Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển 91: Phẩm Cầu Bát-Nhã 3

07/07/201516:39(Xem: 8198)
Quyển 91: Phẩm Cầu Bát-Nhã 3

Tập 02
Quyển 91
Phẩm Cầu Bát-Nhã 3
Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí

 

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa tám giải thoát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa tám giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của tám giải thoát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của tám giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tám giải thoát; chẳng phải trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng phải trong chơn như của tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của tám giải thoát; chẳng phải trong chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng phải trong pháp tánh của tám giải thoát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám giải thoát; chẳng phải trong pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng phải trong tám giải thoát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc tám giải thoát; chẳng phải trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng phải trong tám giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tám giải thoát; chẳng phải trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng phải trong chơn như của tám giải thoát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của tám giải thoát; chẳng phải trong chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ; chẳng phải trong pháp tánh của tám giải thoát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám giải thoát; chẳng phải trong pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa bốn niệm trụ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa bốn niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của bốn niệm trụ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của bốn niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn niệm trụ; chẳng phải trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; chẳng phải trong chơn như của bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của bốn niệm trụ; chẳng phải trong chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; chẳng phải trong pháp tánh của bốn niệm trụ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn niệm trụ; chẳng phải trong pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; chẳng phải trong bốn niệm trụ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc bốn niệm trụ; chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; chẳng phải trong bốn niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn niệm trụ; chẳng phải trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; chẳng phải trong chơn như của bốn niệm trụ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của bốn niệm trụ; chẳng phải trong chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo; chẳng phải trong pháp tánh của bốn niệm trụ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn niệm trụ; chẳng phải trong pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của pháp môn giải thoát không có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát không có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát không; chẳng phải trong pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng phải trong chơn như của pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của pháp môn giải thoát không; chẳng phải trong chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng phải trong pháp tánh của pháp môn giải thoát không có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp môn giải thoát không; chẳng phải trong pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng phải trong pháp môn giải thoát không có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát không; chẳng phải trong pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng phải trong pháp môn giải thoát không có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát không; chẳng phải trong pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng phải trong chơn như của pháp môn giải thoát không có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của pháp môn giải thoát không; chẳng phải trong chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện; chẳng phải trong pháp tánh của pháp môn giải thoát không có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp môn giải thoát không; chẳng phải trong pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa năm loại mắt có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa sáu phép thần thông có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa năm loại mắt có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa sáu phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của năm loại mắt có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của sáu phép thần thông có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sáu phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc năm loại mắt; chẳng phải trong sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc sáu phép thần thông; chẳng phải trong chơn như của năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của năm loại mắt; chẳng phải trong chơn như của sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của sáu phép thần thông; chẳng phải trong pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của năm loại mắt; chẳng phải trong pháp tánh của sáu phép thần thông có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của sáu phép thần thông; chẳng phải trong năm loại mắt có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc năm loại mắt; chẳng phải trong sáu phép thần thông có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc sáu phép thần thông; chẳng phải trong năm loại mắt có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc năm loại mắt; chẳng phải trong sáu phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc sáu phép thần thông; chẳng phải trong chơn như của năm loại mắt có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của năm loại mắt; chẳng phải trong chơn như của sáu phép thần thông có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của sáu phép thần thông; chẳng phải trong pháp tánh của năm loại mắt có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của năm loại mắt; chẳng phải trong pháp tánh của sáu phép thần thông có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của sáu phép thần thông.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa mười lực của Phật có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của mười lực của Phật có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc mười lực của Phật; chẳng phải trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng phải trong chơn như của mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của mười lực của Phật; chẳng phải trong chơn như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng phải trong pháp tánh của mười lực của Phật có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của mười lực của Phật; chẳng phải trong pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng phải trong mười lực của Phật có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc mười lực của Phật; chẳng phải trong bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng phải trong mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc mười lực của Phật; chẳng phải trong bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng phải trong chơn như của mười lực của Phật có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của mười lực của Phật; chẳng phải trong chơn như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng phải trong pháp tánh của mười lực của Phật có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của mười lực của Phật; chẳng phải trong pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp không quên mất có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp không quên mất có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của pháp không quên mất có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của tánh luôn luôn xả có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của pháp không quên mất có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp không quên mất; chẳng phải trong tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tánh luôn luôn xả; chẳng phải trong chơn như của pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của pháp không quên mất; chẳng phải trong chơn như của tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của tánh luôn luôn xả; chẳng phải trong pháp tánh của pháp không quên mất có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp không quên mất; chẳng phải trong pháp tánh của tánh luôn luôn xả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tánh luôn luôn xả; chẳng phải trong pháp không quên mất có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc pháp không quên mất; chẳng phải trong tánh luôn luôn xả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc tánh luôn luôn xả; chẳng phải trong pháp không quên mất có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp không quên mất; chẳng phải trong tánh luôn luôn xả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tánh luôn luôn xả; chẳng phải trong chơn như của pháp không quên mất có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của pháp không quên mất; chẳng phải trong chơn như của tánh luôn luôn xả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của tánh luôn luôn xả; chẳng phải trong pháp tánh của pháp không quên mất có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp không quên mất; chẳng phải trong pháp tánh của tánh luôn luôn xả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tánh luôn luôn xả.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa trí nhất thiết có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa trí nhất thiết có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của trí nhất thiết có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của trí nhất thiết có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc trí nhất thiết; chẳng phải trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng phải trong chơn như của trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của trí nhất thiết; chẳng phải trong chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng phải trong pháp tánh của trí nhất thiết có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí nhất thiết; chẳng phải trong pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng phải trong trí nhất thiết có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc trí nhất thiết; chẳng phải trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng phải trong trí nhất thiết có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc trí nhất thiết; chẳng phải trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng phải trong chơn như của trí nhất thiết có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của trí nhất thiết; chẳng phải trong chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng; chẳng phải trong pháp tánh của trí nhất thiết có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí nhất thiết; chẳng phải trong pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng phải trong tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng phải trong chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng phải trong chơn như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng phải trong tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng phải trong tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng phải trong tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng phải trong tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng phải trong chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng phải trong chơn như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của tất cả pháp môn Tam-ma-địa; chẳng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Đà-la-ni; chẳng phải trong pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tất cả pháp môn Tam-ma-địa.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa Dự-lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Dự-lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Dự-lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa Dự-lưu có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa Dự-lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Dự-lưu có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Dự-lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Dự-lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Dự-lưu; chẳng phải trong Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng phải trong chơn như của Dự-lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Dự-lưu; chẳng phải trong chơn như của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng phải trong pháp tánh của Dự-lưu có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Dự-lưu; chẳng phải trong pháp tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng phải trong Dự-lưu có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Dự-lưu; chẳng phải trong Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng phải trong Dự-lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Dự-lưu; chẳng phải trong Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng phải trong chơn như của Dự-lưu có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Dự-lưu; chẳng phải trong chơn như của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán; chẳng phải trong pháp tánh của Dự-lưu có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Dự-lưu; chẳng phải trong pháp tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả; chẳng phải trong Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; chẳng phải trong chơn như của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả; chẳng phải trong chơn như của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; chẳng phải trong pháp tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả; chẳng phải trong pháp tánh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; chẳng phải trong Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả; chẳng phải trong Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; chẳng phải trong Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả; chẳng phải trong Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; chẳng phải trong chơn như của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả; chẳng phải trong chơn như của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả; chẳng phải trong pháp tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Dự-lưu hướng, Dự-lưu quả; chẳng phải trong pháp tánh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Nhất-lai