17)day 1-le hoan nguyen (18)day 1-le hoan nguyen (19)day 1-le hoan nguyen (20)day 1-le hoan nguyen (21)day 1-le hoan nguyen (22)day 1-le hoan nguyen (23)day 1-le hoan nguyen (24)day 1-le hoan nguyen (25)day 1-le hoan nguyen (26)day 1-le hoan nguyen (27)day 1-le hoan nguyen (28)day 1-le hoan nguyen (29)day 1-le hoan nguyen (30)day 1-le hoan nguyen (31)day 1-le hoan nguyen (32)day 1-le hoan nguyen (33)day 1-le hoan nguyen (34)day 1-le hoan nguyen (35)day 1-le hoan nguyen (36)day 1-le hoan nguyen (37)

day 1-le hoan nguyen (38)day 1-le khai kinh (1)day 1-le khai kinh (2)day 1-le khai kinh (3)day 1-le khai kinh (4)day 1-le khai kinh (5)day 1-le khai kinh (6)day 1-le khai kinh (7)day 1-le khai kinh (8)day 1-le khai kinh (9)day 1-le khai kinh (10)day 1-le khai kinh (11)day 1-le khai kinh (12)day 1-le khai kinh (13)day 1-le khai kinh (14)day 1-le khai kinh (15)day 1-le khai kinh (16)day 1-le khai kinh (17)day 1-le khai kinh (18)day 1-le khai kinh (19)day 1-le khai kinh (20)day 1-le khai kinh (21)day 1-le khai kinh (22)day 1-le khai kinh (23)day 1-le khai kinh (24)day 1-le khai kinh (25)day 1-le khai kinh (26)day 1-le khai kinh (27)day 1-le khai kinh (28)day 1-le khai kinh (29)day 1-le khai kinh (30)day 1-le khai kinh (31)day 1-le khai kinh (32)day 1-le khai kinh (33)day 1-le khai kinh (34)day 1-le khai kinh (35)day 1-le khai kinh (36)day 1-le khai kinh (37)day 1-le khai kinh (38)day 1-le khai kinh (39)day 1-le khai kinh (40)day 1-le khai kinh (41)day 1-le khai kinh (42)day 1-le khai kinh (43)day 1-le khai kinh (44)day 1-le khai kinh (45)day 1-le khai kinh (46)day 1-le khai kinh (47)day 1-le khai kinh (48)day 1-le khai kinh (49)day 1-le khai kinh (50)day 1-le khai kinh (51)day 1-le khai kinh (52)day 1-le khai kinh (53)day 1-le khai kinh (54)day 1-le khai kinh (55)day 1-le khai kinh (56)day 1-le khai kinh (57)day 1-le khai kinh (58)day 1-le khai kinh (59)day 1-le khai kinh (60)day 1-le khai kinh (61)day 1-le khai kinh (62)day 1-le khai kinh (63)day 1-le khai kinh (64)day 1-le khai kinh (65)day 1-le khai kinh (66)day 1-le khai kinh (67)day 1-le khai kinh (68)day 1-le khai kinh (69)
cung vong (1)cung vong (2)cung vong (3)cung vong (4)cung vong (5)cung vong (6)cung vong (7)cung vong (8)cung vong (9)cung vong (10)cung vong (11)cung vong (12)cung vong (13)cung vong (14)cung vong (15)cung vong (16)cung vong (17)cung vong (18)cung vong (19)cung vong (20)cung vong (21)


day 1-le khai kinh (70)day 1-le khai kinh (71)day 1-le khai kinh (72)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,281,873