Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển 59: Phẩm Tán Đại-Thừa 4

07/07/201511:31(Xem: 8249)
Quyển 59: Phẩm Tán Đại-Thừa 4

Tập 02
Quyển 59
Phẩm Tán Đại-Thừa 4
Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí


 

Lại nữa, Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của pháp môn giải thoát không không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Chơn như của pháp môn giải thoát không không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; chơn như của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của pháp môn giải thoát không không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của pháp môn giải thoát không không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tướng của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện Hiện! Vì pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Năm loại mắt không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; sáu phép thần thông không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của năm loại mắt không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; bản tánh của sáu phép thần thông không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Chơn như của năm loại mắt không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; chơn như của sáu phép thần thông không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của năm loại mắt không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tánh của sáu phép thần thông không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của năm loại mắt không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tướng của sáu phép thần thông không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện Hiện! Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Mười lực của Phật không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của mười lực Phật không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; bản tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Chơn như của mười lực Phật không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; chơn như của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của mười lực Phật không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tánh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của mười lực Phật không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tướng của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện Hiện! Vì mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ-tát không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; Phật-đà Giác ngộ không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của Bồ-tát không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; bản tánh của Phật-đà Giác ngộ không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Chơn như của Bồ-tát không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; chơn như của Phật-đà Giác ngộ không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của Bồ-tát không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tánh của Phật-đà Giác ngộ không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của Bồ-tát không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tướng của Phật-đà Giác ngộ không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện Hiện! Vì Bồ-tát, Phật-đà Giác ngộ và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của các Ngài, hoặc động, hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Hữu vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; vô vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của hữu vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; bản tánh của vô vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Chơn như của hữu vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; chơn như của vô vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tánh của hữu vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tánh của vô vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của hữu vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ; tự tướng của vô vi không đến, không đi, cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện Hiện! Vì hữu vi, vô vi và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của chúng, hoặc động, hoặc trụ, chẳng thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Cho nên nói Đại-thừa không đến, không đi, không trụ, có thể thấy, giống như hư không.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ông lại nói như hư không, đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được, Đại-thừa cũng vậy, đời trước, đời sau, đời giữa đều chẳng thể nắm bắt được, vì ba đời đều bình đẳng, nên gọi là Đại-thừa. Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như lời ông nói. Vì sao? Thiện Hiện! Vì đời quá khứ tức là cái không của đời quá khứ, đời vị lai tức là cái không của đời vị lai, đời hiện tại tức là cái không của đời hiện tại, tánh bình đẳng ba đời tức là cái không của tánh bình đẳng ba đời, tánh Đại-thừa tức là cái không của tánh Đại-thừa, tánh đại Bồ-tát tức là cái không của tánh đại Bồ-tát. Vì sao? Thiện Hiện! Vì cái không không có tướng dị biệt một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Vì vậy Đại-thừa bình đẳng ba đời. Thiện Hiện! Như vậy, trong Đại-thừa, tướng bình đẳng, bất bình đẳng hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng tham, chẳng tham hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng sân, chẳng sân hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng si, chẳng si hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng kiêu mạn, chẳng kiêu mạn hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Như vậy cho đến tướng thiện, phi thiện hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng hữu ký, vô ký hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng hữu lậu, vô lậu hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng hữu tội, vô tội hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng hữu nhiễm, ly nhiễm hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng thế gian, xuất thế gian hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng tạp nhiễm, thanh tịnh hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng sanh tử, Niết-bàn hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng thường, vô thường hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng lạc, khổ hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng ngã, vô ngã hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng tịnh, bất tịnh hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng viễn ly, bất viễn ly hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng Dục giới, ra khỏi Dục giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng Sắc giới, ra khỏi Sắc giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được; tướng Vô sắc giới, ra khỏi Vô sắc giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong Đại-thừa, tự tánh của các pháp, chẳng thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Sắc quá khứ tức là cái không của sắc quá khứ; sắc vị lai tức là cái không của sắc vị lai; sắc hiện tại tức là cái không của sắc hiện tại; thọ, tưởng, hành, thức quá khứ tức là cái không của thọ, tưởng, hành, thức quá khứ; thọ, tưởng, hành, thức vị lai tức là cái không của thọ, tưởng, hành, thức vị lai; thọ, tưởng, hành, thức hiện tại tức là cái không của thọ, tưởng, hành, thức hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, sắc quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc quá khứ tức là không, tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc quá khứ, có thể nắm bắt được!

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc vị lai có thể nắm bắt được!

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc hiện tại chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc hiện tại có thể nắm bắt được!

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được!

Thiện Hiện! Trong cái không, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thọ, tưởng, hành, thức quá khứ có thể nắm bắt được!

