Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

06. Lamrim Lotsawas & Bảng Chữ Viết Tắt

12/09/201223:08(Xem: 9710)
06. Lamrim Lotsawas & Bảng Chữ Viết Tắt
Tsongkhapa
ĐẠI LUẬN VỀ
GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ
Tập 1
(Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Thượng)
Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas
༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་། །།ཀ།།
རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎

Lamrim Lotsawas

Danh Sách Ban Dịch Thuật và Hiệu Đính

Bản Dịch Việt Ngữ – Quyển 1

––––––––––ཨོཾ––––––––––

Dịch Thuật

Mai Tuyết Ánh

Nguyễn Thị Trúc Mai

Võ Quang Nhân

Trần Cường Việt

––––––––––ཨོཾ––––––––––

Hiệu Đính và Biên Tập

Mai Tuyết Ánh

Lê Xuân Dương

Võ Quang Nhân

Nguyễn Thị Trúc Mai

Nguyên Phương

Lê Lam Sơn

––––––––––ཨོཾ––––––––––

Trách Nhiệm Tổng Quát

Võ Quang Nhân


Bảng Chữ Viết Tắt

A-kya

A-kya-yongs-'dzin, Lam rim brda bkroi

AA

Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-kārikā

AK

Abhidharma-kośa-kārikā

AKbh

Abhidharma-kośa-bhāṣya

AS

Abhidharma-samuccaya

Bhk

Yogā-caryā-bhūmau-bodhisattva-bhūmi

BCA

Bodhisattva-caryāvatāra

Bk1

1stBhāvana-krama

Bk2

2ndBhāvana-krama

Bk3

3rdBhāvana-krama

Bpālita

buddhapālita-mūlamadhyamaka-vṛtti

Chn.

Chinese

Catuḥ-śataka-śāstra-kārikā-nāma

Cśt

Catuḥ-śataka-śāstra-kārikā-nāma-ṭīkā

D

sDe dge Các bản dịch kinh và luận Tạng ngữ

Great Treatise 1

Cutler et al. 2000

Great Treatise 2

Cutler et al. 2000

Great Treatise 3

Cutler et al. 2002

Jm

Jātaka-mālā

LRCM

Tsongkhapa (1985) sKyes bu gsum gyi myams su blang ba'i rim pa thams cad tshang bar ston pa'i byang chub lam gyi rim pa

MAV

Madhyamakāvatāra

MAVbh

Madhyamakāvatāra-bhāṣya

mChan

'Jam-dbyangs-bzhad-pa, et al. Lam rim mchan bzhi sbrags ma

MMK

Prajñā-nāma-mūlamādhyamka-kārikā

MSA

Mahāyānā-sūtralaṃkāra-kārikā

P

Suzuki (1955-61)

PPd

Prasanna-padā, Dharamala 1968

PPs

Prasanna-padā, La Vallée Poussin 1970a

PS

Paramitā-samāsa

RGV

Uttara-tantra (Ratna-gotra-vibhāga)

rNam thar rgyas pa

Nag-tsho, Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad ye shes kyi mam thar rgyas pa

Rāja-parikatha-ratnavali

Śbh

Yogā-caryā-bhūmau-śrāvaka-bhūmi

Skt.

Sanskrit

Sn.

Saṃdhi-nirmocana sūtra

SP

Sad-dharma-puṇḍarīka-nāma-mahāyānā-sūtra

SR

Sarva-dharma-svabhā-samatā-vipaṅcita-samādhi-rāja-sūtra

Tib.

Tibetan

Toh

Ui et al. 1934

Ud

Udāna-varga

Vs

Viniścaya-saṃgrahaṇi

VV

Vigraha-vyāvartanī

VVv

Vigraha-vyāvartanī-vṛtti

YS

yukti-ṣaṣṭhikā

YSv

yukti-ṣaṣṭhikā-vṛtti


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn