Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

15. Bồ-Tát Ca-Na-Đề-Bà (Kanadeva)

16/04/201109:18(Xem: 4175)
15. Bồ-Tát Ca-Na-Đề-Bà (Kanadeva)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

15.- Bồ-Tát Ca-Na-Đề-Bà (Kanadeva)
Cuốithếkỷ thứ sáu sau Phật Niết-bàn
Ngàidòng Tỳ-Xá-Ly ở Nam-Ấn. Thuở nhỏ Ngài bẩm tánh thông minh,biệntài vô ngại, Ban sơ Ngài học phong tục trong nước, ưa làmviệc phước thiện. Khi Tổ Long-Thọ đến nước nầy, Ngàitìm đến yết kiến. Tổ Long-Thọ muốn thử Ngài,sai đồđệ múc một thau nước đầy để ở trước lối vào. Ngàiđi qua lấy cây kim bỏ vào, rồi thẳng đến yết kiến Tổ.

Thầytrò gặp nhau vui vẻ lãnh hội, khi Tổ Long-Thọ thuyết pháphiện tướng vầng trăng tròn, Ngài thầm ngộ yếu chỉ. Ngàitheo Tổ xuất gia và được truyền tâm ấn.

Saukhi đắc pháp, Ngài vân du khắp nơi, lần lượt sang nướcCa-Tỳ-La để giáo hóa.Trong nước nầy có ông trưởng giảtên Tịnh-Đức sanh được hai người con trai, người cả tênLa-Hầu-La-Điểm,người thứ tên La-Hầu-La-Đa. Ông hằng ngàychỉ săn sóc vườn tược. Hôm nọ,một cây trong vườn nẩysanh thứ nấm lạ, ông nhổ về ăn thử, thực ngon lành. Songchỉ ông và người con thứ hằng ngày đều nhổ được nấmăn,ngoài ra không ai nhổ được. ông bảo con thứ: <Nấmcây nầy chỉ ta và ngươi được ăn, ắt là việc phi thường.Ướcgì có ai thông hiểu giải thích cho việc này>. La-Hầu La-Đanói kệ: Thử mộc sanh kỳ nhĩ, Ngã thực bất khô khao, Trígiả giải thử nhơn, Ngã hồi hướng Phật đạo.

Dịch: Cây nầy sanh nấm lạ, Con ăn rất ngon lành, Người trí giảinhơn nầy, Con xin theo Phật đạo.

Chợtgặp Bồ-Tát Đề-Bà đến nhà,cha con ông Tịnh Đức vui mừngđem việc nầy ra hỏi. Ngài dạy :-Khi xưa lúc ông hai mươituổi thường mời một vị Tỳ-kheo về nhà cúng dường. VịTỳ-kheo ấy tuy có chút ít giới hạnh mà con mắt pháp chưasáng, tâm không thấu lý, luống nhận sự cúng dường của ông.Song vị Tỳ-kheo ấy có chút ít tu hành nên khỏi sa vào đườngác, vẫn phải làm cây sanh nấm nầy để trả nợ cho ông.Xưa khi vị Tỳ-kheo ấy đến nhà ông,trong nhà chỉ có ôngvà người con thứ nầy thành kính cúng dường, còn bao nhiêungười đều không vui. Vì thế, nên nấm hiện nay chỉ hai chacon ông được hưởng. Ngài lại bảo: -Ông nay được bao nhiêutuổi? Trưởng giả thưa: -Tôi được 79 tuổi.

Ngàinói kệ: Nhập đạo bất thông lý, Phục thân hoàn tín thí,Nhữ niên bát thập nhất, Thử mộc diệc vô nhĩ.

Dịch: Vào đạo không thông lý, Hoàn thân đền tín thí, Trưởnggiả tuổi tám mốt, Cây nầy không sanh nấm.

Ôngtrưởng giả nghe nói xong,biết rõ duyên trước càng thêm thánphục, Ông thưa:-Tôi già yếu tuy muốn xuất gia e không khamtheo thầy. Đứa con thứ của tôi hết lòng mộ đạo, tôi xincho nó theo làm thị giả cho thầy, mong thầy dung nạp. Ngàihoan hỷ chấp nhận La-Hầu-La-Đa xuất gia và triệu tập cácvị thánh tăng đến truyền giới.

Ngàidu hóa đến nước Ba-Liên-Phất gặp lúc ngoại đạo hưngthịnh Phật pháp lu mờ. Ngài đem hết khả năng chuyển hóangoại đạo trở về quy y Tam-Bảo, khiến xứ nầy Phật pháphưng thịnh lại.

Khigià yếu, Ngài gọi La-Hầu-La-Đa đến phó chúc pháp nhãn tạngvà dặn dò đừng để đoạn diệt. Kế nói kệ:

Bổnđối truyền pháp nhơn, Vị thuyết giải thoát lý, Ư phápthật vô chứng, Vô chung diệc vô thủy.

Dịch: Xưa đối người truyền pháp,Vì nói lý giải thoát, Nơipháp thật không chứng, Không chung cũng không thủy.

Dặndò xong,Ngài nhập định ngồi nghiêm chỉnh thị tịch. La-Hầu-La-Đavà đồ chúng xây tháp cúng dường.

Ngàilà Bồ-Tát thứ ba làm nổi bật giáo lý Đại-Thừa. Nhữngtác phẩm Ngài trước thuật :

1.-Báchluận, 2.-Bách tự luận, 3.- Đại trượng phu luận, 4.-Đề-BàBồ-Tát phá Lăng-Già kinh trung ngoại đạo tiểu-thừa tứtông luận, 5.- Đề-Bà Bồ-Tát thích Lăng-Già kinh trung ngoạiđạo tiểu-thừa Niết-bàn luận…

Nhữngbộ luận trên nổi tiếng nhất là bộ Bách-luận và Đại-Trượng-Phuluận.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567