Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

13. Tổ Ca-Tỳ-Ma-La (Kapimala)

16/04/201109:18(Xem: 3889)
13. Tổ Ca-Tỳ-Ma-La (Kapimala)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

13.- Tổ Ca-Tỳ-Ma-La (Kapimala)
Đầuthếkỷ thứ sáu sau Phật Niết-bàn

Ngàingười nước Hoa-Thị, ban đầu học theo ngoại đạo, giỏicác pháp huyễn thuật, đồ chúng có đến ba ngàn. Khi đếnso tài với Mã-Minh, bị Tổ hàng phục,liền cùng đồ chúngphát tâm xuất gia. Tổ Mã-Minh độ cho Ngài xuất gia, sau truyềntâm pháp. Sau khi được truyền tâm pháp, Ngài đi giáo hóakhắp nơi. Lần lượt đến nước Tây-Ấn, nơi đây có Thái-tửtên Vân-Tự-Tại rất ngưỡng mộ Ngài.Thái-Tử thỉnh Ngàivà đại chúng vào cung cúng dường, Ngài từ chối bảo:

-Phậtcấm Sa-môn không được gần gũi vua quan những nhà có thếlực, nên tôi không dám nhận lời. Thái-tử bạch:

-ThưaTôn-giả ! phía Bắc thành nầy có một hòn núi lớn, trongnúi có hang đá yên lặng bặt người thế tục, có thể ởnơi đó thiền định được. Tuy nhiên, trong đó có nhiềurắn và thú dữ, song tin tưởng đức cao dày của Tôn-giảsẽ chuyển hóa chúng. Ngài nhận lời, cung đồ đệ tiếnthẳng đến núi ấy. Vừa đến núi nầy quả gặp một conrắn lớn dài gần một dặm, trợn mắt nhìn Ngài, Ngài vẫnđi thẳng không ngó đến nó. Ngài đi đến phía Nam chân núidừng nghỉ chỗ đất bằng, con rắn ấy đến quấn chung quanhNgài, Ngài cũng chẳng đoái hoài, giây lát con rắn bò đi.Ngài tìm lại chúng theo Ngài thì họ đã chạy tán loạn hết.Ngài một mình đi thẳng đến hang đá. Bỗng thấy một ônggià mặc toàn đồ trắng đi ra chấp tay kính lễ Ngài, Ngàihỏi : -Ông ở đâu ? Ông già thưa: -Con xưa làm vị Tỳ-kheorất thích vắng lặng, bực người mới học đến hỏi,nhơnđó nổi sân; bởi duyên cớ ấy khi chết đọa làm thân rắnở trong hang nầy, đến giờ đã ngàn năm.Vừa gặpTôn-giảlà bực thánh đức nên ra kính lễ. Ngài hỏi :-Núi nầy còncó người nào ở nữa chăng?

Vàhọ theo đạo nào? Ngươi chỉ cho ta biết ? Ông già thưa:-Cách đây mười dặm về phía Bắc có một tàng cây thậtto, dưới tàng cây có năm trăm vị nhân tài ẩn dật, vịlãnh tụ hiệu là Long-Thọ, thường vì chúng nói pháp, con cũngthường đến nghe. Ngài chờ đồ chúng tụ hội, cùng họtiến đến phía Bắc. Vừa đến cây to, quả nhiên Long-Thọra nghinh tiếp Ngài. Long-Thọ vui vẻ đảnh lễ thưa Ngài :-Chỗ núi sâu vắng vẻ, nơi hang ổ của thú dữ, đại đứcchí tôn sao thương xót đến đây ? Ngài đáp : -Ta không phảichí tôn, đến để phỏng vấn hiền giả. Long-Thọ lặng thinhthầm nghĩ: -Tôn-giả nầy được tánh quyết định, đạonhãn đã sáng chưa ? Phải là người đại thánh, thừa kếchơn tông chăng?

Ngàibiết liền bảo: -Tuy tâm niệm của ngươi,ta đã biết rồi,chỉcần xuất gia,lo gì ta chẳng phải thánh?

Bấygiờ Long-Thọ sám hối tạ tội. Ngài độ cho xuất gia. Mộthôm, Ngài gọi Long-Thọ lại bảo: -Nay ta đem đại pháp nhãntạng của Như-Lai trao cho ngươi, ngươi phải truyền nối chớdứt. Nghe ta nói kệ:

Phiẩn phi hiển pháp, Thuyết thị chơn thật tế, Ngộ thử ẩnhiển pháp, Phi ngu diệc phi trí.

Dịch: Pháp không ẩn không hiển, Nói là mé chơn thật, Ngộ phápẩn hiển nầy, Chẳng ngu cũng chẳng trí.

Truyềnpháp xong, Ngài trình thần biến rồi tịch diệt. Long-Thọvà đồ chúng hỏa táng thân Ngài, lượm xá-lợi xây thápcúng dường.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000