hướng, Nhất-lai quả, Bất-hoàn hướng, Bất-hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa Độc-giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Độc-giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Độc-giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa Độc-giác có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa Độc-giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Độc-giác có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Độc-giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Độc-giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Độc-giác; chẳng phải trong Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Độc-giác hướng, Độc-giác quả; chẳng phải trong chơn như của Độc-giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Độc-giác; chẳng phải trong chơn như của Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Độc-giác hướng, Độc-giác quả; chẳng phải trong pháp tánh của Độc-giác có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc-giác; chẳng phải trong pháp tánh của Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc-giác hướng, Độc-giác quả; chẳng phải trong Độc-giác có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Độc-giác; chẳng phải trong Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Độc-giác hướng, Độc-giác quả; chẳng phải trong Độc-giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Độc-giác; chẳng phải trong Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Độc-giác hướng, Độc-giác quả; chẳng phải trong chơn như của Độc-giác có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Độc-giác; chẳng phải trong chơn như của Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Độc-giác hướng, Độc-giác quả; chẳng phải trong pháp tánh của Độc-giác có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc-giác; chẳng phải trong pháp tánh của Độc-giác hướng, Độc-giác quả có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc-giác hướng, Độc-giác quả.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa đại Bồ-tát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa đại Bồ-tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của đại Bồ-tát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của đại Bồ-tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc đại Bồ-tát; chẳng phải trong Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Tam-miệu-tam Phật-đà; chẳng phải trong chơn như của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của đại Bồ-tát; chẳng phải trong chơn như của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Tam-miệu-tam Phật-đà; chẳng phải trong pháp tánh của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của đại Bồ-tát; chẳng phải trong pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà; chẳng phải trong đại Bồ-tát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc đại Bồ-tát; chẳng phải trong Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Tam-miệu-tam Phật-đà; chẳng phải trong đại Bồ-tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc đại Bồ-tát; chẳng phải trong Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Tam-miệu-tam Phật-đà; chẳng phải trong chơn như của đại Bồ-tát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của đại Bồ-tát; chẳng phải trong chơn như của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Tam-miệu-tam Phật-đà; chẳng phải trong pháp tánh của đại Bồ-tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của đại Bồ-tát; chẳng phải trong pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Tam-miệu-tam Phật-đà.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa pháp của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của pháp của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của pháp của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp của đại Bồ-tát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp của đại Bồ-tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của pháp của đại Bồ-tát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của pháp của đại Bồ-tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong pháp của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp của đại Bồ-tát; chẳng phải trong quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng phải trong chơn như của pháp của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của pháp của đại Bồ-tát; chẳng phải trong chơn như của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của quả vị giác ngộ cao tột; chẳng phải trong pháp tánh của pháp của đại Bồ-tát có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp của đại Bồ-tát; chẳng phải trong pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột; chẳng phải trong pháp của đại Bồ-tát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc pháp của đại Bồ-tát; chẳng phải trong quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng phải trong pháp của đại Bồ-tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp của đại Bồ-tát; chẳng phải trong quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc quả vị giác ngộ cao tột; chẳng phải trong chơn như của pháp của đại Bồ-tát có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của pháp của đại Bồ-tát; chẳng phải trong chơn như của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của quả vị giác ngộ cao tột; chẳng phải trong pháp tánh của pháp của đại Bồ-tát có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp của đại Bồ-tát; chẳng phải trong pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa Thanh-văn thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Thanh-văn thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Thanh-văn thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa Thanh-văn thừa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa Thanh-văn thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Thanh-văn thừa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Thanh-văn thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Thanh-văn thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Thanh-văn thừa; chẳng phải trong Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa; chẳng phải trong chơn như của Thanh-văn thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Thanh-văn thừa; chẳng phải trong chơn như của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa; chẳng phải trong pháp tánh của Thanh-văn thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Thanh-văn thừa; chẳng phải trong pháp tánh của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa; chẳng phải trong Thanh-văn thừa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Thanh-văn thừa; chẳng phải trong Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa; chẳng phải trong Thanh-văn thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Thanh-văn thừa; chẳng phải trong Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa; chẳng phải trong chơn như của Thanh-văn thừa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Thanh-văn thừa; chẳng phải trong chơn như của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa; chẳng phải trong pháp tánh của Thanh-văn thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Thanh-văn thừa; chẳng phải trong pháp tánh của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Độc-giác thừa, Vô-thượng thừa.

 

Quyển thứ 91

Hết 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn