Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

27. Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara)

16/04/201109:18(Xem: 3491)
27. Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara)

BAMƯƠIBA VỊ TỔ ẤN HOA
HTThíchThanh Từ soạn dịch
TuViệnChơn Không 1971

ẤnĐộ

27.-Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara)
Cuốithếkỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn
Ngàidòng Bà-la-môn ở Đông-Ấn. Cha mẹ mất sớm, Ngài đi theoxóm ăn xin qua ngày. Nếu có ai mượn làm việc gì, Ngài sẵnsàng làm tận lực mà không cần tiền. Hành động và ngônngữ của Ngài lạ thường, người đời không lường được.Khi gặp Tổ Bất-Như-Mật-Đa nhắc lại duyên xưa, Ngài xinxuất gia, theo hầu Tổ và được truyền tâm pháp.

Saunầy, Ngài thống lãnh đồ chúng sang Nam-Ấn hoằng hóa. Vuanước nầy hiệu Hương-Chí hết lòng sùng kính Phật pháp.Vua sanh ba người con trai đều kính tin Phật pháp. Người conlớn tên Nguyệt-Tịnh-Đa-La thích tu pháp niệm Phật tam muội.Người thứ hai tên Công-Đức-Đa-La thích tu bố thí làm phước.Người thứ ba tên Bồ-Đề-La thích thông lý Phật, lấy việcxuất thế làm trên. Vua thỉnh Ngài về cung cúng dường, bảoba vị Thái-tử ra đảnh lễ Ngài. Ngài biết ba vị Thái-tửđều ham tu, muốn nghiệm thử trí mỗi người thế nào. Sẵnnhà vua cúng dường hạt châu quý vô giá, Ngài lấy ra hỏi:-Ở đời còn có vật gì quý báu bằng hạt châu nầy chăng? Nguyệt-Tịnh thưa: -Hạt châu nầy quý tột, ở đời khôngcó gì hơn nó, chẳng phải trong nhà vua thì làm gì có hạtchâu nầy. Công-Đức-Đa-La cũng đồng ý như vậy: Bồ-Đề-Đa-Lathưa: -Châu nầy là của báu thế gian chưa đủ làm tột, trongcác thứ báu chỉ có pháp bảo là tột. Đây là ánh sáng củathế gian, trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí tuệlà tột. Đây là trong sạch của thế gian, trong các thứ trongsạch, chỉ tâm trong sạch là trên hết. Nhưng ánh sáng củahạt châu nầy không thể tự chiếu, cần nhờ ánh sáng trítuệ mới biện biệt được nó. Đã biện rõ mới biết làchâu, đã biết là châu mới hiểu cái quý báu của nó. Nếuhiểu cái quý báu của nó, thì nó báu mà không biết báu.Nếu biện rõ nó là châu, thì nó châu mà chẳng tự biếtchâu. Châu mà chẳng tự biết châu, cần nhờ trí châu mớibiện được thế châu. Báu mà chẳng tự biết báu, cần nhờtrí bảo mới rõ pháp bảo. Song mà, thầy tôi có đạo thìbáu kia liền hiện. Chúng sanh có đạo thì tâm báu cũng thế.

Ngàikhen ngợi tài biện luận của Bồ-Đề-Đa-La. Lại hỏi thêm:-Trong các vật, vật gì không tướng? –Trong các vật, chẳngkhởi là không tướng. –Trong các vật, vật gì là tối cao? –Trong các vật, nhơn ngã là tối cao. –Trong các vật, vậtgì là tối đại ? –Trong các vật, pháp tánh là tối đại.Ngài thầm vui biết là đại pháp khí sẽ nối dõi cho Ngàisau nầy. Một hôm, vua Hương-Chí hỏi Ngài: -Tôi thấy cácthầy đều tụng kinh, tại sao Tôn-giả không tụng kinh? Ngàiđáp: Tôi hơi thở ra chẳng tiếp các duyên, hít vào chẳngở trong ấm giới, thường tụng thứ kinh nầy trăm ngàn muônức quyển.

VuaHương-Chí băng, hai hoàng tử lớn và hoàng thân đều kêukhóc, duy Bồ-Đề-Đa-La ngồi nhập định chỗ hoàn linh cữusuốt bảy ngày. An táng nhà vua xong, Bồ-Đề-Đa-La xin phépmẹ và hai anh theo Ngài Bát-Nhã-Đa-La xuất gia. Ngài thấy cơduyên đã thuần thục nên nhận cho, rồi thỉnh thánh tănglàm lễ xuất gia thọ giới cho Bồ-Đề-Đa-La.

Hômnọ, Ngài gọi Bồ-Đề-Đa-La đến dặn dò: Đại pháp nhãntạng của Như-Lai lần lượt truyền trao, nay ta trao cho ngươi,ngươi khéo truyền bá chớ cho đoạn dứt. Nghe ta nói kệ:

Tâmđịa sanh chư chủng, Nhơn sự phục sanh lý, Quả mãn bồ-đềviên, Hoa khai thế-giới khởi.

Dịch:Đất tâm sanh các giống, Nhơn sự lại sanh lý, Quả đầybồ-đề tròn, Hoa nở thế-giới sanh.

Truyềnpháp xong, Ngài hiện các thứ thần biến, rồi thị tịch.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567