Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển 286: Phẩm Khen Ngợi Thanh Tịnh 02

10/07/201518:33(Xem: 13020)
Quyển 286: Phẩm Khen Ngợi Thanh Tịnh 02

Tập 06

 Quyển 286

Phẩm Khen Ngợi Thanh Tịnh 02
Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí
 

Này Xá Lợi Tử! Vì bố thí Ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. 
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì chơn như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì Thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì thánh đế tập, diệt, đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười địa Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả pháp môn Đà-la-ni rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả Dự-lưu rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện; vì quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị Độc-giác rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì tất cả hạnh đại Bồ-tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Này Xá Lợi Tử! Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch:
Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục?
Phật dạy: Vì tự tánh cõi Dục không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Dục.
Xá Lợi Tử lại bạch: Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Sắc.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Sắc?
Phật dạy: Vì tự tánh cõi Sắc không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Sắc.
Xá Lợi Tử lại bạch: Sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Vô Sắc.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Vô Sắc?
Phật dạy: Vì tự tánh cõi Vô Sắc không thể nắm bắt được nên sự thanh tịnh như thế không sanh cõi Vô Sắc.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như thế bản tánh vô tri.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch:
Tại sao sự thanh tịnh như thế bản tánh vô tri?
Phật dạy: Vì tất cả pháp, bản tánh trì độn nên sự thanh tịnh như thế, bản tánh vô tri.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thọ, tưởng, hành, thức vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thọ, tưởng, hành, thức vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thọ, tưởng, hành, thức vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thân giới vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của ý giới vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của địa giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của địa giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của địa giới vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô tri tức là thanh tịnh..
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của vô minh vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của vô minh vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của vô minh vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bố thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bố thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bố thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không nội vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của chơn như vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của Thánh đế khổ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của Thánh đế khổ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của Thánh đế khổ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn tịnh lự vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp môn giải thoát không vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của mười địa Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của mười địa Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của mười địa Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của năm loại mắt vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của sáu phép thần thông vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của mười lực Phật vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không quên mất vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không quên mất vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của pháp không quên mất vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tánh luôn luôn xả vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tánh luôn luôn xả vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tánh luôn luôn xả vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của trí nhất thiết vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của trí nhất thiết vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của trí nhất thiết vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả Dự-lưu vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả Dự-lưu vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả Dự-lưu vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả vị Độc-giác vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả vị Độc-giác vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả vị Độc-giác vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh tất cả hạnh đại Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của tất cả hạnh đại Bồ-tát vô tri tức là thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri tức là thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri tức là thanh tịnh?
Phật dạy: Vì tự tướng là không nên tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri tức là thanh tịnh.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì pháp giới thường trú nên Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại.
Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Xá Lợi Tử bạch: Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ?
Phật dạy: Này Xá Lợi Tử! Vì pháp giới bất động nên Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ.
Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thọ, tưởng, hành, thức vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhãn xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhãn giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên nhĩ giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tỷ giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thiệt giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thân giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên ý giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên địa giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên thủy, hỏa, phong, không, thức giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh..
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên vô minh vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bố thí Ba-la-mật-đa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp không nội vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên chơn như vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên Thánh đế khổ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên Thánh đế tập, diệt, đạo vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn tịnh lự vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tám giải thoát vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn niệm trụ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp môn giải thoát không vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh.
Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn! Vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh.
Này Thiện Hiện! Vì ngã vô sở hữu nên mười địa Bồ-tát vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.

 

Quyển thứ 286

Hết

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567