Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)

16/04/201109:18(Xem: 1435)
4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

4.-Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)
Cuốithế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn

Ngàidòng Thủ-Đà-La ở nước Sất-Lợi, cha tên Thiện-Ý. Trướckhi sanh Ngài, thân phụ nằm mộng thấy mặt trời vàng xuấthiện trong nhà. Thưở bé Ngài mặt mũi khôi ngô, tánh tìnhthuần hậu, trí huệ minh mẫn

Khoảng12 tuổi, Ngài được gặp Tổ Thương-Na-Hòa-Tu đến tận nhàvà dạy cho Ngài phương pháp buộc niệm. Nghĩa là mỗi khikhởi nghĩ ác liền bỏ một hòn sỏi đen vào hũ, khi khởinghĩ lành liền bỏ một hòn sỏi trắng vào hũ. Mỗi thángđem ra xem xét coi đen nhiều hay trắng nhiều ; nếu đen nhiềuphải cố gắng sửa đổi. Ngài vâng làm như vậy, ban đầusỏi đen nhiều, dần dần bằng nhau và sau nầy trắng nhiều.

Năm17 tuổi, Ngài xin Tổ Thương-Na-Hòa-Tu xuất gia. Tổ hỏi :- Ngươi được bao nhiêu tuổi?

Ngàithưa : - Bạch thầy, con được 17 tuổi. - Thân ngươi 17 tuổihay tánh ngươi 17 tuổi?

Ngàihỏi lại : - Đầu thầy tóc bạc, vậy tóc thầy bạc hay tâmthầy bạc?

Tổbảo : - Tóc ta bạc không phải tâm ta bạc - Con cũng thế,thân con được 17 tuổi, không phải tánh con 17 tuổi Tổ bènhoan-hỉ nhận cho xuất gia làm thị giả. Đến 20 tuổi, Ngàithọ giới cụ túc và ngộ đạo. Tổ bảo :

XưaĐức Thế-Tôn đem chánh pháp vô thượng truyền cho Tổ Ca-Diếp.Tổ Ca-Diếp truyền lại cho thầy của thầy ta là Đức A-Nan,thầy ta truyền cho ta và nay ta truyền lại cho ngươi chánhpháp nầy. Ngươi cố gắng hộ trì đừng để đoạn dứt.Hảy nghe bài kệ đây :

Phipháp diệc phi tâm, Vô tâm diệc vô pháp. Thuyết thị tâm phápthời, Thị pháp phi tâm pháp

Dịch: Phi pháp cũng phi tâm, không tâm cũng không pháp, Khi nói tâmpháp ấy, Pháp ấy phi tâm pháp.

Khi,Ngài đến nước Ma-Đột-La, Ngài cảm hóa rất đông dân chúngqui hướng Phật pháp, có nhiều người đã chứng đạo quả.Có những khi Ngài thuyết pháp, chư thiên rải hoa, quả đấtrúng động, khiến cung ma cũng bị chấn động. Vua ma-ba-tuầnsợ e Phật-giáo thạnh hành thì bè đảng của chúng bị tiêudiệt, nên quyết dùng hết thần lực phá hoại Phật-pháp.Ma bèn hiện các ngọc nữ đến làm nhiễu loạn tâm thínhgiả. Ngài liền nhập định để quán sát nguyên do, Đượccơ hội thuận tiện, ma đem vòng chuỗi anh-lạc quàng vào cổNgài. Xuất định, Ngài dùng thần lực biến ba thây chết-người, chó, rắn – thành một tràng hoa đẹp. Ngài dùnglời diệu ngọt bảo ma:

Ngươisẵn lòng tốt đem chuỗi anh-lạc rất quí tặng ta, giờ tabiếu lại ngươi tràng hoa đẹp nầy, gọi là thù tạc nhau.

Vuama nghe rất mừng, đưa cổ nhận tràng hoa. Tràng hoa tròng vàocổ giây lát hóa thành thây thúi, giòi tửa ghê tởm. Vua makinh sợ gớm chán, muốn cởi ra mà cởi không được, dùnghết thần lực cũng không cởi nổi. Túng thế, vua ma chạylên cõi trời Dục cầu cứu với vua Trời, rốt cuộc khôngkết quả. Lần lượt vua ma cầu cứu đến Trời Phạm. Vuacác Trời đều bảo : - Pháp ấy là do đệ tử Phật biếnhóa ra, chúng ta còn phàm lậu làm sao trừ được.

Vuama nghe phán như vậy lại hỏi : - Thế thì làm thế nào gỡra ? Vua Trời nói kệ :

Nhượcnhơn địa đảo, Hoàn nhơn địa khởi. Ly địa cầu khởi,Chung vô kỳ lý.

Dịch: Nếu nhơn đất ngã, Phải nhờ đất dậy. lìa đất muốndậy, Trọn không lý ấy.

Vuama nhận lời dạy, rời khỏi cung Trời trở về chỗ NgàiƯu-Ba-Cúc-Đa chí thành lễ tạ sám hối. Ngài bảo: -Thánhtrước dạy ta hàng phục ngươi. Tuy vậy, nếu ngươi biếtcải thiện là được thờ phụng Phật, khỏi sa vào đườngdữ. Vua ma nghe dạy vui vẻ thưa: - Tôn-giả vì con làm lợiích lớn, cúi xin Tôn-giả cởi vòng thây thúi dùm con .- Ngàidạy:- Vậy ngươi phải quỳ gối chấp tay tự xướng ba lầnquy-y tam bảo đi. Vua ma quỳ gối chấp tay xướng ba lần quy-ytam bảo xong, thì vòng thây thúi biến mất. Vua ma vui mừngnhảy nhót đảnh lễ Ngài nói kệ:

Khểthủ tam muội tôn, Thập lực đại từ túc. Ngã kim nguyệnhồi hướng, Vật linh hữu liệt nhược.

Dịch: Cúi lạy chánh-định tột, Đủ mười lực đại từ. Naycon xin hồi hướng, Chớ còn tánh yếu hèn.

Saukhi quy-y tam bảo xong, Ngài bảo vua ma: - Xưa ngươi thườngthấy Như-Lai, giờ đây hiện thử cho ta xem.

Vuama thưa: - Hiện việc xưa không khó, chỉ xin Tôn-giả trôngthấy đừng lễ. Vua ma liền vào rừng ẩn mất. Chốc látbỗng thấy Phật từ mé rừng đi ra oai nghi nghiêm chỉnh, theosau đoàn Tỳ-kheo 1250 vị. Ngài vừa trông thấy, bất giáccúi mình đảnh lễ. Ma hoảng kinh biến mất. Lúc hóa đạo,mỗi khi giáo hóa một người thâm ngộ Phật-pháp Ngài đểvào thất đá một thẻ tre. Ngôi thất ấy bề dài 18 thướctay bề ngang 12 thước tay. Thế mà một thời gian thẻ tre đầyói cả thất. Sau cùng, Ngài độ ông Hương-Chúng con một vịtrưởng giả và truyền chánh pháp lại cho ông nầy. Nhơn thânphụ ông Hương-Chúng mộng thấy mặt trời vàng xuất hiệntrong nhà, nên Ngài đổi hiệu là Đề-Đa -Ca. Đã có ngườikế thế và nhơn duyên hóa đạo đã xong. Ngài từ biệt đạichúng, Ngồi kiết già thị-tịch. Đề-Đa-Ca và môn đệ mởcửa thất đá lấy thẻ tre làm vật liệu thiêu Ngài., thiêuxong lượm xá-lợi xây tháp cúng dường .

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn