Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 08. Kinh Lăng Già giải nghĩa

12/12/201820:02(Xem: 4771)
Bài 08. Kinh Lăng Già giải nghĩa

KINH LĂNG GIÀ

GIẢI NGHĨA

Toàn Không

(Tiếp theo)

 

MỤC 1:

ĐỆ NHẤT NGHĨA (1):

 

1). HAI LOẠI THỨC:
LƯU CHÚ VÀ TƯỚNG:

     Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng:

- Thế Tôn! Các thức mấy thứ sinh, trụ, diệt?

     Phật bảo Đại Huệ:

    Các thức hai thứ sinh, trụ, diệt, chẳng phải suy nghĩ biết được. Hai thứ sinh gọi lưu chú sinh (2) tướng sinh (3), hai thứ trụ gọi lưu chú trụ tướng trụ (4), hai thứ diệt gọi lưu chú diệt tướng diệt (5).

 

GIẢI NGHĨA:

 

(1) Đệ nhất nghĩa: S: paramārtha-satya; được gọi Chân đế, Chân thật nghĩa, Thánh đế, Niết bàn, Chân như, Thực tướng, Pháp giới. Đệ nhất nghĩa đế chân cao nhất, Chân tuyệt đối; cũng gọi Thắng nghĩa, chân rốt ráo, Thánh đế đệ nhất nghĩa, dựa vào trí tuệ viên mãn của bậc giác ngộ. Đệ nhất nghĩa phân biệt với Đệ nhị nghĩa hay Thế đế, Tục đế, chân tương đối. Khi ta nhìn thấy tả sự vật theo hiện trạng của như được nhìn thấy, đó sự thật tương đối, bị giới hạn trong phạm vi nhận biết, suy diễn, dựa vào các giác quan. Đệ nhất nghĩa do Bồ Tát quán xét thấy bản thể tuyệt đối rốt ráo của sự vật, không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của thời gian không gian.

 

2) Lưu chú sinh: Lưu 2 nghĩa: 1. giữ lại, 2. chuyển động; Chú để tâm vào. Lưu chú nghĩa sự ghi lại sự chuyển biến của tâm. Lưu chú sinh sự ghi lại các chuyển biến của tâm sinh ra.

 

(3) Tướng sinh: Bao gồm tất cả các tướng của pháp hữu vi, 10 tướng, đó : 1. Tướng hình sắc, 2.Tướng âm thanh, 3. Tướng mùi hương, 4. Tướng vị nếm, 5. Tướng xúc chạm, 6. Tướng sinh ra, 7. Tướng trụ lại, 8. Tướng hoại diệt, 9. Tướng nam, 10. Tướng nữ.

 

(4) Lưu chú trụ Tướng trụ:

- Lưu chú trụ: Chỉ cho thế giới chủ quan khách quan biến hóa không ngừng, âm thầm trôi chảy theo nhau không dứt.

- Tướng trụ: Lập tướng trụ tâm, đối lại với tướng ly niệm, chỉ cho Sự quán, tức kiến lập các tướng rồi chú tâm vào đó quán tưởng; lập tướng nói về cảnh sở quán, Trụ tâm nói về tâm năng quán.

 

(5) Lưu chú diệt Tướng diệt:

       nếu hành giả thể nhìn thẳng vào dòng thác tưởng nhớ duy thay đổi như suối chảy ấy cắt đứt được thì chứng đắc Trí viên minh, đạt đến cảnh giới tự tại.

     Đoạn 1, Mục 1, Quyển 1 này nói về Chân đế, Chân như, Chân tuyệt đối, Đức Phật trả lời Bồ Tát Đại Huệ về các thức đại ý như sau: Các thức hai loại tâm thức chuyển biến (Lưu chú) các tướng trạng hình thái (ớng) chuyển biến của hết thảy ba cõi Dục, Sắc Sắc. Mỗi loại 3 thứ Sinh Trụ Diệt, đó Lưu trú sinh, Lưu trú trụ Lưu trú diệt, Tướng sinh, Tướng trụ Tướng diệt.

     Trong mọi sự tiếp xúc dẫn đến các dòng duy liên tiếp không ngưng nghỉ, đó Lưu trú sinh; Lưu trú sinh sẽ sinh ra các Tướng Đức Phật liệt ra 10 tướng nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, tướng sinh ra, tướng trong tâm, tướng biến mất, tướng người nam, tướng người nữ.

     Nếu thể cắt đứt được Lưu trú sinh Tướng sinh này thì sẽ chứng đắc trí tròn đầy trong sáng (Trí viên minh) đạt đến cảnh giới tự tại, bởi lúc đó các thức bị kiểm soát không còn tác oai tác quái nữa; muốn được như vậy, Đức Phật bảo phải lập một tướng rồi trụ tâm vào tướng ấy quán tưởng. Như thế thì các Lưu trú sinh trụ sẽ diệt các Tướng sinh trụ đều diệt.

2). BA THỨ TƯỚNG

   VÀ BA THỨ THỨC:

(Còn tiếp)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000