Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển 90: Phẩm Cầu Bát-Nhã 2

07/07/201516:38(Xem: 8185)
Quyển 90: Phẩm Cầu Bát-Nhã 2

Tập 02
Quyển 90
Phẩm Cầu Bát-Nhã 2
Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí

 

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa nhĩ giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của nhĩ giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc nhĩ giới; chẳng phải trong thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của nhĩ giới; chẳng phải trong chơn như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhĩ giới; chẳng phải trong pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong nhĩ giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc nhĩ giới; chẳng phải trong thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc nhĩ giới; chẳng phải trong thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của nhĩ giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của nhĩ giới; chẳng phải trong chơn như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhĩ giới; chẳng phải trong pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa tỷ giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa tỷ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của tỷ giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của tỷ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tỷ giới; chẳng phải trong hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của tỷ giới; chẳng phải trong chơn như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tỷ giới; chẳng phải trong pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong tỷ giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc tỷ giới; chẳng phải trong hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong tỷ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tỷ giới; chẳng phải trong hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của tỷ giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của tỷ giới; chẳng phải trong chơn như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của tỷ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tỷ giới; chẳng phải trong pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa thiệt giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của thiệt giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của thiệt giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa thiệt giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của thiệt giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong thiệt giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thiệt giới; chẳng phải trong vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của thiệt giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của thiệt giới; chẳng phải trong chơn như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của thiệt giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thiệt giới; chẳng phải trong pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong thiệt giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc thiệt giới; chẳng phải trong vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thiệt giới; chẳng phải trong vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của thiệt giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của thiệt giới; chẳng phải trong chơn như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thiệt giới; chẳng phải trong pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa thân giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của thân giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thân giới; chẳng phải trong xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của thân giới; chẳng phải trong chơn như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thân giới; chẳng phải trong pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong thân giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc thân giới; chẳng phải trong xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thân giới; chẳng phải trong xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của thân giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của thân giới; chẳng phải trong chơn như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thân giới; chẳng phải trong pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa ý giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa ý giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của ý giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của ý giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc ý giới; chẳng phải trong pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của ý giới; chẳng phải trong chơn như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của ý giới; chẳng phải trong pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong ý giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc ý giới; chẳng phải trong pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong ý giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc ý giới; chẳng phải trong pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong chơn như của ý giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của ý giới; chẳng phải trong chơn như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra; chẳng phải trong pháp tánh của ý giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của ý giới; chẳng phải trong pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa địa giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của địa giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc địa giới; chẳng phải trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng phải trong chơn như của địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của địa giới; chẳng phải trong chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng phải trong pháp tánh của địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của địa giới; chẳng phải trong pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng phải trong địa giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc địa giới; chẳng phải trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng phải trong địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc địa giới; chẳng phải trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng phải trong chơn như của địa giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của địa giới; chẳng phải trong chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; chẳng phải trong pháp tánh của địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của địa giới; chẳng phải trong pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa Thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa Thánh đế khổ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa Thánh đế khổ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của Thánh đế khổ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của Thánh đế khổ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong Thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Thánh đế khổ; chẳng phải trong Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng phải trong chơn như của Thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Thánh đế khổ; chẳng phải trong chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng phải trong pháp tánh của Thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Thánh đế khổ; chẳng phải trong pháp tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng phải trong Thánh đế khổ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Thánh đế khổ; chẳng phải trong Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng phải trong Thánh đế khổ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Thánh đế khổ; chẳng phải trong Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng phải trong chơn như của Thánh đế khổ có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Thánh đế khổ; chẳng phải trong chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của Thánh đế tập, diệt, đạo; chẳng phải trong pháp tánh của Thánh đế khổ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Thánh đế khổ; chẳng phải trong pháp tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của Thánh đế tập, diệt, đạo.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa vô minh có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa vô minh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của vô minh có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của vô minh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc vô minh; chẳng phải trong hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; chẳng phải trong chơn như của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của vô minh; chẳng phải trong chơn như của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; chẳng phải trong pháp tánh của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của vô minh; chẳng phải trong pháp tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; chẳng phải trong vô minh có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc vô minh; chẳng phải trong hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; chẳng phải trong vô minh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc vô minh; chẳng phải trong hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; chẳng phải trong chơn như của vô minh có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của vô minh; chẳng phải trong chơn như của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não; chẳng phải trong pháp tánh của vô minh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của vô minh; chẳng phải trong pháp tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa cái không nội có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa cái không nội có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của cái không nội có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của cái không nội có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc cái không nội; chẳng phải trong cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; chẳng phải trong chơn như của cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của cái không nội; chẳng phải trong chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; chẳng phải trong pháp tánh của cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của cái không nội; chẳng phải trong pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; chẳng phải trong cái không nội có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc cái không nội; chẳng phải trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; chẳng phải trong cái không nội có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc cái không nội; chẳng phải trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; chẳng phải trong chơn như của cái không nội có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của cái không nội; chẳng phải trong chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh; chẳng phải trong pháp tánh của cái không nội có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của cái không nội; chẳng phải trong pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa chơn như có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của chơn như có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của chơn như có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của chơn như có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của chơn như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong chơn như có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như; chẳng phải trong pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; chẳng phải trong chơn như của chơn như có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của chơn như; chẳng phải trong chơn như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; chẳng phải trong pháp tánh của chơn như có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của chơn như; chẳng phải trong pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; chẳng phải trong chơn như có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như; chẳng phải trong pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; chẳng phải trong chơn như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc chơn như; chẳng phải trong pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; chẳng phải trong chơn như của chơn như có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của chơn như; chẳng phải trong chơn như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì; chẳng phải trong pháp tánh của chơn như có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của chơn như; chẳng phải trong pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong pháp tánh của bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong pháp tánh của bố thí Ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bố thí Ba-la-mật-đa; chẳng phải trong pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải lìa bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai; chẳng phải lìa bốn tịnh lự có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa bốn tịnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai; chẳng phải lìa chơn như của bốn tịnh lự có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải lìa chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc chơn như của Như Lai; chẳng phải lìa pháp tánh của bốn tịnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn tịnh lự; chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng phải trong chơn như của bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của bốn tịnh lự; chẳng phải trong chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng phải trong pháp tánh của bốn tịnh lự có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn tịnh lự; chẳng phải trong pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng phải trong bốn tịnh lự có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc bốn tịnh lự; chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng phải trong bốn tịnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn tịnh lự; chẳng phải trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng phải trong chơn như của bốn tịnh lự có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của bốn tịnh lự; chẳng phải trong chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc chơn như của Như Lai, chẳng phải trong chơn như của Như Lai có thể đắc chơn như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc; chẳng phải trong pháp tánh của bốn tịnh lự có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn tịnh lự; chẳng phải trong pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc.

 

Quyển thứ 90

Hết

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn