Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Bằng Tán Dương Công Đức quý Phật tử nhân dịp Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

08/10/202204:44(Xem: 425)
Bằng Tán Dương Công Đức quý Phật tử nhân dịp Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

bang tan duong-32 nam quang duc (1)bang tan duong-32 nam quang duc (2)bang tan duong-32 nam quang duc (3)bang tan duong-32 nam quang duc (4)bang tan duong-32 nam quang duc (5)bang tan duong-32 nam quang duc (6)bang tan duong-32 nam quang duc (7)bang tan duong-32 nam quang duc (8)bang tan duong-32 nam quang duc (9)bang tan duong-32 nam quang duc (10)bang tan duong-32 nam quang duc (11)bang tan duong-32 nam quang duc (12)bang tan duong-32 nam quang duc (13)bang tan duong-32 nam quang duc (14)bang tan duong-32 nam quang duc (15)bang tan duong-32 nam quang duc (16)bang tan duong-32 nam quang duc (17)bang tan duong-32 nam quang duc (18)bang tan duong-32 nam quang duc (19)bang tan duong-32 nam quang duc (20)bang tan duong-32 nam quang duc (21)bang tan duong-32 nam quang duc (22)bang tan duong-32 nam quang duc (23)bang tan duong-32 nam quang duc (24)bang tan duong-32 nam quang duc (25)bang tan duong-32 nam quang duc (26)bang tan duong-32 nam quang duc (27)bang tan duong-32 nam quang duc (28)bang tan duong-32 nam quang duc (29)bang tan duong-32 nam quang duc (30)bang tan duong-32 nam quang duc (31)bang tan duong-32 nam quang duc (32)bang tan duong-32 nam quang duc (33)bang tan duong-32 nam quang duc (34)bang tan duong-32 nam quang duc (35)bang tan duong-32 nam quang duc (36)bang tan duong-32 nam quang duc (37)bang tan duong-32 nam quang duc (38)bang tan duong-32 nam quang duc (39)bang tan duong-32 nam quang duc (40)bang tan duong-32 nam quang duc (41)bang tan duong-32 nam quang duc (42)bang tan duong-32 nam quang duc (43)bang tan duong-32 nam quang duc (44)bang tan duong-32 nam quang duc (45)bang tan duong-32 nam quang duc (46)bang tan duong-32 nam quang duc (47)bang tan duong-32 nam quang duc (48)bang tan duong-32 nam quang duc (49)bang tan duong-32 nam quang duc (50)bang tan duong-32 nam quang duc (51)bang tan duong-32 nam quang duc (52)bang tan duong-32 nam quang duc (53)bang tan duong-32 nam quang duc (54)bang tan duong-32 nam quang duc (55)bang tan duong-32 nam quang duc (56)bang tan duong-32 nam quang duc (57)bang tan duong-32 nam quang duc (58)bang tan duong-32 nam quang duc (59)bang tan duong-32 nam quang duc (60)bang tan duong-32 nam quang duc (61)bang tan duong-32 nam quang duc (62)bang tan duong-32 nam quang duc (63)bang tan duong-32 nam quang duc (64)bang tan duong-32 nam quang duc (65)bang tan duong-32 nam quang duc (66)bang tan duong-32 nam quang duc (67)bang tan duong-32 nam quang duc (68)bang tan duong-32 nam quang duc (69)bang tan duong-32 nam quang duc (70)bang tan duong-32 nam quang duc (71)bang tan duong-32 nam quang duc (72)bang tan duong-32 nam quang duc (73)bang tan duong-32 nam quang duc (74)bang tan duong-32 nam quang duc (75)bang tan duong-32 nam quang duc (76)bang tan duong-32 nam quang duc (77)bang tan duong-32 nam quang duc (78)bang tan duong-32 nam quang duc (79)bang tan duong-32 nam quang duc (80)bang tan duong-32 nam quang duc (81)bang tan duong-32 nam quang duc (82)bang tan duong-32 nam quang duc (83)bang tan duong-32 nam quang duc (84)bang tan duong-32 nam quang duc (85)bang tan duong-32 nam quang duc (86)bang tan duong-32 nam quang duc (87)bang tan duong-32 nam quang duc (88)bang tan duong-32 nam quang duc (89)bang tan duong-32 nam quang duc (90)bang tan duong-32 nam quang duc (91)bang tan duong-32 nam quang duc (92)bang tan duong-32 nam quang duc (93)bang tan duong-32 nam quang duc (94)bang tan duong-32 nam quang duc (95)bang tan duong-32 nam quang duc (96)bang tan duong-32 nam quang duc (97)bang tan duong-32 nam quang duc (98)bang tan duong-32 nam quang duc (99)bang tan duong-32 nam quang duc (100)bang tan duong-32 nam quang duc (101)bang tan duong-32 nam quang duc (102)bang tan duong-32 nam quang duc (103)bang tan duong-32 nam quang duc (104)bang tan duong-32 nam quang duc (105)bang tan duong-32 nam quang duc (106)bang tan duong-32 nam quang duc (107)bang tan duong-32 nam quang duc (108)bang tan duong-32 nam quang duc (109)bang tan duong-32 nam quang duc (110)bang tan duong-32 nam quang duc (111)bang tan duong-32 nam quang duc (112)bang tan duong-32 nam quang duc (113)bang tan duong-32 nam quang duc (114)bang tan duong-32 nam quang duc (115)bang tan duong-32 nam quang duc (116)bang tan duong-32 nam quang duc (117)bang tan duong-32 nam quang duc (118)bang tan duong-32 nam quang duc (119)bang tan duong-32 nam quang duc (120)bang tan duong-32 nam quang duc (121)bang tan duong-32 nam quang duc (122)bang tan duong-32 nam quang duc (123)bang tan duong-32 nam quang duc (124)bang tan duong-32 nam quang duc (125)bang tan duong-32 nam quang duc (126)bang tan duong-32 nam quang duc (127)bang tan duong-32 nam quang duc (128)bang tan duong-32 nam quang duc (129)bang tan duong-32 nam quang duc (130)bang tan duong-32 nam quang duc (131)bang tan duong-32 nam quang duc (132)bang tan duong-32 nam quang duc (133)bang tan duong-32 nam quang duc (134)bang tan duong-32 nam quang duc (135)bang tan duong-32 nam quang duc (136)bang tan duong-32 nam quang duc (137)bang tan duong-32 nam quang duc (138)bang tan duong-32 nam quang duc (139)bang tan duong-32 nam quang duc (140)bang tan duong-32 nam quang duc (141)bang tan duong-32 nam quang duc (142)bang tan duong-32 nam quang duc (143)bang tan duong-32 nam quang duc (144)bang tan duong-32 nam quang duc (145)bang tan duong-32 nam quang duc (146)bang tan duong-32 nam quang duc (147)bang tan duong-32 nam quang duc (148)bang tan duong-32 nam quang duc (149)bang tan duong-32 nam quang duc (150)bang tan duong-32 nam quang duc (151)bang tan duong-32 nam quang duc (152)bang tan duong-32 nam quang duc (153)bang tan duong-32 nam quang duc (154)bang tan duong-32 nam quang duc (155)bang tan duong-32 nam quang duc (156)bang tan duong-32 nam quang duc (157)bang tan duong-32 nam quang duc (158)bang tan duong-32 nam quang duc (159)bang tan duong-32 nam quang duc (160)bang tan duong-32 nam quang duc (161)bang tan duong-32 nam quang duc (162)bang tan duong-32 nam quang duc (163)bang tan duong-32 nam quang duc (164)bang tan duong-32 nam quang duc (165)bang tan duong-32 nam quang duc (166)bang tan duong-32 nam quang duc (167)bang tan duong-32 nam quang duc (168)bang tan duong-32 nam quang duc (169)bang tan duong-32 nam quang duc (170)bang tan duong-32 nam quang duc (171)bang tan duong-32 nam quang duc (172)bang tan duong-32 nam quang duc (173)bang tan duong-32 nam quang duc (174)bang tan duong-32 nam quang duc (175)bang tan duong-32 nam quang duc (176)bang tan duong-32 nam quang duc (177)bang tan duong-32 nam quang duc (178)bang tan duong-32 nam quang duc (179)bang tan duong-32 nam quang duc (180)bang tan duong-32 nam quang duc (181)bang tan duong-32 nam quang duc (182)bang tan duong-32 nam quang duc (183)bang tan duong-32 nam quang duc (184)bang tan duong-32 nam quang duc (185)bang tan duong-32 nam quang duc (186)bang tan duong-32 nam quang duc (187)bang tan duong-32 nam quang duc (188)bang tan duong-32 nam quang duc (189)bang tan duong-32 nam quang duc (190)bang tan duong-32 nam quang duc (191)bang tan duong-32 nam quang duc (192)bang tan duong-32 nam quang duc (193)bang tan duong-32 nam quang duc (194)bang tan duong-32 nam quang duc (195)bang tan duong-32 nam quang duc (196)bang tan duong-32 nam quang duc (197)bang tan duong-32 nam quang duc (198)bang tan duong-32 nam quang duc (199)bang tan duong-32 nam quang duc (200)bang tan duong-32 nam quang duc (201)bang tan duong-32 nam quang duc (202)bang tan duong-32 nam quang duc (203)bang tan duong-32 nam quang duc (204)bang tan duong-32 nam quang duc (205)bang tan duong-32 nam quang duc (206)bang tan duong-32 nam quang duc (207)bang tan duong-32 nam quang duc (208)bang tan duong-32 nam quang duc (209)bang tan duong-32 nam quang duc (210)bang tan duong-32 nam quang duc (211)bang tan duong-32 nam quang duc (212)bang tan duong-32 nam quang duc (213)bang tan duong-32 nam quang duc (214)bang tan duong-32 nam quang duc (215)bang tan duong-32 nam quang duc (216)bang tan duong-32 nam quang duc (217)bang tan duong-32 nam quang duc (218)bang tan duong-32 nam quang duc (219)bang tan duong-32 nam quang duc (220)bang tan duong-32 nam quang duc (221)bang tan duong-32 nam quang duc (222)bang tan duong-32 nam quang duc (223)bang tan duong-32 nam quang duc (224)bang tan duong-32 nam quang duc (225)bang tan duong-32 nam quang duc (226)bang tan duong-32 nam quang duc (227)bang tan duong-32 nam quang duc (228)bang tan duong-32 nam quang duc (229)bang tan duong-32 nam quang duc (230)bang tan duong-32 nam quang duc (231)bang tan duong-32 nam quang duc (232)bang tan duong-32 nam quang duc (233)bang tan duong-32 nam quang duc (234)bang tan duong-32 nam quang duc (235)bang tan duong-32 nam quang duc (236)bang tan duong-32 nam quang duc (237)bang tan duong-32 nam quang duc (238)bang tan duong-32 nam quang duc (239)bang tan duong-32 nam quang duc (240)bang tan duong-32 nam quang duc (241)bang tan duong-32 nam quang duc (242)bang tan duong-32 nam quang duc (243)bang tan duong-32 nam quang duc (244)bang tan duong-32 nam quang duc (245)bang tan duong-32 nam quang duc (246)bang tan duong-32 nam quang duc (247)bang tan duong-32 nam quang duc (248)bang tan duong-32 nam quang duc (249)bang tan duong-32 nam quang duc (250)bang tan duong-32 nam quang duc (251)bang tan duong-32 nam quang duc (252)bang tan duong-32 nam quang duc (253)bang tan duong-32 nam quang duc (254)bang tan duong-32 nam quang duc (255)bang tan duong-32 nam quang duc (256)bang tan duong-32 nam quang duc (257)bang tan duong-32 nam quang duc (258)bang tan duong-32 nam quang duc (259)bang tan duong-32 nam quang duc (260)bang tan duong-32 nam quang duc (261)bang tan duong-32 nam quang duc (262)bang tan duong-32 nam quang duc (263)bang tan duong-32 nam quang duc (264)bang tan duong-32 nam quang duc (265)bang tan duong-32 nam quang duc (266)bang tan duong-32 nam quang duc (267)bang tan duong-32 nam quang duc (268)bang tan duong-32 nam quang duc (269)bang tan duong-32 nam quang duc (270)bang tan duong-32 nam quang duc (271)bang tan duong-32 nam quang duc (272)bang tan duong-32 nam quang duc (273)bang tan duong-32 nam quang duc (274)bang tan duong-32 nam quang duc (275)bang tan duong-32 nam quang duc (276)bang tan duong-32 nam quang duc (277)bang tan duong-32 nam quang duc (278)bang tan duong-32 nam quang duc (279)bang tan duong-32 nam quang duc (280)bang tan duong-32 nam quang duc (281)bang tan duong-32 nam quang duc (282)bang tan duong-32 nam quang duc (283)bang tan duong-32 nam quang duc (284)bang tan duong-32 nam quang duc (285)bang tan duong-32 nam quang duc (286)bang tan duong-32 nam quang duc (287)bang tan duong-32 nam quang duc (288)bang tan duong-32 nam quang duc (289)bang tan duong-32 nam quang duc (290)bang tan duong-32 nam quang duc (291)bang tan duong-32 nam quang duc (292)bang tan duong-32 nam quang duc (293)bang tan duong-32 nam quang duc (294)bang tan duong-32 nam quang duc (295)bang tan duong-32 nam quang duc (296)bang tan duong-32 nam quang duc (297)bang tan duong-32 nam quang duc (298)bang tan duong-32 nam quang duc (299)bang tan duong-32 nam quang duc (300)bang tan duong-32 nam quang duc (301)bang tan duong-32 nam quang duc (302)bang tan duong-32 nam quang duc (303)bang tan duong-32 nam quang duc (304)bang tan duong-32 nam quang duc (305)bang tan duong-32 nam quang duc (306)bang tan duong-32 nam quang duc (307)bang tan duong-32 nam quang duc (308)bang tan duong-32 nam quang duc (309)bang tan duong-32 nam quang duc (310)bang tan duong-32 nam quang duc (311)bang tan duong-32 nam quang duc (312)bang tan duong-32 nam quang duc (313)bang tan duong-32 nam quang duc (314)bang tan duong-32 nam quang duc (315)bang tan duong-32 nam quang duc (316)bang tan duong-32 nam quang duc (317)bang tan duong-32 nam quang duc (318)bang tan duong-32 nam quang duc (319)bang tan duong-32 nam quang duc (320)bang tan duong-32 nam quang duc (321)bang tan duong-32 nam quang duc (322)bang tan duong-32 nam quang duc (323)bang tan duong-32 nam quang duc (324)bang tan duong-32 nam quang duc (325)bang tan duong-32 nam quang duc (326)bang tan duong-32 nam quang duc (327)bang tan duong-32 nam quang duc (328)bang tan duong-32 nam quang duc (329)bang tan duong-32 nam quang duc (330)bang tan duong-32 nam quang duc (331)bang tan duong-32 nam quang duc (332)bang tan duong-32 nam quang duc (333)bang tan duong-32 nam quang duc (334)bang tan duong-32 nam quang duc (335)bang tan duong-32 nam quang duc (336)bang tan duong-32 nam quang duc (337)bang tan duong-32 nam quang duc (338)bang tan duong-32 nam quang duc (339)bang tan duong-32 nam quang duc (340)bang tan duong-32 nam quang duc (341)bang tan duong-32 nam quang duc (342)bang tan duong-32 nam quang duc (343)bang tan duong-32 nam quang duc (344)bang tan duong-32 nam quang duc (345)bang tan duong-32 nam quang duc (346)bang tan duong-32 nam quang duc (347)bang tan duong-32 nam quang duc (348)bang tan duong-32 nam quang duc (349)bang tan duong-32 nam quang duc (350)bang tan duong-32 nam quang duc (351)bang tan duong-32 nam quang duc (352)bang tan duong-32 nam quang duc (353)bang tan duong-32 nam quang duc (354)bang tan duong-32 nam quang duc (355)bang tan duong-32 nam quang duc (356)bang tan duong-32 nam quang duc (357)bang tan duong-32 nam quang duc (358)bang tan duong-32 nam quang duc (359)bang tan duong-32 nam quang duc (360)bang tan duong-32 nam quang duc (361)bang tan duong-32 nam quang duc (362)bang tan duong-32 nam quang duc (363)bang tan duong-32 nam quang duc (364)bang tan duong-32 nam quang duc (365)bang tan duong-32 nam quang duc (366)bang tan duong-32 nam quang duc (367)bang tan duong-32 nam quang duc (368)bang tan duong-32 nam quang duc (369)bang tan duong-32 nam quang duc (370)bang tan duong-32 nam quang duc (371)bang tan duong-32 nam quang duc (372)bang tan duong-32 nam quang duc (373)bang tan duong-32 nam quang duc (374)bang tan duong-32 nam quang duc (375)bang tan duong-32 nam quang duc (376)bang tan duong-32 nam quang duc (377)bang tan duong-32 nam quang duc (378)bang tan duong-32 nam quang duc (379)bang tan duong-32 nam quang duc (380)bang tan duong-32 nam quang duc (381)bang tan duong-32 nam quang duc (382)bang tan duong-32 nam quang duc (383)bang tan duong-32 nam quang duc (384)bang tan duong-32 nam quang duc (385)bang tan duong-32 nam quang duc (386)bang tan duong-32 nam quang duc (387)bang tan duong-32 nam quang duc (388)bang tan duong-32 nam quang duc (389)bang tan duong-32 nam quang duc (390)bang tan duong-32 nam quang duc (391)bang tan duong-32 nam quang duc (392)bang tan duong-32 nam quang duc (393)bang tan duong-32 nam quang duc (394)bang tan duong-32 nam quang duc (395)bang tan duong-32 nam quang duc (396)bang tan duong-32 nam quang duc (397)bang tan duong-32 nam quang duc (398)bang tan duong-32 nam quang duc (399)bang tan duong-32 nam quang duc (400)bang tan duong-32 nam quang duc (401)bang tan duong-32 nam quang duc (402)bang tan duong-32 nam quang duc (403)bang tan duong-32 nam quang duc (404)bang tan duong-32 nam quang duc (405)bang tan duong-32 nam quang duc (406)bang tan duong-32 nam quang duc (407)bang tan duong-32 nam quang duc (408)bang tan duong-32 nam quang duc (409)bang tan duong-32 nam quang duc (410)bang tan duong-32 nam quang duc (411)bang tan duong-32 nam quang duc (412)bang tan duong-32 nam quang duc (413)bang tan duong-32 nam quang duc (414)bang tan duong-32 nam quang duc (415)bang tan duong-32 nam quang duc (416)bang tan duong-32 nam quang duc (417)bang tan duong-32 nam quang duc (418)bang tan duong-32 nam quang duc (419)bang tan duong-32 nam quang duc (420)bang tan duong-32 nam quang duc (421)bang tan duong-32 nam quang duc (422)bang tan duong-32 nam quang duc (423)bang tan duong-32 nam quang duc (424)bang tan duong-32 nam quang duc (425)bang tan duong-32 nam quang duc (426)bang tan duong-32 nam quang duc (427)bang tan duong-32 nam quang duc (428)bang tan duong-32 nam quang duc (429)bang tan duong-32 nam quang duc (430)bang tan duong-32 nam quang duc (431)bang tan duong-32 nam quang duc (432)Kính mời quý Phật tử Đại Gia Đình Quảng Đức đã lãnh bằng công đức và chưa lãnh bằng công đức hoan hỷ về dự lễ cầu siêu nhị thất của Cụ Bà Diệu Mỹ Nguyễn Thị Lem (Bà con với Mẹ Tâm Thái) sau lễ mời quý vị ăn bún và chụp hình lưu niệm với 2 sư phụ và thầy ĐT, nữ mặc dài màu tươi rực rỡ, nam mặc áo vest, cà vạt màu sáng.... xin các vị Ban Nhiếp ảnh: Bình Phong, Thiện Hưng, Bảo Phúc và Thục Đức hoan hỷ giúp thầy vào chủ nhật này,  xin cảm ơn trước quý Phật tử.🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


Kính mời xem tiếp trang 2: Bằng Tán Dương Công Đức

🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,269,693