Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 5: Tụng Kinh và Giảng Pháp tại Tuần Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu

14/10/202205:41(Xem: 837)
Day 5: Tụng Kinh và Giảng Pháp tại Tuần Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu

Thứ Năm: 13/10/2022 (18/09/Nhâm Dần)

05:00: Thức Chúng
05:45: Tọa Thiền & Công Phu Khuya (Duy na: TT Chúc Đức, Duyệt chúng: TT Chúc Xuân
06:45: Lời đạo tình của Chư Tôn Đức (HT. Thích Nguyên Trực, HT Thích Chúc Long)

07:30: Điểm Tâm
08:30: Cung đón Chư Tôn Đức và các Phái đoàn ghi danh
10:00: Lễ Khai Kinh Hưng Tác Thượng Phan, Cúng Ngọ, Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, Cúng tiến chư Hương Linh (Sám Chủ: HT Đức Thành, TT Tâm Tựu)
12:00: Thọ trai
14:00: Đăng Đàn Thuyết U Minh Địa Tạng, Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ Chư Tiên Linh Âm linh
17:30: Dược thực
19:30: tại Hội Trường: Lễ Cung An Chức Sự (TT Nguyên Tạng, ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đăng Nghĩa)
19:30: tại Chánh Điện: Pháp thoại: HT Tây Tạng Khensur Rinpoche giảng, TT Hạnh Tấn thông dịch)
22:00: Chỉ Tịnh.day 5-32 nam (1)day 5-32 nam (2)day 5-32 nam (3)day 5-32 nam (4)day 5-32 nam (5)day 5-32 nam (6)day 5-32 nam (7)day 5-32 nam (8)day 5-32 nam (9)day 5-32 nam (10)day 5-32 nam (11)day 5-32 nam (12)day 5-32 nam (13)day 5-32 nam (14)day 5-32 nam (15)day 5-32 nam (16)day 5-32 nam (17)day 5-32 nam (18)day 5-32 nam (19)day 5-32 nam (20)day 5-32 nam (21)day 5-32 nam (22)day 5-32 nam (23)day 5-32 nam (24)day 5-32 nam (25)day 5-32 nam (26)day 5-32 nam (27)day 5-32 nam (28)day 5-32 nam (29)day 5-32 nam (30)day 5-32 nam (31)day 5-32 nam (32)day 5-32 nam (33)day 5-32 nam (34)day 5-32 nam (35)day 5-32 nam (36)day 5-32 nam (37)day 5-32 nam (38)day 5-32 nam (39)day 5-32 nam (40)day 5-32 nam (41)day 5-32 nam (42)day 5-32 nam (43)day 5-32 nam (44)day 5-32 nam (45)day 5-32 nam (46)day 5-32 nam (47)day 5-32 nam (48)day 5-32 nam (49)day 5-32 nam (50)day 5-32 nam (51)day 5-32 nam (52)day 5-32 nam (53)day 5-32 nam (54)day 5-32 nam (55)day 5-32 nam (56)day 5-32 nam (57)day 5-32 nam (58)day 5-32 nam (59)day 5-32 nam (60)day 5-32 nam (61)day 5-32 nam (62)day 5-32 nam (63)day 5-32 nam (64)day 5-32 nam (65)day 5-32 nam (66)day 5-32 nam (67)day 5-32 nam (68)day 5-32 nam (69)day 5-32 nam (70)day 5-32 nam (71)day 5-32 nam (72)day 5-32 nam (73)day 5-32 nam (74)day 5-32 nam (75)day 5-32 nam (76)day 5-32 nam (77)day 5-32 nam (78)day 5-32 nam (79)day 5-32 nam (80)day 5-32 nam (81)day 5-32 nam (82)day 5-32 nam (83)day 5-32 nam (84)day 5-32 nam (85)day 5-32 nam (86)day 5-32 nam (87)day 5-32 nam (88)day 5-32 nam (89)day 5-32 nam (90)day 5-32 nam (91)day 5-32 nam (92)day 5-32 nam (93)day 5-32 nam (94)day 5-32 nam (95)day 5-32 nam (96)day 5-32 nam (97)day 5-32 nam (98)day 5-32 nam (99)day 5-32 nam (100)day 5-32 nam (101)day 5-32 nam (102)day 5-32 nam (103)day 5-32 nam (104)day 5-32 nam (105)day 5-32 nam (106)day 5-32 nam (107)day 5-32 nam (108)day 5-32 nam (109)day 5-32 nam (110)day 5-32 nam (111)day 5-32 nam (112)day 5-32 nam (113)day 5-32 nam (114)day 5-32 nam (115)day 5-32 nam (116)day 5-32 nam (117)day 5-32 nam (118)day 5-32 nam (119)day 5-32 nam (120)day 5-32 nam (121)day 5-32 nam (122)day 5-32 nam (123)day 5-32 nam (124)day 5-32 nam (125)day 5-32 nam (126)day 5-32 nam (127)day 5-32 nam (128)day 5-32 nam (129)day 5-32 nam (130)day 5-32 nam (131)day 5-32 nam (132)day 5-32 nam (133)day 5-32 nam (134)day 5-32 nam (135)day 5-32 nam (136)day 5-32 nam (137)day 5-32 nam (138)day 5-32 nam (139)day 5-32 nam (140)day 5-32 nam (141)day 5-32 nam (142)day 5-32 nam (143)day 5-32 nam (144)day 5-32 nam (145)day 5-32 nam (146)day 5-32 nam (147)day 5-32 nam (148)day 5-32 nam (149)day 5-32 nam (150)day 5-32 nam (151)day 5-32 nam (152)day 5-32 nam (153)day 5-32 nam (154)day 5-32 nam (155)day 5-32 nam (156)day 5-32 nam (157)day 5-32 nam (158)day 5-32 nam (159)day 5-32 nam (160)day 5-32 nam (161)day 5-32 nam (162)day 5-32 nam (163)day 5-32 nam (164)day 5-32 nam (165)day 5-32 nam (166)day 5-32 nam (167)day 5-32 nam (168)day 5-32 nam (169)day 5-32 nam (170)day 5-32 nam (171)day 5-32 nam (172)day 5-32 nam (173)day 5-32 nam (174)day 5-32 nam (175)day 5-32 nam (176)day 5-32 nam (177)day 5-32 nam (178)day 5-32 nam (179)day 5-32 nam (180)day 5-32 nam (181)day 5-32 nam (182)day 5-32 nam (183)day 5-32 nam (184)day 5-32 nam (185)day 5-32 nam (186)day 5-32 nam (187)day 5-32 nam (188)day 5-32 nam (189)day 5-32 nam (190)day 5-32 nam (191)day 5-32 nam (192)day 5-32 nam (193)day 5-32 nam (194)day 5-32 nam (195)day 5-32 nam (196)day 5-32 nam (197)day 5-32 nam (198)day 5-32 nam (199)day 5-32 nam (200)day 5-32 nam (201)day 5-32 nam (202)day 5-32 nam (203)day 5-32 nam (204)day 5-32 nam (205)day 5-32 nam (206)day 5-32 nam (207)day 5-32 nam (208)day 5-32 nam (209)day 5-32 nam (210)day 5-32 nam (211)day 5-32 nam (212)day 5-32 nam (213)day 5-32 nam (214)day 5-32 nam (215)day 5-32 nam (216)day 5-32 nam (217)day 5-32 nam (218)day 5-32 nam (219)day 5-32 nam (220)day 5-32 nam (221)day 5-32 nam (222)day 5-32 nam (223)day 5-32 nam (224)day 5-32 nam (225)day 5-32 nam (226)day 5-32 nam (227)day 5-32 nam (228)day 5-32 nam (229)day 5-32 nam (230)day 5-32 nam (231)day 5-32 nam (232)day 5-32 nam (233)day 5-32 nam (234)day 5-32 nam (235)day 5-32 nam (236)day 5-32 nam (237)day 5-32 nam (238)day 5-32 nam (239)day 5-32 nam (240)day 5-32 nam (241)day 5-32 nam (242)day 5-32 nam (243)day 5-32 nam (244)day 5-32 nam (245)day 5-32 nam (246)day 5-32 nam (247)day 5-32 nam (248)day 5-32 nam (249)day 5-32 nam (250)day 5-32 nam (251)day 5-32 nam (252)day 5-32 nam (253)day 5-32 nam (254)day 5-32 nam (255)day 5-32 nam (256)day 5-32 nam (257)day 5-32 nam (258)day 5-32 nam (259)day 5-32 nam (260)day 5-32 nam (261)day 5-32 nam (262)day 5-32 nam (263)day 5-32 nam (264)day 5-32 nam (265)day 5-32 nam (266)day 5-32 nam (267)day 5-32 nam (268)day 5-32 nam (269)day 5-32 nam (270)day 5-32 nam (271)day 5-32 nam (272)day 5-32 nam (273)day 5-32 nam (274)day 5-32 nam (275)day 5-32 nam (276)day 5-32 nam (277)day 5-32 nam (278)day 5-32 nam (279)day 5-32 nam (280)day 5-32 nam (281)day 5-32 nam (282)day 5-32 nam (283)day 5-32 nam (284)day 5-32 nam (285)day 5-32 nam (286)day 5-32 nam (287)day 5-32 nam (288)day 5-32 nam (289)day 5-32 nam (290)day 5-32 nam (291)day 5-32 nam (292)day 5-32 nam (293)day 5-32 nam (294)day 5-32 nam (295)day 5-32 nam (296)day 5-32 nam (297)day 5-32 nam (298)day 5-32 nam (299)day 5-32 nam (300)day 5-32 nam (301)day 5-32 nam (302)day 5-32 nam (303)day 5-32 nam (304)day 5-32 nam (305)day 5-32 nam (306)day 5-32 nam (307)day 5-32 nam (308)day 5-32 nam (309)day 5-32 nam (310)day 5-32 nam (311)day 5-32 nam (312)day 5-32 nam (313)day 5-32 nam (314)day 5-32 nam (315)day 5-32 nam (316)day 5-32 nam (317)day 5-32 nam (318)day 5-32 nam (319)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,112,211