Thiện Hiện! Trong cái không, thọ, tưởng, hành, thức vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thọ, tưởng, hành, thức vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thọ, tưởng, hành, thức hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thọ, tưởng, hành, thức hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Nhãn xứ quá khứ tức là cái không của nhãn xứ quá khứ, nhãn xứ vị lai tức là cái không của nhãn xứ vị lai, nhãn xứ hiện tại tức là cái không của nhãn xứ hiện tại. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ tức là cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vị lai tức là cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vị lai; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hiện tại tức là cái không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, nhãn xứ quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhãn xứ quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhãn xứ vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhãn xứ vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhãn xứ hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhãn xứ hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, có thể nắm bắt được!  

Thiện Hiện! Trong cái không, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Sắc xứ quá khứ tức là cái không của sắc xứ quá khứ; sắc xứ vị lai tức là cái không của sắc xứ vị lai; sắc xứ hiện tại tức là cái không của sắc xứ hiện tại; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ tức là cái không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vị lai tức là cái không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vị lai; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hiện tại tức là cái không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, sắc xứ quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc xứ quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc xứ vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc xứ vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc xứ hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc xứ hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Nhãn giới quá khứ tức là cái không của nhãn giới quá khứ; nhãn giới vị lai tức là cái không của nhãn giới vị lai; nhãn giới hiện tại tức là cái không của nhãn giới hiện tại. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là cái không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là cái không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, nhãn giới quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhãn giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhãn giới vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhãn giới vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhãn giới hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhãn giới hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Nhĩ giới quá khứ tức là cái không của nhĩ giới quá khứ; nhĩ giới vị lai tức là cái không của nhĩ giới vị lai; nhĩ giới hiện tại tức là cái không của nhĩ giới hiện tại; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, nhĩ giới quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhĩ giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhĩ giới vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhĩ giới vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhĩ giới hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhĩ giới hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, có thể nắm bắt được!

Thiện Hiện! Trong cái không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, có thể nắm bắt được!

Thiện Hiện! Trong cái không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Tỷ giới quá khứ tức là cái không của tỷ giới quá khứ; tỷ giới vị lai tức là cái không của tỷ giới vị lai; tỷ giới hiện tại tức là cái không của tỷ giới hiện tại; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là cái không của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, tỷ giới quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có tỷ giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, tỷ giới vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có tỷ giới vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, tỷ giới hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có tỷ giới hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Thiệt giới quá khứ tức là cái không của thiệt giới quá khứ; thiệt giới vị lai tức là cái không của thiệt giới vị lai; thiệt giới hiện tại tức là cái không của thiệt giới hiện tại; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, thiệt giới quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thiệt giới quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thiệt giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thiệt giới vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thiệt giới vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thiệt giới vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thiệt giới hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thiệt giới hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thiệt giới hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Thân giới quá khứ tức là cái không của thân giới quá khứ; thân giới vị lai tức là cái không của thân giới vị lai; thân giới hiện tại tức là cái không của thân giới hiện tại; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, thân giới quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thân giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thân giới vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thân giới vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thân giới hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thân giới hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Ý giới quá khứ tức là cái không của ý giới quá khứ; ý giới vị lai tức là cái không của ý giới vị lai; ý giới hiện tại tức là cái không của ý giới hiện tại; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là cái không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là cái không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong vị lai; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là cái không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, ý giới quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì ý giới quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có ý giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, ý giới vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì ý giới vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có ý giới vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, ý giới hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì ý giới hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có ý giới hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Địa giới quá khứ tức là cái không của địa giới quá khứ; địa giới vị lai tức là cái không của địa giới vị lai; địa giới hiện tại tức là cái không của địa giới hiện tại; thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ tức là cái không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ; thủy, hỏa, phong, không, thức giới vị lai tức là cái không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới vị lai; thủy, hỏa, phong, không, thức giới hiện tại tức là cái không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, địa giới quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì địa giới quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có địa giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, địa giới vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì địa giới vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có địa giới vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, địa giới hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì địa giới hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có địa giới hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thủy, hỏa, phong, không, thức giới vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thủy, hỏa, phong, không, thức giới vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thủy, hỏa, phong, không, thức giới hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thủy, hỏa, phong, không, thức giới hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Vô minh quá khứ tức là cái không của vô minh quá khứ; vô minh vị lai tức là cái không của vô minh vị lai; vô minh hiện tại tức là cái không của vô minh hiện tại; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ tức là cái không của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vị lai tức là cái không của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vị lai; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hiện tại tức là cái không của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, vô minh quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có vô minh quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, vô minh vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có vô minh vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, vô minh hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có vô minh hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được!

 

Quyển thứ 59

Hết

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn